ORDIN nr. 15 din 9 februarie 2006pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzactionare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 14 martie 2006  În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din 30 ianuarie 2006, a hotărât emiterea urmatorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzactionare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare, împreună cu Secretariatul General şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 9 februarie 2006.Nr. 15.  +  Anexa REGULAMENTUL Nr. 2/2006privind pieţele reglementate şi sistemelealternative de tranzactionare  +  Titlul I Dispoziţii generaleLegea nr. 297/2004"Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare."  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la autorizarea, organizarea şi funcţionarea operatorilor de piaţa, operatorilor de sistem, pieţelor reglementate şi sistemelor alternative de tranzactionare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.Legea nr. 297/2004"Art. 1. - (2) Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României. (3) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul sau." (2) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplica prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul sau.Legea nr. 297/2004"Art. 1. - (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţionala a României, şi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o alta piaţa decât cea reglementată, definită conform art. 125. (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Naţionala a României, băncile centrale ale statelor membre şi alte entităţi naţionale din statele membre cu funcţii similare acestora, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte entităţi publice.Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. acţionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;2. compensarea - înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanta sau o obligaţie neta unica, astfel încât aceasta unica creanta neta să fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligaţie neta să fie datorată;3. cont comun de investiţii - investiţie realizată în contul a doua sau mai multor persoane sau asupra căreia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate;4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenţionează sa emita instrumente financiare;5. entităţi reglementate - persoanele fizice şi juridice, precum şi entitatile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către C.N.V.M.;6. filiala - societate comercială în cadrul căreia exista un asociat sau un acţionar aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la pct. 27;7. fond de investiţii - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;8. fond deschis de investiţii - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi rascumparari continue;9. grup - reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mama, filialele sale şi entităţi în care societatea-mama sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual;10. instituţie de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998*) privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare;-------- Notă *) Legea nr. 58/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005.11. instrumente financiare înseamnă: a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; e) contracte forward pe rata dobânzii, denumite în continuare FRA; f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; g) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii; h) instrumente financiare derivate pe mărfuri; i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată într-un stat membru sau pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piaţa;12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d), g), h), combinatii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale C.N.V.M.;13. instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare care se tranzactioneaza de regula în cadrul pieţei monetare;14. intermediari - societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţionala a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre sa presteze servicii de investiţii financiare de natura celor prevăzute la art. 5;15. investitor calificat: a) entităţi autorizate sa opereze pe pieţe financiare, precum instituţiile de credit, societăţile de servicii de investiţii financiare, alte instituţii financiare autorizate şi reglementate, societăţile de asigurări, organismele de plasament colectiv, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de pensii, precum şi alte entităţi ce nu sunt autorizate ori reglementate şi al căror unic obiect de activitate este investiţia în valori mobiliare; b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii de credit centrale, organisme internaţionale şi regionale, precum: Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrala Europeană, Banca Europeană de Investiţii sau alte organisme similare; c) entităţi legale care îndeplinesc doua din următoarele trei criterii:1. număr mediu de angajaţi pe perioada unui exerciţiu financiar mai mare de 250;2. active totale în valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;3. cifra de afaceri anuală neta mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro; d) anumite persoane fizice, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide sa autorizeze persoane fizice rezidente în România, care solicită în mod expres să fie considerate ca investitori calificaţi, dacă aceste persoane îndeplinesc cel puţin două din următoarele criterii:1. investitorul a efectuat tranzacţii de o mărime semnificativă pe o piaţa reglementată cu o frecventa medie de cel puţin 10 tranzacţii pe trimestru în ultimele patru trimestre calendaristice;2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depăşeşte 500.000 euro;3. investitorul a lucrat sau lucrează în sectorul financiar cel puţin de un an, având o poziţie care necesita cunoştinţe privind investiţiile în valori mobiliare; e) anumite societăţi mici şi mijlocii, subiect al recunoaşterii reciproce. C.N.V.M. poate decide sa autorizeze societăţi mici şi mijlocii cu sediul în România, care solicită în mod expres să fie considerate investitori calificaţi. În înţelesul prezentei legi, societăţi mici şi mijlocii sunt acele societăţi comerciale care, în conformitate cu ultimele situaţii financiare raportate, nu îndeplinesc doua din cele trei criterii prevăzute la lit. c);16. legături strânse - situaţia în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale; b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mama şi o filiala sau o relaţie similară între orice persoană fizica sau juridică şi o societate comercială; orice filiala a unei filiale va fi considerată o filiala a societăţii-mama, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se considera legătură strânsă şi situaţia în care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoana printr-o relaţie de control;17. ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă - persoana juridică sau fizica ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă sa cumpere valori mobiliare;18. oferta publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, facuta sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului sa adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Aceasta definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;19. oferta publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;20. organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.;21. persoana - orice persoană fizica sau juridică;22. persoane implicate: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun; b) persoane care participa direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control; c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control; d) sotii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a)-c); e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent;23. persoane care acţionează în mod concertat - doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate ca acţionează în mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mama împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mama între ele; c) o societate comercială cu membrii consiliului sau de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;24. procedura de insolvabilitate - procedura colectivă prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plati şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare sau de legislaţia străină, care urmăreşte fie lichidarea unui participant, fie reorganizarea sa, dacă această măsură implica suspendarea sau limitarea transferurilor sau plăţilor;25. programul de oferta - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;26. sistem alternativ de tranzactionare - un sistem care pune în prezenta mai multe părţi care cumpara şi vand instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzactionare;27. societate-mama - persoana juridică, acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale care se afla în una din următoarele situaţii: a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta; b) poate să numească sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectiva; c) poate exercita o influenţa semnificativă asupra entitatii la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectiva sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi; d) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi:1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele doua exercitii financiare, sau2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot;28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;29. stat membru de origine: a) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii de investiţii financiare sau de administrare de investiţii; dacă, în conformitate cu legea naţionala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central; b) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzactionare; dacă, în conformitate cu legea naţionala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central; c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiţii îşi are sediul social, precum şi statul membru în care se afla sediul social al societăţii de investiţii, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiţii;30. stat membru gazda: a) statul membru în care o societate de servicii de investiţii financiare sau o societate de administrare a investiţiilor are o sucursala sau îşi desfăşoară activitatea; b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;31. sucursala - structura organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înfiinţate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singura sucursala;32. titluri de participare - unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora;33. valori mobiliare: a) acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital; b) obligaţiuni şi alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenţa mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital; c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată;34. titluri de capital - acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o entitate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent;35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelaşi tip şi/sau clasa emise continuu ori în cel puţin două transe distincte pe o perioadă de 12 luni. (2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificatia stabilită la alin. (1). (3) Orice persoană fizica sau juridică, dacă se considera vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti. (4) Se considera refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petitionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii. (5) În scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate: a) sa verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea entitatilor reglementate sau supravegheate; b) să solicite consiliului de administraţie al entitatilor reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi; c) să solicite tribunalului competent sa dispună convocarea de adunări generale ale acţionarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile de la lit. b); d) să solicite informaţii şi documente emitenţilor ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată sau tranzacţionate într-un sistem alternativ de tranzactionare; e) să efectueze controale la sediul entitatilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M.; f) sa audieze orice persoană în legătură cu activităţile entitatilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. (6) Registrul C.N.V.M., ţinut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public. (7) Prestarea neautorizata a oricăror activităţi care cad sub incidenţa prezentei legi, utilizarea neautorizata a sintagmelor servicii de investiţii financiare, societate de servicii de investiţii financiare, agent pentru servicii de investiţii financiare, societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii, fond deschis de investiţii, piaţa reglementată şi bursa de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinatii între acestea, fără respectarea condiţiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii."  +  Articolul 2Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Titlul II Operatorii de piaţa şi pieţele reglementate  +  Capitolul 1 Autorizarea şi retragerea autorizaţiei operatorului de piaţa şi a pieţei reglementateLegea nr. 297/2004"Art. 124. - (1) Pieţele reglementate de instrumente financiare se organizează şi se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitenta de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990*), autorizata şi supravegheată de C.N.V.M., denumita în continuare operator de piaţa.--------- Notă *) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 302/2005. (2) C.N.V.M. va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizaţiei unui operator de piaţa. (3) Operatorii de piaţa autorizaţi sa funcţioneze în România vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. (4) Lista pieţelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum şi Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucţiunile şi procedurile privind operaţiunile pe aceste pieţe, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora. (5) Societatea care administrează o piaţa reglementată are legitimitate procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea pieţelor administrate.Art. 125. - O piaţa reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 şi care: a) funcţionează regulat; b) este caracterizată de faptul ca reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţa, condiţiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar; c) respecta cerinţele de raportare şi transparenta în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislaţia comunitara.Art. 126. - (1) Condiţiile şi documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a operatorului de piaţa vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. şi se vor referi în principal la: a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni şi resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii; b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate de instrumente financiare precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta; c) structura actionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilor detinand 5% din drepturile de vot; d) planul de afaceri, structura organizatorică şi regulile de ordine interioară; e) condiţiile de calificare şi experienta profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul operatorului de piaţa; f) dotarea tehnica şi resursele; g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România.""Art. 127. - Cererea de autorizare a operatorului de piaţa va fi respinsă, după caz, dacă: a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a se stabili dacă operatorul de piaţa îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare; c) administratorii şi personalul cu funcţii de conducere ai operatorului de piaţa nu au calificarea şi experienta profesională adecvate funcţiei lor, conform reglementărilor C.N.V.M.; d) transparenta pieţei, buna desfăşurare a tranzacţiilor şi protecţia investitorilor nu sunt asigurate; e) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M."  +  Articolul 3 (1) Pentru a funcţiona legal un operator de piaţa are obligaţia să solicite C.N.V.M. autorizaţia de funcţionare în vederea organizării şi administrării pieţelor reglementate de instrumente financiare. (2) Acordarea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţa se va face cu condiţia ca acesta să solicite şi autorizarea cel puţin a unei pieţe reglementate. (3) Autorizarea operatorului de piaţa şi a pieţei reglementate este acordată numai dacă C.N.V.M. considera ca atât operatorul de piaţa, cat şi sistemul/sistemele de tranzactionare a instrumentelor financiare îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament. (4) Decizia de autorizare a pieţei reglementate va include şi aprobarea reglementărilor adoptate de operatorul de piaţa pentru organizarea şi funcţionarea respectivei pieţe. (5) C.N.V.M. decide cu privire la autorizarea funcţionarii operatorului de piaţa şi a pieţei/pieţelor reglementate administrate de acesta, în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii cererii şi a documentaţiei complete prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 4În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. emite o decizie motivată pe care o notifica părţilor interesate; aceasta decizie poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.  +  Articolul 5 (1) În toate actele sale oficiale operatorul de piaţa trebuie să menţioneze în mod expres numărul şi data deciziei de autorizare emise de C.N.V.M., precum şi datele de identificare. (2) Denumirea unui operator de piaţa aflat sub autorizarea şi supravegherea C.N.V.M. trebuie să fie astfel stabilită încât sa nu fie de natura sa producă confuzie cu denumirea altei entităţi autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care un operator de piaţa intenţionează sa administreze şi alte tipuri de pieţe reglementate decât cea/cele autorizata/autorizate de C.N.V.M. la momentul acordării autorizaţiei de funcţionare, C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea pieţei/pieţelor reglementate, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii, însoţită de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al operatorului de piaţa privind înfiinţarea pieţei reglementate; b) reglementările proprii ce stabilesc modul de organizare şi funcţionare a pieţei/pieţelor reglementate, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament; c) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei pieţei reglementate. (2) Prin tip de piaţa reglementată se înţelege piaţa caracterizată fie prin diferite tehnici şi reguli de tranzactionare, fie prin tipul de instrumente financiare admise la tranzactionare (acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, obligaţiuni, titluri de stat, instrumente financiare derivate etc.). (3) Reglementările fiecărei pieţe reglementate trebuie să fie disponibile pe pagina de Internet a operatorului de piaţa, în limbile română şi engleza, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizării pieţei reglementate şi cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea tranzacţiilor în acea piaţa. (4) Operatorul de piaţa trebuie să notifice imediat participanţilor la piaţa amendamentele aduse reglementărilor, după aprobarea lor de către C.N.V.M., precum şi informaţii în legătură cu evenimentele probabile, transmitandu-le prin e-mail, fax sau direct în sistem. Prin participanţi se înţelege intermediarii şi traderii care au acces la tranzactionare în cadrul pieţei reglementate.  +  Secţiunea 1 Capitalul social şi resursele financiare  +  Articolul 7 (1) Operatorul de piaţa trebuie să dispună la momentul autorizării şi sa menţină pe parcursul desfăşurării activităţii resursele materiale şi financiare suficiente care să asigure funcţionarea sa ordonată, avându-se în vedere natura şi dimensiunea tranzacţiilor efectuate pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate administrată/administrate de acesta, precum şi tipurile şi gradul riscurilor la care este expus. (2) Capitalul social minim al operatorului de piaţa trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 5 milioane euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de Banca Naţionala a României la data depunerii cererii de autorizare.  +  Articolul 8 (1) Un operator de piaţa poate să deţină participatii exclusiv la următoarele persoane juridice: a) Societatea Comercială "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) depozitarul central, cu respectarea condiţiilor art. 150 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) persoanele juridice al căror obiect principal sau exclusiv de activitate consta în operaţiuni de compensare şi decontare pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile art. 157 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) societăţile al căror obiect principal sau exclusiv de activitate este prevăzut la art. 10. (2) Operatorul de piaţa poate constitui filiale al căror obiect de activitate să fie circumscris obiectului sau de activitate conex, iar înfiinţarea lor va fi supusă în prealabil autorizării C.N.V.M.  +  Secţiunea a 2-a Obiectul de activitate al operatorului de piaţa  +  Articolul 9Administrarea pieţelor reglementate consta în: a) elaborarea, implementarea şi aplicarea reglementărilor privind condiţiile şi procedurile de acces/admitere, excludere şi suspendare a participanţilor şi a instrumentelor financiare la şi de la tranzactionare; b) stabilirea condiţiilor, procedurilor de tranzactionare, precum şi a obligaţiilor participanţilor şi ale emitenţilor ale căror instrumente financiare au fost admise la tranzactionare; c) elaborarea, implementarea şi aplicarea procedurilor privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotatiilor, tipurile de contracte şi operaţiuni permise, standardele contractuale; d) adoptarea măsurilor necesare funcţionarii în mod regulat şi ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieţei reglementate şi verificarea respectării regulilor acesteia; e) administrarea şi diseminarea către public a informaţiilor privind emitentii, tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi serviciile de acces al participanţilor pe piaţa reglementată; f) elaborarea şi implementarea mecanismelor de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru protecţia drepturilor de autor implicate şi a informaţiilor confidenţiale; g) asigurarea păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fisierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor calamitati naturale, dezastre şi a altor evenimente deosebite.  +  Articolul 10Activităţile conexe desfăşurate de operatorul de piaţa în legătură cu obiectul principal de activitate prevăzut la art. 9 sunt: a) realizarea, administrarea, implementarea, întreţinerea, dezvoltarea şi comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice şi baze de date referitoare sau aflate în legătură cu activitatea de tranzactionare, supraveghere, raportare, informare periodică şi continua, evidenta, furnizare de informaţii, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operaţiuni cu instrumente financiare, emitenti de instrumente financiare, entităţi care operează pe piaţa de capital; b) servicii de investigare a potenţialului pieţei de capital, acceptarea şi familiarizarea cu produsele, operaţiunile şi instrumentele noi, comportamentul investitorilor faţă de produse şi servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistica a rezultatelor; c) serviciile de publicitate pentru participanţii pieţei reglementate şi pentru emitentii ale căror instrumente financiare sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc; d) organizarea de cursuri de pregătire profesională şi de calificare a personalului care activează pe pieţele administrate de operatorul de piaţa, realizarea de cursuri, colocvii, seminarii, întruniri, destinate perfecţionării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiţii financiare, inclusiv a personalului propriu al operatorului de piaţa, precum şi educării publicului şi a altor categorii de persoane care activează în domeniu, editarea şi comercializarea de materiale în domeniul pieţei de capital; e) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piaţa; f) constituirea şi administrarea sistemelor alternative de tranzactionare în conformitate cu prevederile titlului IV cap. 2 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.  +  Secţiunea a 3-a Structura actionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilorLegea nr. 297/2004"Art. 129. - (1) Nici un acţionar al unui operator de piaţa nu va putea deţine, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. (2) Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţa, care conduce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piaţa în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. şi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. (3) Orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţa va fi notificată acestuia şi C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) este suspendat de drept, urmând a se aplică procedura stabilită la art. 291.""Art. 283. - (1) În cazul dobândirii sau majorării unei participatii la capitalul social al unei entităţi reglementate, efectuată cu încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei detineri sunt suspendate de drept. Acţiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acţionarilor. (2) C.N.V.M. va dispune acţionarilor respectivi să-şi vândă, în termen de 3 luni, acţiunile aferente participatiei în legătură cu care C.N.V.M. nu şi-a exprimat acordul. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vândute, C.N.V.M. dispune entitatii reglementate anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni purtând acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmând ca preţul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziţia dobânditorului iniţial, după reţinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare. (3) Consiliul de administraţie al entitatii reglementate este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acţiunilor, potrivit alin. (2), şi vânzarea acţiunilor nou-emise. (4) Dacă din lipsa de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parţială a acţiunilor nou-emise, entitatea reglementată va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferenţa dintre capitalul social înregistrat şi cel deţinut de actionarii cu drept de vot."  +  Articolul 11 (1) Calitatea de acţionar al unui operator de piaţa poate fi dobandita de orice persoană care respecta prevederile prezentului regulament. (2) Majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor unui operator de piaţa trebuie să fie deţinută de intermediarii care au acces la tranzactionare în cadrul pieţei/pieţelor reglementate administrate de acesta. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care acţiunile operatorului de piaţa sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată.  +  Articolul 12 (1) Actul constitutiv al operatorului de piaţa trebuie să conţină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acţionarilor, în conformitate cu art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţii referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 283 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru calcularea procentului prevăzut la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va tine cont de următoarele elemente: a) orice deţinere directa sau indirecta a acţiunilor cu drept de vot ale operatorului de piaţa; b) existenta unor persoane implicate sau care se afla în legături strânse.  +  Articolul 13 (1) Orice intenţie de achiziţie de acţiuni emise de operatorul de piaţa, care conduce la deţinerea, în mod direct sau indirect, a 5% din drepturile de vot, trebuie notificată acestuia în termen de maximum doua zile lucrătoare de la data adoptării deciziei. (2) Intenţia de achiziţie menţionată la alin. (1) trebuie să fie supusă aprobării C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea ei de către organul statutar al operatorului de piaţa. (3) Cererea de aprobare prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de: a) documentele prevăzute la pct. 7, 8 şi 9 din anexa nr. 1; b) numărul şi datele de identificare a acţionarilor care sunt persoane implicate sau cu care se afla în legături strânse, precum şi numărul de acţiuni şi procentul din capitalul social cu drept de vot ce va fi deţinut de fiecare persoana participanta; c) procentul total de capital social cu drept de vot ce va fi deţinut de către persoanele menţionate la lit. b). (4) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată operatorului de piaţa şi C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile de la data producerii modificării.  +  Articolul 14 (1) Aprobarea intentiei de dobândire a procentului de 5% din drepturile de vot va fi analizata de C.N.V.M., cu luarea în considerare a următoarelor cerinţe de integritate: a) persoanele care deţin controlul direct ori indirect asupra acestora sa nu fi făcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii ori care fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri; b) persoanele fizice sau juridice sa nu detina sau sa nu fi deţinut direct ori indirect controlul asupra unei societăţi care, în ultimii 3 ani, a intrat în incapacitate de plată sau care a fost sancţionată cu retragerea autorizaţiei din motive imputabile acestora; c) persoanele juridice străine sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să furnizeze, după caz: a) informaţii şi documente prin care se justifica în mod corespunzător provenienţă fondurilor destinate obţinerii participatiei la capitalul social al operatorului de piaţa; b) informaţii suficiente prin care să se asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care fac parte şi natura activităţii desfăşurate de acestea pentru realizarea unei supravegheri eficiente; c) documente şi declaraţii cu privire la datele de identificare a persoanelor cu care se afla în relaţia de persoana implicata sau de legături strânse.  +  Articolul 15 (1) La verificarea informaţiilor menţionate la art. 14 alin. (2) lit. b) C.N.V.M. va avea în vedere ca documentele furnizate sa provină de la autorităţile/entitatile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente, conform legislaţiei naţionale, în ţinerea evidentelor structurii actionariatului unei societăţi comerciale. În situaţia în care legislaţia din statele menţionate anterior împiedica transparenta structurii actionariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informaţiile provenind din alte surse disponibile. (2) În cazul în care cerinţele prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) nu sunt îndeplinite sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., se aplică prevederile art. 283 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) C.N.V.M. va refuza aprobarea dobândirii de către o persoană a poziţiei prevăzute la art. 129 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, ţinând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudenta a pieţelor reglementate, apreciază ca persoana care ar ocupa o astfel de poziţie poate prejudicia funcţionarea în bune condiţii a pieţelor reglementate sau o buna supraveghere a acestora. (2) În cazul aprobării participatiei, decizia C.N.V.M. va stabili şi termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziţiei respective.  +  Articolul 17În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţa va fi notificată acestuia şi C.N.V.M. în termen de doua zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 4-a Administrarea şi conducerea operatorului de piaţaLegea nr. 297/2004"Art. 130. - (1) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţa sunt validati individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia. (2) Personalul din conducerea executivă, soţul/sotia sau rudele acestora, precum şi afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acţionari, administratori, cenzori, angajaţi, agenţi pentru servicii de investiţii financiare, reprezentanţi ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta. (3) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţa sunt obligaţi sa notifice în scris acestuia natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor materiale, dacă: a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţa; b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţa; c) se afla în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţa; d) se afla în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie.Art. 131. - Operatorul de piaţa trebuie să identifice şi sa prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, actionarii săi, administratorii şi piaţa reglementată, în scopul asigurării bunei funcţionari a acesteia.""Art. 134. - (3) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) şi alin. (2) lit. b)-g) poate fi delegată consiliului de administraţie al operatorului de piaţa. (4) Consiliul de administraţie are obligaţia de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. şi a regulilor pieţei, precum şi măsurile adoptate în acest sens. (5) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţa vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi notificate C.N.V.M."  +  Articolul 18 (1) Administrarea unui operator de piaţa va fi încredinţată unui consiliu de administraţie format din cel puţin 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuţiile şi responsabilităţile consiliului de administraţie vor fi stabilite în actul constitutiv al societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament. (2) Conducerea efectivă a operatorului de piaţa trebuie să fie asigurată de doua persoane, denumite în continuare conducatori. Conducătorii trebuie să fie angajaţi cu contract individual de muncă ai operatorului de piaţa şi pot fi membri ai consiliului de administraţie. Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale operatorului de piaţa, sunt împuternicite sa coordoneze activitatea zilnica a acestuia şi sunt investite cu competenţa de a angaja răspunderea operatorului de piaţa. În această categorie nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul operatorului de piaţa sau a sediilor secundare ale acestuia.  +  Articolul 19Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii operatorului de piaţa trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă o buna reputaţie, calificare şi experienta profesională pentru realizarea obiectivelor propuse şi pentru crearea premiselor necesare desfăşurării activităţii operatorului de piaţa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a unei administrări sigure, prudente şi transparente a operaţiunilor pe pieţele reglementate administrate de acesta, în scopul protejării intereselor investitorilor; b) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă şi o experienta profesională în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital de minimum 5 ani; c) sa nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate de C.N.V.M., sau a unor sancţiuni similare aplicate de Banca Naţionala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din statele membre sau nemembre. d) sa nu fi fost condamnaţi printr-o sentinta rămasă definitivă pentru infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată sau pentru fapte de corupţie, spalare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz, luare ori dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală sau alte fapte de natura sa conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase şi prudente a operatorului de piaţa; e) sa nu fi fost administratori ai unei societăţi care s-a aflat în curs de reorganizare judiciară ori a fost declarata în stare de faliment sau care a fost suspendată ori i s-a retras autorizaţia de către autoritatea competentă pe perioada exercitării funcţiilor cu care au fost investiti; f) sa nu facă parte din conducere, sa nu fie administratori, angajaţi sau auditori financiari şi sa nu detina nici o participare la un alt operator de piaţa şi/sau operator de sistem; g) sa nu detina nici o funcţie publică.  +  Articolul 20 (1) În vederea validării individuale a membrilor consiliului de administraţie şi a aprobării numirii conducătorilor operatorului de piaţa, C.N.V.M. va evalua toate circumstanţele şi informaţiile legate de activitatea, reputaţia şi de experienta fiecărei persoane propuse, luând în considerare documentele prevăzute la pct. 5 şi, respectiv, pct. 6 din anexa nr. 1 la prezentul regulament. (2) C.N.V.M. va refuza sa valideze membrii consiliului de administraţie sau sa aprobe numirea conducătorilor operatorilor de piaţa dacă exista motive întemeiate şi demonstrabile pentru a crede ca aceştia nu pot asigura administrarea şi efectuarea operaţiunilor pe piaţa reglementată în condiţii sigure şi prudente.  +  Articolul 21 (1) În termen de 30 de zile de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanta a postului de membru al consiliului de administraţie, operatorul de piaţa va supune validării C.N.V.M. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19. (2) Se considera imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egala cu 90 de zile consecutive.  +  Articolul 22Atribuţiile consiliului de administraţie al operatorului de piaţa vor fi stabilite prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor cuprinde în plus faţă de acestea cel puţin următoarele: a) aproba încheierea contractelor cu entitatile autorizate sa administreze sisteme de compensare-decontare în vederea asigurării finalizarii eficiente şi la timp a tranzacţiilor efectuate în cadrul sistemelor sale; b) aproba încheierea contractului de prestări de servicii cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi de Camera Auditorilor Financiari din România; c) ia măsuri în vederea asigurării unui management sigur al operaţiilor tehnice ale sistemului, şi, în mod special, în vederea asigurării de proceduri eficiente pentru cazurile de urgenta, care să asigure continuitatea desfăşurării activităţii şi eliminarea riscurilor de aparitie a unor disfunctionalitati ale sistemelor tehnice; d) verifica îndeplinirea cerinţelor de experienta şi de integritate de către persoanele care au funcţii de conducere şi de control în structura operatorului de piaţa; e) propune spre aprobare adunării generale a acţionarilor sau, în cazul delegării de competente conform actului constitutiv şi prevederilor art. 134 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aproba regulile şi procedurile în vederea asigurării unei bune administrări a pieţelor reglementate; f) numeşte, eliberează din funcţie şi stabileşte salariul conducătorilor operatorului de piaţa, hotărând şi atribuţiile acestora; g) adopta proiectul de buget al operatorului de piaţa, pe care îl prezintă spre aprobare adunării generale a acţionarilor; h) aproba încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depăşeşte limita stabilită pentru conducatori, în limitele stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor; i) stabileşte strategia generală de dezvoltare a operatorului de piaţa şi o supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor; j) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor conducătorului/conducătorilor; k) supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţa pentru operaţiunile specifice pe pieţele reglementate administrate de acesta; l) numeşte persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al operatorului de piaţa; m) aproba participarea societăţii, în condiţiile art. 8 din prezentul regulament, la capitalul social al altor societăţi comerciale.  +  Articolul 23 (1) Ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an, până la 31 martie, fiecare membru al consiliului de administraţie are obligaţia sa notifice consiliului de administraţie al operatorului de piaţa natura şi întinderea interesului sau ale relaţiilor sale materiale, conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine membrului consiliului de administraţie atunci când a cunoscut sau trebuia sa cunoască faptul ca a fost încheiat ori este în curs de a fi încheiat un contract faţă de care acesta are un interes material sau în situaţia în care pe ordinea de zi se dezbat şi se supun aprobării probleme faţă de care respectivul membru se afla în conflict de interese. (3) Un membru al consiliului de administraţie are un interes material sau se afla în conflict de interese în orice situaţie care se referă la patrimoniul ori la interesele personale sau ale familiei acestuia (soţului/sotiei, rudelor şi afinilor până la gradul al II-lea inclusiv) şi care se afla în legătură directa ori incidenţa cu activitatea operatorului de piaţa. (4) Membrul consiliului de administraţie care are un interes material sau o relaţie materială ori care se afla într-un conflict de interese nu va participa la dezbaterile care au legătură cu acestea şi se va abţine de la votul asupra oricărei probleme legate de acestea, fiind considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii. (5) Atunci când un membru al consiliului de administraţie al operatorului de piaţa nu declara un conflict de interese, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4): a) operatorul de piaţa, un acţionar al acestuia sau C.N.V.M. poate cere instanţei judecătoreşti anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1)-(4); b) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piaţa anularea hotărârii consiliului de administraţie şi înlocuirea respectivului membru al consiliului de administraţie.  +  Articolul 24Conducătorii operatorului de piaţa: a) reprezintă legal societatea în faţa autorităţilor publice şi în relaţiile cu persoanele fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, dacă au fost mandataţi astfel de consiliul de administraţie; prin semnatura lor, conducătorii angajează patrimonial societatea ca persoana juridică; b) urmăresc respectarea regulilor şi procedurilor pieţelor reglementate de către participanţii la piaţa; c) exercita competente de sancţionare sau de instituire a măsurilor cu caracter preventiv asupra participanţilor pe pieţele reglementate şi agenţilor pentru servicii de investiţii financiare atestaţi pentru a-şi desfăşura activitatea pe pieţele reglementate; d) informează imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregula sau disfunctionalitate în cadrul sistemului de tranzactionare.  +  Secţiunea a 5-a Dotarea tehnica şi resursele  +  Articolul 25 (1) Un operator de piaţa trebuie să aibă o dotare adecvată pentru administrarea riscurilor la care este expusă piaţa reglementată, sa implementeze sistemele corespunzătoare, care să permită identificarea tuturor riscurilor semnificative ale operaţiilor de piaţa şi, totodată, sa pună în practica măsuri efective pentru diminuarea acestora. (2) Sistemul tehnico-informatic folosit de operatorul de piaţa trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele funcţii: a) de tranzactionare automată, sigura şi transparenta a tuturor instrumentelor financiare, permitand accesul la distanta, introducerea în sistem, modificarea, retragerea şi anularea ordinelor, individual de către participanţii care îndeplinesc condiţiile de acces stabilite de operatorul de piaţa, pentru fiecare tip de piaţa reglementată; b) de furnizare a informaţiilor care să cuprindă cel puţin următoarele:1. datele de identificare a participanţilor în contul cărora s-au introdus ordine de tranzactionare şi/sau au fost încheiate tranzacţii;2. identificarea instrumentelor financiare tranzacţionate;3. data, ora, minutul şi secunda la care s-au executat tranzacţiile;4. codul/numărul fiecărei tranzacţii;5. exercitarea contractelor cu optiuni;6. numărul poziţiilor deschise pentru fiecare scadenta;7. expunerea pe fiecare participant; c) de înregistrare şi ţinere a evidentei, precum şi de arhivare a tuturor detaliilor privind tranzacţiile încheiate; d) de protecţie adecvată a integrităţii pieţei reglementate prin asigurarea comunicării în timp real prin intermediul sistemului între participanţi, operatorul de piaţa, depozitarul central şi sistemul de compensare-decontare administrat de acesta, casa de compensare/contrapartea centrala, după caz. (3) Sistemul tehnico-informatic trebuie să fie construit astfel încât să asigure tranzacţionarea continua, stocarea şi furnizarea în timp real a cel puţin următoarelor informaţii pentru fiecare instrument financiar: preţ maxim, preţ minim, preţul ultimei tranzacţii, volumul tranzactionat, variatia şi poziţiile deschise. (4) În vederea respectării cerinţelor prevăzute la alin. (2) şi (3), operatorul de piaţa trebuie să se asigure ca: a) sunt stabilite reglementări şi proceduri transparente şi nediscretionare care să asigure tranzacţionarea corecta şi ordonată pentru fiecare dintre pieţele reglementate pe care le administrează şi, totodată, sunt stabilite criterii obiective pentru executarea eficienta a ordinelor, în scopul asigurării protecţiei investitorilor; b) dispune de tehnici pentru administrarea sigura a operaţiunilor tehnice ale sistemului, inclusiv instalarea de sisteme de recuperare şi refacere a datelor pierdute în caz de calamitati, pentru a face faţa riscurilor de aparitie a unor disfunctionalitati în cadrul sistemelor; c) dispune de tehnici care să faciliteze încheierea, executarea şi înregistrarea eficienta şi la timp a tranzacţiilor executate în cadrul sistemelor sale; d) participanţii care asigura conectarea clienţilor la calculatoarele proprii în vederea executării ordinelor acestora dispun de condiţii minime de siguranţă a sistemului lor, care să permită cel puţin următoarele:1. detectarea ordinelor care pot fi considerate nepotrivite în condiţiile curente din piaţa;2. oprirea oricărui ordin care ar putea duce la încălcarea oricăror limite de credit de către client sau a oricăror restrictii în ceea ce priveşte mărimea ori tipul ordinelor; e) participanţii sunt deplin răspunzători pentru orice ordin introdus în piaţa. (5) Operatorul de piaţa trebuie să dispună de un spaţiu destinat sediului social, care să fie corespunzător desfăşurării activităţii sale, astfel încât să poată asigura o dotare tehnica minimala cuprinzând programe pentru calculator şi echipamente informatice de calcul şi comunicaţie adecvate pentru pieţele reglementate în care se tranzactioneaza în sistem electronic, precum şi mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate. (6) Spaţiul destinat sediului social al operatorului de piaţa trebuie să asigure buna desfăşurare a activităţii şi să aibă următoarele caracteristici: a) să fie destinat exclusiv activităţii de administrare a pieţelor reglementate şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta; b) să aibă o suprafaţa care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor din dotare şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului propriu; c) să asigure securitatea spaţiului conform reglementărilor în vigoare; d) să aibă sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva. (7) În cazul în care operatorul de piaţa deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central, condiţiile menţionate la alin. (5) şi (6) trebuie să fie respectate de sediul central, acesta reprezentând sediul de la care operatorul de piaţa desfăşoară activităţile autorizate de C.N.V.M.  +  Secţiunea a 6-a Modificări în modul de organizare şi funcţionare a operatorului de piaţa şi a pieţei reglementateLegea nr. 297/2004"Art. 126. - (2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a operatorului de piaţa. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M."  +  Articolul 26 (1) Următoarele modificări în modul de organizare şi funcţionare a operatorului de piaţa/pieţei reglementate vor fi supuse autorizării/aprobării C.N.V.M., anterior intrării în vigoare, sau, după caz, înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului: a) emiterea, modificarea şi completarea reglementărilor pieţei/pieţelor reglementate administrate de operatorul de piaţa în conformitate cu art. 134 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile prezentului regulament; b) majorarea/reducerea capitalului social; c) modificarea conducerii operatorului de piaţa; d) schimbarea sediului social/sediului central; e) înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare; f) schimbarea denumirii/emblemei. (2) Operatorul de piaţa trebuie să supună validării C.N.V.M., înaintea începerii exercitării mandatului, modificarea componentei consiliului de administraţie, prezentând pentru fiecare membru documentaţia prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 1 la prezentul regulament. (3) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare de menţiuni de la oficiul registrului comerţului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii deciziei de completare şi/sau de modificare a autorizaţiei de funcţionare ori a deciziei de validare a membrilor consiliului de administraţie, operatorul de piaţa are obligaţia sa transmită la C.N.V.M. copia certificatului de înscriere de menţiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerţului şi, după caz, eliberarea unui nou certificat. (4) În vederea eliberării deciziei C.N.V.M. de completare şi/sau de modificare a autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţa şi/sau a pieţelor reglementate, acesta va transmite o cerere însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.  +  Articolul 27 (1) În cazul în care majorarea/reducerea capitalului social al operatorului de piaţa are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea de autorizare a modificării capitalului social va fi însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament. (2) Înainte de a solicita autorizarea C.N.V.M., societăţile participante la fuziune/divizare trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât să se asigure ca societatea/societăţile ce rezultă ca operator/operatori de piaţa îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele stabilite de prezentul regulament şi de alte prevederi legale incidente. (3) Societăţile rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz: a) retragerea autorizaţiilor de funcţionare a societăţilor participante la fuziune, conform prevederilor secţiunii a 7-a; b) eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 28 (1) Un operator de piaţa poate organiza şi administra pieţe reglementate şi în alta localitate decât cea în care se afla sediul social/sediul central, prin înfiinţarea de sucursale. (2) Sucursala trebuie să aibă o structura organizatorică care să permită administrarea unei pieţe reglementate autorizate de C.N.V.M., şi să respecte în mod cumulativ cel puţin următoarele cerinţe: a) să deţină un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii, care trebuie să fie în folosinţă exclusiva a operatorului de piaţa, indeplinind condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (5) şi (6); b) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnica necesară desfăşurării activităţii sucursalei; c) persoana din conducerea sucursalei sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 19; d) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, avizat de consiliul de administraţie al operatorului de piaţa; e) sa folosească în mod legal un program de tranzactionare pe un calculator specializat, care să îndeplinească cel puţin funcţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3). (3) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sucursalelor va fi remisă zilnic sediului social/sediului central. (4) Lunar, toate documentele aferente activităţilor desfăşurate de sucursale vor fi transmise în original, în vederea arhivarii, la sediul social/sediul central al operatorului de piaţa. (5) Operatorul de piaţa are obligaţia sa menţină condiţiile impuse la autorizarea sucursalelor pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare.  +  Secţiunea a 7-a Retragerea şi suspendarea autorizaţiei operatorului de piaţa şi a pieţei reglementateLegea nr. 297/2004"Art. 128. - C.N.V.M. este în drept sa retragă autorizaţia unui operator de piaţa: a) dacă operatorul de piaţa nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării; b) dacă operatorul de piaţa nu şi-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni; c) dacă autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare; d) dacă operatorul de piaţa a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.; e) în caz de fuziune sau divizare; f) la cererea acestuia.""Art. 138. - În cazul retragerii autorizaţiei unui operator de piaţa, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operaţiuni cu instrumente financiare pe acea piaţa, iar ordinele de tranzactionare înregistrate de intermediari şi încă neexecutate până la acea data devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare şi sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operaţiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadentele lor, intermediarii fiind ţinuţi să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora [...]."  +  Articolul 29 (1) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui operator de piaţa poate fi decisa de C.N.V.M. în condiţiile prevăzute de art. 128 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Operatorul de piaţa are obligaţia sa convoace, în termen de maximum 30 de zile, adunarea generală a acţionarilor, care va avea în vedere dizolvarea şi lichidarea societăţii. (3) În situaţia în care operatorul de piaţa nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), C.N.V.M. va solicita consiliului de administraţie al acestuia sa convoace adunarea generală a acţionarilor în vederea dizolvării şi lichidării societăţii. (4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent sa dispună convocarea adunării generale a acţionarilor în vederea încadrării operatorului de piaţa în prevederile alin. (2). (5) Retragerea autorizaţiei de funcţionare sau iniţierea procedurii de retragere nu exonereaza operatorul de piaţa de executarea faţă de C.N.V.M. şi faţă de entitatile pieţei de capital a obligaţiilor care au luat naştere anterior emiterii deciziei de retragere a autorizaţiei.  +  Articolul 30 (1) În situaţia în care operatorul de piaţa solicita retragerea autorizaţiei sale de funcţionare şi/sau autorizaţia pieţei/pieţelor reglementate administrate, acesta va inainta o cerere de renunţare la autorizare motivată, însoţită de următoarele documente: a) hotărârea organului statutar al operatorului de piaţa; b) dovada publicării anunţului operatorului de piaţa cu privire la intenţia de a inceta activitatea, publicat în 3 cotidiene de circulaţie naţionala, în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar; c) declaraţie pe propria răspundere a conducătorului operatorului de piaţa, în original, din care să rezulte ca pe piaţa/pieţele reglementate administrate nu au mai fost efectuate operaţiuni după data adunării generale a acţionarilor în care s-a aprobat solicitarea retragerii autorizaţiei; d) dovada achitării datoriilor faţă de participanţi, C.N.V.M. şi faţă de orice alte entităţi implicate ale pieţei de capital; e) hotărârea organului statutar cuprinzând indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contract al persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; f) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii; g) balanţa de verificare aferentă lunii în curs; h) orice alte documente şi informaţii pe care C.N.V.M. le considera necesare pentru soluţionarea cererii. (2) În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a unui operator de piaţa ca urmare a unei fuziuni/divizari, documentele prevăzute la alin. (1) vor fi completate cu proiectul de fuziune/divizare şi cu dovada necontestarii la oficiul registrului comerţului a proiectului de fuziune/divizare. (3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizaţiei operatorului de piaţa, respectiv a pieţei/pieţelor reglementate la data constatării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru asigurarea protecţiei investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete conform prevederilor alin. (1).  +  Articolul 31În cazul retragerii autorizaţiei operatorului de piaţa prin ordonanţa de sancţionare, C.N.V.M. va desemna un administrator provizoriu care efectuează numai acte de administrare, în sensul conservării patrimoniului existent la data retragerii autorizaţiei, precum şi supravegherea transferului operaţiunilor către o alta societate autorizata să efectueze operaţiunile specifice operatorului de piaţa şi publicarea acestei situaţii.  +  Articolul 32 (1) C.N.V.M. poate retrage autorizaţia pieţei reglementate în următoarele situaţii: a) implicit, în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţa la cerere sau ca sancţiune, cu excepţia cazurilor de fuziune/divizare; b) piaţa reglementată nu a funcţionat în termen de 12 luni de la obţinerea autorizaţiei acesteia; c) operatorul de piaţa renunţa în mod expres la autorizaţia pieţei reglementate, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (1) sau piaţa reglementată respectiva nu a funcţionat timp de 6 luni consecutive; d) autorizaţia pieţei reglementate a fost obţinută prin declaraţii false sau prin orice mijloace nelegale; e) piaţa reglementată nu mai îndeplineşte condiţiile impuse, care au fost luate cu considerare la acordarea autorizaţiei; f) au fost incalcate în mod grav şi repetat prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale prezentului regulament cu privire la administrarea pieţei reglementate. (2) În cazul în care operatorul de piaţa administrează o singura piaţa reglementată, retragerea autorizaţiei pieţei reglementate, menţionată la alin. (1), implica retragerea de drept a autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţa. (3) C.N.V.M. poate suspenda autorizaţia unei pieţe reglementate dacă operatorul de piaţa nu asigura funcţionarea corecta, ordonată şi regulată a acesteia.  +  Articolul 33În cazurile de retragere şi suspendare menţionate la art. 32 vor fi aplicate măsurile prevăzute la art. 138 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 2 Cerinţe privind funcţionarea operatorului de piaţa şi a pieţei reglementateLegea nr. 297/2004"Art. 132. - C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condiţiile generale în care se vor desfăşura tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe pieţele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacţiilor şi termenele în care intermediarii implicaţi vor raporta respectivele tranzacţii.""Art. 134. - (1) Modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piaţa, adoptate de către adunarea generală a acţionarilor şi aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei comunitare aplicabile. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puţin următoarele: a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a intermediarilor la şi de la tranzactionare; b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a instrumentelor financiare la şi de la tranzactionare; c) condiţiile, procedurile de tranzactionare, precum şi obligaţiile intermediarilor şi emitenţilor admişi la tranzactionare; d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operaţiuni pe piaţa reglementată; e) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotatiilor; f) tipurile de contracte şi operaţiuni permise; g) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public; h) standardele contractuale şi sistemul de compensare-decontare utilizat; i) mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fisierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite."  +  Secţiunea 1 Accesul participanţilor pe piaţa reglementatăLegea nr. 297/2004"Art. 126. - (3) Operatorul de piaţa nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piaţa reglementată administrată."  +  Articolul 34Operatorul de piaţa trebuie să notifice C.N.V.M. lista participanţilor înaintea începerii tranzactionarii în cadrul unei pieţe reglementate, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei.  +  Articolul 35 (1) Operatorul de piaţa trebuie să stabilească şi sa menţină reglementări transparente şi nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la accesul, suspendarea şi excluderea participanţilor pe pieţele reglementate, cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor cuprinde toate obligaţiile participanţilor decurgând din: a) organizarea şi administrarea pieţelor reglementate; b) condiţiile de acces la sistemele informatice ale operatorului de piaţa; c) regulile privind tranzacţiile pe pieţele reglementate; d) standardele profesionale impuse personalului intermediarilor care operează pe piaţa reglementată; e) condiţiile privind alte categorii de participanţi decât intermediarii care întrunesc cerinţele art. 36; f) regulile şi procedurile pentru compensarea şi decontarea tranzacţiilor executate pe pieţele reglementate; g) măsurile disciplinare riguroase şi impartiale pentru cazurile de încălcări grave ale regulilor stabilite pentru participanţii la piaţa.  +  Articolul 36Operatorul de piaţa permite accesul pe o piaţa reglementată participanţilor care: a) îndeplinesc cerinţele impuse de regulile pieţei respective şi de reglementările C.N.V.M.; b) fac dovada dotării tehnice adecvate şi a calificării şi atestării corespunzătoare a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare; c) au o structura organizatorică cerută prin regulile pieţei; d) dispun de resurse suficiente pentru activitatea pe care vor sa o desfăşoare pe piaţa reglementată, luând în considerare diferitele cerinţe financiare pe care le poate stabili piaţa reglementată pentru a garanta decontarea adecvată a tranzacţiilor.  +  Articolul 37 (1) În cazul încheierii unor tranzacţii, participanţii care au acces pe o piaţa reglementată nu sunt obligaţi să aplice unul altuia cerinţele prevăzute la art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) şi art. 92 din Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2005. (2) Participanţii la pieţele reglementate trebuie să respecte condiţiile stabilite cu privire la obligaţiile prevăzute la art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) şi art. 92 din Regulamentul nr. 15/2005, în relaţia cu clienţii lor atunci când, actionand în numele clienţilor lor, executa ordinele acestora pe piaţa reglementată.  +  Articolul 38Reglementările operatorului de piaţa privind accesul participanţilor pe piaţa reglementată trebuie să conţină prevederi referitoare la participarea directa sau de la distanta a intermediarilor din statele membre, cu respectarea reglementărilor aplicabile.  +  Secţiunea a 2-a Admiterea, suspendarea sau retragerea la/de la tranzactionare a instrumentelor financiare pe piaţa reglementatăLegea nr. 297/2004"Art. 137. - (1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constata că nu sunt respectate prevederile legale şi/sau apreciază ca este imposibila menţinerea unei pieţe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. (2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum şi motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoştinţa publicului şi vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M.""Art. 234. - Pentru valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, C.N.V.M. poate:[...] b) sa suspende sau să solicite operatorului de piaţa suspendarea de la tranzactionare a valorilor mobiliare, dacă considera ca situaţia emitentului este de asa natura încât tranzacţionarea ar fi în detrimentul investitorilor; c) sa ia toate măsurile pentru a se asigura ca publicul este corect informat; d) sa decidă ca valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată să fie retrase de la tranzactionare, în condiţiile în care considera ca, datorită unor circumstanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţa ordonată pentru respectivele valori mobiliare."  +  Articolul 39 (1) Operatorul de piaţa trebuie să aibă reglementări clare şi transparente aprobate de C.N.V.M. cu privire la admiterea la tranzactionare a instrumentelor financiare pe piaţa reglementată pe care o administrează. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă proceduri prin care instrumentele financiare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată sunt tranzacţionate într-o maniera corecta, ordonată şi eficienta, iar valorile mobiliare sunt liber negociabile.  +  Articolul 40Condiţiile minime pentru admiterea la tranzactionare pe o piaţa reglementată a instrumentelor financiare derivate trebuie să includă cel puţin următoarele: a) contractele privind instrumentele financiare derivate permit formarea ordonată a preţului, precum şi existenta condiţiilor efective de compensare şi decontare; b) termenii contractului reprezentând instrumentele financiare derivate trebuie să fie clari şi să permită o corelare între preţul instrumentului financiar derivat şi preţul activului suport; c) preţul activului suport trebuie să fie public; d) suficiente informaţii specifice, necesare pentru a evalua instrumentul financiar derivat; e) acordurile pentru determinarea preţului de decontare a contractului cu instrumente financiare derivate trebuie să asigure faptul ca preţul reflecta în mod adecvat preţul activului suport şi minimizeaza posibilităţile de manipulare; f) atunci când un instrument financiar derivat impune livrarea activului suport în schimbul decontării fondurilor băneşti:1. trebuie să existe proceduri adecvate privind decontarea şi livrarea activului suport;2. trebuie să existe mijloace adecvate pentru obţinerea de informaţii relevante, corecte şi actualizate referitoare la activul suport.  +  Articolul 41 (1) Operatorul de piaţa trebuie să stabilească şi sa menţină reguli privind respectarea de către emitentii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piaţa reglementată a obligaţiilor acestora privind transparenta şi informarea investitorilor, conform cerinţelor de raportare periodică şi continua. (2) Operatorul de piaţa trebuie să asigure accesul participanţilor la raportarile prevăzute la alin. (1), primite de la emitentii acestora. (3) Operatorul de piaţa trebuie să stabilească proceduri privind modul de urmărire cu regularitate a respectării cerinţelor de admitere pe piaţa reglementată a instrumentelor financiare, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 42 (1) O valoare mobiliară care a fost admisă la tranzactionare pe o piaţa reglementată poate fi ulterior admisă la tranzactionare pe alte pieţe reglementate, fără acordul emitentului, în conformitate cu prevederile legale incidente. (2) În situaţia în care valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată fără acordul emitentului, acesta va fi informat, în termen de maximum doua zile lucrătoare, de către operatorul de piaţa care administrează piaţa reglementată, cu privire la faptul ca valorile mobiliare emise de acesta sunt tranzacţionate pe respectiva piaţa reglementată. (3) Emitentul nu are obligaţia de a furniza în mod direct informaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) în situaţia în care valorile mobiliare emise de respectivul emitent au fost admise la tranzactionare fără acordul acestuia.  +  Articolul 43 (1) Fără a prejudicia dreptul C.N.V.M. de retragere sau suspendare de la tranzactionare a instrumentelor financiare admise pe o piaţa reglementată, conform art. 234 lit. b) şi d) şi art. 137 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de piaţa trebuie să emita proceduri de suspendare sau de retragere de la tranzactionare a unui instrument financiar care nu mai îndeplineşte condiţiile acelei pieţe reglementate, cu excepţia cazului în care un asemenea demers ar putea aduce prejudicii semnificative investitorilor sau funcţionarii ordonate a pieţei reglementate. (2) Operatorul de piaţa care suspenda sau retrage de la tranzactionare un instrument financiar trebuie să facă publică aceasta decizie şi sa o comunice C.N.V.M. (3) În cazul suspendării sau retragerii de la tranzactionare a unui instrument financiar conform alin. (2), C.N.V.M. va informa autorităţile competente din celelalte state membre. (4) În cazul în care C.N.V.M. dispune retragerea sau suspendarea de la tranzactionare a unui instrument financiar de pe una ori mai multe pieţe reglementate, va face publică, fără întârziere, decizia sa şi va informa autorităţile competente din statele membre. (5) În cazul în care C.N.V.M. va fi informată de către o autoritate competentă dintr-un stat membru cu privire la retragerea sau suspendarea unui instrument financiar care este tranzactionat atât în statul membru, cat şi în România, C.N.V.M. va dispune suspendarea sau retragerea acelui instrument financiar de la tranzactionare din cadrul pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzactionare care intra sub jurisdicţia sa, cu excepţia cazului în care ar putea fi aduse prejudicii semnificative intereselor investitorilor sau funcţionarii ordonate a pieţei.  +  Secţiunea a 3-a Monitorizarea respectării regulilor pieţei reglementate şi depistarea abuzului pe piaţaLegea nr. 297/2004"Art. 133. - (4) Operatorul de piaţa trebuie să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi depistarea abuzului pe piaţa"."Art. 134. - (6) Operatorul de piaţa poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari şi/sau emitentii ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pieţele administrate de către operatorul respectiv."  +  Articolul 44 (1) Operatorul de piaţa trebuie să stabilească şi sa menţină proceduri eficiente pentru monitorizarea permanenta a respectării regulilor sale de tranzactionare de către participanţii pieţelor reglementate administrate. Operatorul de piaţa trebuie să monitorizeze tranzacţiile efectuate de către participanţi prin intermediul sistemelor sale pentru a identifica atât încălcarea regulilor de tranzactionare, care pot afecta funcţionarea ordonată a pieţei, cat şi a practicilor care ar putea implica abuzul pe piaţa. (2) Operatorul de piaţa trebuie să urmărească modul în care se efectuează răscumpărarea acţiunilor emise de societăţile comerciale admise la tranzactionare pe pieţele reglementate, precum şi tranzacţiile bazate pe informaţii confidenţiale. (3) Operatorul de piaţa trebuie să supravegheze conduita participanţilor la piaţa şi sa întreprindă investigaţii şi audieri în acele probleme care privesc încălcarea regulamentelor pieţei reglementate, cu stabilirea sancţiunilor aferente. (4) În cazul încălcării prevederilor reglementărilor pieţei reglementate, operatorul de piaţa poate aplica sancţiuni, independent de sancţiunile care vor fi stabilite de C.N.V.M. (5) Operatorul de piaţa are obligaţia să raporteze C.N.V.M., fără întârziere, orice încălcare semnificativă a regulilor pieţelor reglementate administrate, cauzele care împiedica efectuarea ordonată a tranzacţiilor, încălcarea regulilor de conduita, precum şi practicile care ar putea constitui abuz pe piaţa. Operatorul de piaţa trebuie să furnizeze C.N.V.M. informaţii şi asistenţa necesare în investigarea şi sancţionarea abuzului pe piaţa apărut în cadrul pieţei reglementate.  +  Articolul 45Modul de organizare şi funcţionare a sistemului de arbitraj se stabileşte prin reglementările operatorului de piaţa, cu aprobarea C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Cerinţe privind transparenta pre- şi posttranzactionare în cadrul pieţei reglementateLegea nr. 297/2004"Art. 133. - (1) Operatorii de piaţa vor asigura respectarea normelor privind transparenta şi protecţia investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M. (2) Reglementările, cotatiile pieţelor reglementate, precum şi volumele de tranzactionare sunt informaţii de interes public şi trebuie făcute accesibile publicului, cel puţin pe paginile de internet ale operatorului de piaţa. (3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacţii pe care intenţionează sa o efectueze şi sa verifice după aceea condiţiile în care aceasta tranzacţie a fost executată, operatorul de piaţa trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma şi termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informaţii, în funcţie de natura, dimensiunea şi nevoile pieţei reglementate în cauza şi ale investitorilor care operează pe aceasta piaţa."  +  Articolul 46 (1) Operatorii de piaţa trebuie să pună la dispoziţie publicului, în mod continuu pe toată durata programului normal de tranzactionare şi în termeni comerciali rezonabili, preţurile curente şi cantităţile curente de vânzare şi cumpărare pentru instrumentele financiare admise la tranzactionare pe pieţele reglementate administrate de aceştia. (2) Operatorii de piaţa vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informaţiilor, în termeni comerciali rezonabili şi pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acţionează ca operatori independenţi, în scopul publicării cotatiilor lor în conformitate cu prevederile art. 104 din Regulamentul nr. 15/2005. (3) Prin operator independent se înţelege intermediarul care efectuează operaţiuni de tranzactionare în conformitate cu prevederile titlului III, cap. III secţiunea a 2-a din Regulamentul nr. 15/2005.  +  Articolul 47C.N.V.M. poate exonera operatorul de piaţa de obligaţia de a face publice informaţiile menţionate la art. 46 alin. (1), ţinând cont de modelul pieţei, de tipul şi dimensiunea ordinelor, precum şi în cazul tranzactionarii unui volum mare comparativ cu volumul normal din piaţa, aferent instrumentelor financiare respective.  +  Articolul 48 (1) Operatorii de piaţa au obligaţia să facă publice, în timp real şi în termeni comerciali rezonabili, preţul, volumul şi momentul executării tranzacţiilor pentru instrumentele financiare admise la tranzactionare pe pieţele reglementate administrate de aceştia. (2) Operatorii de piaţa vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informaţiilor prevăzute la alin. (1), în termeni comerciali rezonabili şi pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acţionează ca operatori independenţi, în scopul publicării detaliilor tranzacţiilor efectuate de aceştia, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2005.  +  Articolul 49 (1) C.N.V.M. poate aproba procedurile operatorului de piaţa prin care se stabileşte amânarea publicării detaliilor unor tranzacţii, luând în considerare modelul pieţei, tipul şi dimensiunea ordinelor, precum şi în cazul tranzacţiilor cu un volum mare comparativ cu volumul normal din piaţa, aferent instrumentelor financiare respective. (2) Procedurile privind amânarea publicării unor tranzacţii menţionate la alin. (1) trebuie să fie făcute publice participanţilor la piaţa şi publicului investitor.  +  Secţiunea a 5-a Contractele încheiate cu societatea care administrează sistemul de compensare-decontare, casa de compensare şi contrapartea centrala din alte state membreLegea nr. 297/2004"Art. 42. - (1) Intermediarii autorizaţi în statele membre pot avea acces pe o piaţa reglementată din România sa presteze servicii de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi în sistemele de compensare-decontare aferente acestor pieţe, fie: a) direct, în baza liberei circulatii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale; b) indirect, prin înfiinţarea de filiale ori achiziţionarea unei S.S.I.F. care este deja membra sau are acces pe o piaţa reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare. (2) Accesul pe o piaţa reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuţi la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţa şi de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduita şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor intermediari."  +  Articolul 50 (1) Operatorul de piaţa poate acorda participanţilor la piaţa reglementată administrată de acesta dreptul de a desemna un sistem de compensare-decontare al tranzacţiilor cu instrumente financiare aflat sub jurisdicţia unui alt stat membru, cu condiţia ca: a) sa existe dispozitive şi legături functionale între sistemul de decontare desemnat şi oricare alt sistem sau infrastructura necesară asigurării decontării tranzacţiilor respective într-un mod economic şi eficient; şi b) sa existe aprobarea C.N.V.M. cu privire la faptul ca decontarea tranzacţiilor încheiate pe piaţa reglementată printr-un alt sistem de decontare decât cel desemnat de operatorul de piaţa asigura condiţiile tehnice necesare pentru a permite funcţionarea corecta şi ordonată a pieţelor financiare. (2) În ceea ce priveşte aprobarea prevăzută la alin. (1) lit. b), C.N.V.M. va consulta Banca Naţionala a României sau, după caz, banca centrala/autoritatea din statul membru, în calitatea acesteia de autoritate de supraveghere a sistemelor de plati şi decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.  +  Articolul 51 (1) Operatorul de piaţa trebuie să aibă reguli cu privire la încheierea de contracte cu societatea care administrează un sistem de compensare-decontare, casa de compensare şi/sau contrapartea centrala dintr-un alt stat membru, în scopul instituirii unor mecanisme adecvate în vederea asigurării compensării şi decontării tuturor sau numai a unora dintre tranzacţiile încheiate de participanţii la piaţa reglementată prin sistemul acesteia. (2) Pentru menţinerea funcţionarii ordonate a pieţei reglementate şi luând în considerare prevederile menţionate la art. 50, C.N.V.M. poate interzice utilizarea sistemului de compensare-decontare şi/sau a casei de compensare/contrapartii centrale dintr-un alt stat membru.  +  Articolul 52Drepturile intermediarilor menţionate la art. 42 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute la art. 50 alin. (1) se vor acorda fără a prejudicia dreptul societăţii care administrează sistemul de compensare-decontare, al casei de compensare şi al contrapartii centrale de a refuza întemeiat, din motive comerciale legitime, furnizarea serviciilor solicitate.  +  Capitolul 3 Supravegherea operatorilor de piaţa şi a pieţelor reglementateLegea nr. 297/2004"Art. 135. - (1) C.N.V.M. supraveghează pieţele reglementate în scopul asigurării transparenţei, funcţionarii corespunzătoare a activităţii de tranzactionare şi a protecţiei investitorilor. (2) C.N.V.M. stabileşte reguli pentru înregistrarea şi arhivarea datelor cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe pieţele reglementate, precum şi termenele şi condiţiile de păstrare a acestor informaţii. (3) În exercitarea prerogativelor sale de supraveghere şi control ale pieţelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuţii sunt: a) urmăreşte respectarea reglementărilor legale incidente; b) participa, fără drept de vot, la adunarea generală a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie al operatorului de piaţa, putând formula observaţii şi putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al şedinţei; c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informaţiile şi evidentele operatorului de piaţa; d) informează şi propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situaţie constatată. (4) Operatorul de piaţa va asigura mijloacele şi condiţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).Art. 136. - (1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piaţa transmiterea de date, informaţii şi documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind şi termenul în care acestea vor fi transmise. (2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piaţa. (3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii şi poate adopta măsurile necesare în ceea ce priveşte operatorul de piaţa respectiv."  +  Secţiunea 1 Raportări privind activitatea operatorului de piaţa  +  Articolul 53 (1) Operatorul de piaţa va notifica de îndată C.N.V.M. cu privire la următoarele situaţii: a) încălcarea regulilor de tranzactionare ale pieţei reglementate de către participanţi, precum şi măsurile adoptate; b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice şi ale sistemelor informatice destinate tranzactionarii; c) planificarea activităţilor corespunzătoare obiectivelor operatorului de piaţa şi planurile privind achiziţia de acţiuni; d) orice eveniment relevant care ar putea avea consecinţe asupra organizării şi funcţionarii pieţei/pieţelor reglementate administrate. (2) Acordurile, alianţele sau cooperarile specifice obiectului de activitate vor fi notificate în prealabil C.N.V.M.  +  Articolul 54 (1) Operatorul de piaţa are obligaţia sa transmită C.N.V.M. toate hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor şi ale consiliului de administraţie, în termen de maximum 10 zile de la data la care au avut loc şedinţele. (2) La cererea C.N.V.M., operatorul de piaţa trebuie să transmită procesele-verbale aferente şedinţelor adunărilor generale ale acţionarilor.  +  Articolul 55În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, operatorul de piaţa trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern şi de audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordanta cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 56 (1) Operatorul de piaţa are obligaţia sa transmită C.N.V.M., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, un raport care trebuie să cuprindă: a) situaţia financiară anuală; b) raportul auditorului financiar; c) raportul administratorilor; d) raportul de activitate al operatorului de piaţa întocmit de conducatori şi aprobat de consiliul de administraţie. (2) Raportul sintetic de activitate al operatorului de piaţa va fi publicat pe pagina proprie de Internet. (3) Raportul menţionat la alin. (1) lit. d) va fi întocmit şi prezentat ţinându-se cont de următoarele cerinţe organizaţionale: a) separarea funcţiilor operationale şi de control şi procedura de administrare a conflictelor de interese; b) controlul operaţiunilor, cu specificarea sarcinilor şi responsabilităţilor, cu privire, în special, la monitorizarea şi corectarea neregulilor; c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportarii erorilor apărute şi măsurile luate pentru eliminarea acestora. (4) Raportul menţionat la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) organigrama şi structura funcţională; b) delegarea atribuţiilor; c) structura sistemului de control intern; d) măsurile luate pentru a asigura conformitatea cu regulile şi buna funcţionare a pieţelor reglementate, cu referire în special la mijloacele tehnice; e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problema de natura operationala aparuta; f) principalele rezultate ale activităţii de control la toate nivelurile structurii organizatorice. (5) Cel puţin o dată pe an operatorul de piaţa are obligaţia sa testeze echipamentele informatice şi programul pentru calculator de tranzactionare specializat, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum şi la procedurile de recuperare. Testele vor fi realizate de către o terta parte sau de către departamentul specializat, cu condiţia ca acesta din urma să fie diferit şi independent de departamentul de producţie al structurii tehnologice şi programului pentru calculator de tranzactionare specializat. Rezultatele acestor teste vor fi notificate C.N.V.M. până cel târziu la 31 decembrie, împreună cu măsurile luate sau propuse a se lua de către operatorul de piaţa pentru a elimina disfunctionalitatile constatate. Orice problema semnificativă a structurii tehnologice sau a programului pentru calculator trebuie raportată de îndată C.N.V.M. Măsurile stabilite de către operatorul de piaţa vor fi comunicate C.N.V.M. în maximum doua zile lucrătoare de la adoptarea acestora. (6) Raportul anual al operatorului de piaţa va fi însoţit de următoarele documente: a) lista participanţilor pentru fiecare piaţa reglementată organizată şi administrată; b) lista membrilor consiliului de administraţie şi a conducătorilor operatorului de piaţa; c) lista actualizată a registrului acţionarilor, indicandu-se pentru fiecare acţionar:1. numărul acţiunilor deţinute;2. ponderea acţiunilor cu drept de vot deţinute în totalul acţiunilor deţinute. (7) Operatorul de piaţa trebuie să facă publice următoarele informaţii: a) informaţii cu privire la structura actionariatului operatorului de piaţa şi în special informaţii cu privire la datele de identificare şi mărimea interesului oricărei persoane care exercită o influenţa semnificativă asupra conducerii acestuia; b) informaţii cu privire la orice modificare a structurii actionariatului care conduce la schimbarea persoanelor care exercită o influenţa semnificativă asupra operaţiunilor pieţei reglementate.  +  Articolul 57 (1) Operatorul de piaţa are obligaţia de a transmite la C.N.V.M., trimestrial, un raport cuprinzând următoarele informaţii: a) evoluţia principalilor indicatori economico-financiari, pe structura formularului de bilanţ contabil; b) situaţia activelor financiare cu grad mare de lichiditate; c) lista cuprinzând participanţii la piaţa reglementată, care au încheiat tranzacţii pe pieţele reglementate în perioada de raportare; d) cauzele care au determinat apariţia unor modificări faţă de conţinutul raportarilor trimestriale anterioare, dacă este cazul. (2) Raportarile trimestriale se transmit C.N.V.M. în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru.  +  Secţiunea a 2-a Raportări privind activitatea pieţei reglementate  +  Articolul 58 (1) Operatorul de piaţa trebuie să evidenţieze distinct pentru fiecare şedinţa tranzacţiile încheiate pe fiecare piaţa reglementată administrată. Înregistrările electronice vor cuprinde cel puţin următoarele: a) data şi momentul (exprimat în ore, minute şi secunde) la care a fost introdus ordinul; b) identificarea instrumentului financiar; c) cantitatea de instrumente financiare - obiect al ordinului respectiv; d) identificarea tipului de ordin primit (de exemplu, limita, la piaţa etc.); e) calificarea ordinului ca fiind de vânzare sau de cumpărare; f) preţul la care a fost introdus ordinul; g) orice limita/restrictie continuta de ordin; h) durata de valabilitate a ordinului; i) orice instrucţiuni de modificare sau anulare a ordinului; j) tipul de cont aferent ordinului introdus în sistem (cont client, cont propriu sau, după caz, cont persoane relevante "staff"); k) data şi momentul (exprimat în ore, minute şi secunde) la care ordinul a fost executat; l) preţul la care ordinul a fost executat; m) mărimea ordinului executat (cantitatea); n) identitatea părţilor tranzacţiei. (2) Înregistrările electronice ale tranzacţiilor menţionate la alin. (1) vor fi păstrate pe o perioadă minima de 8 ani.  +  Articolul 59 (1) Raportul zilnic întocmit pentru fiecare piaţa se transmite la C.N.V.M., în format electronic sau pe suport magnetic, cel târziu cu o ora înaintea deschiderii următoarei şedinţe de tranzactionare şi va cuprinde cel puţin următoarele: a) pentru fiecare instrument financiar:1. numărul de tranzacţii efectuate;2. numărul de instrumente financiare tranzacţionate;3. preţul de deschidere;4. preţul maxim şi preţul minim;5. preţul de închidere;6. preţul mediu ponderat (cu excepţia instrumentelor financiare derivate);7. variatia preţului faţă de preţul de referinţa din şedinţa precedenta de tranzactionare; b) pentru acţiuni şi obligaţiuni, elementele menţionate la lit. a), precum şi valoare totală a tranzacţiilor efectuate; c) pentru instrumentele financiare derivate, elementele menţionate la lit. a), precum şi următoarele:1. tipul contractului;2. scadenta/data expirării;3. numărul poziţiilor deschise şi variatia acestora. d) pentru indici:1. numărul de puncte;2. variatia faţă de ziua precedenta. (2) Raportul lunar întocmit pentru fiecare piaţa se transmite la C.N.V.M., în format electronic sau pe suport magnetic, în termen de maximum 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea, şi va cuprinde cel puţin următoarele: a) valoarea totală a tranzacţiilor şi evoluţia comparativa cu luna precedenta a valorii acesteia; b) numărul instrumentelor financiare tranzacţionate, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedenta; c) numărul tranzacţiilor, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedenta; d) evoluţia indicilor pieţei respective. (3) Raportul anual de activitate întocmit pentru fiecare piaţa trebuie să cuprindă cel puţin volumul tranzacţiilor pentru fiecare tip de instrument financiar, pentru anul încheiat şi pentru anul anterior. Acest raport se va transmite C.N.V.M. împreună cu raportul operatorului de piaţa, în termenul prevăzut la art. 56 alin. (1). (4) Rapoartele zilnice, lunare şi anuale, cu excepţia informaţiilor confidenţiale, vor fi făcute publice în termenele prevăzute la alin. (1)-(3), pe pagina de Internet a operatorului de piaţa şi/sau în cel puţin un cotidian de circulaţie naţionala.  +  Articolul 60C.N.V.M. are dreptul sa verifice în orice moment toate înregistrările contabile, operaţiunile şi incintele aflate în folosinţă operatorului de piaţa.  +  Titlul III Operatorii de sistem şi sistemele alternative de tranzactionare  +  Capitolul 1 Constituirea şi funcţionarea sistemelor alternative de tranzactionareLegea nr. 297/2004"Art. 2 alin. (1) pct. 26 - sistem alternativ de tranzactionare - un sistem care pune în prezenta mai multe părţi care cumpara şi vand instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzactionare.""Art. 139. - (1) Sistemul alternativ de tranzactionare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizaţi sau de către operatorul de piaţa, denumiţi în continuare operatori de sistem. (2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele de admitere la tranzactionare pe o piaţa reglementată pot fi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. (3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenţia de constituire a sistemului alternativ de tranzactionare şi solicita aprobarea acesteia. (4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completa a caracteristicilor acestuia şi regulile de funcţionare. (5) Regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzactionare vor cuprinde cel puţin următoarele: a) procedurile de tranzactionare; b) procedurile referitoare la informaţiile puse la dispoziţia participanţilor şi publicului, înainte şi după tranzactionare; c) tipul şi numărul participanţilor, precum şi condiţiile de acces la sistemul alternativ de tranzactionare; d) instrumentele financiare tranzacţionate. (6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzactionare.Art. 140. - (1) Sistemul alternativ de tranzactionare trebuie să fie astfel structurat încât: a) să asigure derularea ordonată şi corecta a operaţiunilor; b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzactionare şi un tratament egal participanţilor; c) sa garanteze ca procedurile aplicabile sistemului sunt în măsura să asigure posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ, la un moment dat; d) să asigure suficiente informaţii cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparenta; e) să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţa, prevenirea spalarii banilor şi a finanţării de acte de terorism. (2) Participanţii la sistemul alternativ de tranzactionare vor fi informati de către operatorul de sistem cu privire la obligaţiile lor de compensare-decontare a tranzacţiilor în cadrul sistemului."  +  Secţiunea 1 Aprobarea constituirii sistemelor alternative de tranzactionare  +  Articolul 61 (1) Este interzis intermediarilor şi operatorilor de piaţa sa administreze un sistem alternativ de tranzactionare înainte de a solicita C.N.V.M. şi de a obţine aprobarea constituirii respectivului sistem alternativ de tranzactionare. (2) Operatorii de sistem şi sistemele alternative de tranzactionare administrate de aceştia sunt înscrise în Registrul C.N.V.M., după aprobarea constituirii sistemelor alternative de tranzactionare. (3) C.N.V.M. va decide cu privire la aprobarea constituirii sistemului alternativ de tranzactionare în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor complete prevăzute la art. 64. Prin decizia de aprobare a constituirii sistemului alternativ de tranzactionare vor fi aprobate şi regulile sale de funcţionare, precum şi administrarea acestuia de către respectivul operator de sistem.  +  Articolul 62Pot solicita aprobarea constituirii unui sistem alternativ de tranzactionare: a) operatorii de piaţa; b) instituţiile de credit; c) societăţile de servicii de investiţii financiare care au un capital iniţial reprezentând echivalentul a cel puţin 730.000 euro, atins în conformitate cu etapele de majorare a capitalului social prevăzute la art. 7 alin. (2)-(4) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 63Denumirea unui sistem alternativ de tranzactionare trebuie să fie astfel stabilită încât sa nu fie de natura a produce confuzie cu denumirea altei entităţi autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României şi nu trebuie să conţină termeni ca "bursa de valori", "piaţa reglementată" sau combinatii ale acestor sintagme, chiar şi luate în parte.  +  Articolul 64 (1) Cererea operatorului de sistem privind aprobarea constituirii şi administrării sistemului alternativ de tranzactionare trebuie să fie însoţită de: a) hotărârea organului statutar al operatorului de sistem privind administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare; b) actul constitutiv sau actul adiţional la acesta, cuprinzând informaţii cu privire la includerea în obiectul de activitate al operatorului de sistem a activităţii de administrare a unui sistem alternativ de tranzactionare; c) organigrama operatorului de sistem; d) regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzactionare; e) contractul cu societatea care administrează sistemul de compensare-decontare şi/sau cu casa de compensare/contrapartea centrala; f) descrierea tehnica a sistemului alternativ de tranzactionare; g) orarul de funcţionare a sistemului alternativ de tranzactionare; h) serviciile ce se oferă de sistemul alternativ de tranzactionare; i) procedurile cu privire la modul de soluţionare a disputelor dintre participanţii la sistemul alternativ de tranzactionare şi operatorii de sistem; j) categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor ce vor fi practicate; k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului prevăzut pentru aprobarea constituirii şi administrării sistemului alternativ de tranzactionare şi a înscrierii în Registrul C.N.V.M. (2) Regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzactionare trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele: a) regulile care guvernează procesul de tranzactionare, inclusiv tipurile de ordine ce pot fi introduse în sistem şi principiile pe baza cărora sunt puşi în prezenta cumpărătorii şi vânzătorii, modul de formare a preţului şi de executare a ordinelor, structurile şi modul de funcţionare a sistemului, precum şi regulile de administrare a acestuia; b) condiţiile de suspendare sau retragere la/de la tranzactionare a instrumentelor financiare în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare; c) instrumentele financiare care pot fi tranzacţionate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare şi, după caz, emitentii acestora; d) condiţiile şi procedurile privind accesul şi menţinerea în sistem a participanţilor; c) contractele standard care reglementează relaţia operatorului de sistem cu participanţii şi emitentii valorilor mobiliare; f) procedurile şi termenele limita pentru compensarea şi decontarea tranzacţiilor încheiate în cadrul sistemului; g) metodele de supraveghere a respectării regulilor şi măsurile ce se iau în caz de încălcare a acestora; h) regulile privind respectarea cerinţelor C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţa, prevenirea spalarii banilor şi a finanţării actelor de terorism. (3) Orice modificări ale regulilor de funcţionare şi ale oricăror alte proceduri ale sistemului alternativ de tranzactionare trebuie să fie supuse aprobării C.N.V.M. anterior comunicării lor către participanţii şi emitentii ale căror valori mobiliare se tranzactioneaza în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare.  +  Articolul 65 (1) C.N.V.M. este în drept sa retragă aprobarea de constituire şi administrare a unui sistem alternativ de tranzactionare de către un operator de sistem în următoarele situaţii: a) la cererea operatorului de sistem; b) dacă operatorul de sistem nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza aprobării constituirii şi administrării sistemului alternativ de tranzactionare; c) dacă aprobarea constituirii sistemului alternativ de tranzactionare a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare; d) dacă operatorul de sistem a încălcat prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament cu privire la administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare; e) dacă sistemul alternativ de tranzactionare nu a început sa funcţioneze în termen de maximum 6 luni de la aprobarea constituirii şi administrării acestuia de către operatorul de sistem sau dacă în cadrul acestuia nu s-au efectuat tranzacţii pentru o perioadă mai mare de 3 luni. (2) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei unui intermediar ori a unui operator de piaţa care administrează un sistem alternativ de tranzactionare va atrage automat şi suspendarea sau retragerea aprobării constituirii unui sistem alternativ de tranzactionare acordate de C.N.V.M. acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Tranzacţionarea şi finalizarea tranzacţiilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare  +  Articolul 66 (1) Operatorul de sistem trebuie să notifice C.N.V.M. lista participanţilor înaintea începerii tranzactionarii în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, dar nu mai târziu de 3 luni de la data aprobării constituirii acestuia. (2) Operatorul de sistem are obligaţia sa notifice C.N.V.M. accesul sau excluderea unui participant în/din cadrul sistemului alternativ de tranzactionare în termen de maximum doua zile lucrătoare de la eveniment.  +  Articolul 67 (1) Operatorul de sistem trebuie să stabilească reguli şi proceduri transparente şi nediscretionare pentru o tranzactionare corecta şi ordonată, precum şi criterii obiective pentru o execuţie eficienta a ordinelor introduse în sistem. (2) Operatorul de sistem trebuie să instituie reguli transparente referitoare la criteriile de determinare a instrumentelor financiare care vor putea fi tranzacţionate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare pe care îl administrează. (3) Operatorul de sistem trebuie să asigure suficiente informaţii publicului sau să se asigure ca exista acces la informaţiile menite să permită participanţilor în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare să îşi formeze decizia investitionala având în vedere atât natura participanţilor, cat şi tipurile de instrumente financiare tranzacţionate.  +  Articolul 68 (1) Participanţii în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) şi art. 92 din Regulamentul nr. 15/2005 în relaţia cu clienţii lor atunci când, actionand în numele clienţilor lor, executa ordinele în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare. (2) Operatorul de sistem trebuie să stabilească şi sa menţină reguli transparente, bazate pe criterii obiective, ce reglementează accesul participanţilor în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare. Aceste reguli trebuie să respecte cerinţele prevăzute la art. 36. (3) Operatorul de sistem trebuie să se asigure ca procedurile de acces în sistem sunt respectate în mod corespunzător, astfel încât participanţii să fie protejati împotriva accesului neautorizat care poate pune în pericol confidenţialitatea şi integritatea datelor din sistem. (4) Operatorul de sistem trebuie să informeze în mod clar participanţii în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare cu privire la responsabilităţile lor privind decontarea tranzacţiilor executate în cadrul sistemului. În acest sens, operatorul de sistem trebuie să stabilească procedurile necesare pentru a facilita decontarea eficienta a tranzacţiilor derulate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, cu condiţia respectării normelor sistemului de compensare-decontare utilizat.  +  Articolul 69 (1) În vederea menţinerii integrităţii sistemului tehnic care asigura înregistrarea, administrarea şi executarea ordinelor, precum şi raportarea tranzacţiilor derulate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, un operator de sistem are următoarele obligaţii: a) să efectueze teste periodice pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele în timp real şi în mod echitabil şi de a administra variatiile substanţiale ale volumului tranzactionat; b) să asigure recuperarea datelor pierdute, în cazul unor disfunctionalitati ale sistemului; c) sa analizeze vulnerabilitatea sistemelor sale faţă de riscurile interne şi externe, cazurile de forta majoră şi dezastrele naturale; d) sa notifice prompt C.N.V.M. cu privire la toate modificările produse în sistemele sale. (2) Operatorul de sistem trebuie să se asigure ca procedurile electronice ale sistemului alternativ de tranzactionare înregistrează tranzacţiile în asa fel încât să se poată efectua o căutare pe fiecare instrument financiar tranzactionat, fiecare tranzacţie şi fiecare participant în cadrul sistemului.  +  Secţiunea a 3-a Monitorizarea respectării regulilor unui sistem alternativ de tranzactionare şi depistarea abuzului pe piaţaLegea nr. 297/2004"Art. 141. - Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanţi a contractelor încheiate de aceştia."  +  Articolul 70 (1) Operatorul de sistem trebuie să stabilească şi sa menţină proceduri eficiente pentru monitorizarea permanenta a respectării de către participanţi a regulilor de tranzactionare în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare pe care îl administrează. Operatorul de sistem trebuie să monitorizeze tranzacţiile efectuate de către participanţi în cadrul sistemului sau pentru a identifica încălcarea regulilor de tranzactionare, situaţiile care pot afecta efectuarea ordonată a tranzacţiilor, precum şi practicile care pot implica abuzul pe piaţa. (2) Operatorul de sistem trebuie să raporteze C.N.V.M., în termen de maximum 24 de ore, orice încălcare semnificativă a regulilor sistemului alternativ de tranzactionare, cauzele care împiedica efectuarea ordonată a tranzacţiilor, precum şi practicile care ar putea constitui abuz pe piaţa. Operatorul de sistem trebuie să furnizeze C.N.V.M., fără întârziere, informaţiile relevante, precum şi asistenţa completa necesară pentru investigarea şi sancţionarea abuzului pe piaţa apărut în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare.  +  Secţiunea a 4-a Cerinţe privind transparenta pre- şi posttranzactionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare  +  Articolul 71 (1) Operatorul de sistem trebuie să informeze participanţii despre faptul ca în situaţia în care, în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, se tranzactioneaza fără acordul emitentului valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, emitentul nu are nici o obligaţie de raportare periodică şi continua în relaţie cu respectivul sistem alternativ de tranzactionare. (2) Tranzacţionarea valorilor mobiliare în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare fără acordul emitentului este permisă numai atunci când respectivele valori mobiliare sunt admise la tranzactionare în cadrul unei pieţe reglementate şi îi sunt aplicabile cerinţele de transparenta şi informare stabilite pe respectiva piaţa. (3) C.N.V.M. poate decide cu privire la suspendarea sau retragerea unui instrument financiar de la tranzactionare în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, iar operatorul de sistem trebuie să se conformeze imediat dispoziţiilor acesteia. (4) Operatorul de sistem nu va menţine în cadrul sistemului pe care îl administrează instrumente financiare cu care nu s-au efectuat tranzacţii mai mult de 3 luni consecutiv.  +  Articolul 72 (1) Operatorul de sistem trebuie să pună la dispoziţie publicului, prin intermediul sistemului alternativ de tranzactionare administrat, în mod continuu, pe tot parcursul programului normal de tranzactionare şi în termeni comerciali rezonabili, preţurile curente şi cantităţile curente de vânzare şi cumpărare pentru instrumentele financiare admise la tranzactionare pe pieţele reglementate. (2) C.N.V.M. poate exonera operatorul de sistem de obligaţia de a face publice informaţiile menţionate la alin. (1), ţinând cont de modelul pieţei, de tipul şi dimensiunile ordinelor, precum şi în cazul tranzactionarii unui volum mare, comparativ cu volumul normal din piaţa aferent instrumentelor financiare respective. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru instrumentele financiare care sunt tranzacţionate numai în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.  +  Articolul 73 (1) Operatorii de sistem au obligaţia de a face publice în timp real şi în termeni comerciali rezonabili informaţiile privind preţul, volumul şi momentul executării tranzacţiilor desfăşurate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare pe care îl administrează, atât cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe pieţele reglementate, cat şi cu instrumente financiare care sunt tranzacţionate numai în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. (2) Obligaţia operatorilor de sistem prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul informaţiilor despre tranzacţiile efectuate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, care sunt făcute publice prin intermediul sistemului respectivei pieţe reglementate.  +  Articolul 74 (1) C.N.V.M. poate aproba procedurile operatorului de sistem prin care se stabileşte amânarea publicării elementelor unor tranzacţii, luând în considerare modelul pieţei, tipul şi dimensiunea ordinelor, precum şi în cazul tranzactionarii unui volum ridicat comparativ cu volumul normal din piaţa, aferent instrumentelor financiare respective. (2) Procedurile privind aprobarea amânării publicării tranzacţiilor menţionate la alin. (1) vor fi comunicate participanţilor la piaţa şi publicului investitor.  +  Secţiunea a 5-a Contractele încheiate de un operator de sistem cu societatea care administrează sistemul de compensare-decontare, casa de compensare şi contrapartea centrala din alte state membre  +  Articolul 75 (1) Operatorul de sistem poate încheia contracte cu o contraparte centrala sau o casa de compensare şi cu o societate care administrează un sistem de compensare-decontare dintr-un alt stat membru, în scopul asigurării compensării şi decontării tranzacţiilor încheiate de participanţi în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare. (2) C.N.V.M. poate interzice motivat utilizarea contrapartii centrale, a casei de compensare şi/sau a sistemelor de compensare-decontare dintr-un alt stat membru, în scopul menţinerii funcţionarii ordonate a sistemului alternativ de tranzactionare şi luând în considerare condiţiile impuse privind sistemul de compensare-decontare prevăzute la art. 50 alin. (1).  +  Capitolul 2 Supravegherea sistemelor alternative de tranzactionareLegea nr. 297/2004"Art. 142. - (1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea şi funcţionarea sistemelor alternative de tranzactionare. (2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere şi control ale sistemelor alternative de tranzactionare."  +  Articolul 76Operatorul de sistem trebuie să asigure accesul C.N.V.M. în timp real la sistemul alternativ de tranzactionare administrat.  +  Articolul 77 (1) Operatorul de sistem trebuie să evidenţieze distinct tranzacţiile încheiate în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1), acestea urmând a fi făcute publice pe pagina de Internet a operatorului de sistem, până cel târziu la începutul următoarei şedinţe de tranzactionare, dar fără a depăşi 24 de ore. (2) Operatorul de sistem trebuie să transmită la C.N.V.M. un raport anual care să cuprindă cel puţin volumul tranzacţiilor pentru fiecare tip de instrument financiar, pentru anul încheiat şi pentru anul anterior. Acest raport se va transmite până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea. Raportul anual al operatorului de sistem trebuie să includă lista participanţilor la sistemul alternativ de tranzactionare constituit şi administrat de acesta.  +  Articolul 78 (1) În scopul asigurării protecţiei investitorilor, operatorii de sistem trebuie să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, în format electronic, următoarele: a) toate rapoartele ce trebuie întocmite în conformitate cu art. 77; b) notificările făcute de operatorul de sistem către participanţii la sistemul alternativ de tranzactionare, referitoare la orarul de tranzactionare, disfunctionalitati ale sistemului, modificări ale procedurilor de sistem, restrictii sau limitări privind accesul în sistemul alternativ de tranzactionare; c) cel puţin o copie a procedurilor de acces la sistemul alternativ de tranzactionare, precum şi a documentelor referitoare la decizia operatorului de sistem de acordare, refuz sau limitare a accesului oricărei persoane la sistem; d) orice alte documente întocmite sau primite de operatorul de sistem, care justifica operaţiunile din cadrul sistemului. (2) Fiecare operator de sistem trebuie să furnizeze C.N.V.M., la cerere, sub semnatura electronică, în cel mult 4 zile lucrătoare, copii ale evidentelor sistemului alternativ de tranzactionare ce trebuie să fie păstrate conform alin. (1).  +  Titlul IV Operaţiuni transfrontaliere  +  Articolul 79Entitatile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzacţii sau plasamente în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele de instrumente financiare recunoscute de C.N.V.M. şi înscrise în Registrul C.N.V.M., după cum urmează: a) pieţele reglementate administrate de operatorii de piaţa autorizaţi de C.N.V.M.; b) sistemele alternative de tranzactionare administrate de operatorii de sistem autorizaţi de C.N.V.M.; c) pieţele reglementate autorizate de autorităţile competente din statele membre şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; d) sistemele alternative de tranzactionare autorizate de autorităţile competente din statele membre; e) pieţele de instrumente financiare din statele nemembre, dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:1. C.N.V.M. a încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea competentă de autorizare şi supraveghere a pieţei de instrumente financiare din statul nemembru de origine, conform art. 174 din Regulamentul nr. 15/2005;2. piaţa de instrumente financiare este organizată şi funcţionează regulat în baza unor reguli similare celor comunitare, aprobate de autoritatea competentă prevăzută la pct. 1.  +  Articolul 80 (1) Conectarea intermediarilor la sistemele pieţelor de instrumente financiare menţionate la art. 79 are loc în următoarele situaţii: a) conectarea intermediarilor autorizaţi în România la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative de tranzactionare din România; b) conectarea intermediarilor autorizaţi în România la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative din statele membre; c) conectarea intermediarilor autorizaţi în statele membre la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative de tranzactionare din România. (2) Intermediarii autorizaţi în statele nemembre nu se pot conecta direct la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative de tranzactionare din România, cu excepţia cazului în care C.N.V.M. a autorizat sucursala unui intermediar din statul nemembru în condiţiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 69 din Regulamentul nr. 15/2005. (3) Intermediarii autorizaţi de C.N.V.M. nu se pot conecta direct la sistemele pieţelor de instrumente financiare dintr-un stat nemembru, cu excepţia cazului în care, în temeiul art. 43 lit. e) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost înfiinţată şi autorizata o sucursala în respectivul stat nemembru, în condiţii de reciprocitate şi acord internaţional.  +  Articolul 81Entitatile autorizate de C.N.V.M. pot încheia contracte cu intermediari din statele membre sau nemembre pentru a efectua tranzacţii, investiţii sau plasamente în instrumente financiare tranzacţionate în cadrul sistemelor pieţelor menţionate la art. 79 lit. c), d) şi e), cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi a regulamentelor C.N.V.M. incidente, emise în aplicarea acesteia. Aceştia vor informa investitorii despre condiţiile executării ordinelor prin intermediarii respectivi şi costurile aferente (comision).  +  Articolul 82 (1) Operatorii de piaţa şi operatorii de sistem din statele membre pot efectua pe teritoriul României operaţiunile specifice necesare pentru a facilita intermediarilor din România accesul/conectarea şi tranzacţionarea de la distanta la sistemele pieţelor reglementate şi/sau la sistemele alternative de tranzactionare administrate de aceştia, cu condiţia ca C.N.V.M. sa fi primit o notificare în acest sens din partea autorităţilor competente din statele membre de origine ale respectivilor operatori de piaţa/operatori de sistem. (2) C.N.V.M. poate solicita autorităţilor competente din statele membre lista şi datele de identificare a părţicipantilor în pieţele reglementate sau în sistemele alternative de tranzactionare administrate de operatorii de piaţa sau de operatorii de sistem autorizaţi în respectivele state membre.  +  Articolul 83 (1) Operatorii de piaţa şi operatorii de sistem trebuie să notifice, în prealabil, C.N.V.M. intenţia de a efectua operaţiuni pe teritoriul statelor membre, pentru a permite accesul/conectarea de la distanta pe pieţele reglementate sau în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare administrate de aceştia al/a intermediarilor din respectivele state membre. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi comunicată de C.N.V.M. autorităţilor competente din statele membre indicate de operatorul de piaţa sau de operatorul de sistem, în termen de maximum 30 de zile. (3) La solicitarea autorităţilor competente din statele membre, C.N.V.M. va comunică acestora datele de identificare a participanţilor în piaţa reglementată sau în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de un operator de piaţa sau de un operator de sistem autorizat în România.  +  Articolul 84 (1) În cazul în care C.N.V.M. dispune de informaţii clare conform cărora operatorii de piaţa sau operatorii de sistem menţionaţi la art. 82 alin. (1) nu respecta obligaţiile ce decurg din prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia în conformitate cu legislaţia comunitara, aceasta va comunică acele date şi informaţii autorităţii competente din statul membru de origine. (2) Dacă, deşi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dacă acele măsuri s-au dovedit inadecvate, operatorul de piaţa sau operatorul de sistem continua sa acţioneze într-o maniera care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corecta a pieţelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea de a interzice operatorului de piaţa sau operatorului de sistem sa initieze orice operaţiuni de natura celor prevăzute la art. 82 alin. (1). Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri. (3) C.N.V.M. va comunică operatorului de piaţa sau operatorului de sistem decizia motivată cuprinzând măsurile adoptate conform alin. (2).  +  Titlul V SancţiuniLegea nr. 297/2004"Art. 272. - Constituie contravenţii următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei legi; b) desfăşurarea fără autorizaţie sau cu încălcarea oricărei condiţii sau restrictii prevăzute în autorizaţie, a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M. impun autorizarea; c) nerespectarea regulilor prudentiale şi de conduita; d) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; e) nerespectarea obligaţiilor de auditare a situaţiilor financiare sau auditarea lor de persoane neautorizate.Art. 273. - (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 se sancţionează cu: a) avertisment; b) amenda; c) sancţiuni contravenţionale complementare, aplicate după caz:1. suspendarea autorizaţiei;2. retragerea autorizaţiei;3. interzicerea temporară a desfăşurării unor activităţi şi servicii ce cad sub incidenţa prezentei legi. (2) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancţiune impusa pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, cu excepţia situaţiilor care, prin difuzare publică, ar pune în pericol funcţionarea în condiţii normale a pieţei sau ar aduce prejudicii deosebite părţilor implicate.""Art. 276. - Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează: a) între 0,5% şi 5% din capitalul social vărsat, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice; b) între 5.000.000 lei şi 500.000.000 lei, pentru persoanele fizice, acestea putându-se actualiza prin ordin al preşedintelui C.N.V.M.; c) între jumătate şi totalitatea valorii tranzacţiei realizate cu săvârşirea faptelor prevăzute la art. 245-248 din titlul VII.""Art. 279. - (1) Săvârşirea cu intenţie a faptelor prevăzute la art. 237 alin. (3), art. 245-248 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), şi cu pedeapsa accesorie a interdicţiei prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) pct. 3. (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă, în limitele prevăzute la art. 276 lit. c), accesarea cu intenţie de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzactionare, de depozitare sau de compensare-decontare."  +  Articolul 85 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit titlului X din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) C.N.V.M. retrage orice autorizaţie obţinută pe baza unor informaţii false sau eronate şi interzice persoanelor răspunzătoare de furnizarea acestor informaţii exercitarea oricărei activităţi reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani.  +  Articolul 86Nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (3) privind notificarea înregistrărilor la oficiul registrului comerţului se sancţionează, după caz, cu avertisment sau cu amendă aplicată conducătorilor operatorului de piaţa.  +  Articolul 87 (1) Neîndeplinirea obligaţiei de raportare către C.N.V.M. în termenele prevăzute la titlul II cap. 3 şi titlul III cap. 2 se sancţionează, după caz, cu sancţiunile prevăzute la art. 273 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care C.N.V.M. constata încălcarea sistematica de către operatorul de piaţa a prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, poate proceda la revocarea validării membrilor consiliului de administraţie, urmând ca adunarea generală a acţionarilor să fie convocată în cel mai scurt timp pentru alegerea unui nou consiliu de administraţie.  +  Articolul 88Sancţiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi făcute publice atât în Buletinul C.N.V.M., cat şi pe pagina de Internet a C.N.V.M.  +  Titlul VI Dispoziţii tranzitorii şi finaleLegea nr. 297/2004"Art. 281. - (1) C.N.V.M. va stabili, prin regulament, perioada în care entitatea reglementată de către aceasta trebuie să se încadreze în prevederile prezentei legi, perioada care nu va depăşi 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia. (2) Autorizaţiile emise entitatilor reglementate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea.Entitatile reglementate sunt obligate ca, până la termenul prevăzut la alin. (1), să depună modificări şi/sau completări ale documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiilor, în scopul încadrării în prevederile prezentei legi şi al înregistrării acestora în Registrul C.N.V.M.""Art. 287. - S.C. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri - S.A. Sibiu, S.C. Bursa Română de Mărfuri - S.A., precum şi societăţile de brokeraj ale membrilor acţionari ai celor două burse, au obligaţia să se încadreze în prevederile prezentei legi, în termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a acesteia."  +  Articolul 89Bursa de Valori Bucureşti şi Societatea Comercială "Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri" - S.A. Sibiu se vor încadra în prevederile art. 7, cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 90 (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor entitatilor menţionate la art. 1 alin. (1) vor fi eliberate de către C.N.V.M. în baza prevederilor prezentului regulament, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. (2) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial în vederea autorizării/aprobării/validării întrerupe termenele prevăzute în prezentul regulament, care reincep să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere ce nu poate fi facuta mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancţiunea respingerii cererii. (3) Documentele vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii, în situaţia în care acestea sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea lor într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respecta punctual prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 91Toate documentele prevăzute în prezentul regulament, necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidente şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere legalizată.  +  Articolul 92Desfăşurarea oricărei activităţi similare celor reglementate prin prezentul regulament, precum şi utilizarea în legătură cu aceste activităţi a sintagmelor: bursa, operator de piaţa, operator de sistem, piaţa reglementată, sistem alternativ de tranzactionare sau a altora similare, precum şi derivatele denumirilor acestora fără autorizarea C.N.V.M. vor fi sancţionate conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 93 (1) În vederea asigurării funcţionarii eficiente şi ordonate a pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzactionare şi în completarea art. 39-42, 46-49 şi 72-74, C.N.V.M. poate adopta, conform normelor comunitare ce vor fi emise, instrucţiuni privind măsuri de implementare referitoare la: a) caracteristicile diferitelor clase de instrumente financiare, pentru a fi luate în considerare de către operatorul de piaţa atunci când se evalueaza un instrument financiar în vederea admiterii acestuia la tranzactionare pe o piaţa reglementată; b) metodele prin care operatorul de piaţa va verifica dacă societatea comercială emitenta de valori mobiliare îşi îndeplineşte obligaţiile cu privire la informarea iniţială, continua şi curenta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) mijloacele pe care operatorul de piaţa trebuie să le stabilească pentru a facilita participanţilor săi accesul la informaţiile făcute publice conform reglementărilor legale în vigoare; d) nivelul minim şi maxim în care se pot încadra preţul de vânzare şi de cumpărare sau cotatiile anunţate de formatorii de piaţa, precum şi volumul tranzacţiilor aferente acestor preţuri/cotaţii, pentru care se va impune transmiterea publică a informaţiilor în cadrul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare; e) mărimea sau tipul ordinelor, precum şi modelul pieţei pentru care C.N.V.M. poate exonera operatorul de piaţa/operatorul de sistem de la publicarea informaţiilor pretranzactionare pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare; f) scopul şi conţinutul informaţiilor posttranzactionare pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare care trebuie să fie disponibile publicului; g) condiţiile conform cărora C.N.V.M. poate aproba amânarea publicării informaţiilor posttranzactionare de către un operator de piaţa/operator de sistem, precum şi criteriile ce urmează să fie aplicate în acest caz în funcţie de mărimea şi tipul instrumentelor financiare implicate în tranzacţiile efectuate pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzactionare. (2) Prevederile art. 43 alin. (3)-(5), art. 50, 51, art. 72 alin. (2), art. 74, 75 şi art. 79-84 intră în vigoare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 94Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 95 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzactionare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 66/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004. (3) La data emiterii actelor individuale de autorizare a operatorului de piaţa şi a pieţei reglementate sau, după caz, a avizului privind aprobarea constituirii sistemului alternativ de tranzactionare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, se abroga: a) Regulamentul nr. 1/1996 privind statutul comisarului general al Bursei de valori, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996; b) Regulamentul nr. 2/1999 privind organizarea pieţei valorilor mobiliare necotate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 25 martie 1999; c) Regulamentul nr. 3/1999 de procedura al Camerei Arbitrale a Bursei de Valori Bucureşti şi al Camerei Arbitrale a Pieţei RASDAQ, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 5 iulie 1999; d) Regulamentul nr. 4/1999 privind supravegherea electronică a pieţei de capital, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Valorilor Mobiliare nr. 7/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 19 mai 1999; e) Regulamentul nr. 9/1999 privind organizarea şi funcţionarea Organismului posttranzactionare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 2 noiembrie 1999; f) Regulamentul nr. 12/1999 privind funcţionarea Colectivului tehnic pentru reglementarea şi supravegherea pieţei RASDAQ, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 26 ianuarie 2000; g) Regulamentul nr. 13/1999 privind licitaţia electronică pe piaţa RASDAQ, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 26 ianuarie 2000; h) Regulamentul nr. 4/2001 de modificare şi completare a Regulamentului nr. 12/1999 privind funcţionarea Colectivului tehnic pentru reglementarea şi supravegherea pieţei RASDAQ, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 12 octombrie 2001; i) titlul II din Regulamentul nr. 4/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate şi orice alte dispoziţii în legătură cu acest titlu, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 104/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002; j) Regulamentul nr. 2/2002 privind transparenta şi integritatea Bursei Electronice RASDAQ, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 90/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002; k) Regulamentul nr. 2/2004 de modificare şi completare a Regulamentului nr. 2/2002 privind transparenta şi integritatea pieţei RASDAQ, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 1 aprilie 2004; l) Instrucţiunile nr. 5/1998 privind rapoartele de supraveghere ale pieţelor de capital, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998; m) art. 12 şi 14 din Instrucţiunea nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 29/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004; n) Dispunerea de măsuri nr. 2 din 26 martie 2004 privind tranzacţionarea unui prim grup de emitenti listati pe Bursa Electronică RASDAQ prin intermediul platformei tehnice puse la dispoziţie de Bursa de Valori Bucureşti, în cadrul unui program-pilot, cu modificările şi completările ulterioare; o) orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 96Prezentul regulament transpune următoarele articole din Directiva nr. 2004/39/EC privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 30 aprilie 2004:1. titlul II "Condiţii de autorizare şi operare pentru firmele de investiţii" - art. 14, 26, 29, 30, art. 31 alin. (5) şi (6), art. 34 alin. (2) şi art. 35;2. titlul III "Pieţe reglementate" - art. 36-46;3. titlul IV "Autorităţile competente" - art. 62 alin. (3) şi (4).  +  Anexa 1 *Font 9*
  PAGINA 1/2 OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA OPERATORULUI DE PIATA .................................*1
  1. Actul constitutiv:
  - original []
  - copie legalizată []
  2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului privind constituirea şi înregistrarea societăţii comerciale []
  3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului []
  4. Dovada deţinerii capitalului social minim subscris şi integral vărsat []
  5. Membrii Consiliului de Administraţie Nume şi prenume CV*2 Copie act de identitate Copie legalizată a actelor de studii Certificat de cazier judiciar*3 Certificat de cazier fiscal*3 Declaraţie în conformitate cu anexa nr. 1A Declaraţie în conformitate cu anexa nr. 1B
  [] [] [] [] [] [] []
  [] [] [] [] [] [] []
  [] [] [] [] [] [] []
  [] [] [] [] [] [] []
  [] [] [] [] [] [] []
  6. Conducato- rii societăţii Nume şi prenume CV*2 Copie act de identitate Copie legalizată a actelor de studii Certificat de cazier judiciar*3 Certificat de cazier fiscal*3 Declaraţie în conformitate cu anexa nr. 1A Declaraţie în conformitate cu anexa nr. 1B
  [] [] [] [] [] [] []
  [] [] [] [] [] [] []
  7. Acţionari persoa- ne juridice*4 Denumirea societăţii Extras sau certificat *5 Numele grupului din care face parte, dacă este cazul Structura acţiona- riatului/ asociaţilor până la nivel de persoana fizica*6 Situaţia financiară anuală şi semestriala *7
  [] [] [] []
  [] [] [] []
  8. Acţionari persoa- ne fizice*8 Nume şi prenume Copie act de identitate Certificat de cazier judiciar*3 Certificat de cazier fiscal*3
  [] [] []
  [] [] []
  9. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a acţionarilor persoane fizice şi juridice ai operatorului de piaţa care deţin 5% din drepturile de vot întocmită conform anexei nr. 1C şi anexei nr. 1D, după caz. Nume şi prenume/Denumire
  []
  []
  []
  10. Lista cuprinzând structura actionariatului, întocmită în conformitate cu anexa nr. 1E []
  11. Regulamente Regulament de organizare şi funcţionare Regulile interne privind procedu- rile de lucru, de supraveghere şi de control intern
  [] []
  12. Regulamentele şi procedurile pieţei/pieţelor reglementate pentru care operatorul de piaţa solicita autorizarea*9. []
  PAGINA 2/2 OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA OPERATORULUI DE PIATA .......................................*2
  13. Studiu de fezabilitate cuprinzând cel puţin informaţii privind necesitatea punerii în funcţiune a sistemului/sistemelor de tranzactionare, estimarea volumului operaţiunilor pentru cel puţin un an de activitate şi caracteristicile sistemului proiectat/existent. []
  14. Copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionarii operatorului de piaţa, materializat prin una din următoarele forme*10: []
  - act de proprietate ce trebuie încheiat în forma autentică, transcris în registrul de transcripţii imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe lângă judecătoria în a carei raza se afla imobilul; []
  - contract de închiriere care trebuie să conţină o clauza de reinnoire şi să fie înregistrat, dacă este cazul, la autoritatea fiscală. []
  15. Copia contractului cu depozitarul central care administrează sistemul de compensare-decontare şi după caz, contractul cu casa de compensare/contrapartea centrala. []
  16. Copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România. []
  17. Categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor ce vor fi practicate, dacă au fost aprobate de AGA la momentul autorizării. []
  18. Lista şi dovada deţinerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie legalizată, care va fi folosit în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării. []
  19. Copie legalizată a deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului pentru calculator specializat, care va fi folosit numai pentru activitatea supusă autorizării sau declaraţia pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului de piaţa, din care să rezulte ca programul pentru calculator este produs de către departamentul informatica al acestuia, precum şi manualul de operare, specific fiecărui tip de piaţa reglementată organizată şi administrată. []
  20. Raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice (CISA - Certified Information Security Auditor), independent faţă de operatorul de piaţa, care să certifice gradul de siguranţă al sistemului utilizat de operatorul de piaţa. []
  21. Declaraţia pe propria răspundere, sub semnatura olografă, din partea reprezentantului legal al operatorului de piaţa, din care să rezulte faptul ca societatea respectiva respecta condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament. []
  22. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanţii operatorului de piaţa în relaţia cu C.N.V.M. []
  23. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru: a) eliberarea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţa; b) înscrierea operatorului de piaţa în Registrul C.N.V.M.; c) autorizarea fiecărei pieţe reglementate în parte. []
  24. 0rice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru evaluarea respectării condiţiilor de autorizare. []
  Numele şi prenumele reprezentanţilor legali: ..... Semnatura reprezentantului legal:.... Numele şi prenumele persoanelor de contact: ...... Semnatura persoanei de contact: ..... Data: Ştampila societăţii:
      NOTE:    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor,completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şiştampila societăţii.---------    *1 Se va completa denumirea solicitantului.    *2 Curriculum vitae actualizat, datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a       experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute       la art. 19.    *3 Certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original sau       copie legalizată, eliberate cu cel mult 30 de zile, respectiv 15 zile, anterior       depunerii cererii. Pentru persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România de       mai puţin de 5 ani sau care încă nu şi-au stabilit reşedinţa în România,       certificatele de cazier judiciar şi certificatele de cazier fiscal eliberate de       autorităţile române vor fi completate cu documente echivalente eliberate de       autorităţile competente din statul de origine şi din statul în care şi-au stabilit       anterior reşedinţa, dacă acesta este alt stat decât cel de origine.    *4 Documentele solicitate vor fi transmise pentru acţionari persoane juridice cu       detineri directe sau indirecte reprezentând 5% din drepturile de vot ale       operatorului de piaţa.    *5 Extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii,       obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de Oficiul Registrului       Comerţului, pentru persoanele juridice române, sau de către o autoritate similară       din statul în care este înregistrată şi funcţionează persoana juridică străină,       emis cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii. Pentru persoana juridică       nerezidenta care este un intermediar, o societate de asigurări sau un organism de       plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică se va prezenta       un certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine din care să       reiasă ca îşi desfăşoară activitatea în concordanta cu reglementările privind o       administrare prudenta şi sanatoasa.    *6 Prin structura a actionariatului până la nivel de persoana fizica se înţelege       prezentarea acţionarilor sau asociaţilor care deţin indirect controlul asupra       acţionarilor cu detineri de 5% din drepturile de vot ale operatorului de piaţa.       Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzactionare pe o piaţa       reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice       este acţionar sau asociat, precizându-se aceasta situaţie.    *7 Situaţia financiară aferentă anului anterior şi după caz, situaţia financiară       semestriala a anului curent, înregistrată la administraţia financiară, pentru       persoanele juridice române sau la autoritatea fiscală naţionala din statul de       origine, pentru persoanele juridice străine.    *8 Documentele solicitate vor fi transmise pentru acţionari persoane fizice cu       detineri directe sau indirecte reprezentând 5% din drepturile de vot ale       operatorului de piaţa.    *9 Vor fi enumerate regulamentele şi procedurile fiecărei pieţe reglementate pentru       care operatorul de piaţa solicita aprobarea. Textul integral al regulamentelor       şi procedurilor, pe suport hârtie şi în format electronic, va fi anexat la       prezentul opis.   *10 Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data       depunerii cererii de autorizare. Actul de spaţiu va fi reînnoit şi depus la       C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se accepta contracte de       subinchiriere sau de asociere în participaţiune ca dovada a deţinerii       spaţiului destinat sediului social/sediului central.
   +  Anexa 1 A DECLARAŢIE    Subsemnatul ................, cu domiciliul în ............., posesor alactului de identitate tip ......*1 seria ..... nr. ......., eliberat de .......la data de .............., valabil până la data de ..........., CNP ...........,în calitate de ............*2 al operatorului de piaţa .......................*3declar prin prezenta ca am următoarele detineri care reprezintă cel puţin 10%din capitalul social sau din drepturile de vot:    a) detineri individuale:
  Nr. crt. Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participare la capita- lul social al societăţii/ drepturile de vot (%)
      b) detineri în legătură cu alte persoane implicate:
  Nr. crt. Persoana implicata Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societăţii/ drepturile de vot (%)
      c) detineri în legătură cu alte persoane cu care se afla în legături       strânse:
  Nr. crt. Persoana cu care se afla în lega- turi strânse Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participarea persoanei cu care se afla în legături strânse la capitalul social al societăţii/drepturile de vot (%)
      Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul îndeclaraţii se pedepseşte conform legii.    Data..........    Semnatura .............------------    *1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de       identitate sau PAS, pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.    *2 Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie       sau conducător.    *3 Se completează denumirea operatorului de piaţa.
   +  Anexa 1 B DECLARAŢIE    Subsemnatul ........................, cu domiciliul în ...............,posesor al actului de identitate tip ...*1, seria ...., nr. ...., eliberatde ......... la data de ..........., valabil până la data de ............,CNP ........., în calitate de .................*2 al operatorului de piaţa...................*3, declar prin prezenta că nu incalc prevederile Legiinr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şiale reglementărilor în vigoare, precum şi ca respect cerinţele menţionatela art. 19 din Regulamentul nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şisistemele alternative de tranzactionare.    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul îndeclaraţii se pedepseşte conform legii.    Data .............    Semnatura .............------------    *1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de       identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice       străine.    *2 Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie       sau conducător.    *3 Se completează denumirea operatorului de piaţa.  +  Anexa 1 C DECLARAŢIE    Subsemnatul .............*1, cu domiciliul în ..............., posesoral actului de identitate tip ..........*2, seria ..... nr. ....., eliberatde ........... la data de ............, valabil până la data de ..........CNP ............, în calitate de acţionar, având o deţinere de ......% dincapitalul social şi ......% din drepturile de vot ale operatorului de piaţa..............*3, declar prin prezenta ca mai am următoarele detineri carereprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot:    a) detineri individuale:
  Nr. crt. Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participare la capita- lul social al societăţii/ drepturile de vot (%)
      b) detineri în legătură cu alte persoane implicate:
  Nr. crt. Persoana implicata Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societăţii/ drepturile de vot (%)
      c) detineri în legătură cu persoanele cu care se afla în legături strânse:
  Nr. crt. Persoana cu care se afla în lega- turi strânse Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participarea persoanei cu care se afla în legături strânse la capitalul social al societăţii/drepturile de vot (%)
      Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul îndeclaraţii se pedepseşte conform legii.    Data..........    Semnatura .............------------    *1 Se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea       de acţionar ce deţine 5% din drepturile de vot ale operatorului de piaţa.    *2 Sw completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de       identitate sau PAS, pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.    *3 Se completează denumirea operatorului de piaţa.
   +  Anexa 1 D                                    DECLARAŢIE    Subsemnatul ..............., cu domiciliul în ..............., posesoral actului de identitate tip ..........*1, seria ..... nr. ....., eliberatde ........... la data de ............, valabil până la data de ..........CNP ..................., în calitate de reprezentant legal al acţionarului.............*2 care are o deţinere de .....% din capitalul social şi ...%din drepturile de vot ale operatorului de piaţa .......................*3,declar prin prezenta ca societatea al carei reprezentant legal maiare următoarele detineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul socialsau din drepturile de vot:    a) detineri individuale:
  Nr. crt. Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participare la capita- lul social al societăţii/ drepturile de vot (%)
      b) detineri în legătură cu alte persoane implicate:
  Nr. crt. Persoana implicata Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participarea persoanei implicate la capitalul social al societăţii/ drepturile de vot (%)
      c) detineri în legaturA cu persoanele cu care se afla în legături strânse:
  Nr. crt. Persoana cu care se afla în lega- turi strânse Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni Participarea persoanei cu care se afla în legături strânse la capitalul social al societăţii/drepturile de vot (%)
      Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul îndeclaraţii se pedepseşte conform legii.    Data..........    Semnatura .............------------    *1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de       identitate sau PAS, pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.    *2 Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acţionar       ce deţine 5% din drepturile de vot ale operatorului de piaţa.    *3 Se completează denumirea operatorului de piaţa.
   +  Anexa 1 E ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│PAGINA 1/1 │LISTA CUPRINZÂND STRUCTURA ACTIONARIATULUI OPERATORULUI DE ││ │ PIATA │├───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DATE DESPRE ACTIONARII OPERATORULUI DE PIATA Persoane fizice/ juridice │├────┬────────────────┬─────────┬─────────────┬───────────────────┬────────────┤│Nr. │ ACŢIONARI │Statul de│Autoritatea │ Deţinere │ Codul ││crt.│Nume şi prenume/│rezidenţă│competenţa de├───────┬───────────┤ numeric ││ │ Denumirea │ │supraveghere │ Nr. │Procent din│ personal/ ││ │ societăţii │ │ *1 │acţiuni│ capitalul │Codul unic ││ │ │ │ │ │ social (%)│ de ││ │ │ │ │ │ │înregistrare││ │ │ │ │ │ │ *2 │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────┴─────────┴─────────────┴───────┴───────────┴────────────┤│ Numele şi prenumele reprezentantului legal: ............... ││ Semnatura reprezentantului legal: ......................... │├──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data: │Ştampila societăţii │└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘    NOTĂ:    Dacă o pagina nu este suficienta, completările se vor face pe o pagina    separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.-----------    *1 Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de       supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare       contactarii acesteia (adresa completa, nr. telefon, fax, e-mail).    *2 Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz,       seria şi numărul pasaportului sau numărul de înregistrare la instituţia       similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine.  +  Anexa 2
  PAGINA 1/1 OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL OPERATORULUI DE PIATA ...................................................*1
  Documente generale
  1) hotărârea organului statutar al operatorului de piaţa*2 []
  2) actul adiţional la actul constitutiv al operatorului de piaţa
  - original []
  - copie legalizată []
  3) dovada achitării în contul C.N.V.M,, după caz, a tarifului pentru: a) autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare b) validare/aprobare membru consiliu de administraţie/conducător c) aprobare reglementări [] [] []
  Documente specifice pentru (se bifeaza documentele anexate în funcţie de modificare solicitată a fi autorizata)
  Emiterea, modificarea şi completarea reglementa- rilor pieţei/pieţelor reglementate administra- ta/e de operatorul de piaţa 4) fundamentarea elaborării, modificării şi completării regulamentelor şi procedurilor pieţei reglementate, precum şi proiectele reglementa- rilor supuse aprobării cu evidentierea, după caz, a modificărilor/completărilor efectuate. []
  Majorarea/reducerea capitalului social 5) dovada varsarii integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o instituţie de credit. []
  6) raportul de evaluare efectuat conform legii, în cazul aportului în natura, şi actele care atesta proprietatea. []
  7) raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social []
  Modificarea componentei consiliului de administraţie 8) documentele menţionate în anexa nr.1 pct.5. []
  Modificarea conducerii operatorului de piaţa 9) documentele menţionate în anexa nr. 1 pct6. []
  Schimbarea sediului social/sediului central 10) copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlul legal a spaţiului destinat sediului social/sediului central necesar funcţionarii, materializat prin una din următoarele forme*3:
  act de proprietate [] contract de închiriere []
  Înfiinţarea*4/ desfiinţarea de sedii secundare 11) copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlul legal a spaţiului destinat funcţionarii sediului secundar, materializat prin una din următoarele forme*3:
  act de proprietate [] contract de închiriere []
  12) documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de la art. 28 alin. (2). []
  Numele şi prenumele conducătorului: .... Semnatura conducătorului: ....... Data: Ştampila societăţii:
      NOTE:
      Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor,
      completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului
      legal şi ştampila societăţii.
  ------------
      *1 Se va completa denumirea solicitantului.
      *2 În cazul majorării capitalului social, hotărârea va preciza suma cu
         care urmează să se majoreze capitalul social şi sursa/sursele ce se
         vor utiliza pentru majorarea solicitată. În cazul reducerii capitalului
         social, hotărârea trebuie să respecte nivelul minim al capitalului
         social prevăzut la art. 7 alin. (2), sa arate motivele pentru care se
         face reducerea şi modalitatea de efectuare.
      *3 Documentele care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului vor fi
         întocmite cu respectarea menţiunilor prevăzute în anexa nr. 1,
         pct. 14.
      *4 Autorizarea de către C.N.V.M, a schimbării sediului social/sediului
         central sau a infiintarii unui sediu secundar va avea loc după
         efectuarea unei inspecţii la noul sediu.
   +  Anexa 3
  PAGINA 1/1 OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL OPERATORULUI DE PIATA CA URMARE A FUZIUNII/DIVIZĂRII
  1. Cererea conducătorului operatorului de piaţa cu privire la încetarea activităţii societăţii absorbite/divizate, însoţită de: []
  a) declaraţie pe proprie răspundere a conducătorului operatorului de piaţa, în original, din care şi rezulte ca pe piaţa/pieţele reglementate respective nu s-au initiat noi contracte după data adunării generale a acţionarilor în care s-a hotărât fuziunea/divizarea []
  b) dovada achitării datoriilor faţă de:
  - participanţi []
  - C.N.V.M. []
  - alte entităţi ale pieţei de capital; []
  2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale societăţilor participante la fuziune Denumire
  []
  []
  3. Proiectul de fuziune/divizare, potrivit Legii nr.31/1990, republicată, şi dovada necontestarii la Oficiul Registrului Comerţului a proiectului de fuziune/divizare []
  4. Actul adiţional modificator al actelor constitutive ale operatorilor de piaţa participanţi sau, după caz, actul constitutiv al/ai operatorilor de piaţa rezultaţi []
  5. Bilanţurile contabile de fuziune/divizare []
  6. Raportul administratorilor referitor la fuziune/divizare []
  7. Raportul auditorilor financiari referitor la fuziune/divizare []
  8. Actul privind spaţiul sediului social/sediului central al societăţilor rezultate în urma fuziunii/divizării încheiat cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (5) şi (6) din prezentul regulament []
  9. Documente privind identitatea membrilor consiliului de administraţie, a conducătorilor şi a acţionarilor, conform pct. 5 - 10 din anexa nr. 1 []
  10. Informare cu privire la situaţia pieţelor reglementate administrate de operatorul/operatorii implicaţi în procesul de fuziune/divizare*2 []
  11. Lista tarifelor/comisioanelor practicate pe piaţa/pieţele reglementate []
  12. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei []
  13. Orice alte informaţii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizarii documentaţiei
  Numele şi prenumele conducătorului: ....... Semnatura conducătorului: ...... Data: Ştampila societăţii:
      NOTE:
      Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor,
      completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului
      legal şi ştampila societăţii.
  ---------
      *1 Se va completa denumirea solicitantului
      *2 În situaţia unei fuziuni operatorul de piaţa rezultat va administra şi
         piaţa/pieţele reglementate ale operatorului/operatorilor de piaţa
         ce îşi încetează activitatea prin încorporarea respectivelor pieţe
         reglementate în pieţele reglementate pentru acelaşi tip de instrumente
         financiare administrate de operatorul de piaţa absorbant sau, după caz,
         va solicita retragerea autorizaţiei/autorizaţiilor pieţei/pieţelor
         reglementate, cu prezentarea corespunzătoare a documentelor prevăzute
         la art. 30 alin. (1) şi (2).
         În situaţia unei divizari a unui operator de piaţa care administrează
         o singura piaţa reglementată se va notifica C.N.V.M, operatorul
         de piaţa rezultat care va administra în continuare piaţa reglementată,
         respectiv, în situaţia în care rezultă doi operatori de piaţa, unul
         dintre aceştia va solicita obligatoriu autorizarea unei pieţe
         reglementate. În situaţia unei divizari a unui operator de piaţa care
         administrează mai multe pieţe reglementate se va notifica C.N.V.M.
         operatorul/operatorii de piaţa rezultat/rezultaţi care va/vor
         administra în continuare pieţele reglementate.
  ---------