HOTĂRÂRE nr. 318 din 8 martie 2006pentru modificarea pct. 8 lit. a) şi b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 20 martie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa punctul 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanţiilor care pot fi acordate în anul următor în baza prevederilor Legii nr. 218/2005 nu va putea depăşi de 5 ori suma primită şi dobânzile acumulate până la finele fiecărui an, din care se vor deduce soldurile garanţiilor acordate deja şi sumele cuvenite fondurilor de garantare din comisionul de garantare datorat de fermierii privaţi - persoane fizice autorizate şi asociaţiile familiale, constituite conform legii, beneficiare de fonduri SAPARD.Plafonul anual de garantare se va calcula de către fondurile de garantare odată cu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor, se va aproba de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se va repartiza pe instituţiile de credit finanţatoare cu care acestea au încheiate convenţii de lucru.Valorile maxime ale creditelor acordate de instituţiile de credit pentru cofinanţarea Programului SAPARD, care pot fi garantate de fondurile de garantare, acoperă cheltuielile eligibile şi neeligibile pentru realizarea proiectelor din cadrul măsurilor 1.1 «Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole», 1.2 «Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor», 2.1. «Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale», 3.1. «Investiţii în exploataţii agricole», 3.4. «Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative» şi 3.5 «Silvicultură» din Programul SAPARD; b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama Fondului (suma garantată), prin plata soldului garanţiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.Fondurile de garantare, la solicitarea instituţiilor de credit, vor putea acorda garanţii sindicalizate care pot acoperi integral valoarea creditului acordat pentru realizarea proiectelor din Programul SAPARD, dobânda urmând a fi garantată de împrumutaţi.- riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata garanţiei (sold) ulterior declarării exigibilităţii obligaţiilor debitorului stabilite prin contractul de credit.Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional, pe măsura acordării şi rambursării creditului (potrivit graficului de eşalonare şi efectuării plăţilor). Valoarea garanţiei acordate se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituţiile de credit şi fondurile de garantare.- suma garantată reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita garanţiei acordate prin contractul de garantare, şi anume până la 100% din valoarea creditului de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung de Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi, respectiv, până la 70% din valoarea creditului de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.Pentru suma garantată (valoarea garanţiei acordate de fondurile de garantare) instituţiile de credit vor solicita debitorilor să emită un bilet la ordin stipulat fără protest, cu scadenţă la vedere, de valoare egală cu suma garantată pe care creditorul îl va gira fără drept de regres fondurilor de garantare la momentul executării contractului de garantare.Garanţiile se vor acorda la solicitarea instituţiilor de credit, pe baza documentaţiei de credit aprobate de acestea şi a normelor proprii de lucru ale fondurilor de garantare, fără a solicita garanţii din partea împrumutaţilor.- soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare, sumă pe care fondurile de garantare sunt obligate să o plătească creditorilor în cazul în care împrumutatul este declarat exigibil.Plata sumei garantate/soldul acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părţi şi în condiţiile în care instituţiile de credit au iniţiat procedurile judiciare împotriva debitorului şi girează biletul la ordin emis de împrumutat în favoarea instituţiilor de credit;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 martie 2006.Nr. 318.----------