ORDIN Nr. 435 din 18 decembrie 1995pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a şomerilor şi a Normelor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 15 martie 1996  În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată,în aplicareaart. 30 din Legea nr. 1/1991privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 septembrie 1994, şi a art. 9 alin. (2) şi aart. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995,ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a şomerilor şi Normele de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, prevăzute în anexele la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de forta de muncă şi şomaj, Direcţia resurse umane şi gestiune de personal în sectorul bugetar şi direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României. Începând cu această dată, prevederileOrdinului nr. 149 din 27 mai 1991privind aprobarea Normelor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare şi recalificare a şomerilor şi ale anexei sale care cuprinde Normele metodologice privind organizarea cursurilor de calificare sau recalificare a şomerilor îşi încetează aplicabilitatea.Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEprivind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a şomerilor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Potrivit prevederilorLegii nr. 1/1991privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, şi aleHotărârii Guvernului nr. 288/1991privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, republicată, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale organizează, prin direcţiile sale teritoriale, cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare pentru şomeri, în vederea maririi sanselor acestora pentru reintegrarea lor profesională.  +  Articolul 2 (1) Meseriile, specialitatile, funcţiile, ocupatiile sau activităţile în care urmează a fi calificaţi, recalificati sau perfectionati somerii se stabilesc de către oficiile forţei de muncă astfel: a) la cererea expresă a agenţilor economici care urmează a încadra şomeri; b) la cererea şomerilor care doresc sa presteze o activitate autorizata; c) pe baza documentării, a analizelor sau a studiilor de specialitate privind necesarul de forta de muncă de moment (pe o perioadă de până la un an) sau de perspectiva (pe o perioadă de peste un an, dar nu mai mult decît perioada acordării ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de sprijin luate împreună), în profil teritorial. (2) Documentarea, analiza sau studiul menţionate la alin. (1) lit. c) se efectuează de către lucrători ai oficiului forţei de muncă sau de către experţi ai centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor şi se finalizează printr-un referat de necesitate a organizării cursului de calificare, recalificare, perfecţionare sau a altei forme de pregătire profesională, care se aproba de către conducerea direcţiei de muncă şi protecţie socială.Studiile de specialitate privind cererea de pe piaţa forţei de muncă (necesarul de forta de muncă), întocmite de alte organisme sau instituţii, se aproba de către conducerea direcţiei de muncă şi protecţie socială, pe baza unui referat de necesitate alcătuit de oficiul forţei de muncă.Referatul de necesitate menţionat în cele doua situaţii, aprobat de către conducerea direcţiei de muncă şi protecţie socială, va face parte din documentaţia cursului respectiv.  +  Articolul 3 (1) La un curs de calificare, recalificare şi perfecţionare sau la o alta forma de pregătire profesională, finanţate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, sunt obligate sa participe persoanele beneficiare de ajutor de şomaj sau de ajutor de integrare profesională, nominalizate de oficiul forţei de muncă, potrivit legii. (2) Pot participa la activitatea de pregătire profesională şi beneficiarii de alocaţie de sprijin pe perioada cît o primesc. (3) De regula, în perioada primirii ajutorului de şomaj, respectiv a ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin, un somer poate participa la o singura forma (curs) de pregătire profesională.În cazul în care, după absolvirea primului curs, somerul nu a putut fi reintegrat în munca din motive care nu se datorează acestuia, directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială poate aproba participarea, în perioada primirii alocaţiei de sprijin, la un al doilea curs.Cursul început de către un somer în perioada primirii ajutorului de şomaj (a ajutorului de integrare profesională) poate continua în perioada primirii alocaţiei de sprijin fără a putea depăşi perioada acordării acesteia.  +  Articolul 4 (1) În baza acestor norme metodologice pot fi organizate cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare, la cererea agenţilor economici, a mestesugarilor sau a persoanelor fizice care nu sunt şomeri care primesc indemnizaţii, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de pregătire. (2) La un asemenea curs pot participa, alături de somerii care primesc indemnizaţii, şi alte persoane care îşi suporta cheltuielile de pregătire.  +  Capitolul 2 1. Organizarea, înscrierea la cursuri şi desfăşurarea acestora  +  Articolul 5 (1) Cursurile de calificare, recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale a şomerilor se organizează de către direcţiile de muncă şi protecţie socială prin: a) centre proprii de calificare, recalificare şi perfecţionare; b) unităţi de învăţământ organizate conform legii; c) alte unităţi - regii autonome, societăţi comerciale, fundaţii pentru pregătire profesională, alţi agenţi economici cu capital de stat sau privat, autorizaţi conform legii. (2) Organizarea pregătirii în cazurile prevăzute la lit. b) şi c) se face pe bază de convenţie încheiată între direcţia de muncă şi protecţie socială şi unitatea în care se efectuează pregătirea. (3) Organizarea de către direcţia de muncă şi protecţie socială sau, după caz, de către centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor a unui curs de calificare, recalificare sau perfecţionare se face în următoarele condiţii: a) sa existe cerinţele prevăzute la art. 2 pentru meseria, funcţia, ocupaţia, activitatea sau specializarea în care se organizează cursul; b) sa existe condiţii materiale de desfăşurare a activităţii de formare profesională, concretizate în:- spaţii de instruire bine amenajate şi dotate cu mijloace de învăţământ şi materiale didactice;- personal de predare şi instruire cu o buna pregătire de specialitate şi pedagogica;- locuri de practica adecvate pentru toţi participanţii la un curs.  +  Articolul 6Pentru fiecare curs organizat, direcţia de muncă şi protecţie socială întocmeşte, prin oficiul forţei de muncă, următoarele documente: a) o decizie, semnată de directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; b) o convenţie de pregătire conform modelului din anexa nr. 2, încheiată cu unitatea (unităţile) la care se desfăşoară pregătirea conform art. 5 alin. (2), prin care se stabilesc obligaţiile reciproce.Convenţia se încheie şi de către centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor pentru cursurile teoretice pe care nu le poate organiza în sediul propriu sau pentru pregătire practica; c) devizul de cheltuieli şi taxa pe cursant; d) catalogul pentru cursul de perfecţionare; e) condica de prezenta a lectorilor; f) planul şi programa de pregătire teoretică şi practica, în cazul cursurilor de calificare (recalificare), sau programa de pregătire, în cazul cursurilor de perfecţionare; g) programul de desfăşurare a activităţii de pregătire (zilele de pregătire teoretică şi practica, orarul pentru partea teoretică); h) tabelul cu persoanele care vor preda la curs sau care vor face instruirea practica; i) pentru persoanele care primesc ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, admise la pregătire profesională ca urmare a cererii exprese a agenţilor economici, se încheie cu aceşti agenţi economici o convenţie privind încadrarea în munca după absolvire (anexa nr. 3).  +  Articolul 7Direcţiile de muncă şi protecţie socială şi centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor pot incredinta organizarea pregătirii unor şomeri unităţilor de învăţământ de stat sau altor unităţi de pregătire recunoscute prinLegea învăţământului nr. 84/1995ca pot elibera acte de pregătire profesională, încheind cu acestea convenţii în care se vor stabili obligaţiile ambelor părţi, inclusiv cine eliberează actele de absolvire.  +  Articolul 8 (1) Meseriile, specialitatile, funcţiile şi ocupatiile pentru care se organizează cursurile de calificare sau recalificare sunt cele prevăzute în nomenclatoarele de meserii, specialităţi şi funcţii existente. (2) Specializările în anumite funcţii, ocupaţii sau meserii, initierile sau completările de cunoştinţe profesionale la acestea se realizează prin cursuri de perfecţionare a pregătirii, stabilite de către oficiile forţei de muncă, la cererea agenţilor economici, a pieţei forţei de muncă sau a şomerilor care doresc sa presteze activităţi autorizate.  +  Articolul 9 (1) Durata pregătirii se stabileşte în mod diferenţiat în raport cu complexitatea meseriei sau a activităţii respective prin planurile şi programele de pregătire şi nu poate depăşi 9 luni, în condiţiile alternarii teoriei cu practica (6 ore/zi - teorie, 8 ore/zi - practica). (2) Modul de elaborare a planurilor şi a programelor de pregătire este prevăzut la pct. 3 al acestui capitol (art. 16-18). (3) În cazuri deosebite, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate aproba, potrivitart. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată, în baza unei documentaţii justificative, ca durata pregătirii să fie mai mare de 9 luni, fără a putea depăşi 24 de luni.Documentaţia justificativă va cuprinde:- necesitatea pregătirii;- tipul formei de pregătire şi locul de desfăşurare;- durata pregătirii;- avantajele formei respective de pregătire (locuri de muncă asigurate, calitate etc.);- structura programului de pregătire (numărul de ore, ciclurile de pregătire teoretică şi practica);- numărul de şomeri propuşi pentru a urma aceasta forma de pregătire;- tabelul nominal cu somerii proveniţi din alte judeţe, propuşi pentru aceasta forma de pregătire;- devizul estimativ al cheltuielilor de pregătire. (4) Stabilirea unităţii unde se desfăşoară pregătirea profesională prevăzută la alin. (3) de mai sus se face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1995. (5) Pentru recalificarea unor persoane în meserii, profesii sau activităţi pentru care acestea au deja unele cunoştinţe şi deprinderi practice, durata pregătirii poate fi redusă de către organizatori până la jumătate din durata unui curs de calificare pentru meseria respectiva.  +  Articolul 10Pentru asigurarea calităţii procesului de formare profesională, oficiile de forta de muncă şi centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor vor selectiona unităţile de pregătire profesională cu care doresc sa colaboreze în activitatea de pregătire sau cărora doresc să le încredinţeze organizarea acestei activităţi, pe baza unor caiete de sarcini, care vor conţine cerinţele impuse de beneficiari, în asa fel încât să se asigure un raport optim între calitatea şi costul cursului.Selecţia unităţilor de pregătire profesională se va face avîndu-se în vedere condiţiile menţionate la art. 5 alin. (3) din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 11Îndrumarea şi controlul modului de organizare şi de desfăşurare a cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionare se realizează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin:- persoanele de specialitate împuternicite de directorul general al Direcţiei generale de forta de muncă şi şomaj;- persoanele de specialitate din oficiile forţei de muncă, împuternicite de directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială;- experţii şi instructorii centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, împuterniciţi de directorul centrului;- inspectorii din compartimentul control gestiune fond şomaj din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi direcţiile de muncă şi protecţie socială (pentru partea financiară).2. Înscrierea la cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionare  +  Articolul 12Înscrierea şomerilor la cursurile de calificare, recalificare sau perfecţionare se face la oficiul forţei de muncă, care notifica aceasta în fişa de evidenta. Persoanele care nu sunt şomeri se pot înscrie direct la centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare. La înscriere candidaţii vor prezenta următoarele acte:- cerere;- certificat de naştere (original şi copie); copia se certifica de către oficiul forţei de muncă şi se păstrează la dosar, iar originalul se restituie;- certificat de absolvire a şcolii generale sau a altei forme de învăţământ absolvite după şcoala generală (original şi copie); copia se certifica de către oficiul forţei de muncă şi se păstrează la dosar, iar originalul se restituie;- act medical din care să rezulte starea sănătăţii şi ca sunt apţi pentru exercitarea meseriei respective; pentru persoanele care primesc ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin se ia în considerare actul medical prezentat pentru primirea ajutorului de şomaj;- chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare pentru cursanţii care nu sunt şomeri.  +  Articolul 13 (1) La cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare sau la alte forme de pregătire sunt admise persoanele care:- au absolvit cu diploma învăţământul general obligatoriu sau alte studii cerute de cursul respectiv; pentru unele meserii simple, directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială poate aproba admiterea şi a unor persoane care nu au absolvit învăţământul general obligatoriu, dar poseda cunoştinţe minime necesare însuşirii meseriei, activităţii sau ocupaţiei respective, verificate de specialiştii oficiului forţei de muncă printr-un test de cunoştinţe;- sunt apte de muncă pentru meseria respectiva sau au recomandarea comisiei de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă pentru aceasta meserie, în cazul unor persoane cu deficiente;- îndeplinesc şi alte condiţii de selecţie şi orientare profesională, inclusiv promovarea unor teste de aptitudini, dacă pentru practicarea meseriei sau a activităţii sunt stabilite asemenea condiţii;- achită taxa de şcolarizare, dacă nu beneficiază de ajutoarele prevăzute de lege. (2) Persoanele beneficiare de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocaţie de sprijin care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) al acestui articol pot fi înmatriculate la curs, dacă încheie un angajament conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Instrucţiunile privind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, aprobate prinOrdinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 307 din 13 octombrie 1994, prin care se obliga să se încadreze în unităţile la care vor fi repartizate. (3) Somerii admişi la cursuri sau la alte forme de pregătire au drepturile şi obligaţiile prevăzute deart. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată.  +  Articolul 14Persoanele admise la cursuri vor fi trecute în registrul matricol general de la oficiul forţei de muncă, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice; dosarul cu actele pentru fiecare persoana se păstrează, după caz, la secretariatul cursurilor de la centru sau, dacă nu exista centru, la oficiul forţei de muncă.3. Desfăşurarea instruirii teoretice şi practiceA. Planurile şi programele de pregătire  +  Articolul 15 (1) Activitatea de calificare într-o meserie cuprinde pregătirea teoretică şi instruirea practica ori numai practica (în meserii simple). Aceasta se desfăşoară pe baza planului şi a programelor de pregătire. (2) Pregătirea teoretică se desfăşoară alternativ cu instruirea practica (în sistem dual), în funcţie de condiţii, în 1-2 zile pe saptamina, comasat sau în 2-3 cicluri. Partea teoretică cuprinde circa 33% din totalul orelor de pregătire. (3) Activitatea de perfecţionare cuprinde, după caz, pregătirea teoretică ori numai practica sau ambele şi se desfăşoară pe baza programului de perfecţionare.  +  Articolul 16 (1) Planurile şi programele de pregătire pentru calificarea sau recalificarea într-o meserie se elaborează de către unităţile la care se desfăşoară pregătirea şi de către oficiul forţei de muncă sau centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor şi se aproba de către directorul Direcţiei de formare şi integrare profesională din cadrul Direcţiei generale forta de muncă şi şomaj din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Pentru meseriile cele mai solicitate de piaţa forţei de muncă se pot elabora planuri şi programe-cadru de pregătire, simple sau în sistem modular.Planurile şi programele-cadru de pregătire se stabilesc de către Direcţia de formare şi integrare profesională din cadrul Direcţiei generale forta de muncă şi şomaj în urma unei selectii a planurilor şi a programelor existente sau în urma organizării unui concurs.Concursul de planuri şi programe de pregătire se organizează de către Direcţia de formare şi integrare profesională din cadrul Direcţiei generale forta de muncă şi şomaj şi este deschis instituţiilor specializate sau persoanelor fizice de specialitate.Pentru unele meserii specifice unei zone, concursul poate fi organizat şi de către direcţia de muncă şi protecţie socială (oficiul forţei de muncă) sau de către centru de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, cu aprobarea directorului Direcţiei de formare şi integrare profesională. (3) Pentru meseriile complexe, planurile şi programele se elaborează în sistem modular. Modulele se stabilesc potrivitart. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată, de către Ministerul Învăţământului şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Pot fi elaborate, prin concurs, şi unele programe de perfecţionare (informatica, contabilitate, birotica, limbi străine etc.). (5) Modul de organizare a concursului se stabileşte prin regulamentul de organizare şi desfăşurare aprobat de ministrul muncii şi protecţiei sociale. (6) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească planurile şi programele de pregătire pentru calificare şi recalificare se stabilesc prin caietele de sarcini elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau de direcţiile de muncă şi protecţie socială, respectiv centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor. (7) Planurile şi programele-cadru de pregătire stabilite pentru o meserie (ocupaţie) se difuzează de către Direcţia de formare şi integrare profesională la direcţiile de muncă şi protecţie socială şi la centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor şi devin obligatorii pentru toate unităţile organizatoare, în pregătirea meseriei respective. (8) Programele de perfecţionare se stabilesc de către organizatorii pregătirii şi se aproba de către direcţiile de muncă şi protecţie socială, respectiv de către centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor.  +  Articolul 17 (1) Planul de pregătire cuprinde obiectele şi numărul de ore de pregătire (teoretică şi practica) pentru fiecare meserie. (2) Programa de pregătire cuprinde temele de pregătire teoretică şi practica pentru fiecare obiect din plan şi numărul de ore afectat. Conţinutul programelor de pregătire pentru meserii se stabileşte la nivelul învăţământului profesional, cu respectarea nivelului impus de standardele ocupationale. (3) Programele-cadru de pregătire pot fi adaptate la nevoile locale în limita a 15%, în plus sau în minus faţă de numărul total de ore prevăzute, cu excepţia recalificarilor prevăzute laart. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată, la care limita minima poate ajunge la 50% .  +  Articolul 18 (1) Calificarea sau recalificarea în unele meserii cu durate lungi de pregătire (1-2 ani) aprobate de ministrul muncii şi protecţiei sociale se desfăşoară după planuri şi programe de pregătire elaborate de organizatori şi aprobate de Ministerul Învăţământului, la propunerea Direcţiei generale forta de muncă şi şomaj din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) La aceste forme de pregătire, partea teoretică va fi organizată alternativ cu partea practica, după un program aprobat de direcţia de muncă şi protecţie socială.B. Pregătirea teoretică şi practica  +  Articolul 19 (1) Pregătirea teoretică se realizează pe grupe ce se constituie din 15-25 cursanţi care, de regula, corespund unui curs. În cazuri speciale se pot constitui grupe de cel puţin 5 cursanţi pentru o meserie sau activitate. (2) Grupele se constituie pe meserii în cazul calificării sau recalificarii sau pe programe (teme) în cazul perfecţionării. (3) În cazul în care unele grupe au un număr mic de cursanţi, se recomanda ca disciplinele comune pentru unele meserii să fie predate împreună cu toate grupele. (4) Când nu se pot constitui grupe, pregătirea în meserii (ocupaţii) simple sau perfecţionarea profesională se poate organiza prin program individual, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.  +  Articolul 20 (1) Pentru fiecare curs constituit în condiţiile art. 19, oficiul forţei de muncă sau centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare completează cîte un catalog.Pentru cursurile de calificare sau de recalificare va fi folosit catalogul-model prezentat în anexa nr. 7, iar pentru cursurile de perfecţionare va fi folosit catalogul-model prezentat în anexa nr. 5. (2) Pentru persoanele cu program individual se va folosi programul-model prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 21 (1) Dacă numărul absentelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul beneficiar de ajutoarele prevăzute de lege va fi exmatriculat şi nu va mai putea urma un alt curs gratuit. (2) Cursanţii care din motive medicale absentează mai mult de 20% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire se considera retrasi din motive medicale şi pot repeta cursul respectiv sau pot urma un alt curs. De asemenea, cei care înainte de absolvire au fost încorporaţi pentru îndeplinirea serviciului militar pot repeta cursul după lăsarea la vatra, dacă beneficiază de ajutoarele prevăzute deLegea nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 22 (1) La începutul fiecărei ore de curs lectorii sunt obligaţi să facă controlul prezentei. Cursanţii care nu se afla în sala sunt consideraţi absenţi şi notati ca atare. (2) Prezenta cursanţilor la pregătirea teoretică se tine cu ajutorul catalogului, de către lectori, iar la instruirea practica (în cazul cursurilor de calificare-recalificare), efectuată la agenţii economici, pe fişele de pontaj sau cu un alt sistem de evidenta folosit în unitate, de către maistrii sau conducătorii formatiilor de lucru. Prezenta se controlează de către responsabilul cu practica şi delegatul oficiului forţei de muncă sau al centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor.Săptămînal, în perioada de practica, absentele se trec în catalogul grupei (cursului) de către organizatorul de curs. Fiecare ora de absenta de la instruirea practica se noteaza în catalog cu o absenta. (3) Sunt considerate motivate numai absentele care se datorează imbolnavirii cursantului sau unor cazuri de forta majoră dovedite cu acte legale.Motivarea absentelor se face de către organizatorul cursului.  +  Articolul 23 (1) Activitatea de pregătire teoretică se realizează prin lecţii, expuneri, demonstratii, lucrări practice de laborator. (2) Lectia constituie forma de baza a activităţii de pregătire teoretică. Personalul de predare este obligat sa folosească material didactic în funcţie de conţinutul lectiilor. Cursanţilor li se pot da spre rezolvare teme în timpul lectiilor şi în afară lor.  +  Articolul 24 (1) Activitatea de pregătire se desfăşoară pe baza programului şi a orarului, prin care se stabilesc, pe cicluri şi saptamini, zilele şi orele de pregătire teoretică la fiecare obiect din plan şi zilele de instruire practica; ora la care începe şi se încheie ziua de instruire practica se stabileşte în funcţie de programul de lucru al agentului economic la care se desfăşoară practica. (2) Programul de pregătire şi orarul săptămînal se întocmesc, după caz, de către centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sau de către oficiul forţei de muncă, împreună cu unitatea la care se desfăşoară pregătirea teoretică sau practica.  +  Articolul 25În cazul în care pregătirea se desfăşoară la o unitate de învăţământ, oficiul forţei de muncă sau centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor stabileşte prin convenţie elaborarea şi prezentarea orarului, catalogului, condicii de prezenta a lectorilor, planurilor şi programelor de pregătire şi a altor documente după care se desfăşoară cursul.  +  Articolul 26Numărul orelor de pregătire teoretică consecutive la un obiect poate fi de maximum 4. Numărul total al orelor de pregătire teoretică într-o zi nu poate fi mai mare de 6. Durata unei ore de pregătire este de 50 de minute, urmată de o pauza de 10 minute. Ziua de instruire practica este, de regula, de 8 ore.  +  Articolul 27 (1) Instruirea practica într-o meserie se desfăşoară în concordanta cu prevederile programelor de pregătire practica, de regula în secţiile productive ale unităţilor în care persoanele urmează a fi angajate sau în alte unităţi stabilite de organizatori sau în centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor. (2) În timpul instruirii practice în meserie, cursanţii vor lucra potrivit normelor specifice locului de muncă.  +  Articolul 28 (1) Instruirea practica în atelierele centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se efectuează de către un instructor la 25-30 cursanţi; instruirea practica în atelierele agenţilor economici se efectuează de către maiştri sau alte persoane care conduc formatiile de lucru, conform numărului de ore stabilit prin programa de instruire practica şi posibilităţilor agentului economic. (2) Locurile de muncă pentru instruirea practica în meserie se stabilesc, avîndu-se în vedere:- executarea operaţiunilor sau a lucrărilor prevăzute în programa practica cu respectarea Normelor de tehnica securităţii;- gradarea complexităţii lucrărilor potrivit creşterii nivelului de pregătire;- posibilitatea cursanţilor de a lucra independent, având de realizat lucrări cît mai variate. (3) Urmărirea practicii în alte unităţi decît în centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se face de către responsabilul de curs de către o altă persoană desemnată de şeful oficiului forţei de muncă sau de directorul centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor.  +  Articolul 29 (1) Practica se efectuează în schimbul I. Cursanţii în vârsta de peste 18 ani pot efectua practica şi în schimbul II, dacă sunt asigurate condiţii de instruire. (2) În timpul practicii cursanţii vor folosi caietul de practica în care se vor nota lucrările efectuate zilnic. Periodic, cursanţii vor fi supuşi la probe practice de execuţie a unor operaţiuni sau lucrări, notate de către maiştri sau de şefii formatiilor de lucru.4. Verificarea şi aprecierea cunoştinţelor  +  Articolul 30 (1) Verificarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobîndite de cursanţi se face pe întregul parcurs al pregătirii teoretice şi al instruirii practice. Verificarea pregătirii cursanţilor consta, în funcţie de specificul pregătirii, în examinari orale, lucrări scrise, lucrări grafice, proiecte, probe practice. Pe durata unui curs se fac cel puţin două verificări. (2) Cursanţii care au absentat motivat (pe durata care, potrivit prezentelor norme metodologice, nu întrerupe pregătirea) vor fi examinati şi din materia parcursă în timpul absentarii.  +  Articolul 31 (1) Aprecierea cunoştinţelor şi a deprinderilor la cursurile de calificare sau de recalificare se face cu note de la 10 la 1. Notele se trec în catalog imediat după examinare şi se comunică cursantului. (2) La fiecare obiect de pregătire se încheie o medie care se rotunjeste la un număr întreg în favoarea cursantului. (3) La cursurile de perfecţionare notele sunt de la 10 la 1.  +  Articolul 32La cursurile de calificare sau de recalificare promovarea la fiecare obiect se face pe baza mediilor obţinute. Sunt declaraţi promovati la obiectele respective cursanţii care obţin cel puţin media 5.Cursanţii declaraţi respinsi nu se pot prezenta la examenul de absolvire, dacă, în termen de 30 de zile de la absolvirea cursului, nu au promovat cu cel puţin media 5 obiectele respective.5. Examenul de absolvire a cursului de calificare, recalificare sau perfecţionare  +  Articolul 33 (1) La examenul de absolvire se prezintă toţi cursanţii care au parcurs tematica prevăzută în programa de pregătire şi care au fost declaraţi promovati. (2) Examenul de absolvire se susţine în faţa comisiei constituite potrivitart. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată, şi consta într-o proba teoretică şi una practica (în cazul calificării-recalificarii) sau într-o proba teoretică ori într-o proba teoretică şi una practica (în cazul unor activităţi de perfecţionare. (3) Lucrările care se executa în cadrul probei practice şi durata acesteia se stabilesc din timp de către comisia de examinare, cu consultarea şefului atelierului în care s-a efectuat practica. Comisia de examinare verifica şi caietul de practica al cursantului. (4) Pentru susţinerea probei practice în cazul calificării-recalificarii, cursantul întocmeşte fişa tehnologică şi desenul (dacă este cazul). (5) Aprecierea cunoştinţelor practice se face de către comisia de examinare prin note de la 10 la 1. Nota minima de promovare este 5 şi se consemnează în catalogul examenului de absolvire, prezentat în anexa nr. 7. Cei care nu promovează mai pot susţine o proba în maximum 30 de zile de la data examinării. (6) Cursanţilor şomeri care nu promovează la reexaminare din motive imputabile lor le încetează plata ajutorului de şomaj potrivitart. 20 lit. d) din Legea nr. 1/1991, republicată, şi nu mai pot urma un alt curs gratuit.  +  Articolul 34Desfăşurarea examenului teoretic de absolvire la formele de perfecţionare se face astfel: se stabilesc subiectele din materia cuprinsă în programe, se susţin aceste subiecte scris sau oral, ori ambele; se corecteaza lucrările de către examinator şi se supun comisiei de examinare. Proba orala se susţine în faţa comisiei şi se desfăşoară pe bază de bilet cu 2-3 întrebări sau, după caz, sub forma de interviu.  +  Articolul 35 (1) Media de promovare la examenul oral, la fiecare obiect, este de minimum 5. Media generală se obţine ca medie a celor două probe: practica şi orala şi pentru promovare trebuie să fie de minimum 5. (2) După încheierea examenului de absolvire se întocmeşte un proces-verbal. Acesta şi catalogul cu rezultatele obţinute la examenul de absolvire (anexa nr. 7) se semnează de către întreaga comisie de examinare.  +  Articolul 36La examenul de absolvire se pot prezenta şi ţinerii şomeri care au absolvit cursurile dar au fost încorporaţi pentru îndeplinirea stagiului militar înainte de susţinerea acestui examen.  +  Articolul 37Lista absolvenţilor cursurilor de calificare-recalificare sau perfecţionare pe meserii sau specializări se depune la oficiul forţei de muncă în vederea repartizării în munca.6. Documentele de evidenta a activităţii de pregătire profesională şi a eliberării actelor de calificare, recalificare s perfecţionare  +  Articolul 38Pentru evidenta activităţii de pregătire profesională se folosesc următoarele documente: a) Registrul matricol general cu somerii admişi la cursurile de calificare, recalificare şi perfecţionare. Acest registru se deschide de către compartimentul de consiliere şi îndrumare din cadrul compartimentului de mediere a muncii al oficiului forţei de muncă. Modelul registrului este prezentat în anexa nr. 4. Pentru celelalte persoane admise la pregătire profesională, altele decît cele îndreptăţite conformLegii nr. 1/1991, republicată, evidenta va fi ţinuta separat de către oficiul forţei de muncă sau de către centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare; b) Catalogul pentru instruirea teoretică, în cazul cursurilor de calificare-recalificare (formularul tipizat 17-2-14); c) Catalogul pentru instruirea practica a cursanţilor de la cursurile de calificare-recalificare. Se întocmeşte de către organizatorul de curs şi se preda persoanei care răspunde de activitatea practica; d) Catalogul cursanţilor, în cazul cursurilor de perfecţionare a şomerilor (anexa nr. 5); e) Programul individual de pregătire (anexa nr. 6); f) Registrul de evidenta a cursurilor de calificare sau de recalificare la locul de muncă (formularul tipizat 17-1-12); g) Registrul de evidenta a cursurilor (formelor) de perfecţionare (anexa nr. 8); h) Catalogul cu rezultatele obţinute la examenul de absolvire. Se întocmeşte de către oficiul forţei de muncă sau de către centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare, numai în cazul cursurilor de calificare sau de recalificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.În cazul cursurilor de perfecţionare, comisia de examinare întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează notele acordate; i) Registrul de evidenta a formularelor actelor de studii primite sau predate şi a celor eliberate absolvenţilor (formularul tipizat 17-6-17); j) Condica de prezenta la ore a personalului de predare şi de instruire (formularul tipizat 17-7-2).  +  Articolul 39Documentele şcolare tipizate se completează conform instrucţiunilor în vigoare şi se păstrează în arhiva direcţiei de muncă şi protecţie socială sau a centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare, pe timp nelimitat, cu excepţia cataloagelor care se păstrează timp de 5 ani. Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială sau al centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor a constatat ca datele privind situaţia cursanţilor au fost trecute în registrul de evidenta a actelor de studii. Lucrările scrise ale cursanţilor la examenul de absolvire se păstrează timp de 2 ani.7. Eliberarea certificatelor de calificare şi a celor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  +  Articolul 40Eliberarea certificatelor de calificare se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Învăţământului. Certificatele de calificare sunt imprimate-tip, cu regim special, şi se eliberează numai pe baza datelor din registrul matricol, catalogul de examinare şi procesul-verbal al comisiei de examinare. Ele se semnează de către directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială sau al centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare şi de către preşedintele comisiei de examinare.  +  Articolul 41Certificatele de calificare se completează cu tus negru, corect, citeţ şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere de tipar, trecindu-se şi initialele prenumelui tatălui, care trebuie să corespundă cu datele înscrise în actele de identitate ale cursantului.  +  Articolul 42 (1) Certificatul de calificare se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la susţinerea examenului de absolvire; absolventul va semna de primire în registrul matricol-catalog şi în registrul de evidenta pentru primirea şi eliberarea actelor de studii. (2) Formularele certificatelor de calificare şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi imprimatele respective se păstrează, după caz, la centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sau la direcţia de muncă şi protecţie socială, în casa de fier sau în dulap metalic. Registrele de evidenta pentru primirea şi eliberarea actelor de studii, registrele matricole-catalog şi celelalte documente de evidenta se păstrează, prin grija secretariatului, în dulapuri incuiate, care prezintă siguranţa. (3) Registrele de evidenta se numeroteaza, se snuruiesc, se parafeaza şi se certifica, pentru conţinut, număr de pagini şi serie, de către directorul centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sau al direcţiei de muncă şi protecţie socială. (4) Certificatele de absolvire a cursurilor de calificare, utilizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială sau de către centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, sunt imprimate-tip, tipărite şi gestionate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale conform modelului prezentat în anexa nr. 9 şi nu pot fi folosite de alţi agenţi economici sau unităţi de pregătire profesională, iar certificatele de absolvire se tiparesc de către oficiile forţei de muncă sau centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 10.  +  Articolul 43 (1) Certificatele de calificare şi celelalte formulare tipizate sunt documente oficiale. Primirea acestora de către centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sau de către direcţiile de muncă şi protecţie socială de la organul care le gestionează se face pe bază de delegaţie scrisă şi numai cu proces-verbal de predare-primire. (2) Formularele completate greşit se anulează, scriindu-se cu litere de tipar ANULAT, atât pe act cît şi pe matca. Aceeaşi menţiune se face şi în registrul de evidenta nominală a eliberării actelor de studii. (3) În cursul unui an, cel puţin o dată pe trimestru, directorul împreună cu secretarul verifica situaţia imprimatelor primite şi distribuite, precum şi păstrarea şi completarea lor. La schimbarea directorului sau a secretarului cursurilor, imprimatele se predau cu proces-verbal, specificându-se numărul şi seria actelor.  +  Articolul 44 (1) În cazul pierderii certificatului de calificare se poate elibera duplicat, pe baza aprobării directorului direcţiei de muncă şi protecţie socială. (2) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul se adresează în scris directorului direcţiei de muncă şi protecţie socială, anexind următoarele documente: declaraţia data de titularul actului pierdut, autentificată de notarul public de pe raza localităţii de domiciliu, care cuprinde toate elementele identificarii: numele sub care s-a eliberat actul original, data absolvirii, împrejurările în care s-a pierdut sau s-a distrus, dovada publicării actului pierdut, în Monitorul Oficial al României, şi timbrele fiscale prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.Pentru eliberarea duplicatului tehnica lucrărilor este aceeaşi ca la actele originale, prevăzută în prezentele norme metodologice. (3) Evidentele duplicatelor se păstrează nominal pe fiecare centru sau direcţie de muncă şi protecţie socială, facindu-se menţiune în registrul de evidenta nominală a eliberării actelor de studii (cod 17-6-17) "S-a eliberat duplicatul nr. .... din ..... conform Ordinului nr. ..... al ministrului muncii şi protecţiei sociale". Duplicatul se eliberează o singură dată.  +  Articolul 45Certificatele de absolvire se eliberează absolvenţilor formelor de perfecţionare profesională. Evidenta acestor certificate se tine de către oficiul forţei de muncă sau de către centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, după caz, în registru separat de cel al certificatelor de calificare (anexa nr. 11).  +  Capitolul 3 Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor  +  Articolul 46Cheltuielile prilejuite de activitatea de pregătire profesională a şomerilor se stabilesc prin bugetul anual al Fondului pentru plata ajutorului de şomaj - capitolul 51-05, subcapitolul 15 "Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor" -, aprobat de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru fiecare direcţie judeteana de muncă şi protecţie socială.În aceste cheltuieli se includ: a) taxa de participare la curs, care se stabileşte ţinând seama de:- cheltuielile de personal, care cuprind salariile personalului centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, precum şi sumele achitate personalului de specialitate care prestează activităţi de predare şi instruire prin plata cu ora, conform reglementărilor legale;- cheltuielile materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional, care cuprind cheltuieli pentru:- documentele de evidenta folosite în activitatea de pregătire profesională a şomerilor;- materialele consumabile;- cheltuieli pentru întreţinerea şi gospodărirea salilor de curs sau a altor spaţii unde se desfăşoară instruirea;- cota-parte din cheltuielile de funcţionare (energie electrica, termica, chirie); b) drepturile şomerilor cursanţi, care cuprind:- plata abonamentelor pe mijloace feroviare, auto sau de transport în comun;- rechizite şi materiale de instruire;- haine şi echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;- cazare în cazul în care centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor are cămin;- cheltuielile de pregătire făcute în condiţiileart. 10 A lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată; c) cheltuieli pentru publicitate, care cuprind:- cheltuieli pentru publicitate prin presa, radio şi televiziune;- cheltuieli făcute de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, direcţiile de muncă şi protecţie socială şi centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor pentru organizarea unor acţiuni de informare şi popularizare privind piaţa forţei de muncă şi pregătirea profesională a şomerilor; d) cheltuieli pentru elaborarea de studii de specialitate şi prognoza privind evoluţia pieţei forţei de muncă, pe meserii, profesii şi activităţi; e) cheltuieli pentru editarea unor materiale tipărite, a planurilor şi programelor de pregătire, manuale, materiale didactice.  +  Articolul 47 (1) Modul în care se tine evidenta cheltuielilor şi a veniturilor realizate din activitatea de pregătire profesională de către oficiile forţei de muncă se face potrivit instrucţiunilor aprobate de Direcţia generală forta de muncă şi şomaj din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Venitul unităţii organizatoare, în sensul prevederilorart. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată, este de 10% din cheltuielile ocazionate de instruirea persoanelor care nu au calitatea de somer.  +  Capitolul 4 Personalul de predare, instruire şi îndrumare a activităţii de pregătire profesională a şomerilor  +  Articolul 48 (1) Personalul de specialitate care realizează activitatea de instruire teoretică este alcătuit din experţi (în cazul centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor), cadre didactice din unităţi de învăţământ sau specialişti din unităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din prezentele norme metodologice, cu o buna pregătire profesională şi experienta în domeniu. (2) Activitatea de instruire practica efectuată la agenţii economici se asigura de către şefii formatiilor de lucru din acele unităţi, iar cea efectuată la unităţile de învăţământ, de către maistrii instructori ai unităţilor respective. (3) În cazul în care activitatea de instruire practica se desfăşoară în atelierul unei unităţi şcolare de către maistrul instructor angajat al acelei unităţi, acesta va putea fi plătit pentru orele de instruire efectiv realizate, în situaţia în care instruirea s-a realizat numai cu grupa de cursanţi şomeri, în afară programului sau de lucru, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 49Plata personalului de predare şi instruire care nu este încadrat cu contract de muncă la centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor şi a personalului de predare de la cursurile organizate de oficiul forţei de muncă şi şomaj se face prin plata cu ora, potrivit prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 şi instrucţiunilor privind plata cu ora pentru activitatea de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 50 (1) Pentru organizarea şi îndrumarea fiecărui curs de calificare, recalificare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a şomerilor, directorul direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială sau directorul centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor numeşte un organizator, care, de regula, la centru este un referent sau subinginer. (2) Organizatorul de curs are următoarele sarcini:- urmăreşte întocmirea documentaţiei necesare organizării cursului;- selectioneaza personalul de predare şi instruire;- urmăreşte asigurarea mijloacelor audiovizuale şi a materialelor didactice necesare;- elaborează programul de desfăşurare şi orarul zilnic al cursului;- încheie şi urmăreşte respectarea convenţiilor cu unităţile în care se desfăşoară pregătirea.  +  Articolul 51Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologice
           
    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Direcţia de muncă şi protecţie socială
    a judeţului .....................Nr. ....../.....
     
    DECIZIE
     
    În temeiul art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, republicată, al art. 1 din Normele metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a şomerilor şi al Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 435/1995, directorul Direcţiei de muncă şi protecţie socială a judeţului .................
     
    DECIDE:
     
    1. În perioada ......./......./199.......- ........./....../199.... se organizează cursul de calificare/recalificare/perfecţionare cu ........ persoane (...... şomeri şi ..... care nu sunt şomeri) în meseria/specialitatea/profesia/activitatea .......... .
    2. Durata totală a cursului va fi conform programului de pregătire de ....... ore, din care:
    - pregătire teoretică: .......... ore, care se va desfăşura la ............................;
    (denumirea unităţii)
    - instruire practică: .......... ore, care se va desfăşura la ............................ .
    (denumirea unităţii)
    3. Examenul de absolvire se va susţine la data de .............../............../199...... .
    4. Comisia de examinare se compune din:
    a) ................................., reprezentantul direcţiei de muncă şi protecţie socială
    sau directorul centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor- preşedinte
    b) .................................., organizatorul (responsabilul) cursului- secretar
    c) .................................., reprezentantul.......................- membru
      (denumirea unităţii)  
    d) .................................., reprezentantul.......................- '' -
      (denumirea unităţii)  
    e) .................................., reprezentantul.......................- '' -
      (denumirea unităţii)  
    5. Taxa de participare la curs va fi de ......................... lei/cursant. La încheierea cursului, ............................... (denumirea unităţii) va prezenta devizul cheltuielilor, în care se includ: ............................................................................................... ............................................................................................. .
    Cheltuielile pentru şomeri se suportă din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, contul ............................................................................................. .
    6. Salarizarea personalului de predare şi de instruire, care nu este încadrat la centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, se va face prin plata cu ora, conform reglementărilor legale.
    7. Repartizarea în muncă a absolvenţilor se va face de către oficiul forţei de muncă, pe baza convenţiilor încheiate cu unităţile care au solicitat forţă de muncă sau pe alte locuri vacante aflate în evidenţa oficiului forţei de muncă.
    8. Întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă ale cursului şi eliberarea certificatului de absolvire cad în sarcina centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor/oficiului forţei de muncă.
    9. Cursul se include în planul de activitate pe anul .......................... al centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor/oficiului forţei de muncă, care are obligaţia de a urmări şi raporta realizarea acestuia, conform sistemului aprobat.
     
    Director,
    ........................
    (L.S.)
     
    Întocmit în ............. exemplare, câte unul pentru centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor/oficiul forţei de muncă şi ........................................ . (unitatea
   +  Anexa 2la normele metodologiceCONVENŢIE-CADRU privind pregătirea profesionalăîncheiată astăzi, ........................, între
       
    Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ................. (centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor), reprezentată prin .................., având funcţia de ........., pe de o parte, şi .............................................................., (unitatea la care se face pregătirea teoretică sau/şi practică) reprezentată prin .................., având funcţia de ................, pe de altă parte, prin care se stabilesc următoarele:
     
    1. ......................................................................... (unitatea în care se face pregătirea) se obligă să*):
    2. Direcţia de muncă şi protecţie socială, prin oficiul forţei de muncă/centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, se obligă să**):
     
    3. Cursul (cursurile) este (sunt) de calificare (recalificare) în meseria .................,
    perfecţionare a pregătirii în .......................... cu un număr de ............. cursanţi.
    4. Durata este de ......... săptămâni, cu ............ ore teorie şi ......... ore practică.
    5. Data începerii .......................; data terminării ............................... .
    6. Taxa pe cursant este de .................................. lei, conform devizului anexat.
    7. Documentele de evidenţă se păstrează la ............................................... .
     
    Director,Director,
    ......................................
  *) Se vor trece obligaţiile asumate de unitate: baza materială şi didactică, specialiştii etc.**) Se vor trece obligaţiile direcţiei de muncă şi protecţie socială: să urmărească pregătirea profesională, să achite cheltuielile prevăzute în devizul acceptat, să întocmească catalogul şi celelalte documente de curs.
   +  Anexa 3la normele metodologiceCONVENŢIE-CADRU privind angajarea, în baza unui contract individual de muncă, a şomerilor - absolvenţi ai unor forme de pregătire încheiat astăzi, ............, între
       
    Direcţia de muncă şi protecţie socială a judeţului ..........................., reprezentată prin ..............................., având funcţia de ....................., pe de o parte, şi ........................................................................... (unitatea care solicită forţă de muncă), reprezentată prin ...................., având funcţia de ..........................., convin următoarele:
     
    1. ............................................... (agentul economic care solicită forţă de muncă) va încadra un număr de .......... şomeri, care vor începe pregătirea la data de ......., în meseria/specialitatea ........... solicitată.
    Încadrarea în muncă a acestora se va face până la data de ................., după absolvirea cursului de calificare/recalificare/perfecţionare.
    2. Direcţia de muncă şi protecţie socială se obligă să satisfacă solicitarea .............., organizând pregătirea acestor şomeri în condiţiile stabilite.
    În locul persoanelor admise la curs, direcţia de muncă şi protecţie socială poate repartiza o altă persoană cu pregătirea convenită, care va fi angajată pe bază de probă (examen, concurs).
    3. Încadrarea în muncă se va face pe bază de probă de lucru, examen sau concurs, în condiţiile stabilite de ..................................................................... . (unitatea care solicită forţă de muncă)
    Direcţia de muncă şi protecţie socială,Agentul economic,
       
    Director,Director,
   +  Anexa 4la normele metodologice
                         
    REGISTRU MATRICOL GENERAL*)
    cu şomerii şi alte persoane admise la cursurile de calificare, recalificare sau perfecţionare
     
    Nr. crt.Numele şi prenumeleData naşteriiLocul naşteriiPărinţiiNumărul carnetului de şomerPregătireaMeseria (profesia) în care se califică, se recalifică sau se perfecţioneazăObservaţii
    StudiiMeseria (profesia) actuală
    TataMama
                         
                         
                         
  *) Registrul se ţine la oficiul forţei de muncă sau la centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor.
   +  Anexa 5la normele metodologiceCATALOGUL cursanţilor pentru cursurile de perfecţionare a şomerilor Programul (cursul) ...........┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ Perioada desfăşurării ......... ││Nr. Numele ............ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─┬─┬─┬─┤│crt. Prenumele ......... │Săptămâna│Săptămâna│Săptămâna│Săptămâna│ │ │ │ ││ 1. Nr. din Registrul │ I │ a II-a │ a III-a │ a IV-a │ │ │ │ ││ matricol general │ Absenţe │ Absenţe │ Absenţe │ Absenţe │ │ │ │ ││ Părinţii: ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼─┼─┼─┤│ Tata ............. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Mama ............. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Născut la ........... │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (anul,luna,ziua)│ │ │ │ │ │ │ │ ││ În localitatea ...... │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Judeţul ........... │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Studii .............. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Profesia ............ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Nr. carnetului de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şomer ............... │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Unitatea unde este ├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┤│ angajat ............. │ Calificativul ││ ..................... │ (Nota) obţinut(ă) la absolvire │├──────────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─┬─┬─┬─┤│ 2. Numele .............. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Prenumele ........... │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ..................... │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ..................... │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─┴─┴─┴─┘  +  Anexa 6la normele metodologicePROGRAMUL INDIVIDUAL DE PREGĂTIRE
     
    Numele şi prenumele: .......................................................................
    Părinţii: tata ...............................; mama .......................................
    Data naşterii: .......................................
    Nr. carnetului de şomer ..............................
    Meseria (ocupaţia) anterioară şomajului: ...................................................
    Înregistrat în registrul matricol general cu nr. ...........................................
     
    Programul de pregătire
     
    1. Meseria*) (specializarea) în care se face calificarea (perfecţionarea) ................ .
    Pregătire teoretică: ....................... ore în care se va desfăşura studiul individual.
    Instruire practică: .......................... ore, care se va efectua la .................. ............................................................................................. . (denumirea agentului economic, a persoanei fizice etc.)
    2. Obiective:
    - calificarea (recalificarea) sau perfecţionarea (instruirea) în meseria (profesia) ........ ............................................................................................. .
    3. Conţinutul teoretic:
    Se vor nominaliza principalele lucrări (teme) ce trebuie efectuate pe durata pregătirii.
    - ..........................................................................................
    - ..........................................................................................
    - ..........................................................................................
    4. Forma de instruire (instruire sub controlul maistrului, instructorului, şefului de echipă, muncitorului, executantului).
    5. Responsabilul instruirii .............................................................. .
    6. Examenul de absolvire se susţine în faţa comisiei de examinare, stabilită prin decizia de organizare nr. ................................ din data .................................... .
  ------------- Notă *) Pentru meserii simple accesibile pregătirii individuale sub supraveghere.
   +  Anexa 7la normele metodologiceCATALOGcu rezultatele obţinute la examenul de absolvire a cursurilor de calificare sau recalificare în meseria ...................
                         
    Nr. crt.Numele şi prenumelePregătirea teoreticăNota la proba practicăMedia generalăObservaţii
    Obiectul:Obiectul:
        scrisoralmediascrisoralmedia      
                         
           
    Comisia de examinare:
           
    1..........................................................Preşedinte,
    2..........................................................  
    3..........................................................  
    4..........................................................  
    5..........................................................  
      (Numele şi prenumele)(Semnătura)
   +  Anexa 8la normele metodologice REGISTRU de evidenta a cursurilor de perfecţionare şi a altor forme de perfecţionare
                             
    Nr. crt.Denumirea cursului, a programului de perfecţionare (sau a altor forme de perfecţionare a pregătirii)Responsabilul cursului/ programuluiLocul unde este organizatDataNumărul de cursanţiNumărul absolvenţilorMenţiuni
    deschideriiîncheieriiÎnscrişiRetraşi (exmatriculaţi)Rămaşi înscrişi
    TotalFemeiTotalFemei
                             
   +  Anexa 9la normele metodologice - FAŢA -
               
    ROMÂNIA   ROMÂNIA
    ..................................1)   ........................................
    ..................................2)   ........................................
         
    Seria ......Nr. ..........     Seria .... Nr. ........
         
    CERTIFICAT   CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE CALIFICARE
    ............................... născut(ă) în anul 19......., luna ................, ziua ......., în localitatea ..........., judeţul ..................., fiul (fiica) lui ............... şi al(a) ..........., absolvent(ă) al(a) ...................3), a urmat cursul de calificare la locul de muncă cu durata de ...............4) luni la ................................., din localitatea ...................., judeţul ................., şi a promovat examenul de calificare în anul .................., luna ................., fiind declarat(ă) muncitor calificat în meseria ........... .........................................   ................., născut(ă) .......... în anul 19 ..., luna ........, ziua ......, în localitatea .............., judeţul ............., fiul(fiica) lui .......... şi al(a) ............, absolvent(ă) al(a) ..........., a urmat cursul de calificare la locul de muncă cu durata de .... luni, la ......., din localitatea ........., judeţul .............., şi a promovat examenul de calificare în anul 19.., luna ......., fiind declarat(ă) muncitor calificat în meseria ....................................... ..................................................
         
    L.S.Preşedintele   L.S.Preşedintele
    Director,comisiei de examinare,   Director,comisiei de examinare,
        Nr. ...................
    Nr. ...........5)   Data eliberării: anul 19..., luna ..., ziua .... .
    Data eliberării: anul 19.....,    
    luna ...................., ziua ......... .   Semnătura titularului ............
  - verso -Se completează:1) denumirea organului de specialitate al administraţiei publice centrale;2) denumirea unităţii care organizează cursul;3) liceului, învăţământului obligatoriu de 10 ani, şcolii de 8(7) ani sau de 4 clase primare, după caz;4. în cifre şi litere;5) numărul curent din registrul de evidenta a actelor de studii.Decuparea certificatului din carnet se face prin tăiere cu foarfeca pe linia ondulata.
   +  Anexa 10la normele metodologiceMINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEDirecţia de muncă şi protecţie socială ......../Centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilorCERTIFICAT DE ABSOLVIREDl/Dna ..................., născut(a) în anul ...., luna ........., ziua .........., în localitatea ................, judeţul ..........., de profesie ..............., a absolvit cursul de perfecţionare în ......................., desfăşurat în perioada ................., obţinând nota ......... .Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederileHotărârii Guvernului nr. 288/1991privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor.
       
    Director,Preşedintele
      comisiei de examinare,
  Nr. ...............Data ..............
   +  Anexa 11la normele metodologice REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALĂ a eliberării certificatelor de absolvire a cursurilor sau a altor forme de perfecţionare profesională┌────┬────────┬───────┬──────┬──────┬────────┬──────┬───────┬───────┬──────┐│Nr. │ Numele │ Locul │ │ │ Forma │ Spe- │ Media │ Data │ Sem- ││crt.│ şi │ şi │ Pro- │ Stu- │ de │ ci- │ obţi- │ eli- │ nă- ││ │ prenu- │ data │ fe- │ di- │ per- │ ali- │ nută │ beră- │ tura ││ │ mele │ naşte-│ sia │ ile │ fecţi- │ za- │ │ rii │ de ││ │ titu- │ rii │ │ │ onare │ rea │ │ │ pri- ││ │ laru- │ │ │ │ urmată │ │ │ │ mire ││ │ lui │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼───────┼──────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴───────┴──────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴──────┘
   +  Anexa 2NORME de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor  +  Capitolul 1 Înfiinţarea centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor  +  Articolul 1Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sunt instituţii publice de pregătire şi perfecţionare profesională, cu personalitate juridică, finanţate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. Ele se înfiinţează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin ordin al ministrului, la propunerea direcţiilor teritoriale de muncă şi protecţie socială în subordinea cărora se organizează şi în baza referatului de necesitate al Direcţiei de formare şi integrare profesională din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.Prin ordinul de înfiinţare se stabilesc denumirea, sediul, obiectul de activitate, patrimoniul, structura organizatorică şi statul de funcţii.  +  Articolul 2 (1) Pentru înfiinţarea unui centru de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) la nivelul judeţului sa existe cerinţe pentru calificarea, recalificarea sau perfecţionarea pregătirii profesionale a cel puţin 500 de persoane (cursanţi) care beneficiază, potrivit legii, de aceasta forma de protecţie socială. Prin cursant se înţelege participantul la un curs cu o durată medie de 16 saptamini; b) sa existe condiţii materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii de pregătire profesională (inclusiv local preluat în administrare sau închiriat).Aceste condiţii vor fi verificate de către personalul de specialitate din Direcţia de formare şi integrare profesională din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) În judeţele în care nu exista asemenea condiţii, organizarea activităţii de pregătire profesională a şomerilor se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul oficiului forţei de muncă. (3) În subordinea unui centru de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se pot înfiinţa filiale, fără personalitate juridică, în alte localităţi decît cea în care se afla sediul principal, dacă aceste filiale asigura pregătirea a cel puţin 300 de cursanţi anual, fiecare, şi dacă sunt asigurate condiţiile prevăzute la alin. (1) al acestui articol. (4) Înfiinţarea unei filiale se propune de către centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, se avizează de către directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială şi de către Direcţia generală forta de muncă şi şomaj din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi se aproba de către secretarul de stat coordonator.  +  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor  +  Articolul 3 (1) După modul de organizare a activităţii, centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se clasifica în următoarele categorii: a) categoria a III-a - centre mici, care nu dispun de spaţii de instruire proprii şi care desfăşoară numai activitatea de organizare, fiind un intermediar între oficiul forţei de muncă şi unităţile la care se desfăşoară activitatea de pregătire a 500 - 1.000 de cursanţi/an. Aceste centre nu pot înfiinţa filiale; b) categoria a II-a - centre mijlocii, care desfăşoară, pe lângă activitatea de organizare, şi activitatea de pregătire teoretică şi au minimum 5 sali de curs. Aceste centre pot avea şi unele ateliere de instruire practica a 750 - 1.500 de cursanţi/an pentru activităţi de birou (informatica, birotica) sau pentru unele meserii din sfera serviciilor (croitorie, broderie, tricotaje, reparaţii aparate de uz casnic); c) categoria I - centre mari (campus), dotate cu cel puţin 10 sali de curs şi ateliere proprii de instruire practica a peste 1.500 de cursanţi/an pentru meserii care au nevoie de utilaje pentru astfel de activităţi (de exemplu: sudura, tinichigerie, reparaţii auto, prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor etc.), precum şi cu anexe gospodăreşti (spaţii de cazare şi masa).Centrele de categoria I şi a II-a îşi organizează activitatea de baza pe profiluri de pregătire şi pot avea în subordine filiale teritoriale organizate după modelul centrelor de categoria a III-a sau după modelul propriu. (2) Centrele de categoria I şi a II-a trebuie să dispună de o baza material-didactica corespunzătoare desfăşurării activităţii de pregătire profesională, la nivelul standardelor în vigoare. (3) Categoria de organizare a centrului se precizează în ordinul de înfiinţare.  +  Articolul 4Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare au următoarele atribuţii: a) organizează cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională în meserii sau activităţi cerute de piaţa forţei de muncă pentru somerii selectaţi, orientati profesional şi recomandaţi de oficiul forţei de muncă.Partea teoretică a cursurilor la centrele de categoria I şi a II-a se realizează în sălile centrelor, iar partea practica, în cazul în care centrele nu au ateliere proprii, se realizează, pe bază de convenţie, la agenţii economici.Pentru unele meserii la care pregătirea teoretică nu poate fi realizată în centrele de categoria I şi a II-a sau în filialele lor, acestea vor încheia convenţii cu unităţile prevăzute laart. 1 alin. (2) lit.b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată, după modelul prezentat în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a şomerilor; b) organizează, la cererea agenţilor economici şi a altor unităţi interesate, cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională; c) realizează pregătirea teoretică a ucenicilor care se califica la mestesugarii cu ateliere proprii, în meserii, profesii sau ocupaţii pentru care aceasta pregătire este prevăzută a se efectua prin cursuri de calificare; d) executa, la cerere, prestaţii de asistenţa metodologică şi de specialitate pentru cursurile de calificare, recalificare sau perfecţionare care se desfăşoară în unităţi; executa programe şi documentaţii de instruire, precum şi expuneri de teme pentru aceste unităţi; e) elaborează planuri şi programe de pregătire pentru meseriile şi activităţile pentru care se organizează cursuri sau alte forme de pregătire; f) participa, la solicitarea direcţiilor de muncă şi protecţie socială şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice locale, în regim de prestaţii, la elaborarea de studii şi prognoze privind evoluţia pieţei forţei de muncă pe meserii, profesii şi activităţi şi mutaţiile care se vor produce în conţinutul acestora; g) atesta capacitatea profesională a persoanelor care solicită autorizarea în vederea efectuării unor activităţi de libera iniţiativă, conform prevederilor din anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 şi ale Precizărilor nr. 647/1990 ale Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale; h) organizează activitatea comisiei de examinare pentru constatarea calificării în vederea obţinerii cărţii de mestesugar, conform Instrucţiunilor nr. 170.013/1971 ale Ministerului Muncii.  +  Articolul 5 (1) Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor pot avea în structura lor, în funcţie de categoria de clasificare menţionată la art. 3, de regula, un compartiment de instruire sau de organizare de cursuri, un compartiment auxiliar activităţii de instruire, un compartiment economic, administrativ şi de secretariat, conform structurii organizatorice din anexele nr. 1, 1a) şi 1b) la prezentele norme. Compartimentul de instruire este constituit dintr-un număr de specialişti sau experţi corespunzător numărului de ore teoretice prevăzut a fi desfăşurat într-un an. Numărul total de specialişti cu activităţi de organizare de cursuri şi de predare şi instruire, precum şi numărul posturilor necesare bunei desfăşurări a activităţii centrului, altele decît cele de predare-instruire, se stabileşte prin statul de funcţii care se aproba anual. (2) Principalele sarcini ale compartimentului de organizare de cursuri, de predare şi de instruire în domeniul pregătirii profesionale sunt:- organizarea cursurilor de calificare, recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale a şomerilor;- participarea, în limita criteriilor metodologice de normare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, la activitatea directa cu grupa de cursanţi (expuneri, dezbateri, aplicaţii, examinari etc.);- elaborarea planurilor şi programelor de pregătire;- activităţi de asistenţa metodologică.  +  Articolul 6Numărul posturilor pentru centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se normeaza astfel:A. Funcţii de conducere:- director - se utilizează cîte un post la centrele de categoria I şi a II-a, cu obligaţia ca acesta sa desfăşoare şi 40% din activităţile directe de instruire prevăzute la pct. 1 lit a) din anexa nr. 2 la prezentele norme;- şef de centru - un post la centrele de categoria a III-a.La filialele organizate pe structura centrelor de categoria I şi a II-a prevăzute cu activităţi de predare se poate utiliza funcţia de şef de centru, care are şi obligaţia de a presta şi 25% din activităţile directe de instruire prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme.B. Funcţii de execuţie a) La centrele de categoria a III-a:- 2-3 posturi de referent sau de subinginer (1 post la 300 de cursanţi/an). Aceştia vor fi desemnaţi ca organizatori de curs. Aceste posturi pot fi repartizate pe zonele cu număr mare de şomeri, în care este necesară activitatea de pregătire a acestora;- 1 post de secretar pentru evidenta cursurilor şi a cursanţilor;- 1 post de dactilograf;- 1 post de contabil;- 1 post de economist pentru stabilirea corecta a devizelor de cheltuieli; şi- 1 post de muncitor necalificat. b) La centrele de categoria a II-a:- expert gradele I, II, III, Iv sau subinginer gradele I, II, III, IV - conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993. Numărul de posturi se aproba prin statul de funcţii şi este determinat prin norma aferentă activităţii directe de predare şi de instruire a unui expert (500 de ore/an), aplicată la numărul de cursanţi stabilit a se pregati anual de către fiecare centru. Funcţiile de expert cu atribuţii de predare şi de instruire se ocupa numai dacă acestora le poate fi asigurata integral norma anuală prevăzută la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 2 la prezentele norme. Pentru restul orelor de predare neacoperite se folosesc specialişti pentru a căror activitate se va folosi plata cu ora, potrivit art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 şi instrucţiunilor privind plata cu ora pentru activitatea de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- 1 post de referent sau de tehnician la 300 de cursanţi/an (pentru urmărirea practicii);- 1 post de tehnician (laborant) mijloace didactice;- 1-2 posturi de secretar pentru evidenta cursurilor şi a cursanţilor;- 1 post de dactilograf;- 1 post de contabil;- 1 post de economist;- 1 post de muncitor calificat pentru întreţinere;- 1 post de muncitor necalificat;- 1 post de magaziner sau de casier;- 1 post de bibliotecar.La aceste centre, pe lângă numărul de experţi normati pot fi folosite şi funcţiile de referent sau de subinginer, prevăzute la centrele de categoria a III-a, ca organizatori de cursuri, pentru activităţile la care pregătirea teoretică nu se poate organiza în localul centrului (1 post la 300 de cursanţi/an). c) La centrele de categoria I:În afară funcţiilor prevăzute la centrele de categoria a II-a se vor folosi, în funcţie de dezvoltarea centrelor: instructori pentru desfăşurarea practicii în atelierele proprii - 1 instructor la 25 de cursanţi medie zilnica, alte funcţii administrative, în condiţiile legii.Funcţia de instructor de practica poate fi folosită şi la centrele de categoria a II-a, dacă acestea au ateliere proprii.  +  Articolul 7Statul de funcţii pentru fiecare centru de categoria I şi a II-a se aproba de către secretarul de stat din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale care răspunde de aceasta activitate, iar pentru centrele de categoria a III-a, de către directorul general al Direcţiei generale forta de muncă şi şomaj.  +  Articolul 8Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, întocmit pe baza atribuţiilor prevăzute la art. 4 din prezentele norme şi aprobat de către directorul direcţiei de muncă şi protecţie socială.  +  Articolul 9Personalul centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se selectioneaza după criterii de competenţa profesională şi se angajează în condiţiile legii. Din comisia de concurs pentru încadrarea directorului sau a şefului de centru şi a experţilor va face parte obligatoriu şi un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Direcţia de formare şi integrare profesională.  +  Articolul 10 (1) Trecerea centrelor dintr-o categorie în alta se face prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale. (2) Categoriile centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, înfiinţate până la data prezentului ordin, vor fi stabilite cu ocazia aprobării statului de funcţii pentru anul 1996.  +  Capitolul 3 Finanţarea centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor  +  Articolul 11 (1) Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sunt finanţate din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, potrivit legii, au patrimoniu, buget de venituri şi cheltuieli şi întocmesc bilanţ contabil. (2) Centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor întocmeşte şi înaintează, spre aprobare, direcţiei de muncă şi protecţie socială - oficiul forţei de muncă, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, în limita sumelor prevăzute în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, aprobat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru oficiile forţei de muncă. (3) Direcţiile de muncă şi protecţie socială - oficiile forţei de muncă au obligaţia de a verifica, de a analiza şi de a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, pe care îl va inainta acestuia. (4) O dată cu aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor are obligaţia de a defalca pe trimestre bugetul anual aprobat. (5) Bugetul centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, cuprinde:I. Partea de venituri, formată din:1. venituri obţinute din prestaţiile efectuate de centre, precum şi din lucrările efectuate de către cursanţi în perioada de pregătire;2. donaţii şi sponsorizări;3. subvenţii.II. Partea de cheltuieli, formată din:A. CHELTUIELI CURENTEA. 1. Cheltuieli de personalA. 2. Cheltuieli materiale şi servicii:- materiale şi prestări de servicii- reparaţii curente- reparaţii capitale- alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale.B. CHELTUIELI DE CAPITALIII. Partea Excedent/Deficit (+/-) (6) Veniturile obţinute din prestaţiile efectuate de către centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, precum şi din lucrările efectuate de către cursanţi în perioada de pregătire, din care se plătesc indemnizaţiile menţionate laart. 10 lit. A.e) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată, se vărsa la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj al oficiului forţei de muncă. Sumele încasate, reprezentind venituri ale centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, se virează obligatoriu în contul oficiilor forţei de muncă, fiind fructificate prin bonificarea dobinzii. (7) Pentru efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul în curs, centrul de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor solicita, în baza unui referat de necesitate, ori de cîte ori este cazul, sumele necesare. Oficiul forţei de muncă are obligaţia de a analiza şi verifica necesitatea sumelor solicitate şi de a vira imediat sumele necesare centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor. Se pot efectua toate categoriile de cheltuieli prevăzute înHotărârea Guvernului nr. 288/1991, republicată. (8) Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor aplica planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare a acestuia pentru instituţiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984, cu modificările ulterioare, şi precizările metodologice privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi a veniturilor şi cheltuielilor centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, avizate de Ministerul Finanţelor cu adresa nr. 160.797/1995. (9) Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor au obligaţia de a organiza şi de a conduce contabilitatea proprie, de a întocmi contul lunar de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor şi darea de seama contabila trimestriala pe care o depun la direcţia de muncă şi protecţie socială - oficiul forţei de muncă. (10) Centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor organizează contul financiar propriu şi supun actele de plată direcţiei de muncă şi protecţie socială - oficiul forţei de muncă, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv pentru orice suma ce urmează a fi cheltuită din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (11) Oficiile forţei de muncă au obligaţia de a pune la dispoziţia centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor sumele primite de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Direcţia generală forta de muncă şi şomaj, din redistribuirea cotei de 10% din dobinda constituită la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi de 10% din veniturile obţinute din prestaţiile efectuate de către centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, precum şi din lucrările efectuate de cursanţi în perioada de pregătire, sume care, în conformitate cu prevederile legale, vor fi utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale, reparaţii la clădiri şi alte mijloace fixe, dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar şi cheltuieli de personal. Nivelul sumelor prevăzute la poziţiile menţionate anterior şi cuprinse în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, respectiv în bugetul de venituri şi cheltuieli al centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor se avizează de către Direcţia de formare şi integrare profesională din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la normeSTRUCTURA ORGANIZATORICĂ-CADRU pentru centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, de categoria a III-a                           ┌────────────┐                           │ Şef centru │                           └─────┬──────┘                                 │                 ┌───────────────┴┬────────────────┐                 │ │ │    ┌────────────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ ┌───────┴────────────────┐    │ Organizare cursuri │ │ Secretariat │ │ Economic─administrativ │    └────────────────────┘ └─────────────┘ └────────────────────────┘ Numărul posturilor se normeaza potrivit art. 6 din norme.  +  Anexa 1a)la norme STRUCTURA ORGANIZATORICĂ-CADRU pentru centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, de categoria a II-a                          ┌──────────┐                          │ DIRECTOR │                          └────┬─────┘                               │            ┌───────┬──────────┴─────────────────────┐            │ │ ┌────────────────────┐ │    ┌───────┴───┐ ├───┤ Mijloace didactice │ ┌────┴───────────────────┐    │ Instruire │ │ └────────────────────┘ │ Economic─administrativ │    └───────────┘ │ ┌────────────┐ └────────────────────────┘                    └───┤ Bibliotecă │                        └────────────┘Numărul posturilor se normeaza potrivit art. 6 din norme.  +  Anexa 1b)la norme STRUCTURA ORGANIZATORICĂ-CADRU pentru centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, de categoria I                          ┌──────────┐                          │ DIRECTOR │                          └────┬─────┘                               │            ┌─────────┬────────┴──────────────────┐            │ │ ┌────────────────────┐ │    ┌───────┴─────┐ ├───┤ Mijloace didactice │ │ ┌────────────────────┐    │ Instruire*) │ │ └────────────────────┘ ├───┤ Financiar─contabil │    └─────────────┘ │ ┌────────────┐ │ └────────────────────┘                      └───┤ Bibliotecă │ │ ┌─────────────┐                          └────────────┘ ├───┤ Secretariat │                                                  │ └─────────────┘                                                  │ ┌────────────────┐                                                  │ │ Administrativ─ │                                                  └───┤ gospodăresc **)│                                                      └────────────────┘ Notă *) Numărul posturilor se normeaza potrivit art. 6 din norme.Posturile de instructor corespund numărului de ateliere din centru, pe schimb de lucru. Notă **) Se normeaza în funcţie de dotările centrului.  +  Anexa 2la normeCRITERII METODOLOGICEde normare a activităţii de predare şi de instruire din centrele de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor
         
    Nr. crt.ActivitateaNumărul de ore/an
    1.Activitatea de predare şi de instruire - TOTAL, din care:1.500 - 1.800
      a) activităţi directe de instruire cu grupa de cursanţi, în care se includ: expuneri, dezbateri, aplicaţii practice, verificări, examinări400 - 500
      b) activităţi de elaborare şi de pregătire a planurilor şi a programelor, în care se includ: elaborarea planurilor şi a programelor, a materialelor de instruire - lecţii, scheme, planşe, chestionare, alte instrumente de verificare a cunoştinţelor -, precum şi pregătirea materialelor şi a mijloacelor audiovizuale necesare instruirii500 - 600
      c) activităţi de conducere a programelor de instruire: planificarea, organizarea şi asigurarea condiţiilor de realizare a cursurilor, convocarea cursanţilor şi a personalului de predare din afara centrului, urmărirea pregătirii în afara centrului, încheierea de convenţii de pregătire cu alte unităţi, organizarea vizitelor de documentare şi a schimburilor de experienţă600 - 700
    2.Activităţi de asistenţă metodologică şi de specialitate pentru instruirea cursanţilor, participarea la elaborarea studiilor privind cererea şi oferta forţei de muncămaximum 240
   +  Anexa 3la norme BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIal centrului de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor
     
    I. VENITURI-TOTAL, din care:
    1. Venituri curente:
    1.1. Venituri obţinute din prestaţiile efectuate, precum şi din lucrările efectuate de către cursanţi în perioada de pregătire
    1.2. Donaţii şi sponsorizări
    2. Subvenţii:
    2.1. Sume primite din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj pentru activitatea curentă
    2.2. Sume primite din redistribuire din fondul de 10% constituit din dobânda pentru:
    - cheltuieli de personal
    - reparaţii curente
    - reparaţii capitale
    - cheltuieli de capital.
    II. CHELTUIELI-TOTAL, din care:
    A. Cheltuieli curente
    Titlul I - Cheltuieli de personal:
    - Cheltuieli cu salariile
    - Salarii
    - Salarii plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
    - Alte drepturi de personal
    - Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    - Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj
    - Deplasări, detaşări, transferări
    Titlul II - Cheltuieli materiale şi servicii:
    - Drepturi cu caracter social
    - Manuale şi rechizite şcolare
    - Transport
    - Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
    - Încălzit
    - Iluminat şi forţă motrice
    - Apă, canal, salubritate
    - Poştă, telefon, telex, radio, televizor
    - Furnituri de birou
    - Materiale pentru curăţenie
    - Alte materiale şi prestări de servicii
    - Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
    - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
    - Reparaţii curente
    - Reparaţii capitale
    - Cărţi şi publicaţii
    - Protecţia muncii
    - Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale:
    - cheltuieli legate de cazare, acordate cursanţilor;
    - cheltuieli de abonament pentru transport feroviar, auto;
    - cheltuieli pentru editarea unor materiale tipărite, a planurilor şi programelor de pregătire, a manualelor, materialelor didactice, pentru publicitate prin radio, presă, televiziune;
    - cheltuieli privind organizarea unor acţiuni de informare şi popularizare despre piaţa forţei de muncă şi a pregătirii profesionale.
    B. Cheltuieli de capital
    C. Rezerve Excedent/Deficit (+/-)
    - Excedent
    - Deficit
  -------