LEGE nr. 38 din 1 martie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) După forma de proprietate, ocoalele silvice sunt: a) ocoale silvice de stat - cele înfiinţate de instituţiile specializate ale statului. Acestea asigură administrarea pădurilor proprietate publică a statului şi pot asigura servicii silvice sau administrarea pădurilor altor proprietari, pe bază de contract; b) ocoale silvice private - cele înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, de persoane juridice sau de persoane fizice. Acestea asigură servicii silvice şi administrarea pădurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a pădurilor proprietate privată a celor care le-au înfiinţat, precum şi pentru alţi proprietari, pe bază de contract. Mai mulţi proprietari se pot asocia pentru înfiinţarea unui ocol pe principiul eficienţei."2. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON)."3. La articolul 17, alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data punerii în posesie."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 1 martie 2006.Nr. 38.------------