LEGE nr. 52 din 8 martie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, punctul 3 al literei c) va avea următorul cuprins:"3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;".2. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În vederea organizării structurii de specialitate pentru emiterea acordului unic, prevăzută la alin. (1), regiile şi societăţile comerciale publice ori private care administrează şi/sau exploatează utilităţi urbane au obligaţia desemnării unui reprezentant cu drepturi depline."3. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:"a) în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile arheologice, solicitantul va obţine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii;".4. La articolul 15, litera f) va avea următorul cuprins:"f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate potrivit legii."5. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:- de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);- de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevăzute la lit. c);- de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);- de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h) şi i);- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);- de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi m);- de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g)."6. La articolul 34, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor judecătoreşti, care vor soluţiona cererile în procedură de urgenţă, potrivit legii. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru."7. La articolul 37, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire."8. La articolul 45, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane sunt obligaţi să transmită administraţiei publice judeţene şi a municipiului Bucureşti planurile cadastrale cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor fi puse de Primăria Municipiului Bucureşti la dispoziţie primăriilor de sector."9. Articolul 46 se abrogă.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 723/2002 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2002, se abrogă.  +  Articolul IIIDispoziţiile art. 5 alin. (3) şi ale art. 45 alin. (6) se pun în aplicare în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 martie 2006.Nr. 52.-----------