LEGE nr. 37 din 1 martie 2006privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor şi fâneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor este o problemă de interes naţional şi constituie o obligaţie pentru autorităţile publice, producătorii agricoli şi pentru toţi cetăţenii României.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea de reglementare în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi al produselor de uz fitosanitar, care coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Agenţia Naţională Fitosanitară. (2) Agenţia Naţională Fitosanitară se înfiinţează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu rang de direcţie, prin reorganizarea Direcţiei fitosanitare şi pentru selecţie vegetală, care se desfiinţează, cu un număr total de 20 de posturi. (3) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Fitosanitare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 3Agenţia Naţională Fitosanitară are următoarele atribuţii:1. organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întregul teritoriu al ţării după o concepţie unitară, care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor şi fâneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă şi a produselor agricole depozitate;2. coordonarea, îndrumarea tehnică şi controlul activităţii în domeniul fitosanitar şi al omologării şi utilizării produselor de uz fitosanitar;3. stabilirea normelor fitosanitare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale;4. elaborarea strategiei fitosanitare privind apărarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor de carantină şi în domeniul produselor de uz fitosanitar, în concordanţă cu normele Uniunii Europene, urmărind implementarea acesteia;5. elaborarea proiectelor de lege, a hotărârilor, a ordinelor şi a altor acte normative care privesc activitatea de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară şi regimul produselor de uz fitosanitar, armonizată cu directivele Uniunii Europene, în scopul îmbunătăţirii şi perfecţionării legislaţiei naţionale, organizării, dotării şi funcţionării serviciilor naţionale fitosanitare;6. elaborarea sau, după caz, reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a altor regulamente care privesc activitatea de protecţie a plantelor, carantină fitosanitară şi produsele de uz fitosanitar;7. controlul aplicării şi respectării tuturor dispoziţiilor legale, normelor tehnice în domeniul fitosanitar şi al produselor de uz fitosanitar;8. organizarea şi urmărirea asigurării dotării tehnice şi materiale a unităţilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară, Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante şi Produse Vegetale şi a inspectoratelor de control fitosanitar vamal;9. organizarea unui sistem informaţional unic pentru monitorizarea plantelor vegetale şi produselor vegetale care se exportă, se importă sau tranzitează România;10. stabilirea necesarului de personal şi elaborarea, în condiţiile legii şi ale normativelor în vigoare, a criteriilor tehnice privind încadrarea şi asigurarea personalului de specialitate pentru unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante şi Produse Vegetale şi pentru inspectoratele de control fitosanitar vamal;11. promovarea, implementarea şi menţinerea sistemului de asigurare a calităţii în concordanţă cu normele în vigoare pentru toate unităţile aflate în coordonare tehnică;12. coordonarea tuturor activităţilor privind evaluarea dosarelor produselor de uz fitosanitar în vederea omologării;13. evaluarea dosarelor produselor pentru protecţia plantelor în vederea omologării, secţiunea reziduuri şi evaluarea riscului pentru consumatori;14. asigurarea controlului oficial al reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale, în cadrul siguranţei alimentare, prin Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante şi Produse Vegetale;15. asigurarea coordonării eliberării paşaportului fitosanitar, înregistrării producătorilor, importatorilor, centrelor de expediere şi depozitelor colective de plante şi produse vegetale, gestionarea filierelor de risc pe sectoare de producţie;16. gestionarea apariţiei organismelor de carantină;17. asigurarea controlului postomologare al calităţii produselor pentru protecţia plantelor prin laboratoarele specializate şi controlul utilizării acestor produse prin unităţile fitosanitare;18. asigurarea instruirii personalului de specialitate de la nivel teritorial şi vamal;19. organizarea sistemului naţional de omologare a produselor de uz fitosanitar, conform standardelor Uniunii Europene, şi participă la elaborarea periodică a Codexului produselor pentru protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate în România;20. organizarea la nivel naţional a poliţiei fitosanitare;21. participarea la organizarea concursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale;22. abilitarea agenţilor economici pentru importul mostrelor de produse de uz fitosanitar, în condiţiile legii;23. fundamentarea şi elaborarea de propuneri, anual, privind necesarul de fonduri pentru acţiunile de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară finanţate de la bugetul de stat;24. reprezentarea României la următoarele organisme internaţionale: Organizaţia Europeană şi Mediteraneeană de Protecţia Plantelor, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Uniunea Internaţională pentru Chimie Pură şi Aplicată, Unitatea pentru Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii, Comisia Europeană pentru Prezervare şi Acces, Autoritatea Europeană pentru siguranţa Alimentară şi Organizaţia Europeană pentru Coordonarea Pesticidelor şi altele asemenea;25. colaborarea cu universităţile de profil, Societatea Naţională pentru Protecţia Plantelor şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, în elaborarea strategiilor de protecţie a plantelor;26. stabilirea şi organizarea de întâlniri şi vizite reciproce cu autorităţile fitosanitare şi organizaţiile profesionale din alte ţări;27. asigurarea relaţiei cu Comisia Uniunii Europene;28. asigurarea relaţiei cu asociaţiile profesionale;29. organizarea de consfătuiri, simpozioane, instruiri şi dezbateri pe teme profesionale;30. iniţierea, elaborarea şi urmărirea implementării următoarelor proiecte: instrumente de preaderare finanţate de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în vederea aderării la Uniunea Europeană (PHARE), Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD), Banca Mondială, în domeniul fitosanitar;31. coordonarea şi asigurarea funcţionării programelor informatice din domeniul fitosanitar: FITOEXPERT, PESTEXPERT şi SINPP.  +  Articolul 4 (1) Agenţia Naţională Fitosanitară coordonează din punct de vedere tehnic următoarele instituţii publice: a) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară; b) unităţile fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor; d) Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide din Plante şi Produse Vegetale. (2) Unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se reorganizează şi vor desfăşura activităţi suplimentare privind controlul şi monitorizarea organismelor de carantină pentru producătorii agricoli şi prestatorii de servicii cu plante şi produse vegetale. Numărul de posturi aferent unităţilor fitosanitare se suplimentează cu 126 de posturi.  +  Articolul 5Unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează următoarele activităţi: a) diagnoza şi prognoza agenţilor de dăunare şi avertizare a producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind apariţia şi evoluţia acestora; b) controlul fitosanitar al plantelor şi produselor vegetale importate şi exportate, care circulă însoţite de paşaport fitosanitar; c) organizarea la nivel de judeţ a reţelei de centre pentru protecţia plantelor; d) depistarea bolilor, a dăunătorilor şi buruienilor de carantină; e) testarea acţiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, în vederea omologării în condiţii de producţie; f) abilitarea agenţilor economici pentru import, comercializare şi prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar, în condiţiile legii; g) prelevarea probelor pentru controlul oficial al calităţii produselor pentru protecţia plantelor, prin laboratorul central şi prin laboratoarele regionale specializate; h) prelevarea probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide din plante şi produse vegetale din producţia internă şi din import; i) asigurarea la nivelul judeţului a controlului, monitorizării generale şi monitorizărilor specifice pentru organismele de carantină, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare fitosanitară; j) coordonarea, elaborarea şi urmărirea aplicării tehnologiilor din domeniul protecţiei plantelor; k) activitatea de poliţie fitosanitară; l) urmărirea respectării legislaţiei în vigoare în domeniu; m) eliberarea paşapoartelor fitosanitare, a certificatelor fitosanitare şi a altor documente prevăzute de lege; n) dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii; o) participarea la implementarea programelor cu finanţare externă, şi anume: Instrumentul de preaderare finanţat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în vederea aderării la Uniunea Europeană (PHARE), Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (SAPARD) şi Banca Mondială, în domeniul fitosanitar; p) actualizarea bazei de date a Sistemului Informatic Naţional pentru Protecţia Plantelor; r) asigurarea implementării reglementărilor specifice, armonizate cu reglementările comunitare în domeniu; s) participarea la misiunile de evaluare tehnică organizate de Comisia Europeană TAIEX;ş) fac, anual, propuneri Agenţiei Naţionale Fitosanitare privind necesarul de fonduri pentru combaterea agenţilor de dăunare subvenţionaţi de la bugetul de stat; t) urmărirea modului de utilizare a fondurilor bugetare destinate protecţiei plantelor;ţ) organizarea simpozioanelor şi instruirilor pe probleme specifice pentru producătorii agricoli şi prestatorii de servicii de la nivelul judeţului; u) controlul utilizării, depozitării şi etichetării produselor pentru protecţia plantelor; v) participarea la activităţile şi întâlnirile organizate în cadrul sistemului de siguranţă alimentară.  +  Articolul 6Serviciile publice de protecţie a plantelor, aflate în subordinea consiliilor judeţene, se privatizează.  +  Articolul 7 (1) În situaţia apariţiei agenţilor de dăunare, care prin atacul lor pun în pericol producţia agricolă, atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alocă fonduri de la buget pentru acţiunea de combatere a acestora, în scopul achiziţionării produselor de uz fitosanitar şi achitării contravalorii lucrărilor de combatere a agenţilor dăunători. (2) Agenţii de dăunare se nominalizează prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 11 octombrie 2002, şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 1 martie 2006.Nr. 37.-----------