REGULAMENT - CADRU din 23 ianuarie 2006pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 1 martie 2006  A. Instrucţiuni de utilizare a conţinutului-cadru  +  Articolul 1 (1) Memoriul tehnic va avea o "foaie de capăt" care va cuprinde: denumirea obiectivului hidrotehnic, data elaborării, unitatea elaboratoare, unităţile competente pentru avizarea şi aprobarea documentaţiei, cu numele, prenumele şi semnăturile conducătorilor, precum şi ştampilele acestor unităţi. (2) De asemenea, regulamentul de exploatare va avea o listă cu numele, prenumele şi semnăturile colectivului de elaboratori, care răspund de corectitudinea conţinutului memoriului tehnic şi a anexelor.  +  Articolul 2Regulamentul de exploatare se elaborează prin adaptarea conţinutului-cadru la specificul obiectivului hidrotehnic, menţinând numerotarea capitolelor, subcapitolelor şi punctelor, chiar dacă nu toate prevederile conţinutului-cadru se regăsesc în cazul obiectivului hidrotehnic respectiv.  +  Articolul 3Regulamentul de exploatare trebuie să răspundă următoarelor exigenţe: a) să corespundă stadiului de amenajare realizat, în funcţiune, dotărilor, gamei de folosinţe beneficiare, surselor de informare existente, nivelului de cunoaştere, stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor şi instalaţiilor, toate la data elaborării; b) să posede un caracter operativ, conţinutul să cuprindă elemente necesare exploatării operative; c) să realizeze definirea precisă a regimurilor de funcţionare, să conţină reguli de exploatare şi condiţii de funcţionare precise, fără ambiguităţi sau posibilităţi de interpretare; d) să fie neredundant, respectiv să nu conţină prevederi în formulări diferite pentru aceeaşi problemă; e) să fie comod în utilizare, să ţină seama de pregătirea reală a personalului operativ de exploatare căruia se adresează.B. Conţinutul-cadru  +  Capitolul I Date generale1.1. Denumirea obiectivului şi deţinătorul acestuia (denumirea obiectivului, deţinător/administrator, unitate de exploatare)1.2. Amplasament (curs de apă, cod hidrografic, bornă cadastrală, localizare - faţă de izvor sau faţă de o confluenţă importantă, construcţii hidrotehnice în amonte şi/sau în aval, localitate apropiată etc.)(Anexa nr. 1 la regulamentul de exploatare - Plan de situaţie, scara 1:100.000 sau 1:200.000)1.3. Acte şi documente de identificare: a) actul de aprobare a investiţiei; titularul investiţiei; b) avizul/acordul de gospodărire a apelor; emitent; c) autorizaţia de gospodărire a apelor; emitent; d) proiectant (unităţi de proiectare), general şi de specialitate; e) constructori; f) perioada de construcţie; g) data punerii în funcţiune; h) clasa de importanţă a construcţiei; i) categoria de importanţă (conform Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor - NTLH-021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 19 iunie 2002); j) zona seismică.1.4. Funcţiile obiectivului (conform datelor din proiect):1.4.1. alimentări cu apă ale localităţilor (debit mediu total);1.4.2. alimentări cu apă ale industriilor (debit mediu total);1.4.3. irigaţii (suprafaţa totală şi debit mediu total);1.4.4. piscicultură - în cuveta lacului/în aval (suprafaţa/debit total);1.4.5. producerea energiei electrice (putere instalată, producţie de energie în anul mediu);1.4.6. atenuarea viiturilor (pentru viiturile de calcul şi de verificare - debite maxime, coeficienţi/grade de atenuare; se poate completa cu datele referitoare la viituri cu alte asigurări, dacă se dispune de elementele necesare; obiective apărate prin efectul de atenuare al lacului - global);1.4.7. debit minim necesar în albia aval (de servitute, salubru);1.4.8. alte folosinţe (agrement, sport nautic etc.).(Anexa nr. 2 la regulamentul de exploatare - Principalele funcţiuni ale obiectivului/amenajării)NOTĂ:Dacă numărul folosinţelor, la fiecare funcţiune, nu este mai mare de 3, elementele solicitate de anexa nr. 2 pot fi incluse în text şi se renunţă la anexa nr. 2.  +  Capitolul II Caracteristici tehnice şi constructive2.1. Parametrii caracteristici ai amenajării┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┐│ Tipul parametrilor │ Niveluri │ Cota (mdM) │├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┤│ │ - Talveg │ ││ │ - Golire de fund (ax) │ ││ │ - Priză (radier sau ax) │ ││Parametrii determinaţi de │ - Golire semiadâncime (ax) │ ││caracteristici constructive │ - Creastă deversor │ ││ │ - Muchia superioară a stavilei │ ││ │ de pe deversor │ ││ │ - Coronament baraj frontal │ ││ │ - Coronament baraj (dig) lateral │ │└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┘┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┐│Tipul parametrilor │ Volume │ (milioane ││ │ │ mc) │├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┤│ │- Total (la nivel maxim de │ ││ │ verificare) │ ││Parametrii determinaţi de │- Brut teoretic (la muchia │ ││caracteristici naturale şi │ superioară a stavilei)* │ ││constructive │- Brut (la NNR)* │ ││ │- Neevacuabil │ │└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┘┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────┐│ Tipul parametrilor │ Volume │ (milioane ││ │ │ mc) │├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────┤│ │ - Util* │ ││ │ - Rezervă de fier* │ ││Parametrii determinaţi de │ - De atenuare (între nivelul │ ││condiţiile de exploatare │ maxim de calcul şi NNR; între │ ││ │ nivelul maxim de verificare │ ││ │ şi NNR) │ ││ │ - De gardă (între nivelul maxim │ ││ │ de verificare şi coronament) │ │└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────┘NOTĂ:1. În tabelele de mai sus se reţin numai parametrii care corespund obiectivului hidrotehnic pentru care se elaborează regulamentul de exploatare.2. În cazurile lacurilor nepermanente şi polderelor pentru parametrii notaţi cu "*" se trece "-" în coloana următoare.(Anexa nr. 3 la regulamentul de exploatare - Caracteristici ale lacului de acumulare)2.2. Caracteristici ale amenajării2.2.1. Barajul frontal: a) amplasament; b) tipul şi materialul de construcţie; c) geologia amplasamentului (caracterizare scurtă a rocii de fundare şi a rocilor acoperitoare); d) caracteristici constructive (lungimea frontului de barare, lăţimea la bază, lăţimea la coronament, înălţimea constructivă, pantele taluzurilor, cota minimă de fundare, cota coronamentului, înălţimea maximă etc.); e) etanşare (baraj şi fundaţie); f) galerii de drenaj în corpul construcţiei, rigole de colectare; g) echipament hidromecanic.(Anexa nr. 4.a la regulamentul de exploatare - Plan de situaţie - baraj frontal; anexa nr. 4.b la regulamentul de exploatare - Secţiuni transversale caracteristice prin barajul frontal)2.2.2. Baraje (diguri) laterale (idem pct. 2.2.1)[Anexa nr. 5.a la regulamentul de exploatare - Planuri de situaţie ale barajelor (digurilor) laterale; anexa nr. 5.b la regulamentul de exploatare - Secţiuni transversale caracteristice prin barajele/digurile laterale]2.2.3. Elemente componente ale obiectivului hidrotehnic: a) descărcătorul de suprafaţă:a.1) caracteristici constructive (amplasament, tip, cote constructive, dimensiuni constructive, echipament hidromecanic aferent);(Anexa nr. 6 la regulamentul de exploatare - Secţiuni caracteristice ale descărcătorului de suprafaţă)a.2) caracteristici funcţionale (capacităţi de evacuare la nivelul maxim de calcul/verificare);(Anexa nr. 7 la regulamentul de exploatare - Capacităţi de evacuare ale descărcătorului de suprafaţă) b) golirea de semiadâncime [idem lit. a)];(Anexa nr. 8 la regulamentul de exploatare - Capacităţi de evacuare ale golirii de semiadâncime) c) golirea de fund:c.1) [idem pct. a.1)];(Anexa nr. 9 la regulamentul de exploatare - Secţiuni caracteristice ale golirii de fund)c.2) [idem pct. a.2)];(Anexa nr. 10 la regulamentul de exploatare - Capacităţi de evacuare ale golirii de fund)NOTĂ:La lit. a), b) şi c) se vor prezenta elemente succinte ale disipatoarelor sau disipatorului de energie, în caz că este acelaşi. d) priza/prizele de apă (numai pentru prizele de apă amplasate în baraje, frontal şi/sau lateral);d.1) caracteristici constructive (amplasament, tip, cote şi dimensiuni constructive, cote ale pragului de intrare, echipament hidromecanic);(Anexa nr. 11 la regulamentul de exploatare - Secţiuni caracteristice prin priza de apă)d.2) caracteristici funcţionale (capacităţi de captare la diferite niveluri caracteristice ale apei în lac); e) staţia/staţiile de pompare (numai pentru staţiile de pompare amplasate în baraje, frontal şi/sau laterale);e.1) Caracteristici constructive (amplasare, dimensiuni şi cote caracteristice, echipament hidromecanic, echipament tehnologic - tip, număr, debite şi puteri instalate);e.2) caracteristici funcţionale (debite instalate);e.3) reguli de exploatare.Se vor specifică elementele principale aferente funcţionării staţiei:- poziţia normală a vanelor;- operaţii prealabile punerii în funcţiune;- operaţii efectuate la pornirea şi oprirea pompelor;- modul de măsurare/determinare a debitelor pompate;- modul de înregistrare, evidenţă şi raportare a datelor de funcţionare a staţiei de pompare; f) centrala hidroelectrică:f.1) caracteristici constructive (amplasament, numărul şi tipul turbinelor, echipament hidromecanic);f.2) caracteristici funcţionale (categoria uzinei, ore de funcţionare, debite şi puteri instalate pe grup şi total uzină, debite minime de funcţionare pe grup, producţie de energie electrică în ani caracteristici).(Anexa nr. 12 la regulamentul de exploatare - Debite uzinate în funcţie de putere şi căderea netă)2.2.4. Derivaţii (numai pentru noduri hidrotehnice sau amenajări care cuprind derivaţii): a) traseu;(Anexa nr. 13 la regulamentul de exploatare - plan de situaţie al derivaţiei; numai dacă nu este reprezentată în anexa nr. 1) b) caracteristici constructive (lungime, dimensiuni caracteristice secţiunii, etanşare); c) caracteristici funcţionale (capacitate de transport).2.2.5. Noduri hidrotehnice de biefare şi navigaţie: a) caracteristici constructive:- caracteristici baraj (tip, dimensiuni, tip stavile, echipament hidromecanic);- caracteristici ecluză (dimensiuni, echipament hidromecanic); b) caracteristici funcţionale:- debit maxim/minim tranzitat;- nivel maxim/minim amonte şi aval;- nivel normal amonte/aval.NOTĂ:Pentru cazurile în care este necesară prezentarea echipamentului hidromecanic, vor fi avute în vedere, după caz:- grătare metalice: tip, dimensiuni, lumină, mod şi instalaţie de manevrare;- batardouri: tip, material de execuţie, număr de panouri, dimensiuni, greutate unitară, etanşare, poziţie de depozitare, sarcină de calcul, mod şi instalaţie de manevrare;- vane: tip, dimensiuni, număr pentru fiecare tipodimensiune, etanşare, sarcini de calcul, loc de montare, tip (mod) de acţionare, frecvenţa de manevrare, poziţia normală în diferite regimuri de exploatare a obiectivului, poziţii intermediare admise;- stavile: tip, dimensiuni, număr pentru fiecare tipodimensiune, loc de montare, sarcini de calcul, tip (mod) de acţionare, timpi de acţionare, frecvenţa de acţionare;- clapeţi: dimensiuni, număr, timpi de acţionare, poziţii normale;- instalaţii de încălzire: tip, amplasare.  +  Capitolul III Supravegherea comportării în timp3.1. Observaţii vizuale a) Aspecte/fenomene şi frecvenţa de urmărire:
         
    Obiectul urmăritAspecte şi fenomene ce se urmărescFrecvenţa de urmărire
    Exploatare normală Exploatare în stare de atenţie
  b) înregistrarea şi transmiterea constatărilor.3.2. Supravegherea prin măsurători a) AMC şi dispozitive de supraveghere:
           
    Categoria de aparat/dispozitivNumăr
    conform proiectuluimontateîn funcţiune
  (Anexa nr. 14 la regulamentul de exploatare - Amplasarea AMC pentru urmărirea comportării în timp) b) Frecvenţa de efectuare a măsurătorilor:
               
    Obiectul urmăritParametrii urmăriţiCategoria de AMC sau dispozitivFrecvenţa măsurătorilor
    Exploatare normalăExploatare în stare de atenţieCategoria de personal care execută*)
  ______   *) Se va completa cu: B - barajist, S - personal specializat din formaţia      de exploatare, CS - colectiv specializat propriu, US - unitate      specializată terţă sau E - experţi, după caz. c) Mod de evidenţă şi de transmitere a datelor la nivel superior de analiză.3.3. AMC şi dispozitive pentru supravegherea construcţiilor anexe(pentru prize, aducţiuni, zona aval, cuveta lacului)a), b) şi c) - idem pct. 3.2.3.4. Praguri de periculozitate
               
    Obiectul urmăritParametrii urmăriţiAparatul sau metodaSituaţia
    Atenţie (A)Avertizare (AV)Alarmă (AL)
  3.5. Prelucrarea şi interpretarea datelor a) Sarcini ale personalului la nivel de obiectiv. b) Transmiterea datelor la nivel superior de analiză.NOTĂ: În cazurile în care pentru obiectivul hidrotehnic se întocmeşte Proiect de urmărire specială, cap. II se rezumă la pct. 3.1.
   +  Capitolul IV Sistemul informaţional pentru exploatare4.1. Sistemul informaţional hidrometeorologic a) Aparate şi dispozitive hidrometeorologice şi hidrometrice (amplasamente, tipuri, praguri critice)(Anexa nr. 15.a la regulamentul de exploatare - Aparate şi dispozitive hidrometeorologice şi hidrometrice)(Anexa nr. 15.b la regulamentul de exploatare - Praguri critice la posturile hidrometrice) b) Caracteristici funcţionale:b.1) modul şi frecvenţa de colectare şi de înregistrare a datelor;b.2) prelucrări la nivelul obiectivului hidrotehnic;b.3) transmiteri la nivelul superior de analiză;b.4) date recepţionate/primite de la alte surse de informare.(Anexa nr. 16 la regulamentul de exploatare - Fluxul informaţional pentru exploatare)[În situaţiile în care datele şi fluxurile sunt diferite pentru condiţiile de exploatare la ape medii, ape mici, viituri, pct. b.1)-b.4) se vor prezenta pentru fiecare situaţie; la fel anexa].4.2. Situaţii de control al calităţii apei: a) amplasamente; b) parametrii urmăriţi; c) caracteristici funcţionale [c.1, c.2, c.3, c.4 - idem pct. 4.1., pct. b.1)-b.4)](Anexa nr. 17 la regulamentul de exploatare - Fluxul informaţional pentru urmărirea calităţii apei; numai dacă este diferit de fluxul informaţional pentru exploatare).4.3. Elemente ale sistemului de avertizare-alarmare: a) amplasare şi caracteristici ale sirenelor; b) sarcini ale personalului operativ de exploatare privind întreţinerea.(Anexa nr. 18 la regulamentul de exploatare - Harta sinoptică a fluxului informaţional).  +  Capitolul V Regimul hidrologic5.1. Date caracteristice pentru secţiunea barată:- suprafaţa bazinului hidrografic controlat;- debitul modul;- debitul minim, la asigurarea 97%;- debitul de calcul al obiectivului; asigurarea;- debitul de verificare a obiectivului; asigurarea;- debitul solid mediu multianual.5.2. Date caracteristice pentru captări secundare(elemente similare celor de la pct. 6.1, care sunt semnificative pentru funcţionarea obiectivului hidrotehnic)5.3. Caracteristicile undelor de viitură
                           
    RâulSecţiuneaF (km2)Debit maxim (m3/s)Tt (ore)Tcr (ore)y
    0,1%1%2%5%10%20%
   (se trec numai datele de care se dispune din studiile aparţinând proiectului)
   +  Capitolul VI Regimuri de funcţionare şi reguli de exploatare(În cazurile în care unele dintre funcţiunile prevăzute de proiect şi redate la pct. 1.4 nu sunt îndeplinite, se va menţiona aceasta, precum şi cauza. Se menţionează funcţiunile îndeplinite de lac în perioada de valabilitate a regulamentului de exploatare, numai dacă există această situaţie, în ordinea de la pct. 1.4.)6.1. Decizia de exploatare6.1.1. Modul de stabilire a deciziei privind regimul de funcţionare6.1.2. Competenţe de stabilire a deciziei de exploatare (prezentarea cazurilor de bază): a) formaţia operativă de exploatare; b) conducerea SGA sau/şi SH; c) dispeceratul bazinal; d) conducerea direcţiei apelor; e) situaţii care necesită aprobări la nivel superior conducerii direcţiei apelor.6.1.3. Atribuţii ale personalului de exploatare operativă(în condiţiile menţinerii legăturii cu dispeceratul şi în situaţii de întrerupere a legăturii, dacă se consideră necesar).(Anexa nr. 19 la regulamentul de exploatare - Lista documentaţiilor care au legătură cu exploatarea obiectivului)6.2. Exploatarea în perioade de ape medii6.2.1. Elemente caracteristice: a) parametrii definitorii:- debit afluent (ecart);- nivelul apei în lac (ecart); b) Modul de livrare a apei folosinţelor:- modalităţi de livrare;- poziţia normală a echipamentelor hidromecanice;- viteze maxime admisibile de urcare/coborâre a nivelului apei;- paliere de menţinere a nivelului şi durate minime.6.2.2. Reguli de exploatare în regim de ape medii(Anexa nr. 20 la regulamentul de exploatare - Schema sinoptică de stabilire a deciziei de exploatare în perioade de ape medii şi de ape mici).6.2.3. Alte prevederi: a) prevederi ale convenţiilor de exploatare la nivel local, bazinal sau naţional; b) date de bază şi informaţii furnizate dispeceratului de către personalul operativ de exploatare; c) informaţii primite de la dispecerat; d) modul de aplicare a deciziei de exploatare primite; e) observaţii şi măsurători asupra parametrilor operativi; f) mod de raportare şi înregistrare a manevrelor efectuate.6.3. Exploatarea în perioade de ape mici sau deficitare6.3.1-6.3.3 (idem pct. 6.2.1-6.2.3).6.4. Exploatarea în perioada de timp friguros6.4.1. Parametrii definitorii:- temperaturi ale aerului şi apei din lac;- grosimea stratului de gheaţă;- nivelul maxim al apei în lac.6.4.2. Măsuri pregătitoare:6.4.2.1. pregătirea instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor: a) instalaţii, echipamente şi dispozitive ce se pun în funcţiune; condiţii de punere în funcţiune; b) operaţii de verificare a stării tehnice a echipamentelor;6.4.2.2 asigurarea materialelor, utilajelor şi mijloacelor de intervenţie.6.4.3-6.4.4 (idem pct. 6.2.2-6.2.3, dacă regulile diferă).6.5. Exploatarea în perioada de viitură6.5.1. Elemente caracteristice: a) parametri definitorii:- debit afluent;- nivelul apei în lac; b) condiţii de exploatare:- modul de livrare a apei pentru folosinţe;- viteze maxime admisibile de urcare/coborâre a nivelului apei în lac;- paliere de menţinere a nivelului şi durate minime;- capacitatea de transport a albiei în aval.6.5.2. Măsuri pregătitoare: a) surse de informare/avertizare suplimentare - date şi frecvenţe de informare; b) organizarea specifică perioadei a activităţii personalului de exploatare; c) pregătirea părţilor componente ale amenajării; verificarea funcţionalităţii instalaţiilor, dispozitivelor şi mijloacelor de informare; d) verificarea funcţionalităţii mijloacelor de intervenţie; verificarea şi completarea materialelor de intervenţie.6.5.3. Reguli de exploatare (uvraje prin care se face descărcarea debitelor; reguli de manevrare)(Anexa nr. 21 la regulamentul de exploatare - Schema sinoptică de stabilire a deciziei de exploatare în perioade de viitură)(Anexa nr. 22 la regulamentul de exploatare - Timpi de golire a lacului; facultativ).6.5.4. Modul de acţionare după trecerea viiturii: a) parametri definitorii ai perioadei tranzitorii; b) măsuri şi acţiuni ale personalului operativ de exploatare, specifice perioadei tranzitorii; c) controale şi verificări obligatorii după trecerea viiturii.6.5.5. Alte prevederi6.6. Urmărirea şi prevenirea degradării calităţii apei6.6.1. Supravegherea calităţii apei prin observaţii vizuale:- secţiuni de observare;- fenomene urmărite; frecvenţa observaţiilor;- mod de consemnare, raportare şi destinaţia observaţiilor.6.6.2. Supravegherea calităţii apei prin măsurători:- secţiuni de control;- indicatori măsuraţi; frecvenţa măsurătorilor;- consemnarea, raportarea şi destinaţia datelor.6.6.3. Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii apei: a) prevenirea şi combaterea eutrofizării lacului; b) intervenţii în cazuri de poluări accidentale; c) asigurarea debitelor de diluţie pe cursul de apă în aval; c) condiţii de folosire a luciului apei.6.7. Stoc de materiale şi mijloace de intervenţie(Se face trimiterea la anexa nr. 23 în care se prezintă stocul de materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale, conform anexei nr. 2 la Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 638/420/2005).  +  Capitolul VII Personalul operativ de exploatare7.1. Componenţa formaţiei de exploatare7.2. Sarcini ale personalului de exploatare operativă: a) sarcini legate de exploatarea obiectivului (care nu se regăsesc în capitolele anterioare); b) obligaţia de a cunoaşte prevederile regulamentului de exploatare şi ale instrucţiunilor specifice funcţiei şi locului de muncă; c) modul de predare/primire a serviciului de tură.7.3. Protecţia muncii(Se specifică principalele reguli de protecţia muncii pentru acţionarea sau intervenţia la părţile componente ale obiectivului hidrotehnic - construcţii, echipamente hidromecanice, instalaţii şi alte dotări - sau se enumeră documentaţiile care reglementează această problemă.)Anexe la regulamentul de exploatareAnexa nr. 1 - Plan de situaţie cu încadrarea obiectivului/amenajării (planşă scara 1:100.000 sau 1:200.000)Anexa nr. 2 - Principalele funcţiuni ale obiectivului/amenajării2.1. Alimentări cu apă pentru populaţie şi industrie┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Debite autorizate (mc/s) ││ ├─────────────────┬──────────────────────────────────┤│ │ Debitul mediu │ Debitul minim necesar │└───────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘2.2. Irigaţii┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Suprafaţa (ha) │└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘2.3. Folosinţe piscicole alimentate cu apă┌──────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Tipul │ Suprafaţa (ha) │└──────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────┘2.4. Hidrografele (naturale şi atenuate ale viiturilor de calcul şi de verificare)Anexa nr. 3 - Caracteristici ale lacului de acumulare [V=f(h) şi S=f(h), grafic şi tabelar pentru volume]Anexa nr. 4.a - Plan de situaţie - baraj frontalAnexa nr. 4.b - Secţiuni transversale caracteristice prin barajul frontalAnexa nr. 5.a - Planuri de situaţie ale barajelor (digurilor) lateraleAnexa nr. 5.b - Secţiuni transversale caracteristice pentru barajele (digurile) lateraleAnexa nr. 6 - Secţiuni caracteristice ale descărcătorului de suprafaţă (transversală şi longitudinală, unde este cazul)Anexa nr. 7 - Capacităţi de evacuare ale descărcătorului de suprafaţăAnexa nr. 8 - Capacităţi de evacuare ale golirii de semiadâncimeAnexa nr. 9 - Secţiuni caracteristice ale golirii de fund (longitudinală şi transversală, dacă este cazul).Anexa nr. 10 - Capacităţi de evacuare ale golirii de fundAnexa nr. 11 - Secţiuni caracteristice prin priza de apăAnexa nr. 12 - Debite uzinate în funcţie de putere şi căderea netăAnexa nr. 13 - Traseul în plan al derivaţieiAnexa nr. 14. - Amplasarea AMC pentru supravegherea comportării în timp (plan de situaţie şi secţiuni transversal, după caz)Anexa nr. 15.a - Aparate şi dispozitive hidrometeorologice şi hidrometrice┌───────────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┐│Tip aparat/│ Amplasament │ Parametrul măsurat │ Mod de colectare a datelor ││dispozitiv │ │ │ │└───────────┴─────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┘Anexa nr. 15.b - Praguri critice la posturile hidrometrice
                   
    Post hidrometricCursul de apăParametri de apărare
    AtenţieAlarmăPericol
    Cotă (mdM)Debit (m3/s)Cotă (mdM)Debit (m3/s)Cotă (mdM)Debit (m3/s)
  Anexa nr. 16 - Fluxul informaţional pentru exploatare
               
    Secţiunea de măsurăTipul informaţieiDestinaţiaFrecvenţaMod de transmitere
    colectaretransmitere
      Anexa nr. 17 - Fluxul informaţional pentru urmărirea calităţii apei                   (tabel idem anexa nr. 14)    Anexa nr. 18 - Harta sinoptică a sistemului informaţional                   (scara 1:50.000 sau 1:25.000)                   Se vor poziţiona:                   - obiectivul şi punctele de colectare a informaţiilor;                   - dispecerul local de exploatare a obiectivului;                   - liniile de flux pentru transmisie prin radio,                     retranslatoare radio, prin telefon;                   - staţii de avertizare/alarmare;                   - limitele de inundabilitate în caz de rupere a barajului.    Anexa nr. 19 - Lista documentaţiilor care au legătură cu exploatarea                     obiectivului
               
    Nr. crt.DenumireaElaboratorulOrganul de avizare şi aprobareData elaborării/ avizăriiLocul unde se găseşte
    1.Proiectul de execuţieProiectant      
      Cartea tehnică a construcţiei(denumire)      
    2.Condiţii tehnice specifice de exploatareProiectant      
        (denumire)      
    3.Studii de inundabilitate pentru obiectivele situate în aval        
    4.Studii de inundabilitate în caz de accident la baraj        
    5.Instrucţiuni interne de exploatare şi întreţinere        
    6.Planul de apărare împotriva fenomenelor hidrometeorologice periculoase        
    7.Planul de avertizare-alarmare în caz de avarii la construcţii        
    8.Studii hidrologice        
    9.Studii de expertiză        
   (Se completează de către elaborator cu documentaţiile care îndeplinesc  condiţia din titlu)Anexa nr. 20 - Schema sinoptică de stabilire a deciziei de exploatare în perioade de ape medii şi de ape miciAnexa nr. 21 - Schema sinoptică de stabilire a deciziei de exploatare în perioade de viiturăAnexa nr. 22 - Timpi de golire a lacului; facultativAnexa nr. 23 - Stocul de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale.______________