LEGE nr. 50 din 8 martie 2006privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 14 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.2 şi 3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂpentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate"2. La articolul I punctul 1, litera d) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"d) documente care justifică scopul şi condiţiile şederii planificate, stabilite în conformitate cu legislaţia statelor de destinaţie."3. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul sumei minime în valută prevăzute la alin. (1) lit. c), precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe."4. La articolul I punctul 3, litera a) a articolului 2^2 va avea următorul cuprins:"a) cetăţenii români care pleacă în străinătate pentru a urma un tratament medical, a participa la simpozioane, conferinţe, studii, manifestări cultural-sportive, a efectua o vizită pe bază de invitaţie ori în situaţia îmbolnăvirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situaţii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei şi asigurarea financiară a acesteia;".5. Articolul II se abrogă.6. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:"Art. III. - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, se modifică după cum urmează:- La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:«Art. 47. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 46 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 30 lei (RON) la 50 lei (RON), cele prevăzute la lit. a), d), e), g), i), k) şi n); b) cu amendă de la 50 lei (RON) la 100 lei (RON), cele prevăzute la lit. b), c), f) şi j); c) cu amendă de la 10 lei (RON) la 150 lei (RON), cea prevăzută la lit. m); d) cu amendă de la 150 lei (RON) la 300 lei (RON), cea prevăzută la lit. l); e) cu amendă de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON), cea prevăzută la lit. h).»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 martie 2006.Nr. 50.-------