HOTĂRÂRE nr. 152 din 1 martie 2006pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 14 martie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere dispoziţiile art. 33 şi ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 321/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Iulian GîlcăBucureşti, 1 martie 2006.Nr. 152.  +  Anexa REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Admiterea în magistratură se face, de regulă, prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii. (2) Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2La concursul de admitere în magistratură pot participa persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau de procuror şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică asimilat prin lege judecătorilor şi procurorilor, avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3În mod excepţional pot fi numite în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs, persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror şi magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani şi a căror activitate a încetat din motive neimputabile, precum şi avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea concursului  +  Articolul 4 (1) Concursul de admitere se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea. (2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, numărul posturilor scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei de resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. (4) Lista posturilor scoase la concurs se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. (5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere, numărul de posturi scoase la concurs şi taxa de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţă şi printr-un comunicat de presă, care se publică în 3 cotidiene centrale. (6) Cererile de înscriere tipizate, după aprobare de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea odată cu tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs. (7) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată şi un exemplar al prezentului regulament, precum şi tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs. (8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de data acestuia, la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii. (9) Candidatul va menţiona în cerere funcţia pentru care optează, judecător sau procuror, precum şi faptul că a primit un exemplar al prezentului regulament. (10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă, în copie; d) chitanţa de plată a taxei de înscriere; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal; g) declaraţia pe propria răspundere că nu a avut întreruperi în activitate; h) curriculum vitae; i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie. (11) Taxa de înscriere stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii se plăteşte la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanţele se întocmesc în 3 exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată. (12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare. (13) Conducătorii tribunalelor şi, după caz, ai parchetelor de pe lângă acestea vor transmite dosarele candidaţilor, cu cel puţin 25 de zile înainte de data concursului, la comisia de organizare a concursului.  +  Articolul 5 (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare şi comisia de contestaţii. (2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini, până la gradul al patrulea inclusiv, în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii în acest sens. (3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.  +  Articolul 6 (1) Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare şi a Institutului Naţional al Magistraturii, şi coordonează organizarea şi desfăşurarea acţiunilor pentru concursul de admitere în magistratură. (2) Comisia de organizare a concursului se compune din:- preşedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorul Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- vicepreşedinţi: directorii Institutului Naţional al Magistraturii sau directorii Direcţiei resurse umane şi organizare, după caz;- membri: directori, şefi de serviciu, judecători şi procurori detaşaţi în cadrul Consiliului Naţional al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Magistraturii, consilieri asimilaţi magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, funcţionari publici şi personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 7Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuţii:1. transmite cererea tipizată de înscriere către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;2. verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, afişează lista finală a candidaţilor;3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului - identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare şi masă pentru membrii comisiilor;4. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora, pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen şi de evaluare;5. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru examen, care sunt numerotate;6. instruieşte, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de examen - responsabili de sală şi supraveghetori -, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare;7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise şi sigilate;8. păstrează, în condiţii de deplină siguranţă, subiectele şi baremele de evaluare şi notare;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de prima probă, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;12. predă comisiei de corectare lucrările scrise, precum şi baremele de evaluare şi de notare;13. afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de examen cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;14. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;15. repartizează lucrările spre corectare, proporţional cu numărul corectorilor;16. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea comisia de corectare sau se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;17. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;18. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;19. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;20. informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;21. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de Internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigură transmiterea rezultatelor către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;22. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului;23. exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 7. (2) În acest scop preşedintele comisiei de organizare a concursului stabileşte fişa de atribuţii pentru vicepreşedinţii, membrii comisiei şi pentru supraveghetori, precum şi sarcinile ce revin tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea bunei desfăşurări a concursului. (3) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea răspund de ducerea la îndeplinire a acestor sarcini, sub coordonarea preşedintelui comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 9 (1) Elaborarea subiectelor de concurs, a baremelor de evaluare şi notare şi a ghidurilor de corectare, respectiv evaluarea şi notarea lucrărilor, se realizează de comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor scrise de sinteză, teoretice şi practice, şi comisia de contestaţii. (2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi au un preşedinte comun. Preşedintele este membru al comisiei de elaborare a subiectelor, veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs, precum şi repartizarea lui între comisii şi coordonează activitatea comisiilor pe care le conduce. Preşedintele nu poate corecta lucrări şi nici soluţiona contestaţii. (3) Aceeaşi persoană, cu excepţia preşedintelui comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai mult de o comisie. (4) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimţământului scris, exprimat anterior. (5) Componenţa nominală a acestor comisii se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului regulament. Membrii comisiilor vor fi numiţi, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi a Consiliului Superior al Magistraturii şi care au urmat cursurile Institutului Naţional al Magistraturii privind metodele şi tehnicile de evaluare. (6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de contestaţii vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. (7) Declaraţiile şi contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de organizare a concursului şi se păstrează alături de celelalte documente de concurs. (8) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi.  +  Articolul 10Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă de sinteză se face cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a acestei probe.  +  Articolul 11Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli: a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii; b) să evidenţieze operaţiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiunea critică etc.; c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităţi de analiză, de sinteză şi de generalizare din partea candidaţilor; d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit; e) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare; f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs; g) să anunţe/să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât şi timpul recomandat pentru rezolvare; h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică sau, în cazul unor astfel de situaţii, să se puncteze toate soluţiile a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic şi coerent; i) să se pună accentul în notarea lucrărilor pe motivarea soluţiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităţi alternative de motivare a soluţiei alese de candidat; j) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei scrise, a subiectelor şi baremelor de evaluare şi de notare, pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise şi sigilate;3. elaborarea, pentru proba scrisă de sinteză, teoretică şi practică, a câte trei variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorţi numărul subiectului probei scrise;4. predarea către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare pentru proba scrisă de sinteză.  +  Articolul 12 (1) Comisia de corectare se constituie odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor. (2) Instruirea corectorilor se efectuează de către preşedintele comisiei de corectare. (3) Comisia de corectare examinează, sub coordonarea preşedintelui comisiei, contestaţiile la barem şi adoptă baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 13 (1) Comisia de contestaţii se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Numirea membrilor comisiei de contestaţii pentru probele scrise va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor. (3) Comisiile de contestaţii reevaluează lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate şi acordă note, conform baremelor de evaluare şi notare şi ghidurilor de corectare.  +  Articolul 14 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d), precum şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, se realizează de comisia de organizare a concursului. (2) Rezultatele verificării se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data concursului. (3) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea listei la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. (4) Contestaţiile se depun la tribunale şi parchetele de pe lângă acestea şi se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de organizare a concursului. (5) Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de secţia Consiliului Superior al Magistraturii corespunzătoare opţiunii din cererea de înscriere, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). (6) Lista finală a candidaţilor se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Capitolul III Desfăşurarea concursului  +  Articolul 15Examinarea candidaţilor se va face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi practice la următoarele materii: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal; e) organizare judiciară şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.  +  Articolul 16 (1) Cu 24 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabileşte câte trei variante de subiecte pentru fiecare materie. (2) Subiectele şi baremele de evaluare şi de notare, pe discipline de examen, vor fi puse în plicuri separate, sigilate, şi vor fi predate comisiei de organizare a concursului cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei scrise. (3) Prin tragere la sorţi de către un reprezentant desemnat de candidaţi vor fi stabilite subiectele pentru lucrările scrise, care vor fi multiplicate în număr egal cu al candidaţilor la concurs, introduse în plicuri sigilate şi predate responsabililor din sălile de concurs. Preşedintele comisiei de organizare a concursului şi persoana care a efectuat tragerea la sorţi semnează pe versoul plicului ce conţine varianta extrasă. (4) După verificarea integrităţii plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaţilor, comunicând ora începerii şi ora încheierii probei de concurs.  +  Articolul 17 (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. (2) Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot folosi în timpul examenului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în tematică şi bibliografie. (3) În vederea elaborării lucrării scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră. (4) Candidaţii se aşază în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o teză de concurs tipizată, cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit, precum şi coli obişnuite, marcate cu ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, pentru ciorne. Colţul tezei de concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. (5) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intră în sală şi nici un candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. (6) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen. (7) Nici un membru al comisiei de organizare a concursului nu poate părăsi centrul de examen şi nu poate comunică în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea probei scrise.  +  Articolul 18 (1) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candidaţilor odată cu subiectele. (2) Pe parcursul desfăşurării probei membrii comisiei de organizare a concursului şi supraveghetorii de săli nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări ale subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor. (3) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive - corectări numeroase şi greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere -, doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele "anulat", se semnează de cei 2 supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (4) Fiecare candidat primeşte atâtea teze de concurs tipizate şi atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare. (5) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări. (6) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidaţii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării. (7) Preşedintele şi un membru al comisiei de organizare a concursului, după ce preiau lucrările sub semnătură de la supraveghetori, le amestecă şi le numerotează, după care le predau pe bază de proces-verbal preşedintelui şi unui membru al comisiei de corectare. (8) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 17 alin. (2). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare şi candidatului respectiv. (9) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un proces-verbal.  +  Articolul 19 (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, se afişează, cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, la centrele de examen. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează de comisia de corectare în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se afişează pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Lucrarea scrisă se notează cu note de la 10 la 0, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă. Nota finală a lucrării de concurs o reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, a notelor obţinute la fiecare dintre materiile de concurs prevăzute la art. 15 lit. a)-e). Organizarea judiciară şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului constituie o singură materie de concurs. (3) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, notarea acestora fiind trecută în borderouri separate, semnate pe fiecare pagină. Nota finală a lucrării o reprezintă media celor două note acordate. Dacă între notele acordate diferenţa este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat de către preşedintele comisiei prin tragere la sorţi dintre ceilalţi corectori. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei de reevaluare, şi se trece pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. (4) Pe timpul corectării colţul sigilat al lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare de către comisia de organizare a concursului. După ce toate lucrările scrise au fost corectate şi notate, iar notele înscrise pe lucrări, acestea se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei de organizare a concursului, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de examen. (5) Borderourile de examen, completate cu notele obţinute la probele scrise şi media generală a probei scrise, se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 20 (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişarea acestora la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. Contestaţiile se depun la sediul Institutului Naţional al Magistraturii sau la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, caz în care se înaintează de îndată, prin fax, la Institutul Naţional al Magistraturii. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor lucrările scrise vor fi renumerotate şi resigilate, fiind înscrise într-un borderou separat. (3) Fiecare lucrare a cărei notă iniţială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de contestaţii. În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori sau dacă diferenţa dintre media stabilită de comisia de corectare şi de comisia de contestaţii este mai mare de 1,5 puncte, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori şi un arbitru desemnat dintre ceilalţi corectori prin tragere la sorţi de către preşedintele comisiei de contestaţii. (4) Nota obţinută în urma contestaţiei nu poate fi mai mică decât nota contestată. (5) Notarea comisiei de contestaţii este definitivă. (6) Lista cuprinzând rezultatele finale ale probei scrise, după soluţionarea contestaţiilor, se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. (7) Pentru ocuparea unui post vacant de judecător sau de procuror candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 (şapte), dar nu mai puţin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs. (8) La medii egale departajarea candidaţilor se face în funcţie de vechimea în activitatea juridică. În situaţia în care există posturi vacante de judecători şi procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizaţi toţi candidaţii care au obţinut medii egale cu cea a ultimului candidat declarat admis.  +  Articolul 21 (1) Candidaţii admişi la proba scrisă vor fi verificaţi sub aspectul bunei reputaţii de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală şi la testarea psihologică. (2) Candidaţii inapţi pentru exercitarea funcţiei din punct de vedere medical sau psihologic, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.  +  Articolul 22Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) şi la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi la concurs.  +  Capitolul IV Validarea concursului  +  Articolul 23 (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (2) După validarea concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii efectuează repartizarea candidaţilor declaraţi admişi pe posturile scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, pe baza opţiunilor acestora. (3) Candidaţii care nu au fost declaraţi admişi pentru funcţia pentru care au concurat, dar care îndeplinesc condiţiile de medie prevăzute la art. 20 alin. (7), pot opta pentru posturile rămase neocupate în urma desfăşurării concursului. (4) Repartizarea lor pe aceste posturi se va face, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, după încheierea repartizării candidaţilor care şi-au exprimat opţiunea pentru funcţiile respective prin cererea de înscriere.  +  Articolul 24În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi.  +  Capitolul V Procedura de numire în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs  +  Articolul 25 (1) Pentru numirea în funcţia de judecător sau de procuror, fără concurs, a persoanelor prevăzute la art. 3, ori de câte ori este nevoie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileşte numărul de posturi ce pot fi ocupate în condiţiile prezentului capitol, precum şi instanţele şi parchetele la care acestea pot funcţiona. (2) Lista posturilor stabilite potrivit alin. (1) se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor.  +  Articolul 26 (1) Cererile pentru ocuparea posturilor menţionate la art. 25 se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult 30 de zile de la data afişării, însoţite de înscrisurile prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 33 alin. (5), (7), (8) şi (10) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi de orice alte înscrisuri considerate relevante de candidat. (2) Fiecare candidat va opta în cerere pentru postul pe care doreşte să îl ocupe.  +  Articolul 27 (1) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte un referat privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) şi la art. 33 alin. (5), (7) şi (8), după caz, din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare. (2) După întocmirea referatului se solicită Inspecţiei judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii. (3) Condiţia bunei reputaţii se verifică de Inspecţia judiciară, în termen de 30 de zile de la solicitarea prevăzută la alin. (2), cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001, aplicate în mod corespunzător.  +  Articolul 28 (1) După verificarea condiţiei bunei reputaţii, Inspecţia judiciară înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare procesele-verbale din care rezultă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei bunei reputaţii. (2) Candidaţii care se bucură de o bună reputaţie vor fi programaţi pentru a se prezenta la testarea psihologică şi la vizita medicală. Rezultatul testării psihologice şi al vizitei medicale se transmite Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte, în termen de 30 de zile de la primirea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), propunerile pentru numirea în posturile de judecător şi de procuror şi le înaintează secţiei corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Propunerile se întocmesc cu respectarea următoarelor criterii:- vechimea în funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau în activitatea de avocat;- vechimea în alte funcţii ori activităţi prevăzute la art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, ca fiind vechime în magistratură;- calificativul acordat cu ocazia ultimei evaluări a activităţii judecătorului, procurorului sau magistratului-asistent, precum şi aprecieri asupra activităţii desfăşurate ca avocat, eliberate de secretarul Comisiei permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România;- deţinerea unor titluri ştiinţifice în domeniul juridic sau, după caz, participarea ori desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice în acest domeniu;- absolvirea unor cursuri de specializare;- alte aspecte relevante.  +  Articolul 29 (1) În vederea numirii în funcţia de judecător sau de procuror, candidaţii apţi din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei şi care se bucură de o bună reputaţie vor susţine un interviu în faţa secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Secţiile recomandă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii numirea persoanelor selectate în funcţia de judecător, respectiv de procuror, precum şi postul pe care urmează să îl ocupe. (3) Candidaţii recomandaţi de secţii şi aprobaţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii vor fi propuşi Preşedintelui României pentru numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror. (4) Persoanele care au funcţionat ca judecător sau procuror cel puţin 10 ani ori care îndeplinesc această condiţie de vechime prin cumularea vechimii ca judecător, procuror şi avocat pot fi numite judecător sau procuror, fără concurs, la instanţele ori parchetele de acelaşi grad cu al celor la care au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (5) Persoanele care au îndeplinit funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani, precum şi avocaţii cu aceeaşi vechime în profesie pot fi numiţi fără concurs numai la judecătorii sau parchetele care funcţionează pe lângă acestea.  +  Capitolul VI Cursuri de formare profesională  +  Articolul 30 (1) După numirea în funcţia de judecător sau de procuror, persoanele prevăzute la art. 24 şi la art. 29 alin. (3) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu şi elemente de drept comunitar. (2) La finalizarea cursului persoanele prevăzute la art. 29 alin. (3) vor susţine un examen pentru verificarea cunoştinţelor. (3) Examenul prevăzut la alin. (2) constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice, prin probe scrise şi orale. (4) Tematica şi bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului se elaborează de Institutul Naţional al Magistraturii şi se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului. (5) Elaborarea subiectelor de examen, a baremelor de evaluare şi notare şi a ghidurilor de corectare, respectiv evaluarea şi notarea lucrărilor, se realizează de comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare, în cazul probelor scrise de sinteză, teoretice şi practice, şi de comisia de contestaţii, cu excepţia probelor orale. Aceste comisii sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi au un preşedinte comun. (6) Comisiile sunt formate în mod distinct pentru probele scrise, teoretice şi practice, la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi drept procesual penal, din câte un membru al personalului de instituire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi din câte 2 judecători sau, după caz, 2 procurori. (7) Comisia de elaborare a subiectelor pentru probele orale constituie comisie de examinare în cazul acestora. Se constituie comisii de examinare, formate din câte un membru al personalului de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi din câte 2 judecători sau, după caz, 2 procurori, pentru fiecare dintre materiile de examen prevăzute la art. 31 alin. (1).  +  Articolul 31 (1) Probele scrise teoretice constau în lucrări scrise, cu subiecte comune pentru judecători şi procurori, din următoarele materii: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal. (2) Probele scrise practice constau în soluţionarea unor speţe şi întocmirea unor acte procedurale, distincte pentru judecători şi procurori. (3) Probele scrise teoretice şi practice se vor susţine pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:- prima zi: proba teoretică la dreptul civil, la dreptul procesual civil şi proba practică constând în rezolvarea unei speţe şi întocmirea de acte procedurale;- a două zi: proba teoretică la dreptul penal şi dreptul procesual penal, precum şi proba practică constând în rezolvarea unei speţe şi întocmirea de acte procedurale. (4) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, în raport de complexitatea subiectelor, dar nu poate depăşi 4 ore. (5) La proba practică este permisă consultarea legislaţiei indicate în bibliografie, cu excepţia celei comentate sau adnotate. (6) Nota probei scrise teoretice şi practice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de corectare pentru fiecare dintre materiile prevăzute la alin. (1). (7) Nota generală a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice a notelor obţinute la materiile prevăzute la alin. (1). (8) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.  +  Articolul 32 (1) Probele orale teoretice şi practice se susţin la următoarele materii: a) fundamentele constituţionale ale statului de drept şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; b) instituţiile de bază din dreptul civil şi dreptul procesual civil; c) instituţiile de bază din dreptul penal şi dreptul procesual penal; d) organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor; e) elemente de drept comunitar. (2) Examinarea se face pe bază de bilete, care conţin atât subiecte teoretice, cât şi subiecte practice. (3) Pentru pregătirea subiectelor candidatul va beneficia de un timp de gândire de 30 de minute, înaintea fiecărei comisii de examinare. (4) Nota probei orale pentru fiecare materie reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Nota astfel acordată este definitivă. (5) Nota generală a probei orale este rezultatul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare materie de examen. (6) Desfăşurarea probelor orale se înregistrează cel puţin cu mijloace audio. Înregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfăşurării probei, după care se distrug.  +  Articolul 33Notarea se face cu note de la 10 la 0, cu două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.  +  Articolul 34 (1) Nota finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor generale obţinute la proba scrisă şi la proba orală, determinate potrivit art. 31 alin. (7) şi, după caz, art. 32 alin. (5). (2) Pentru absolvirea cursurilor de specializare candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 (şapte), dar nu mai puţin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de examen.  +  Articolul 35Rezultatul examenului poate fi contestat în termen de 48 de ore de la afişarea la sediul Institutului Naţional al Magistraturii. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile de comisiile de contestaţii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, formate dintr-un membru al personalului de instruire din cadrul acestuia şi 2 judecători sau, după caz, 2 procurori, alţii decât membrii comisiei de examinare.  +  Articolul 36Nepromovarea examenului sau absenţa nejustificată conduce la eliberarea din funcţie.  +  Capitolul VII Dispoziţii speciale privind testarea psihologică  +  Articolul 37 (1) Testarea psihologică constă în susţinerea unor teste specifice, propuse de specialişti din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, şi se concretizează prin acordarea calificativului "admis" sau "respins". (2) Rezultatele testării psihologice se comunică Direcţiei resurse umane şi organizare, precum şi, în mod individual, fiecărui candidat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la susţinerea probei. (3) În termen de 3 zile de la primirea comunicării, candidaţii respinşi pot formula contestaţie, care se depune la Direcţia resurse umane şi organizare. (4) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de reexaminare psihologică, formată din 2 psihologi cu gradul profesional de psiholog principal, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Direcţiei resurse umane şi organizare. (5) Comisia de reexaminare va proceda la reevaluarea rezultatelor testului susţinut de candidat. (6) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se comunică în mod individual candidatului în condiţiile alin. (2).  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 38Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.  +  Articolul 39 (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndată pe sau lângă uşa de intrare a instanţei sau parchetului. (2) Preşedinţii tribunalelor sau, după caz, prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului-grefier sau grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, precum şi al retragerii documentului, grefierul va nota ora şi data afişării sau a retragerii pe document, însoţite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras preşedintelui tribunalului sau conducătorului parchetului.  +  Articolul 40 (1) Lucrările de concurs ale candidaţilor declaraţi admişi se înaintează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcţie, în condiţiile legii. (2) Restul lucrărilor scrise, precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea concursului se arhivează şi se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcţiei resurse umane şi organizare. (3) Originalele documentelor în privinţa cărora prezentul regulament dispune că se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare prin fax se transmit de către tribunale sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija preşedinţilor tribunalelor şi a prim-procurorilor parchetelor de pe lângă acestea, după caz, în cel mai scurt timp şi se arhivează la mapele de concurs.-------