ORDIN nr. 658/C din 27 februarie 2006privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1), (2), (3) şi (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Numărul executorilor judecătoreşti din circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti se stabileşte şi se actualizează de ministrul justiţiei, prin ordin, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în funcţie de cerinţele locale determinate de întinderea teritoriului, de numărul locuitorilor, de volumul de activitate, precum şi de numărul executorilor judecătoreşti stagiari care au promovat examenul de capacitate. (2) Ministrul justiţiei stabileşte şi actualizează numărul executorilor judecătoreşti anual sau ori de câte ori este necesar, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică executorilor judecătoreşti cărora le-a încetat suspendarea exercitării funcţiei. (4) La numirea pe posturile declarate disponibile în condiţiile alin. (2) vor avea prioritate, în următoarea ordine: a) executorii judecătoreşti stagiari care au promovat examenul de capacitate; b) persoanele care au promovat concursul sau examenul anual de admitere în profesie; c) executorii judecătoreşti care solicită schimbarea sediului biroului dintr-o circumscripţie a judecătoriei în alta; d) persoanele numite executor judecătoresc cu scutire de examen, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 lit. g) din lege."2. Alineatul (5) al articolului 5 se abrogă.3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va întocmi şi va actualiza permanent liste cuprinzând:- executorii judecătoreşti incompatibili, indicându-se temeiul incompatibilităţii;- executorii judecătoreşti care sunt suspendaţi din funcţie în temeiul art. 23 lit. a) şi lit. b) teza a doua, lit. c), d) şi e) din lege;- executorii judecătoreşti a căror calitate a încetat;- executorii judecătoreşti stagiari, indicând biroul în care sunt angajaţi şi data încheierii contractului individual de muncă. (2) Listele se vor comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei în termen de 15 zile de la întocmirea, respectiv actualizarea acestora."4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Durata stagiului se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, al concediului de maternitate şi de creştere a copilului până la vârsta de 2 ani ori în alte cazuri prevăzute de lege................................................................. (3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) se constată de către colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti în circumscripţia căreia are sediul biroului executorul judecătoresc care a încheiat contract individual de muncă cu executorul judecătoresc stagiar."5. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Colegiul director va solicita, în ultimul trimestru al anului, executorilor judecătoreşti din cadrul fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti să îşi exprime opţiunea privind angajarea în anul următor a unor executori judecătoreşti stagiari în cadrul birourilor lor. (2) După centralizarea opţiunilor, colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti propune spre aprobare Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti numărul executorilor judecătoreşti stagiari care pot fi angajaţi în anul următor în birourile de executori judecătoreşti. Până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va transmite Ministerului Justiţiei necesarul de posturi vacante de executor judecătoresc stagiar, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numărului executorilor judecătoreşti.............................................................. (4) Angajarea executorului stagiar în cadrul unui birou în care funcţionează mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi se face de către executorul judecătoresc desemnat titular al biroului prin contractul de societate civilă."6. Titlul secţiunii a 4-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aOrganizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesie şi a examenului de capacitate"7. Titlul paragrafului 1 din secţiunea a 4-a va avea următorul cuprins:"§1. Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari"8. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Selecţia candidaţilor pentru admiterea în profesie se face pe baza unui concurs sau examen organizat anual sau ori de câte ori este necesar de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, la solicitarea ministrului justiţiei. Concursul sau examenul se va desfăşura sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei."9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află localitatea unde domiciliază candidatul."10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Data şi locul concursului sau examenului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi vor fi comunicate Camerelor executorilor judecătoreşti cu 60 de zile înainte de această dată, în vederea înştiinţării candidaţilor, fiind publicate şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În aceleaşi condiţii va fi publicată şi lista cuprinzând posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi publicate şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei. (2) Cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va stabili adresa exactă şi ora începerii concursului sau examenului şi le va comunică Camerelor executorilor judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei. De asemenea, se va dispune afişarea acestora la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor judecătoreşti, fiind publicate şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei."11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În vederea susţinerii concursului sau examenului Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial, drept constituţional şi organizarea profesiei de executor judecătoresc. (2) Tematica va fi transmisă Camerelor executorilor judecătoreşti cu cel puţin 60 de zile înaintea datei concursului sau examenului şi va fi afişată de îndată, la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul acestora. De asemenea, va fi publicată pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei."12. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore înaintea datei concursului sau examenului şi vor fi redactate astfel încât să acopere întreaga tematică, formulându-se câte 20 de subiecte din fiecare materie."13. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorţi a unui set de 10 subiecte, întocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei. (2) Extragerea prin tragere la sorţi se va face de către preşedintele comisiei. (3) Durata concursului sau examenului este de 4 ore, începând cu ora şi minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în procesul-verbal semnat de cei desemnaţi cu organizarea şi supravegherea desfăşurării regulamentare a concursului sau examenului."14. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Repartizarea candidaţilor pe săli, acolo unde este cazul, se va afişa la locul desfăşurării concursului sau examenului, cu 3 zile înainte de data acestuia. (2) Apelul candidaţilor la locul desfăşurării concursului sau examenului se va face cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, în vederea îndeplinirii măsurilor prealabile (verificarea identităţii, primirea foilor pentru examen). (3) În sala în care are loc concursul sau examenul şi pe toată durata desfăşurării acestuia candidaţilor le este permis să aibă pe masă numai colile de hârtie şi instrumentele de scris. (4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) va avea drept urmare eliminarea din concurs sau examen a candidatului şi anularea lucrării. (5) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din concurs sau examen. Părăsirea temporară a sălii se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor. (6) După începerea comunicării subiectelor, accesul candidaţilor în sala de concurs sau examen este interzis. (7) Candidatul are obligaţia să predea lucrarea comisiei de coordonare şi supraveghere din acea sală, semnând în borderoul special întocmit. (8) După predarea lucrării este interzisă revenirea în sală a candidatului."15. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Pentru buna desfăşurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei îşi vor desemna reprezentanţi, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament."16. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La desfăşurarea concursului sau examenului prevăzut la alin. (1), reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale participă, la solicitarea lor, cu statut de observator."17. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - În vederea organizării şi desfăşurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc se vor constitui şi vor funcţiona următoarele comisii: a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs sau examen şi rezolvarea contestaţiilor împotriva avizului negativ dat de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti la cererea de înscriere şi pentru verificarea centralizatoarelor, formată din 2 executori judecătoreşti şi 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei. Comisia verifică dosarele candidaţilor şi hotărăşte cu majoritatea voturilor membrilor săi, comunicând, cu cel puţin 4 zile înainte de data concursului sau examenului, situaţia centralizată, care se va afişa de îndată, la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti. De asemenea, va fi publicată şi pe pagina de Internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti; b) Comisia pentru organizarea şi supravegherea concursului sau examenului, compusă din 2 reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. La activitatea acestei comisii vor putea fi cooptaţi pe lângă membrii ei, după caz, şi executori judecătoreşti sau personal angajat la Camera executorilor judecătoreşti şi la Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Pe lângă activitatea de supraveghere această comisie asigură verificarea identităţii candidaţilor, distribuirea colilor de concurs sau examen în condiţiile prezentului regulament, respectarea de către candidaţi a condiţiilor regulamentare cu privire la desfăşurarea concursului sau examenului, preluarea lucrărilor predate de candidaţi şi predarea lor, pe bază de proces-verbal, comisiei pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de concurs sau examen. La primirea lucrărilor şi, respectiv, la predarea lor se verifică dacă este sigilată partea de lucrare pe care candidatul şi-a înscris datele de identificare. Lucrările predate de candidaţi vor fi semnate, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei şi un reprezentant al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Suportul de scris va fi pregătit de această comisie în seturi de câte 5 coli, având pe fiecare filă sigiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei; c) Comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de concurs sau examen, formată din: un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, desemnat de preşedintele acestuia; 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei; două cadre didactice universitare de la facultăţile de drept din ţară; 2 executori judecătoreşti desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti dintre cei propuşi de Camerele executorilor judecătoreşti în condiţiile art. 27 alin. (2), cu vechime minimă în profesia de executor judecătoresc de 5 ani, care s-au remarcat prin probitate şi competenţă profesională. Preşedintele comisiei este reprezentantul Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care nu participă nemijlocit la notarea lucrărilor, având ca atribuţii să vegheze la desfăşurarea activităţii comisiei în conformitate cu prezentul regulament; d) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, formată din: 2 executori judecătoreşti numiţi prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti; 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei numiţi prin ordin al ministrului justiţiei; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept, alţii decât cei care au alcătuit comisia prevăzută la lit. c)."18. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) Baremul de notare se va întocmi, în condiţiile alin. (1), în timpul desfăşurării concursului sau examenului şi va fi afişat pentru consultarea de către candidaţi."19. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:"(3) Datele prevăzute la alin. (2) se înscriu în centralizatorul final care constituie lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului. Fiecare pagină a acestei liste va fi semnată de toţi membrii comisiei."20. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va proceda la comunicarea către Camerele executorilor judecătoreşti a centralizatoarelor finale cu rezultatul concursului sau examenului pentru candidaţii din fiecare Cameră a executorilor judecătoreşti. (2) Colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti va afişa la sediul acesteia, la loc vizibil şi accesibil publicului, lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia, întocmind procesul-verbal de afişare, cu precizarea datei şi orei. De asemenea, lista va fi publicată şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei."21. Alineatul (2) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(2) Contestaţiile se depun la Camera executorilor judecătoreşti unde s-a depus cererea de înscriere la concurs sau examen şi se centralizează la sediul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în termen de două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1)."22. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia prevăzută la art. 28 lit. d) în cel mult 5 zile de la centralizare, comisia fiind ţinută să se pronunţe doar cu privire la materia invocată în contestaţie. (2) Comisia nu poate diminua nota obţinută iniţial, în astfel de situaţii contestaţiile urmând să fie respinse. (3) Comisia decide pentru fiecare contestaţie, pe baza baremului folosit la notarea lucrărilor de comisia prevăzută la art. 28 lit. c). (4) Candidaţii declaraţi admişi iniţial nu pot fi declaraţi respinşi în urma soluţionării contestaţiilor, posturile scoase la concurs sau examen fiind suplimentate în vederea repartizării tuturor candidaţilor declaraţi admişi. (5) Dispoziţiile art. 32 se vor aplica în mod corespunzător."23. La articolul 35 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Calendarul desfăşurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament."24. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Ocuparea posturilor de executor judecătoresc stagiar se va face, la nivelul întregii ţări, în ordinea mediilor candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate în cererea de înscriere. (2) În cazul în care au fost exprimate mai multe opţiuni pentru acelaşi post, are prioritate candidatul care a obţinut cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, în această ordine: a) candidatul care are titlul de doctor în drept; b) candidatul cu activitate mai îndelungată în funcţii de specialitate juridică de la obţinerea licenţei; c) candidatul care a obţinut medie mai mare la examenul de licenţă."25. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) În termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor se va proceda la încheierea contractului de muncă în condiţiile art. 19 şi 21 din lege şi ale art. 14 din prezentul regulament. (2) Executorul judecătoresc care refuză încheierea contractului individual de muncă, deşi şi-a exprimat opţiunea de a angaja în anul respectiv în cadrul biroului său un executor judecătoresc stagiar şi această opţiune a fost aprobată de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi cuprinsă în ordinul de actualizare emis de ministrul justiţiei, răspunde disciplinar conform art. 44 lit. c) din lege."26. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:"(2) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti organizează, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei, cel puţin o dată pe an examenul de capacitate pentru executorii judecătoreşti stagiari care au împlinit durata de stagiu, în condiţiile prezentului regulament. (3) Respingerea sau, după caz, neprezentarea executorului judecătoresc stagiar la două examene de capacitate consecutive atrage de drept încetarea contractului său de muncă şi pierderea calităţii de executor judecătoresc stagiar."27. Alineatele (2), (6) şi (7) ale articolului 40 vor avea următorul cuprins:"(2) Referatul executorului judecătoresc angajator va cuprinde: a) data angajării executorului judecătoresc stagiar; b) conduita executorului judecătoresc stagiar pe durata stagiului; c) preocuparea pentru pregătirea profesională; d) volumul de activitate, pe categorii de operaţiuni; e) comportamentul executorului judecătoresc stagiar; f) propunerea motivată de admitere sau de respingere a cererii de înscriere la examenul de capacitate................................................................. (6) Camera executorilor judecătoreşti va comunică, odată cu dosarele candidaţilor, situaţia centralizată a acestora, datele de identificare, circumscripţia pentru care candidează, precum şi opţiunile exprimate în cererea de înscriere. (7) Fiecare candidat trebuie să formuleze expres în cererea de înscriere la examen ordinea opţiunilor (posturile pentru care optează, în ordinea preferată), în cazul obţinerii unei medii de promovare, dar care nu îi permite ocuparea postului pentru care a candidat în principal. Opţiunile se pot face numai cu privire la posturile vacante cuprinse în ordinul de actualizare."28. Alineatul (1) al articolului 41 se abrogă.29. Articolul 42 se abrogă.30. Articolul 43 se abrogă.31. Titlul paragrafului 3 din secţiunea a 4-a va avea următorul cuprins:"§3. Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică"32. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Pe locurile rămase vacante după acordarea priorităţii prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a), Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti va organiza, anual sau ori de câte ori este necesar, concurs sau examen de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică."33. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, stabilit în condiţiile art. 37 din lege. (2) Ministrul justiţiei stabileşte, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, onorariile minimale şi maximale pentru activitatea executorilor judecătoreşti. (3) La stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea şi valoarea actului, precum şi răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit. (4) Pentru persoanele cu venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, ministrul justiţiei va stabili onorarii minimale şi maximale speciale, precum şi posibilitatea achitării lor în mai multe tranşe. (5) Onorariile se actualizează în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru stabilirea lor."34. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:"Art. 58^1. - (1) Executorii judecătoreşti au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, de Camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională. (2) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti aprobă anual, la propunerea Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, programul de formare profesională continuă a executorilor judecătoreşti. (3) Formarea profesională continuă a executorilor judecătoreşti se realizează ţinându-se seama de necesitatea specializării lor."35. După articolul 58^1 se introduce un nou articol, articolul 58^2, cu următorul cuprins:"Art. 58^2. - (1) În cadrul fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel se organizează periodic cursuri de formare profesională continuă. Tematica acestora este unitară la nivelul întregii ţări şi se aprobă de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. (2) Preşedintele Camerei executorilor judecătoreşti răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continuă a executorilor judecătoreşti din circumscripţia Camerei şi de respectarea tematicii aprobate de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. (3) La cursurile de formare profesională vor participa şi reprezentanţi ai direcţiei de specialitate, precum şi inspectori de specialitate din Ministerul Justiţiei, în vederea cunoaşterii problemelor teoretice şi practice cu care se confruntă executorii judecătoreşti în activitatea de executare silită. (4) În vederea verificării şi evaluării îndeplinirii obligaţiei de formare profesională, direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei i se vor trimite, după fiecare curs, materialele privind tematica, precum şi o prezentare a problemelor dezbătute, a punctelor în divergenţă şi a propunerilor de soluţionare a acestora."36. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Titularul acţiunii disciplinare este ministrul justiţiei sau colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti. (2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectori de specialitate din Ministerul Justiţiei sau de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti. (3) În cazul suspendării din funcţie sau al excluderii din profesie potrivit art. 46 lit. d) şi e) din lege, cercetarea prealabilă este obligatorie."37. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) În vederea cercetării prealabile a executorului judecătoresc, ministrul justiţiei se autosesizează. (2) Dacă acţiunea disciplinară este exercitată de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti, acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti prin preşedinte sau înlocuitorul acestuia. (3) În termen de 60 de zile de la data sesizării, respectiv a autosesizării, ministrul justiţiei, prin inspectori de specialitate, sau colegiul director efectuează cercetarea prealabilă, anchetează executorul judecătoresc în cauză şi îi aduc la cunoştinţă conţinutul dosarului, urmând a promova sau nu acţiunea disciplinară. (4) Colegiul director are obligaţia de a comunică, în cel mai scurt timp, măsurile dispuse prin hotărâre de Consiliul de disciplină atât Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cât şi ministrului justiţiei."38. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Dacă se constată că executorul judecătoresc cercetat a săvârşit una dintre abaterile disciplinare prevăzute la art. 44 din lege, ministrul justiţiei sau colegiul director sesizează Consiliul de disciplină."39. Alineatul (1) al articolului 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - (1) Executorul judecătoresc îşi stabileşte sediul biroului într-o localitate din circumscripţia judecătoriei în care a fost numit prin ordin al ministrului justiţiei sau, în caz de asociere, în localitatea în care îşi are sediul biroului unul dintre executorii judecătoreşti cu care se asociază."40. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc dintr-o circumscripţie în alta se face, la cerere, pe post vacant. (2) Posturile rămase vacante după acordarea priorităţilor prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a) şi b) se comunică, în termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor concursului sau examenului prevăzut la art. 45, de către Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti Camerelor executorilor judecătoreşti, în vederea afişării la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului. Lista posturilor vacante pe care pot avea loc schimbări de sediu se va publică şi pe pagina de Internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. (3) Cererea de schimbare a sediului biroului se face în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a numărului de posturi vacante rămase după respectarea priorităţilor prevăzute la art. 5 alin. (4). (4) Cererea va fi avizată de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi aprobată de ministrul justiţiei în condiţiile prezentului regulament. (5) Executorul judecătoresc a cărui cerere de schimbare de sediu a fost aprobată are obligaţia de a face înscrierile corespunzătoare, potrivit prevederilor art. 7 şi 8; cu privire la arhivă fiind aplicabile dispoziţiile art. 51."41. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79^1, cu următorul cuprins:"Art. 79^1. - (1) Când numărul cererilor de schimbare de sediu este mai mare decât numărul posturilor vacante dintr-o circumscripţie a judecătoriei, posturile se vor ocupa prin concurs, în ordinea mediilor obţinute de candidaţi. (2) Concursul pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripţie în alta va fi organizat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei. (3) Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept procesual civil - cartea a V-a - despre executarea silită şi organizarea profesiei de executor judecătoresc. (4) Tematica va fi transmisă Camerelor executorilor judecătoreşti cu cel puţin 60 de zile înaintea datei concursului şi va fi afişată la sediul acestora. (5) Cererile de înscriere la concurs se depun, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii acestuia, la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie candidatul are sediul biroului. După expirarea termenului menţionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv formulate şi nu vor mai fi primite. (6) În ziua examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorţi a unui set de 4 subiecte, întocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei. (7) Extragerea prin tragere la sorţi se va face de către preşedintele comisiei. (8) Durata examenului este de două ore începând cu ora şi minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în procesul-verbal semnat de cei desemnaţi cu organizarea şi supravegherea desfăşurării regulamentare a examenului. (9) Dispoziţiile art. 20, 21 şi ale art. 23, 25-36 şi 44 se aplică în mod corespunzător."42. Alineatul (1) al articolului 98 va avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) Consiliul Uniunii va înainta ministrului justiţiei şi direcţiei de specialitate, la începutul fiecărui an, o informare cu privire la activitatea executorilor judecătoreşti desfăşurată în anul precedent, cuprinzând date statistice, aspecte rezultate din verificările efectuate, măsurile luate pentru înlăturarea deficienţelor constatate, precum şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii sub aspect legislativ şi administrativ."43. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Ministrul justiţiei exercită controlul activităţii executorilor judecătoreşti prin inspectori generali de specialitate, potrivit legii, oricând consideră necesar. (2) Controlul priveşte, în principal, respectarea legii în activitatea profesională a executorilor judecătoreşti, ţinerea corectă a registrelor, conservarea arhivei, calitatea actelor şi lucrărilor efectuate de executorii judecătoreşti şi conduita executorului judecătoresc în îndeplinirea atribuţiilor sale, în raport cu autorităţile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice. În unele situaţii ce îi sunt sesizate, ministrul justiţiei va putea cere, după caz, informări privind activitatea unor executori judecătoreşti, din partea Consiliului Uniunii sau a colegiului director al Camerei executorilor judecătoreşti. (3) În cazul constatării de abateri disciplinare, ministrul justiţiei, prin intermediul inspectorilor de specialitate, va efectua cercetarea prealabilă, promovând acţiunea disciplinară."44. Articolul 105 va avea următorul cuprins:"Art. 105. - Actele de control efectuate de inspectorii de specialitate din Ministerul Justiţiei, de Consiliul Uniunii sau, după caz, de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti se vor comunică şi direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei."45. La finalul regulamentului se introduce anexa cu următorul cuprins:"ANEXĂ------la regulament-------------CALENDARULdesfăşurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc1. Ordinul ministrului justiţiei prin care se stabilesc data şi locul concursului sau examenului2. Comunicarea datei, locului concursului sau examenului şi a tematicii Camerelor executorilor judecătoreşti, cu 60 de zile înainte de această dată, în vederea înştiinţării candidaţilor3. Cu 60 de zile înainte de data concursului sau examenului are loc publicarea datei, locului concursului sau examenului, precum şi a listei cuprinzând posturile vacante în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.4. Cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii concursului sau examenului are loc depunerea cererilor de înscriere la concurs sau examen.5. În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti verifică îndeplinirea cerinţelor legale pentru înscrierea la examen.6. Cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va stabili şi va dispune afişarea adresei exacte şi a orei de începere a concursului sau examenului.7. Cu 10 zile înainte de data concursului sau examenului, colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti depune toate cererile, împreună cu dovezile anexate, la comisia pentru verificarea dosarelor.8. Cu cel puţin 4 zile înainte de data concursului sau examenului, comisia verifică dosarele candidaţilor şi comunică situaţia centralizată, în vederea afişării.9. Cu 3 zile înainte de data concursului sau examenului, la locul desfăşurării acestuia se va afişa repartizarea candidaţilor pe săli.10. Cu 24 de ore înaintea datei concursului sau examenului vor fi stabilite subiectele.11. În termen de 24 de ore de la primirea listei cuprinzând rezultatele concursului sau examenului, aceasta se va afişa la sediul Camerelor, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei, precum şi pe pagina acestora de Internet.12. În termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecătoreşti, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie.13. Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia prevăzută la art. 28 lit. d) din regulament în cel mult 5 zile de la centralizare.14. În termen de 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va proceda la validarea rezultatelor.15. În termen de 10 zile de la validare, rezultatele concursului sau examenului se vor înainta Ministerului Justiţiei."  +  Articolul IIDirecţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 27 februarie 2006.Nr. 658/C.------------