LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 7 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte reguli privind recoltarea, transportul, comercializarea, prelucrarea şi folosirea ciupercilor din flora spontană în alimentaţie, precum şi achiziţionarea acestora.  +  Articolul 2 (1) Comercializarea, prelucrarea, precum şi utilizarea în alimentaţie a ciupercilor din flora spontană sunt permise numai după ce au fost controlate şi stabilite ca fiind comestibile de către un inspector specializat în domeniul sănătăţii publice şi epidemii, denumit în continuare inspector de specialitate, care eliberează un certificat de calitate. (2) Aprecierea calităţii ciupercilor din flora spontană, culese în scopul uscării, se face în stare proaspătă. (3) Sortarea şi ambalarea ciupercilor uscate pot fi făcute numai sub supravegherea inspectorilor de specialitate.  +  Articolul 3 (1) Ciupercile pot fi comercializate: a) în pieţele de desfacere angro, pieţele şi halele desemnate în acest scop de către autorităţile locale, denumite în continuare pieţe; b) în acele unităţi comerciale a căror autorizaţie de funcţionare cuprinde şi desfacerea ciupercilor; c) în alte locuri desemnate în acest scop de către autorităţile locale. (2) Ciupercile vor fi comercializate pe specii şi numai separat de alte mărfuri sau produse. (3) Ciupercile proaspete din flora spontană se comercializează numai vrac, iar cele uscate numai ambalate. (4) În cazul comercializării anumitor ciuperci, care sunt comestibile condiţionat, stocul respectiv va trebui să poarte la loc vizibil inscripţia referitoare la condiţiile de consum.  +  Articolul 4 (1) Administraţiile pieţelor şi agenţii economici autorizaţi se vor îngriji ca, pe parcursul vânzării ciupercilor din flora spontană, să asigure prezenţa unui inspector de specialitate care să supravegheze comercializarea ciupercilor şi să elibereze autorizaţia de comercializare. (2) Vânzătorul este obligat să prezinte inspectorului de specialitate, înainte de începerea vânzării, întregul stoc de ciuperci culese şi destinate vânzării, pentru aprecierea calităţii acestora şi dacă se află pe lista ciupercilor admise pentru comercializare. (3) Dacă se constată prezenţa ciupercilor necomestibile, acestea vor fi confiscate şi distruse. (4) Autorizaţia de comercializare va conţine numele şi prenumele comerciantului, domiciliul acestuia, locul de desfacere, numele speciei de ciuperci, greutatea netă, data eliberării autorizaţiei, precum şi semnătura şi ştampila inspectorului de specialitate. Autorizaţia este valabilă numai în piaţa menţionată în act şi numai în ziua eliberării acesteia. Comerciantul este obligat să afişeze autorizaţia într-un loc cât mai vizibil, în imediata apropiere a stocului de marfă în cauză.  +  Articolul 5În cazul în care ciupercile provin de la un depozit angro, transportul trebuie să fie însoţit de autorizaţia de comercializare.  +  Articolul 6La cumpărarea ciupercilor destinate utilizării în cadrul activităţii de alimentaţie, utilizatorul este obligat să păstreze certificatul timp de 15 zile de la data achiziţionării acestora, iar la cererea organelor abilitate trebuie să prezinte acest act.  +  Articolul 7Persoanele care comercializează ciuperci, cele care le prelucrează sau le utilizează în alimentaţie, în situaţia în care iau cunoştinţă de îmbolnăviri cauzate de ciupercile respective, trebuie să procedeze la oprirea imediată a comercializării, a prelucrării sau a consumării lor, păstrând cantitatea rămasă, şi să anunţe fără întârziere direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi oficiul judeţean sau al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor.  +  Articolul 8 (1) Administraţia pieţelor sau agenţii economici care comercializează ciuperci asigură condiţiile pentru activitatea de informare a populaţiei cu privire la regulile de folosire în alimentaţie a ciupercilor din flora spontană, efectuată de către inspectorul de specialitate. (2) Organizarea activităţii de informare a populaţiei la sfârşit de săptămână şi în zilele nelucrătoare este asigurată de organul de specialitate al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care îndeplineşte atribuţii în domeniul sănătăţii publice. (3) Activitatea de informare a populaţiei poate fi efectuată numai de către inspectori de specialitate. (4) Inspectorul de specialitate, care îndeplineşte activitatea de informare a populaţiei, este şi cel care reţine ciupercile improprii pentru consumul uman şi asigură distrugerea lor. Pentru speciile de ciuperci care nu figurează în lista ciupercilor admise pentru comercializare nu se eliberează autorizaţie de comercializare.  +  Articolul 9Modelul autorizaţiei de comercializare a ciupercilor din flora spontană, precum şi formarea şi modul de lucru al inspectorilor de specialitate vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 2 şi 5 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 4.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor sunt efectuate de către inspectorul de specialitate.  +  Articolul 11Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Lista ciupercilor comestibile din flora spontană ale căror recoltare sau achiziţie şi comercializare sunt permise este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 februarie 2006.Nr. 30.__________