ORDIN nr. 322 din 3 martie 2006privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 17 martie 2006    Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,în temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:Scop  +  Articolul 1Scopul prezentului ordin este diminuarea descărcării deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii în apele naţionale navigabile, în special a descarcarilor ilegale de la navele care utilizează porturile româneşti, prin îmbunătăţirea disponibilităţii şi utilizării instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, în vederea îmbunătăţirii protecţiei mediului marin.Definiţii  +  Articolul 2 (1) Termenii folosiţi în prezentul ordin au următorul înţeles: a) ANR - Autoritatea Navala Română, autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, căreia i-au fost delegate competente privind coordonarea activităţilor de prevenire şi răspuns la poluare; b) administraţia portuara - instituţia responsabilă cu elaborarea, dezvoltarea şi implementarea planului de gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii; c) ambarcatiune de agrement - orice tip de nava, indiferent de mijlocul de propulsie, destinată activităţilor sportive şi de agrement; d) ape uzate:(i) ape şi alte deşeuri provenite de la orice tip de toalete, pisoare şi sifoane de pardoseala din W.C.-uri;(îi) ape provenind din spalatoare, băi şi sifoane de pardoseala aflate în încăperi medicale (dispensare, infirmerii etc.);(iii) ape provenind din spaţii utilizate pentru animale vii;(iv) ape provenind din scurgerile magaziilor de alimente, salilor de mese, bucătăriilor şi care conţin substanţe chimice;(v) alte ape uzate, dacă sunt amestecate cu scurgerile definite mai sus. e) deşeuri generate de nave - toate deşeurile, inclusiv apele uzate şi alte reziduuri decât cele ale mărfii, care sunt generate în timpul exploatării navelor şi se afla sub incidenţa prevederilor anexelor I, IV şi V la MARPOL 73/78, şi deşeurile asociate mărfii, astfel cum sunt definite în liniile directoare ale Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) pentru implementarea anexei V la MARPOL 73/78; f) instalaţii portuare de preluare - orice instalatie fixa, flotanta sau mobila care poate servi pentru preluarea deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii; g) MARPOL 73/78 - Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, încheiat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum este în vigoare la data adoptării prezentului ordin; h) nava - orice tip de nava maritima care operează în mediul marin, inclusiv ambarcatiunile pe aripi portante, vehiculele pe perna de aer, ambarcatiunile submersibile şi plutitoare; i) nava de pescuit - orice nava echipata şi folosită în scopuri comerciale, pentru prinderea peştelui sau a altor resurse marine vii; j) port - un loc sau o zona geografică amenajată şi echipata pentru a permite, în principal, accesul navelor, inclusiv al navelor de pescuit şi al ambarcatiunilor de agrement; k) reziduurile mărfii - resturile de marfa din magaziile sau tancurile de marfa, care rămân la finalul operaţiunilor de descărcare şi curatare, inclusiv surplusurile sau scurgerile de marfa ce pot aparea pe timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare. (2) Fără a aduce atingere definitiilor de la lit. (e) şi (k), deşeurile generate de nave şi reziduurile mărfii sunt considerate deşeuri în sensul art. 1 lit. (a) din Directiva Consiliului 75/442/CEE *1) din 15 iulie 1975 privind deşeurile.----------*1) Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 194 din 25 iulie 1975, p. 39, în forma ei finala amendata prin Decizia Comisiei 96/350/EC (Jurnalul Oficial nr. L 135 din 6 iunie 1996, p. 32).Domeniul de aplicare  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se aplică: a) tuturor navelor, inclusiv navelor de pescuit şi ambarcatiunilor de agrement, indiferent de pavilionul arborat, care fac escala sau operează în unul dintre porturile româneşti menţionate în anexa nr. 4, cu excepţia navelor militare şi a navelor deţinute sau operate de stat şi care sunt folosite exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale; şi b) tuturor porturilor româneşti menţionate în anexa nr. 4 şi santierelor navale localizate în acestea, în care în mod normal fac escala navele prevăzute la lit. a). (2) Navele care sunt exceptate de la prevederile prezentului ordin şi care sunt menţionate la alin. (1) lit. a) trebuie să predea deşeurile generate şi reziduurile mărfii în conformitate cu protocoalele încheiate între instituţiile implicate.Instalaţii portuare de preluare  +  Articolul 4 (1) Administraţiile porturilor menţionate în anexa nr. 4 trebuie să asigure dotarea şi disponibilitatea permanenta a instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, în conformitate cu necesităţile navelor care fac escala în port, fără a produce întârzieri nejustificate acestora. (2) Instalaţiile portuare de preluare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să poată prelua orice tip şi cantitate de deşeuri generate de nave şi de reziduuri ale mărfii de la navele care fac escala în acel port; b) să asigure necesităţile operationale ale utilizatorilor portului, luându-se în considerare mărimea şi locaţia geografică a portului, tipul navelor care fac escala şi exceptarile prevăzute la art. 9. (3) Comandantul unei nave care a avut dificultăţi în predarea deşeurilor poate completa formularul prevăzut în anexa nr. 3 şi poate raporta la ANR deficientele constatate. (4) ANR trebuie să verifice şi sa analizeze cauzele deficienţelor reclamate şi sa transmită Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, IMO, Comisiei Europene şi autorităţii statului de pavilion al navei un raport privind concluzia analizei efectuate.Planurile de preluare şi gestionare a deşeurilor  +  Articolul 5 (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin, fiecare administraţie de port trebuie să elaboreze şi sa implementeze un plan corespunzător de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii, în urma consultării cu părţile interesate, având în vedere prevederile art. 4, 6, 7, 10 şi 12. Cerinţele detaliate pentru elaborarea acestor planuri sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Din motive de eficienta, planurile prevăzute la alin. (1) pot fi elaborate într-un context regional, cu condiţia să fie specificate instalaţiile portuare de preluare existente şi cele necesare pentru fiecare port. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Direcţia Generală de Mediu, trebuie să aprobe planurile de gestionare a deşeurilor, să monitorizeze implementarea lor şi să le reautorizeze la fiecare 3 ani sau atunci când intervin modificări importante în modul de operare a portului.Notificarea  +  Articolul 6 (1) Comandantul unei nave, alta decât o nava de pescuit sau de agrement, autorizata sa transporte până la 12 pasageri, având ca destinaţie un port românesc menţionat în anexa nr. 4, trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 2 cu date conforme cu realitatea şi sa îl transmită ANR şi administraţiei portului: a) cu cel puţin 24 de ore înainte de sosire, dacă portul de escala este cunoscut; sau b) imediat ce portul de escala este cunoscut, dacă aceasta informaţie este disponibilă în mai puţin de 24 de ore înainte de sosire; sau c) cel mai târziu până la plecarea navei din portul anterior, dacă durata voiajului este mai mica de 24 de ore. (2) Comandantii navelor trebuie să înregistreze în registrul de evidenta a deşeurilor şi în registrul de evidenta a hidrocarburilor toate datele, în conformitate cu realitatea, privind tipurile şi cantităţile de deşeuri şi/sau reziduurile mărfii aflate la bord, înaintea sosirii navei în port. (3) Formularul prevăzut la alin. (1) trebuie păstrat la bord cel puţin până în următorul port de escala şi trebuie pus la dispoziţie autorităţii competente a portului respectiv, la cerere.Predarea deşeurilor generate de nave  +  Articolul 7 (1) Comandantul unei nave care face escala în unul dintre porturile româneşti menţionate în anexa nr. 4 trebuie să predea toate deşeurile generate de nava unei instalaţii portuare de preluare, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78, înaintea părăsirii portului. Operatorii instalaţiilor portuare de preluare trebuie să elibereze un document de confirmare a cantităţii şi tipurilor de deşeuri preluate, pe care îl vor inmana comandantului navei. (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o nava poate fi autorizata de către ANR să îşi continue voiajul spre următorul port de escala, fără sa predea toate deşeurile, dacă în urma informaţiilor furnizate în conformitate cu prevederile art. 6 şi ale anexei nr. 2 reiese ca nava dispune de spaţiu suficient de stocare a deşeurilor care au fost acumulate şi care vor fi generate în timpul voiajului prognozat, până în următorul port de predare a deşeurilor. (3) Dacă exista motive întemeiate pentru a se crede ca în următorul port de predare nu sunt disponibile instalaţii corespunzătoare pentru preluarea deşeurilor sau dacă acest port este necunoscut, existând riscul ca deşeurile să fie aruncate în mare, pentru a preveni poluarea marina, ANR va dispune comandantului navei sa predea toate deşeurile înainte de plecarea din port. (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive impuse navelor privind predarea deşeurilor, adoptate conform dreptului internaţional.Tarife pentru deşeurile generate de nave  +  Articolul 8 (1) Administraţiile porturilor trebuie să instituie un sistem de tarifare aplicabil navelor, care să acopere toate costurile aferente instalaţiilor portuare de preluare a deşeurilor generate de nave, inclusiv pentru preluarea şi gestionarea deşeurilor/reziduurilor. (2) Sistemul de tarifare prevăzut la alin. (1) trebuie să încurajeze navele sa predea deşeurile generate şi/sau reziduurile mărfii la instalaţiile portuare de preluare şi sa nu le descarce în mare. În acest sens, următoarele principii vor fi aplicate tuturor navelor, cu excepţia navelor de pescuit şi a ambarcatiunilor de agrement autorizate sa transporte până la 12 pasageri: a) toate navele care fac escala în unul dintre porturile menţionate în anexa nr. 4 vor contribui în mod semnificativ la acoperirea costurilor prevăzute la alin. (1), chiar dacă instalaţiile portuare de preluare sunt sau nu sunt utilizate. Astfel, costul va fi inclus de regula în tarifele portuare sau, prin excepţie, va putea fi aplicat un tarif separat pentru deşeuri. Tarifele pot fi aplicate diferenţiat, în funcţie de categoria, tipul şi dimensiunea navei; b) partea din costuri care nu este acoperită de tariful prevăzut la lit. a), dacă este cazul, va fi acoperită prin valorificarea deşeurilor efectiv predate de către nave, în funcţie de tipurile şi cantităţile acestora; c) tarifele pot fi reduse atunci când comandantul poate demonstra ca nava sa generează cantităţi reduse de deşeuri, ca urmare a managementului de mediu aplicat, construcţiei navei, echipamentului şi operarii efectuate. (3) Sistemul de tarifare trebuie să fie echitabil, transparent şi nediscriminatoriu, sa reflecte costurile instalaţiilor şi ale serviciilor puse la dispoziţie, chiar dacă acestea sunt sau nu sunt utilizate. Cuantumul tarifelor, modul de aplicare şi baza de calcul al acestora trebuie să fie puse la dispoziţie celor care le solicita.Exceptari  +  Articolul 9 (1) Atunci când navele sunt angajate în condiţii de linie cu escale frecvente şi sunt probe suficiente care atesta existenta unei înţelegeri privind predarea deşeurilor provenite din exploatarea şi plata tarifelor aferente într-un port situat pe itinerarul navei, ANR împreună cu administraţia portuara pot excepta aceste nave de la obligaţiile prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1) şi la art. 8. (2) Administraţiile porturilor trebuie să informeze Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului despre exceptarile acordate în temeiul prevederilor alin. (1). Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va informa despre aceasta Comisia Europeană, în mod regulat, cel puţin o dată pe an.Predarea reziduurilor mărfii  +  Articolul 10Comandantul unei nave care face escala în unul dintre porturile prevăzute în anexa nr. 4 trebuie să predea toate reziduurile mărfii instalaţiilor portuare de preluare, în conformitate cu prevederile MARPOL 73/78. Orice utilizator al instalaţiilor portuare de preluare trebuie să plătească un tarif administraţiei portului sau operatorului instalaţiei portuare de preluare pentru predarea reziduurilor mărfii.Mod de aplicare  +  Articolul 11 (1) ANR trebuie să creeze un sistem care: a) să facă posibila inspectarea oricărei nave, pentru a verifica dacă se conformează prevederilor art. 7 şi 10; şi b) să permită efectuarea unui număr suficient de inspecţii. (2) La selectarea navelor pentru inspecţie, altele decât cele de pescuit şi ambarcatiunile de agrement autorizate sa transporte până la 12 pasageri, ANR va acorda o atenţie specială: a) navelor care nu respecta cerinţele de notificare prevăzute la art. 6; b) navelor la care în urma examinării informatiei furnizate de comandant în conformitate cu art. 6 sunt descoperite indicii că nu se conformează prevederilor prezentului ordin. (3) Aceste inspecţii pot fi efectuate şi în cadrul activităţii de control al statului portului, când este cazul; indiferent care este cadrul inspecţiilor, se aplică obligaţia stabilită de a realiza inspecţii în procent de minimum 25%. (4) Dacă rezultatul acestor inspecţii nu este satisfăcător, ANR nu permite plecarea navei până când aceasta nu a predat în totalitate deşeurile la instalaţiile portuare de preluare, în conformitate cu prevederile art. 7 şi 10. (5) În cazul în care o nava a părăsit un port românesc fără a se conformă prevederilor art. 7 sau 10, ANR trebuie să informeze autoritatea competentă din următorul port de escala. (6) În situaţia în care ANR este informată ca o nava care intra într-un port românesc a părăsit ultimul port de escala fără să se conformeze prevederilor art. 7 sau 10, nu va permite plecarea navei până când nu va evalua în detaliu exactitatea informaţiilor primite. (7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu trebuie interpretate în sensul neaplicarii sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin. (8) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora procedura de control pentru navele de pescuit şi ambarcatiunile de agrement autorizate sa transporte până la 12 pasageri, pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele aplicabile ale prezentului ordin.Măsuri complementare  +  Articolul 12 (1) Administraţiile porturilor trebuie să notifice comandantilor navelor, prin agenţiile acestora, operatorilor instalaţiilor portuare de preluare şi tuturor celor interesaţi despre cerinţele prezentului ordin. (2) ANR şi administraţiile portuare trebuie să coopereze cu toţi agenţii economici implicaţi pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (3) Administraţiile porturilor trebuie: a) sa examineze în mod corespunzător informaţia notificată de către comandant, în conformitate cu prevederile art. 6; b) să asigure ca formalităţile legate de utilizarea instalaţiilor portuare de preluare sunt simple şi rapide, pentru a stimula comandantii sa utilizeze aceste instalaţii şi pentru a evita cauzarea unor întârzieri inutile navelor. (4) Activitatea de gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, după preluarea acestora potrivit prevederilor prezentului ordin, se desfăşoară în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare care transpune în mod special Directiva 75/439/CEE *1) din 16 iunie 1975 privind eliminarea reziduurilor de hidrocarburi şi Directiva 91/689/CEE *2) din 12 decembrie 1991 pentru deşeuri periculoase.----------*1) Directiva 1975/439/CEE din 16 iunie 1975 privind eliminarea reziduurilor de hidrocarburi, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 194 din 25 iulie 1975, p. 23.*2) Directiva 1991/689/CEE din 12 decembrie 1991 pentru deşeuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 377 din 31 decembrie 1991, p. 20. (5) Oricare parte implicata în predarea ori preluarea deşeurilor generate de nave sau a reziduurilor mărfii poate solicita despăgubiri pentru pagubele produse prin întârzieri nejustificate, în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare. (6) Predarea deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii constituie punere în libera circulaţie în conformitate cu prevederile art. 79 din Regulamentul Consiliului CEE nr. 2.913/92*1) din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului vamal comunitar. Autorităţile vamale nu trebuie să ceara o declaraţie sumară conform art. 45 din Codul vamal comunitar.-----------*1) Regulamentul Consiliului CEE nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului vamal comunitar, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 302 din 19 octombrie 1992, p. 1. Regulamentul a fost amendat prin Regulamentul (EC) nr. 955/1999 (Jurnalul Oficial nr. L 119 din 7 mai 1999, p. 1). (7) România va coopera cu Comisia Europeană în vederea stabilirii unui sistem adecvat de informare şi monitorizare, care să acopere cel puţin teritoriul naţional, pentru: a) a identifica într-un mod mai eficient navele care nu au predat deşeurile generate şi reziduurile mărfii conform prezentului ordin; b) a se asigura ca obiectivele prevăzute la art. 1 au fost atinse. (8) România va coopera cu Comisia Europeană în vederea stabilirii de criterii comune pentru identificarea navelor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c).Sancţiuni  +  Articolul 13Contravenţiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Evaluarea  +  Articolul 14O dată la 3 ani România va transmite Comisiei Europene un raport privind stadiul de implementare a prezentului ordin.  +  Articolul 15ANR şi administraţiile porturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Transpunere  +  Articolul 17Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2000/59/CE din 27 noiembrie 2000 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 332 din 28 decembrie 2000, p. 0081-0090.Intrarea în vigoare  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 779/2002 privind instalaţiile de recepţie portuare pentru deşeurile generate de nava şi reziduurile mărfii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 29 noiembrie 2002.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 3 martie 2006.Nr. 322.  +  Anexa 1CERINŢEpentru elaborarea planurilor de preluareşi gestionare a deşeurilor în porturi(conform art. 5 din ordin)Planurile trebuie să facă referire la toate tipurile de deşeuri generate de nava şi la reziduurile mărfii provenind de la navele care fac escala în porturile româneşti prevăzute în anexa nr. 4 şi vor fi elaborate în funcţie de mărimea portului şi de tipurile de nave.Planurile de preluare şi gestionare a deşeurilor în porturi trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) evaluarea capacităţii instalaţiilor de preluare portuare, avându-se în vedere necesităţile navelor care viziteaza în mod uzual portul; b) descrierea tipului şi a capacităţii instalaţiilor portuare de preluare; c) descrierea detaliată a procedurilor pentru preluarea şi gestionarea deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii; d) descrierea sistemului de tarifare; e) procedurile de raportare a deficienţelor apărute la instalaţiile portuare de preluare; f) procedurile pentru consultarea permanenta cu utilizatorii, agenţii economici care gestionează deşeuri, operatorii portuari şi cu alte părţi interesate; şi g) tipul şi cantităţile de deşeuri generate de nave şi reziduurile mărfii preluate şi gestionate.Suplimentar, planurile trebuie să includă: a) legislaţia relevanta în vigoare şi formalităţile privind predarea; b) persoana sau persoanele responsabile cu implementarea planului; c) descrierea echipamentului de pretratare şi procesare în port, dacă exista; d) descrierea modului de înregistrare a preluarilor, folosit la instalaţiile portuare de preluare, a cantităţilor preluate de deşeuri generate de nave şi de reziduuri ale mărfii; şi e) descrierea modului de depozitare a deşeurilor generate de nava şi a reziduurilor mărfii.Procedurile privind preluarea şi gestionarea deşeurilor trebuie să fie conforme din toate punctele de vedere cu cerinţele de management corespunzătoare reducerii progresive a impactului asupra mediului.Informaţii care trebuie să fie disponibile pentru toţi utilizatorii porturilor: a) referinţe asupra importantei fundamentale a predării adecvate a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii; b) localizarea instalaţiilor portuare de preluare potrivit fiecărei dane, cu schema/harta; c) lista deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii; d) lista punctelor de contact, a operatorilor şi a serviciilor oferite; e) descrierea procedurilor de predare; f) descrierea sistemului de tarifare; g) procedurile de raportare a deficienţelor apărute la instalaţiile portuare de preluare.  +  Anexa 2*Font 9*                              NOTIFICARE                              NOTIFICATION         ce trebuie comunicată înainte de intrarea în portu: .........              Information to be notified before entry into the port of:                  (portul de destinaţie, după cum este definit în art. 6                                     din prezentul ordin)         (Port of destination as referred to în art. 6 of the present order)    a) Numele, indicativul de apel, unde este cazul, numărul de identificare IMO       al navei:       Name, call sign and, where appropriate, IMO identification number of the ship:    b) Statul de pavilion:       Flag State:    c) Timpul estimat de sosire (ETA):       Estimated time of arrival:    d) Timpul estimat de plecare (ETD):       Estimated time of departure:    e) Portul anterior de escala:       Previous port of call:    f) Următorul port de escala:       Next port of call:    g) Ultimul port şi data la care s-au predat deşeurile generate de nava şi       reziduurile mărfii:       Last port and date when ship-generated waste was delivered:    h) Predati:       Are you delivering:          tot o parte nimic *)          [] [] []          all some none                                        din deşeurile dumneavoastră                                        instalaţiilor portuare de preluare?                                        of your waste into port recepiton                                        facilities?    i) Tipul şi cantitatea de deşeuri sau reziduuri ce trebuie predate şi/sau care     vor rămâne la bord şi capacitatea maxima de stocare a acestora, în procente:       Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on     board, and percentage of maximum storage capacity:    Dacă predati toate deşeurile sau reziduurile, completati coloana a doua.    If you deliver all waste and residues, complete second column as appropriate.    Dacă predati numai o parte sau nu predati deşeuri şi/sau reziduuri completati    toate coloanele.    If you deliver, partly or no, waste and residues, complete all columns:───────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────────────────┐                       │ Deseul │Capacitatea│Cantitatea │Portul în │Cantitatea estimată de│         Tipul │ ce va │ maxima de │deşeurilor │ care │deşeuri ce va fi │         Type │fi predat│ stocare │ păstrate │ deşeurile│generata între │                       │Waste to │ Maximum │ la bord │ vor fi │ notificare şi │                       │ be │ dedicated │Amount of │predate │următorul port de │                       │delivered│ storage │ waste │ Port at │ escala │                       │ │ capacity │retained │ which │ Estimated amount of │                       │ │ │on board │remaining │waste which will │                       │ (mc) │ (mc) │ (mc) │waste will│ be generated between │                       │ │ │ │ be │ notification and next│                       │ │ │ │delivered │ port of call │                       │ │ │ │ │ (mc) │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤ 1. Ulei uzat │ │ │ │ │ │    Waste oils │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤Slam │ │ │ │ │ │Sludge │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤Apa de santina │ │ │ │ │ │Bilge water │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤Altele (specificati) │ │ │ │ │ │Others (specify) │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤2. Gunoi │ │ │ │ │ │Garbage │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤Resturi alimentare │ │ │ │ │ │Food waste │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤Plastic │ │ │ │ │ │Plastic │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤Altele │ │ │ │ │ │Others │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤3. Deşeuri asociate │ │ │ │ │ │ mărfii*1)Cargo- │ │ │ │ │ │ associated waste*1) │ │ │ │ │ │ (Specificati) │ │ │ │ │ │  (Specify) │ │ │ │ │ │───────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────┤4. Reziduurile │ │ │ │ │ │   mărfii*1) │ │ │ │ │ │  Cargo residues*1) │ │ │ │ │ │ (Specificati) │ │ │ │ │ │  (Specify) │ │ │ │ │ │───────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────────────────┘    *1) Poate fi estimat.        May be estimated    *) Bifati casuta corespunzătoare.       Tick the appropriate box.    NOTĂ:    NOTE:    1. Aceasta notificare trebuie transmisă administraţiei portului de escala.       This information shall be communicated to the port administration of the       port of call.    2. Aceasta notificare trebuie transmisă de asemenea la ANR.       This information shall be communicated also to RNA.    3. Acest formular trebuie completat chiar dacă nava este exceptată, în conformitate       cu art. 9 din prezentul ordin.       This farm has to be completed even if the ship is covered by an excepţion       în accordance wiih Article 9 of the present order.    Confirm ca:    I confirm that:    - detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea şi corecte; şi      the above details are accurate and corect; and    - exista la bord spaţiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deşeurilor      generate între momentul notificării şi momentul intrării în următorul port în      care deşeurile vor fi predate.    there is sufficient dedicated capacity onboard to store all waste generated    between notification and the next port at which waste will be delivered.    Data ..............    Date    Ora ...............    Time    Semnatura comandantului navei/persoanei desemnate .........    Master's / dedicated person's signature  +  Anexa 3*Font 9*          FORMULAR PENTRU RAPORTAREA DEFICIENŢELOR INSTALAŢIEI                          PORTUARE DE PRELUARE     FORM FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES    Comandantul unei nave care a intampinat dificultăţi în predarea deşeurilor, va   inainta ANR acest raport standard, împreună cu documentele doveditoare.    The Master of a ship having encountered difficulties în discharging waste to   reception facilities should forward the information below, together with supporting   documentation, to the RNA.    ANR va analiza cauzele deficienţelor reclamate şi va transmite la IMO şi autorităţii   statului de pavilion, un raport privind concluzia analizei efectuate.    RNA should analyze and consider the complaint and should communicate appropriately   to the IMO and flag State Authority, the outcome of its investigation.    1. CARACTERISTICILE NAVEI       SHIP'S PARTICULARS    1.1 Numele navei: .............        Name of ship:    1.2 Proprietarul sau operatorul navei:.........        Owner or operator:    1.3 Indicativul navei:.............        Distinctive number or letters:    1.4 Număr IMO:...............        IMO Number:    1.5 TRB: .............        Gross tonnage:    1.6 Portul de înmatriculare:...........        Port of registry:    1.7 Statul de pavilion: ............        Flag State:    1.8 Tipul navei    [] Tanc petrolier [] Tanc chimicale [] Vrachier [] Alt tip de nava [] Pasagere    []Altele (specificati)      Type of ship:      Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier Other cargo ship Passenger ship     Other (specify)    2. CARACTERISTICILE PORTULUI       PORT PARTICULARS    2.1 Ţara:..............        Country:    2.2 Numele portului sau zona:.........        Name of port or area:    2.3 Locaţia portului:...............       (de exemplu dana/ terminalul/ locul de acostare)        Location/terminal name:       (e. g.berth/terminal/jetty)    2.4 Numele companiei care operează instalatia ...........        Name of company operating the reception facility (if applicahle):    2.5 Tipul portului de operare:        [] Port de descărcare [] Port de încărcare [] Şantier naval        [] Altele (specificati).........        Type of port operation:        Unloading port Loading port Shipyard         Other (specify)    2.6 Data sosirii: ../../....(zz/ll/aaaa)        Date of arrival: (dd/mm/yyyy)    2.7 Data constatării: ../../....(zz/ll/aaaa)        Date of occurrence: (dd/mm/yyyy)    2.8 Data plecării: ../../....(zz/ll/aaaa)        Date of departure: (dd/mm/yyyy)    3. DEFICIENTELE INSTALAŢIEI       INADEQUACY OF FACILITIES    3.1 Tipul şi cantitatea de deşeuri pentru care instalatia portuara de preluare    este necorespunzătoare şi natura problemelor apărute:    Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate    and nature of problems encountered:──────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐                              │Cantitatea│Cantitatea │Problemele apărute │                              │ pentru │neacceptata│Problems encountered │                              │descărcare│ (mc) │Indicaţi problemele apărute folosind │                              │ │ │unul sau mai multe din │                              │ (mc) │Amount not │următoarele coduri │     Tipul deseului │ Amount │ accepted │Indicate the problems encountered │                              │ for │ │by using one or more of the │     Type of waste │discharge │ (mc) │following code lefters, │                              │ │ │as appropriate. │                              │ (mc) │ │A Nici o instalatie disponibilă │                              │ │ │A No facility available │                              │ │ │B Întârziere nejustificată │                              │ │ │B Undue delay │                              │ │ │C Imposibilitatea folosirii │                              │ │ │instalaţiei din punct de │                              │ │ │vedere tehnic │                              │ │ │C Use of facility technically not │                              │ │ │possible │                              │ │ │D Locatie necorespunzătoare │                              │ │ │D Inconvenient location │                              │ │ │E Nava trebuia sa schimbe dana, │                              │ │ │implicând întârzieri şi costuri │                              │ │ │suplimentare │                              │ │ │E Vessel had to shift berth involving│                              │ │ │delay/cost │                              │ │ │F Costuri nejustificate pentru │                              │ │ │folosirea instalaţiilor │                              │ │ │F Unreasonable charges for use │                              │ │ │of facilities │                              │ │ │G Altele (a se specifică în │                              │ │ │alin. 3.2.) │                              │ │ │G Other (please specify în │                              │ │ │paragraph 3.2) │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤MARPOL Anexa I - privind │ │ │ │MARPOL Annex I - related │ │ │ │Tipurile de reziduuri de │ │ │ │hidrocarburi: │ │ │ │Type of oily waste: │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Apa de santina │ │ │ │Oily bilge water │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Slam/uleiuri arse │ │ │ │Oily residues (sludge) │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Reziduuri rezultate după │ │ │ │spalarea tancurilor │ │ │ │Oily tank washings (slops) │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Apa de balast murdara │ │ │ │Dirty ballast water │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Reziduuri solide rezultate │ │ │ │după curatarea tancurilor │ │ │ │Scale and sludge from tank │ │ │ │cleaning │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Altele (rugăm specificati) │ │ │ │Other (please specify) │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤MARPOL Anexa II - privind │ │ │ │MARPOL Annexa II - related │ │ │ │Tipul de reziduuri ale │ │ │ │substanţelor lichide toxice*1)│ │ │ │/apa amestecata pentru │ │ │ │descărcare la instalaţii │ │ │ │provenită din tancurile │ │ │ │de spalare │ │ │ │Type of NLS*1) residue/water │ │ │ │mixture for discharge │ │ │ │to facility from tank washings│ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Substanţa de categoria A │ │ │ │Category A substance │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Substanţa de categoria B │ │ │ │Category B substance │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Substanţa de categoria C │ │ │ │Category C substance │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Substanţa de categoria D │ │ │ │Category D substance │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤MARPOL Anexa IV - privind │ │ │ │MARPOL Annex IV - related │ │ │ │Ape uzate │ │ │ │Sewage │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤MARPOL Anexa V - privind │ │ │ │MARPOL Annexa V - related │ │ │ │Tipul de gunoi: │ │ │ │Type of garbage: │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Plastic │ │ │ │Plastic │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Material de fardaj plutitor, │ │ │ │de amaraj sau ambalaje │ │ │ │Floating dunnage, lining, │ │ │ │of packing materials │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Cartoane, carpe, sticlă, │ │ │ │metal, ceramica, etc. │ │ │ │Ground paper products, │ │ │ │rags, glass, metal, bottles, │ │ │ │crockery, etc. │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Reziduuri ale mărfii, produse │ │ │ │din hârtie, carpe, │ │ │ │sticlă, metal, ceramica │ │ │ │Cargo residues, paper │ │ │ │products, rags, glass, metal │ │ │ │bottles, crockery, etc. │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Resturi alimentare │ │ │ │Food waste │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Cenusa după incinerare │ │ │ │Incinerator, ash │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Altele (specificati) │ │ │ │Other (please specify........)│ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤MARPOL Anexa VI - privind │ │ │ │MARPOL Annex VI - related │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Fum, noxe şi filtre conţinând │ │ │ │astfel de substanţe │ │ │ │Ozone-depleting substances │ │ │ │and equipment containing such │ │ │ │substances │ │ │ │──────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤Reziduuri rezultate din │ │ │ │curatarea instalaţiilor de │ │ │ │evacuare gaze │ │ │ │Exhaust gas-cleaning residues │ │ │ │──────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────────────────────────┘    *1) Indicaţi, în alin. 3.2. denumirea substanţei lichide toxice la care se        face referire şi starea de solidificare sau de vascozitate.    Indicate, în paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and    whether the substance is designated as 'solidifying' or 'high viscosity'.    3.2 Informaţii suplimentare cu privire la problemele identificate în tabelul de     mai sus:    Additional information with regard to the problems identified în the above table.    ....................................................................    ....................................................................    ....................................................................    3.3 Aţi discutat aceste probleme sau le-aţi raportat operatorilor instalaţiilor    portuare de preluare?    Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?    [] Da [] Nu       Yes No    Dacă da, specificati cu cine    If Yes, with whom (please specify)    ....................................................................    ....................................................................    Dacă da, care a fost răspunsul operatorului instalaţiilor portuare de preluare    la sesizarea dumneavoastră?    If Yes, which was the response of the port reception facility to your concerns?    ....................................................................    ....................................................................    3.4 Aţi transmis notificarea înainte de sosire (în conformitate cu regulile portului)    despre solicitarea navei privind folosirea instalaţiilor portuare de preluare?    Did you give prior notification (în accordance with relevant port requirements)    about the vessel's requirements for reception facilities?    [] Da [] Nu [] Nu este cazul       Yes No Not applicable    Dacă da, aţi primit confirmarea disponibilităţii instalaţiilor portuare de preluare    la sosire?    If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities    on arrival?            [] Da [] Nu               Yes No    4. OBSERVAŢII SUPLIMENTARE/ COMENTARII       ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS    ...............................................    ...............................................    ...............................................       Semnatura comandantului Data: ../../.... (zz/ll/aaaa)        Master's signature Date: (dd/mm/yyyy)  +  Anexa 4LISTA PORTURILOR ROMÂNEŞTIcărora li se aplică prevederile prezentului ordin1. Mangalia2. Belona3. Constanta4. Tomis5. Midia6. Agigea7. Basarabi8. Medgidia9. Cernavoda10. Calarasi11. Sulina12. Tulcea13. Galaţi14. Brăila---------