HOTĂRÎRE Nr. 437 din 20 iunie 1995privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutiera, organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza unui program naţional de acţiuni prioritare, a activităţilor privind îmbunătăţirea fluentei circulaţiei şi siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în aceste domenii.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutiera este compus din conducătorii sau, după caz, reprezentanţii conducătorilor următoarelor organe de specialitate ale administraţiei publice: a) Ministerul Transporturilor; b) Ministerul de Interne; c) Ministerul Justiţiei; d) Ministerul Finanţelor; e) Ministerul Apărării Naţionale; f) Ministerul Industriilor; g) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului; h) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; i) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei; j) Ministerul Sănătăţii; k) Ministerul Învăţământului; l) Departamentul pentru Administraţie Publică Locală; m) Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. (2) La lucrările Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale interesate şi, după caz, reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale din acest domeniu. (3) Primul-ministru coordonează activitatea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera. Activitatea curenta a consiliului este condusă de ministrul transporturilor, având calitatea de preşedinte.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera constau în adoptarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice, instituţiile şi organizaţiile cu activitate în domeniile infrastructurilor şi semnalizarii rutiere, construcţiei vehiculelor rutiere şi siguranţei circulaţiei acestora, precum şi în domeniul educaţiei şi apărării sănătăţii participanţilor la trafic. (2) Pentru problemele cu caracter normativ, Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutiera va elabora propuneri de reglementare legală. (3) Pentru problemele care interesează autorităţile administraţiei publice locale, acestea - pe baza recomandărilor consiliului - pot elabora, potrivit legii, propuneri de reglementare prin hotărâri ale consiliului local sau judeţean ori, după caz, dispoziţii ale primarului.  +  Articolul 4Ministrul transporturilor, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera, prezintă trimestrial Guvernului informări cu privire la activitatea consiliului.  +  Articolul 5Secretariatul Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera este asigurat de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 6Modul de lucru şi structura organizatorică a Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Aurel Novacp. Ministru de interne,George Ioan Danescu,secretar de stat  +  Anexa 1 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutiera, denumit în continuare C.I.S.R., organ consultativ al Guvernului, se compune din conducătorii sau, după caz, reprezentanţii conducătorilor ministerelor transporturilor, de interne, justiţie, finanţelor, industriilor, lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, sănătăţii, învăţământului, cercetării şi tehnologiei, apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, apărării naţionale, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi primarul general al Capitalei. La lucrările C.I.S.R. pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale interesate.  +  Articolul 2Obiectivul C.I.S.R. îl constituie asigurarea unei concepţii de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza Programului naţional de acţiuni prioritare, a activităţilor privind îmbunătăţirea fluentei circulaţiei şi siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în acest domeniu, precum şi elaborarea de propuneri către Guvern privind asigurarea şi utilizarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea programului.  +  Articolul 3Principalele domenii de activitate ale C.I.S.R. sunt: a) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere, îndeosebi a marcajelor şi semnalizarii rutiere; b) îmbunătăţirea fluentei şi siguranţei circulaţiei pe drumurile publice din România, inclusiv pentru municipiul Bucureşti şi zonele adiacente de penetrare şi evacuare din Capitala, care constituie un centru-pilot pentru introducerea măsurilor de creşterea calitativă a transportului şi siguranţei circulaţiei rutiere la nivelul standardelor europene; c) creşterea gradului de siguranţă activa şi pasiva a vehiculelor rutiere; d) educarea şi instruirea participanţilor la traficul rutier şi informarea publicului; e) armonizarea legislaţiei în domeniu cu reglementările europene şi îndeosebi cu cele ale Uniunii Europene.  +  Capitolul 2 Organizarea C.I.S.R.  +  Articolul 4Primul-ministru coordonează activitatea C.I.S.R. Activitatea curenta a C.I.S.R. este condusă de ministrul transporturilor, având calitatea de preşedinte.Sediul C.I.S.R. este la Ministerul Transporturilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti.Secretariatul C.I.S.R. este asigurat de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 5În structura C.I.S.R. funcţionează următoarele comisii de specialitate: a) Comisia pentru supravegherea circulaţiei rutiere; b) Comisia pentru infrastructura şi semnalizarea rutiera; c) Comisia pentru transporturi rutiere de mărfuri de persoane şi transporturi combinate; d) Comisia pentru vehicule rutiere; e) Comisia pentru factorul uman în siguranţa circulaţiei. Comisiile sunt alcătuite din membrii C.I.S.R. şi experţi ai autorităţilor publice reprezentate în C.I.S.R., desemnaţi de conducătorii acestora. Componenta comisiilor se hotărăşte de C.I.S.R.  +  Capitolul 3 Atribuţiile C.I.S.R.  +  Articolul 6C.I.S.R. elaborează şi supune aprobării Guvernului, prin ministrul transporturilor, programele naţionale de acţiuni prioritare şi propuneri pentru finanţarea acestora, pe baza propunerilor comisiilor de specialitate, armonizând interesele tuturor instituţiilor cu activitate în domeniul siguranţei circulaţiei şi ale participanţilor la trafic.  +  Articolul 7C.I.S.R. avizează proiecte de acte normative şi formulează recomandări pentru autorităţile administraţiei publice, instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în domeniul siguranţei rutiere.Proiectele de acte cu caracter normativ şi propunerile de reglementare adoptate de C.I.S.R. vor fi înaintate autorităţilor publice competente, potrivit legii, în vederea aprobării.  +  Articolul 8Propunerile comisiilor de specialitate şi concluziilor rezultate în urma dezbaterilor care au loc în reuniunile plenare în probleme de trafic rutier, pe baza datelor furnizate de Oficiul Rutier Central şi de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", vor avea în vedere: a) studii, prognoze şi programe privind prioritati în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi a semnalizarii rutiere, îndeosebi în zonele adiacente localităţilor urbane sau în zone de importanţa majoră pentru traficul rutier internaţional şi fluidizarea acestuia; b) studii, proiecte şi programe de sistematizare a traficului urban şi suburban, având în vedere armonizarea intereselor tuturor părţilor implicate în sistem (canalizari, străzi, electricitate, telefoane, transport în comun); c) acţiuni pentru fluidizarea circulaţiei în centrele urbane, incluzind stabilirea concediului pentru sensuri unice, eliminarea traficului greu din anumite zone, mai ales în orele de virf, limitarea vitezei maxime în oraşe şi în zone rezidentiale; d) acţiuni pentru îmbunătăţirea supravegherii circulaţiei şi dotarea cu mijloace tehnice moderne în acest scop; e) acţiuni prioritare, stabilite pe baza analizelor de accidentologie, pentru înlăturarea cauzelor principale ale accidentelor rutiere, eliminarea punctelor negre, construirea de pasaje denivelate, obligativitatea purtării centurii de siguranţă, îmbunătăţirea calităţii inspecţiilor tehnice periodice şi eliminarea din trafic a vehiculelor care nu mai corespund normelor de siguranţă a circulaţiei; f) îmbunătăţirea predării în şcoli a cunoştinţelor privind siguranţa circulaţiei, a pregătirii conducătorilor auto, acţiuni permanente şi campanii educative prin mass-media şi introducerea altor forme moderne de educaţie, îndeosebi pentru copii şi tineret; g) îmbunătăţirea operativitatii şi calităţii primului-ajutor medical acordat victimelor evenimentelor rutiere, prin colaborarea factorilor implicaţi în aceasta acţiune şi introducerea de dotări moderne, inclusiv logistice; h) armonizarea reglementărilor privind siguranţa activa şi pasiva a vehiculelor rutiere şi protecţia mediului de către acestea cu cele internaţionale, îndeosebi reglementările Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. şi directivele Uniunii Europene; i) încurajarea cercetărilor în domeniul accidentologiei, a acordării de consultanţa şi auditare de către experţi din ţara şi din străinătate, pentru stabilirea de soluţii moderne în domeniul rutier; j) urmărirea realizării programelor de acţiuni prioritare şi a planului general de finanţare a programelor şi iniţierea de corecturi sau acţiuni suplimentare atunci când este necesar.  +  Articolul 9Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", Oficiul Rutier Central şi Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" vor asigura banca de date şi condiţiile de desfăşurare a activităţii C.I.S.R. şi a comisiilor de specialitate.Oficiul Rutier Central va ţine seama de recomandările C.I.S.R. la emiterea licenţelor de transport.  +  Articolul 10C.I.S.R. colaborează cu consiliile similare din alte tari europene şi cu organismele internaţionale implicate în siguranţa rutiera, în vederea ridicării traficului rutier la nivelul standardelor internaţionale.  +  Capitolul 4 Funcţionarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera  +  Articolul 11Activitatea C.I.S.R. se desfăşoară în reuniuni plenare ordinare care au loc, de regula, trimestrial, şi în şedinţe ale comisiilor de specialitate care au loc, de regula, lunar. Preşedintele C.I.S.R. poate hotărî, după consultarea organismelor interesate, convocarea unor reuniuni extraordinare pentru soluţionarea unor probleme urgente.  +  Articolul 12Lucrările pregătitoare, necesare pentru reuniunile C.I.S.R., se efectuează în cadrul comisiilor de specialitate sau direct de către Secretariatul C.I.S.R. şi se prezintă, prin grija secretariatului, tuturor participanţilor la reuniuni, o dată cu convocarea şi transmiterea ordinii de zi, cu cel puţin 15 zile înaintea datei reuniunii; orice participant la reuniune poate prezenta materiale scrise conţinând studii, propuneri, proiecte de recomandări, care însă vor trebui difuzate o dată cu celelalte materiale pregătite de secretariat.  +  Articolul 13La reuniunile C.I.S.R. pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai unor organisme neguvernamentale sau experţi în problemele supuse dezbaterilor, pe baza aprobării preşedintelui C.I.S.R.La lucrările comisiilor de specialitate pot fi invitaţi, pe baza aprobării preşedintelui C.I.S.R., specialişti şi experţi din instituţii sau institute de cercetare interesate în problemele siguranţei rutiere.  +  Articolul 14Secretariatul C.I.S.R. are activitate permanenta.El pregăteşte şi distribuie materialele prevăzute la art. 12, gestionează proiectele de acte normative elaborate şi recomandările formulate de C.I.S.R. şi întocmeşte trimestrial informarea privind stadiul realizării acestora. Informarile ce prezintă Guvernului de către ministrul transporturilor, în calitatea sa de preşedinte al C.I.S.R.Dezbaterile din plenul C.I.S.R. şi ale comisiilor de specialitate, propunerile de acte normative şi recomandările adoptate se consemnează în stenograme sau pe baza magnetica, prin grija secretariatului care gestionează aceste informaţii.  +  Articolul 15Preşedintele C.I.S.R. va informa consiliul asupra stadiului de aplicare a recomandărilor formulate anterior de către acesta.  +  Articolul 16Hotărârile şi recomandările C.I.S.R. sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simpla, în prezenta a cel puţin 2/3 din numărul membrilor consiliului.  +  Articolul 17Persoanele care fac parte din C.I.S.R. şi din comisiile de specialitate îşi păstrează calitatea pe care o au la autorităţile administraţiei publice de la care provin, precum şi toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.----------------------------