HOTĂRÎRE Nr. 441 din 21 iunie 1995pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe apele naţionale navigabile şi în porturi
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 6 iulie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţie la normele privind transporturile pe apele naţionale navigabile - marea teritorială, cai şi canale navigabile, rade, ape interioare pe porţiunea navigabila - şi în porturi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: (1) tractarea de către nave a altor obiecte decît cele care sunt admise la remorcare, impingere sau cuplare; (2) neabordarea de către nave a pavilionului lor naţional în apele naţionale române, la sosirea în port, în stationare şi la plecare; nearborarea pavilionului român sau arborarea în stare necorespunzătoare, precum şi refuzul de ridicare a pavoazului la dispoziţia data de căpitănia portului; (3) refuzul prezentării carnetului de marinar la cererea organelor Inspectoratului navigaţiei civile şi a capitaniilor de port pentru dovedirea identităţii personalului navigant, precum şi a actelor de identitate ale persoanelor găsite la bordul navelor; (4) staţionarea navelor de categoria a II-a în alte locuri şi în alte moduri decît cele stabilite de căpitănia portului; (5) menţinerea debarcaderelor şi a pontoanelor de acostare în stare necorespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al curăţeniei; (6) legarea în aceeaşi dana a mai mult de doua nave care executa operaţiuni de încărcare/descărcare sau transbordare de mărfuri în afară limitelor portului sau pe căile navigabile; (7) aruncarea sau pierderea în apa de către nave sau instalaţii plutitoare de gunoaie, pietre, zgura, resturi de marfa în port, pe canale navigabile sau în alte locuri sau condiţii decît cele stabilite de căpitănia portului; (8) neînscrierea denumirii navei pe corp şi pe suprastructura, stabilită în actul de naţionalitate, şi a însemnelor de identificare a navelor; (9) neanuntarea la căpitănia portului, de către comandantii navelor, a deteriorării ori a deplasarii mijloacelor de semnalizare plutitoare sau de la uscat necesare navigaţiei; (10) navigarea unei nave fără să aibă la bord materiale şi instalaţiile necesare menţinerii vitalitatii navei, precum şi fără mijloacele de salvare prevăzute în actele de bord; (11) părăsirea portului, a radei sau a locului de acostare stabilit de capitanie, fără permisul de plecare şi actele de bord sau cu actele de bord expirate; (12) neintretinerea corespunzătoare a puntilor, santinelor, compartimentului maşini, hambarelor şi a încăperilor navei, prezentind pericol de poluare, incendii, explozii, îmbolnăviri, accidente de muncă; (13) nesemnalizarea sau semnalizarea cu lumini neregulamentare a navelor, a instalaţiilor plutitoare sau a ambarcatiunilor în stationare sau în mars; (14) staţionarea sau ancorarea unei nave într-o trecere ingusta sau într-o curba brusca ori în apropierea navelor care transporta mărfuri periculoase; (15) începerea construcţiei, modificarea caracteristicilor tehnico-constructive, a dezmembrarii navelor de categoria a II-a fără autorizaţia emisă de căpitănia portului; (16) săparea de gropi, santuri, canale sau plantarea de instalaţii de-a lungul caii de halaj; (17) pierderea carnetului de marinar, cu excepţia cazurilor de forta majoră; (18) nerespectarea zonelor şi a culoarelor de navigaţie de către comandantii navelor de categoria a II-a: (19) pierderea actelor de bord, cu excepţia actului de naţionalitate, şi neanuntarea pierderii la căpitănia portului; (20) staţionarea în port a unei nave, mai mult de 12 ore după primirea permisului de plecare, fără a se depune din nou actele de bord la căpitănia portului; (21) folosirea jurnalelor de bord, de maşini şi radiotelegrafic fără a fi numerotate, sigilate şi parafate de căpitănia portului, păstrarea lor în condiţii necorespunzătoare şi în termenul prevăzut de lege, precum şi necompletarea lor; (22) nedepunerea sau depunerea incompleta la căpitănia portului, de către comandantul navei sau reprezentantul sau autorizat, în termenul fixat de lege, a actelor de bord şi a declaraţiei, precum şi neaducerea la cunoştinţa căpităniei portului a evenimentelor petrecute la bord sau pe navele din convoi atât în cursul navigaţiei, cît şi în stationare; (23) neînscrierea pe nave, în locurile indicate, a numărului maxim de călători stabilit a se transporta, precum şi neînscrierea pe navele ce executa treceri a tonajului maxim, a numărului de autovehicule sau de animale mari pe care le pot transporta; (24) efectuarea, fără autorizaţia căpităniei portului, de probe la maşinile cu punere în mişcare a elicelor sau zbaturilor, de către navele aflate în port legate la chei sau la ancora; (25) neprezentarea comandantului unei nave de categoria a II-a, venita din apele străine, la căpitănia portului pentru îndeplinirea formalităţilor de sosire, imediat după acostarea în port; (26) ancorarea sau acostarea unei nave, în afară limitelor portului, în alte locuri decît cele stabilite sau semnalizate în acest sens, fără o permisiune prealabilă din partea căpităniei portului, cu excepţia cazurilor de forta majoră; (27) neanuntarea la căpitănia portului a evenimentelor de: abordaje, incendii, avarii, poluare, inec, dispariţie a navei şi altele asemenea; (28) degradarea malurilor, digurilor, instalaţiilor sau a lucrărilor hidrotehnice din zona maritima, fluviala şi a altor cai navigabile; (29) nerespectarea de către comandantii de nave a dispoziţiilor date de căpitănia portului cu privire la introducerea şi parcarea navelor în locurile stabilite pentru iernatic şi neluarea de către comandantii iernaticelor şi conducătorii de nave a măsurilor de paza, securitate şi tăiere a ghetii în jurul navelor pe durata iernaticului; (30) fumatul în locurile de pe nava unde se afla depozitate mărfuri, în interiorul magaziilor şi în imediata apropiere a acestora, unde interzicerea fumatului este semnalata prin afişe sau semne corespunzătoare; (31) refuzul oricărui membru din echipaj de a se supune cercetărilor ce se fac de organele căpităniei portului în raza de coordonare a acestora; (32) încărcarea şi descărcarea produselor petroliere şi a mărfurilor periculoase ambalate, la alte dane sau în alte locuri decît cele stabilite pentru aceasta, precum şi depozitarea acestor produse pe dane; (33) neanuntarea imediat căpităniei portului sau pichetului de graniceri, de către comandantul navei, a debarcarii pe mare sau pe coasta a unei părţi din incarcatura, în caz de forta majoră; (34) nedepunerea, în termen de 14 zile, la căpitănia portului a actelor necesare pentru înmatriculare, radiere, transfer de proprietate a navelor sau de schimbare a domiciliului armatorului; (35) folosirea scarilor şi a schelelor necorespunzătoare pentru accesul la bordul navelor şi pentru efectuarea operaţiunilor de încărcare/descărcare la nave, precum şi neiluminatul acestora pe timpul nopţii; (36) înfiinţarea de puncte de lucru pentru operaţiuni la nave în afară limitelor portului sau în ape navigabile, fără autorizarea scrisă a căpităniei portului; (37) legarea de o nava, fără permisiunea comandantului acesteia, a altei nave, în timpul navigaţiei sau în stationare la ancora, precum şi acostarea şi legarea oricăror nave de cele aflate în ancora, în raza porturilor, sau de cele acostate în porturi, fără autorizarea căpităniei portului; (38) încărcarea, descărcarea sau transbordarea de mărfuri, materiale sau persoane, înainte ca nava sa fi obţinut libera practica, permisul de acostare, precum şi efectuarea acestor operaţiuni, în alt loc sau în alt mod decît cele stabilite de căpitănia portului; (39) alaturarea, fără aprobarea căpităniei portului, a unor nave la o nava sosita în port înainte ca aceasta sa fi obţinut libera practica, cu excepţia navelor de manevra în şi cazuri de forta majoră; (40) exploatarea unei nave sau instalaţii plutitoare care a fost clasata ca epava sau casată; (41) neluarea măsurilor de punere în siguranţa a navelor sau a instalaţiilor plutitoare aflate în deriva pe calea navigabila de către comandantii navelor sau ai convoaielor care le intilnesc; (42) nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în "Avizele către navigatori" comunicate sau afişate; (43) nerespectarea regulilor de navigaţie privind pescajul, viteza, compunerea convoiului, trecerea pe sub poduri sau staţionarea pe canalele navigabile; (44) extragerea din albia apelor navigabile, porturi, rade şi plaje de pietriş, nisip şi alte asemenea materiale, fără autorizaţia scrisă a Inspectoratului navigaţiei civile; (45) lipsa rolurilor de incendiu, abandon şi a celui pentru gaura de apa; (46) exploatarea unei nave care nu este dotată cu mijloace de semnalizare fonica şi optica regulamentare sau defectuoase; (47) transportul de convoaie formate dintr-un număr mai mare de nave decît cele stabilite prin regulamentul de navigaţie pentru sectorul respectiv şi efectuarea de remorcaje, de impingeri sau duceri cuplat de către nave sau ambarcatiuni care nu au acest drept; (48) exploatarea în continuare a clădirilor, buteliilor de aer şi a recipientelor sub presiune, după expirarea actului de verificare a acestora; (49) neexecutarea sau executarea defectuoasă a serviciului "Salvamar" în posturile de salvare şi prim-ajutor, în zona plajelor amenajate şi a strandurilor; (50) părăsirea serviciului de garda (paza) şi siguranţa la bordul navelor şi a instalaţiilor plutitoare; (51) refuzul comandantilor sau al membrilor din echipajul navelor de a se ajuta reciproc la manevre, atunci când siguranţa navei impune aceasta; (52) lipsa sitelor de la coşurile navelor aflate în zona petroliera; (53) manipularea necorespunzătoare a tuburilor flexibile, de pe urma căreia ar rezultă scurgeri de produse petroliere pe sol sau în apa; (54) transportul mărfurilor, indiferent de felul expeditiei, precum şi remorcarea sau impingerea navelor, fără întocmirea documentelor de transport; (55) comportamentul necorespunzător, aducerea de injurii, insultarea, ameninţarea organelor de capitanie, când acestea se afla în exerciţiul funcţiunii, cu excepţia cazurilor când fapta constituie infracţiune; (56) încărcarea navelor la un pescaj mai mare decît cel permis de adâncimile de lângă dane sau în punctele unde se efectuează aceste operaţiuni; (57) încărcarea navelor peste limitele stabilite în actele de bord; (58) intrarea, ieşirea sau trecerea navelor în/şi prin faţa portului sau trecerea pe lângă nave care efectuează diferite lucrări de salvare, hidrotehnice etc. sau operaţiuni de încărcare/descărcare, alimentare combustibil etc., fără a micşora din timp viteza; (59) folosirea mijloacelor improvizate de încălzit şi iluminat la bordul navelor; (60) refuzul persoanelor străine de echipaj de a cobori de pe nava la somaţia comandantului navei sau a organelor de capitanie; (61) neanuntarea căpităniei portului despre începerea manevrelor în port şi în rada sau a trecerilor de la un mal la altul; (62) legarea navelor de liniile ferate sau de liniile căilor de rulaj ale macaralelor sau de alte instalaţii portuare care nu sunt destinate acestui scop; (63) construirea de garduri sau aşezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit în rade, porturi, canale, senale navigabile şi în alte locuri unde acestea împiedica navigaţia; (64) nesupunerea, întocmai şi la timp, a comandantilor de nave, sau de către membrii echipajelor acestora, la somatiile organelor căpităniei portului; (65) deratizarea, dezinsectia sau dezinfectia navelor, fără permisiunea căpităniei portului şi în alte locuri decît cele stabilite; (66) ancorarea, acostarea sau legarea unei nave, precum şi schimbarea locului iniţial, în limitele portului, în alt loc decît cel indicat de către căpitănia portului sau fără încuviinţarea acesteia, cu excepţia cazurilor de forta majoră; (67) neînscrierea scarilor de pescaj, a marcilor de franc-bord sau înscrierea acestora în alte locuri decît cele stabilite, precum şi neintretinerea lor în buna stare; (68) dezlegarea navelor remorcate, impinse sau care au fost cuplate înainte de a fi puse în siguranţa, sau ancorarea în condiţii nesigure; (69) începerea lucrărilor de construcţii, reconstructii, transformări de nave şi instalaţii plutitoare, de scoatere şi înlocuire a maşinilor, clădirilor şi motoarelor de la nave, de ridicare pe cala, lansare la apa şi dezmembrare a navelor fără autorizarea scrisă, prealabilă, a căpităniei portului, sau efectuarea acestor lucrări în alte locuri decît cele indicate; (70) neprezentarea la nava, intirzierea sau părăsirea acesteia de către pilot, dacă prin aceasta este afectată siguranţa navei şi a navigaţiei; (71) exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, de către personalul de bord; (72) nerespectarea dispoziţiilor regulamentare privind întîlnirea şi depăşirea navelor, precum şi taierea drumului unei alte nave sau împiedicarea navigaţiei normale; (73) refuzul de a se permite organelor căpităniei portului vizitarea, navelor, instalaţiilor, magaziilor, hambarelor şi a altora asemenea, aflate în zona de jurisdicţie pentru control şi cercetări; (74) efectuarea, fără autorizaţia scrisă a Inspectoratului navigaţiei civile, în porturi, în zona maritima şi fluviala şi pe căile navigabile, de lucrări şi amenajări de orice fel, care pot împiedica navigaţia sau care ascund amenajările făcute în interesul navigaţiei ori împiedica folosirea lor; (75) neanuntarea, de către piloti, a evenimentelor de navigaţie pe perioada în care s-au aflat la bordul navei în serviciul de pilotaj, precum şi nerespectarea imediata la căpitănia portului pentru depunerea raportului de eveniment; (76) exploatarea unei nave cu un echipaj mai mic decît cel stabilit pentru siguranţa navigaţiei, precum şi lipsa de la bordul navelor a echipajului minim necesar pentru efectuarea manevrelor stabilite; (77) blocarea drumurilor de acces şi de circulaţie pe dane, prin depozitarea mărfurilor sau parcarea autovehiculelor, dacă prin aceasta se periclitează siguranţa navei sau a navigaţiei; (78) neorganizarea serviciului de garda şi siguranţa de către comandantii la bordul navelor şi al instalaţiilor plutitoare; (79) neorganizarea posturilor de salvare şi prim-ajutor pe plaje, în afară portului, precum şi utilizarea de personal neautorizat în serviciul "Salvamar" şi postul de salvare; (80) folosirea la bordul navelor şi al instalaţiilor plutitoare de persoane care nu poseda brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător funcţiei pe care o exercită, dacă aceasta fapta nu constituie infracţiune; (81) suprimarea mijloacelor de semnalizare plutitoare şi costiere fără aprobarea scrisă a căpităniei portului, dacă aceasta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni; (82) organizarea de plaje, serbari nautice, curse de inot sau alte manifestări sportive pe apa şi în port fără permisiunea organelor Inspectoratului navigaţiei civile şi fără autorizarea scrisă a căpităniei portului, precum şi nerespectarea măsurilor indicate de căpitănia portului pentru prevenirea accidentelor; (83) nerespectarea regulilor de navigaţie la trecerea prin ecluze şi stavilare; (84) ancorarea sau graparea ancorei sau a lanturilor în locurile unde sunt instalate semnalele de interzicere a ancorarii, cu excepţia cazurilor de forta majoră; (85) exploatarea navelor cu instalaţii şi mijloace de stins incendiu necorespunzătoare şi nerespectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; (86) exploatarea navelor fără mijloace de salvare conform normelor în vigoare; (87) nebalizarea locului unde s-a scufundat un obiect de la bord sau din incarcatura navei, care prezintă pericol pentru navigaţie; (88) punerea în imposibilitate de manevra a navelor aflate în exploatare prin scoatere din funcţiune a aparatului motor, fără autorizarea prealabilă a căpităniei portului; (89) începerea dezmembrarii navelor înaintea depunerii documentaţiei de radiere şi fără autorizaţia căpităniei portului, neterminarea lucrărilor de dezmembrare în termenul stabilit cu căpitănia portului, necuratarea terenului de materiale rezultate din dezmembrarea navei, precum şi executarea acestor operaţiuni în alte locuri decît cele stabilite de căpitănia portului; (90) permiterea, de către administraţia punctului sau a bazinului de petrol, a intrării în zona petroliera a mijloacelor de transport rutiere care produc scântei, fără a avea site de esapament şi care sunt în stare necorespunzătoare din punct de vedere tehnic; (91) refuzul persoanelor fizice sau juridice care sunt autorizate sa lucreze obişnuit în porturi, pe maluri şi în apele naţionale, de a da ajutor în caz de incendiu, inundaţii sau în oricare alt caz de pericol, la cererea organelor căpităniei portului; (92) neintretinerea în stare corespunzătoare a mijloacelor de legare la mal a navelor; (93) aprinderea de materiale inflamabile sau fumigene, tragerea de focuri de arma ori emiterea de semnale fonice sau luminoase de la bordul navei, în afară celor admise de regulamentele de navigaţie; (94) folosirea de către nave a telegrafiei fără fir şi a statiilor radio în fonie, sigilate în port sau în rada, fără autorizarea căpităniei portului, cu excepţia cazurilor de forta majoră; (95) transportul de mărfuri periculoase fără respectarea condiţiilor stabilite prin actele normative interne şi prin convenţii internaţionale la care România este parte; (96) staţionarea, acostarea sau ancorarea navelor încărcate cu mărfuri periculoase în alte locuri decît cele stabilite pentru aceste nave; (97) nerespectarea de către comandantii de nave a prevederilor din actele de bord cu privire la numărul maxim de persoane admise a se transporta de către nave; (98) nerespectarea termenului stabilit de căpitănia portului pentru repunerea în funcţiune a mijloacelor de semnalizare a senalului navigabil, plutitoare şi de la uscat, de zi şi de noapte; (99) executarea operaţiunilor de degazare sau spalare a tancurilor în alte locuri decît cele fixate de căpitănia portului, precum şi introducerea, fără autorizaţia căpităniei portului, a tancurilor nedegazate în bazine;(100) neanuntarea compartimentului "Port control" al căpităniei portului la intrarea în rada, port şi la plecarea din port sau rada, precum şi nerespectarea dispoziţiilor date de serviciul "Port control" al căpităniei portului;(101) deversarea materialelor dragate în alte locuri decît cele stabilite;(101) nerespectarea regulilor speciale privind încărcarea de mărfuri pe punte;(103) pierderea, din neglijenţa, a actului de naţionalitate a navelor;(104) neexecutarea de către comandantii de nave a dispoziţiilor căpităniei portului cu privire la schimbarea locului de acostare sau de ancorare a navei sau la efectuarea altei manevre necesare;(105) neintretinerea corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare plutitoare şi costiere, a instalaţiilor care servesc siguranţei navigaţiei, precum şi nerefacerea sistemelor de semnalizare în termenul stabilit de căpitănia portului;(106) neluarea măsurilor cerute de căpitănia portului privind balizajul, culoarele de navigaţie pentru fiecare tip de nava şi de activitate în parte;(107) neexecutarea, în termenele stabilite, a lucrărilor sau operaţiunilor cerute de căpitănia portului pentru securitatea navelor aflate în navigaţie sau legate la chei;(108) nementinerea în buna stare de exploatare şi etanseitate a tubulaturii aeriene şi a instalaţiei de încărcare a navelor cu produse petroliere, precum şi neluarea măsurilor corespunzătoare de depoluare şi curatare a zonelor afectate unităţilor sau persoanelor fizice specializate în asemenea activităţi;(109) nerespectarea dispoziţiilor căpităniei portului, sub aspectul ordinii şi siguranţei navigaţiei, de către persoanele fizice şi juridice care folosesc porturile şi apele naţionale navigabile;(110) efectuarea de reparaţii la nave în zona petroliera, fără aprobarea căpităniei portului;(111) executarea de lucrări cu foc deschis în zona petroliera a portului;(112) instalarea şi construirea de poduri sau instalarea de conducte şi cabluri peste sau sub apele navigabile, fără autorizaţia scrisă a autorităţii de stat competente, precum şi nesemnalizarea acestora conform dispoziţiilor Inspectoratului navigaţiei civile sau, după caz, ale căpităniei portului;(113) acostarea în dana dubla şi andocarea tancurilor petroliere nedegazate, cu excepţia navelor specializate pentru bunkerare, preluare de ape uzate;(114) executarea de manevre fără pilot la bord, precum şi navigarea fără pilot şi refuzul de la lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu;(115) neanuntarea căpităniei portului, de către comandantii de nave sau de către administraţia portului şi societăţile care exploatează zonele portuare respective, asupra scurgerilor din nave sau din conductele terestre de produse poluante;(116) depozitarea oricăror materiale sau mărfuri în porturi, pe platforme şi maluri, în zona maritima, fluviala şi a altor cai navigabile, fără respectarea normelor tehnice privind sarcina admisă pe unitatea de suprafaţa;(117) instalarea mijloacelor de semnalizare plutitoare şi costiere, a cablurilor subacvatice, fără aprobarea scrisă a căpităniei portului, precum şi nesemnalizarea oricărui obstacol aflat în senalul navigabil, care constituie pericol pentru siguranţa navigaţiei.  +  Articolul 2Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 250.000 lei la 275.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1 pct. (1) - (14); b) cu amendă de la 275.000 lei la 300.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1 pct. (15) - (31); c) cu amendă de la 300.000 lei la 400.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1 pct. (32) - (58); d) cu amendă de la 400.000 lei la 500.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1 pct. (59) - (86); e) cu amendă de la 500.000 lei la 700.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1 pct. (87) - (100); f) cu amendă de la 700.000 lei la 900.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1 pct. (101) - (111); g) cu amendă de la 900.000 lei la 1.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 1 pct. (112) - (117).  +  Articolul 3În cazul în care, prin săvârşirea contravenţiei, unele bunuri sunt distruse total sau parţial, agenţii care constata contravenţia vor menţiona proporţia distrugerii. Cuantumul despăgubirilor datorate se va stabili o dată cu aplicarea amenzii sau, după caz, prin efectuarea expertizei, pe baza preţurilor în vigoare la data săvârşirii contravenţiei.  +  Articolul 4Despăgubirile determinate potrivit art. 3 se încasează de către cei ale căror bunuri au fost distruse parţial sau total ca urmare a săvârşirii contravenţiei şi se utilizează pentru acoperirea pagubelor cauzate prin săvârşirea faptelor contravenţionale.  +  Articolul 5În funcţie de gravitatea faptelor prevăzute la art. 1, Inspectoratul navigaţiei civile poate proceda, la propunerea organelor constatatoare, la suspendarea brevetelor sau a certificatelor de capacitate.  +  Articolul 6În cazul în care în apele naţionale navigabile are loc o coliziune de nave, o eşuare sau o alta avarie, iar acţiunile legate de un asemenea eveniment pot avea consecinţe dăunătoare pentru apele naţionale, pentru tarimul sau malurile româneşti, Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul navigaţiei civile şi în colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, este în drept sa adopte măsurile necesare corespunzătoare cu paguba efectivă sau cu ameninţarea pe care o reprezintă, în scopul apărării împotriva poluarii sau ameninţării cu poluarea.  +  Articolul 7Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt de competenţa inspectorilor de navigaţie din cadrul Inspectoratului navigaţiei civile şi al organelor capitaniilor de port.  +  Articolul 8Sancţiunile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică persoanelor fizice care au savirsit contravenţia.  +  Articolul 9Amenzile aplicate persoanelor fizice străine se plătesc în valută convertibilă, prin transformarea amenzilor din lei în valută la cursul de schimb oficial din momentul săvârşirii contravenţiei.  +  Articolul 10Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994.Prezenta hotărâre nu se aplică navelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.  +  Articolul 11Prevederile cap. III din H.C.M. nr. 2507/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transportul pe calea ferată, auto, pe apele naţionale şi teritoriale, precum şi folosirea şi menţinerea în buna stare a drumurilor naţionale, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistru de interne,Doru Ioan Taracila,Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------