LEGE nr. 36 din 1 martie 2006pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate.2. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1, 4^2 și 4^3, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 14, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) dezvoltă politici interne și proceduri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului și desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă a angajaților. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) desemnează un ofițer de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile de control pentru testarea sistemului.4^2. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:a) autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii;b) autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementărilor în vigoare, supravegherii prudențiale a unor autorități, atribuțiile de supraveghere, verificare și control se îndeplinesc de Oficiu;c) structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin. (1) lit. e^1).4^3. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și structurile prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul.3. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5^1 și 5^2, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;c) retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;e) anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;f) închiderea unității.5^2. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului, al autorităților sau al structurilor prevăzute la art. 17.  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 1 martie 2006.Nr. 36.----------