NORME METODOLOGICE din 23 ianuarie 2006pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 1 martie 2006  A. Instrucţiuni de utilizare  +  Articolul 1 (1) Regulamentul de exploatare coordonată bazinal se bazează pe existenţa, în vigoare, a regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice şi pentru amenajări care cuprind mai multe obiective hidrotehnice cu funcţiuni complementare. (2) În situaţii deosebite se poate admite elaborarea regulamentului de exploatare coordonată bazinal, fără îndeplinirea în totalitate a condiţiei prevăzute la alin. (1), dar numai dacă au fost întocmite, de către unităţi specializate şi autorizate în proiectare, studii şi consultanţă pentru construcţii hidrotehnice, instrucţiuni sau condiţii generale de exploatare care se referă la exploatarea coordonată.  +  Articolul 2Regulamentul de exploatare coordonată bazinal cuprinde numai regulile şi parametrii conform cărora trebuie realizată exploatarea coordonată şi are în vedere corelarea aplicării regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice şi/sau pentru amenajările compuse din mai multe obiective hidrotehnice cu funcţiuni complementare, pentru îndeplinirea exigenţelor gospodăririi cantitative şi calitative a apelor.  +  Articolul 3Regulamentul de exploatare coordonată bazinal se corelează, în ceea ce priveşte regimurile de funcţionare ale obiectivelor şi amenajărilor hidrotehnice, cu prevederile următoarelor documentaţii cu caracter bazinal: planul bazinal de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, planul de avertizare-alarmare, planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.  +  Articolul 4Principiile de bază care stau la baza întocmirii regulamentului de exploatare coordonată bazinal sunt următoarele: a) deciziile privind exploatarea şi stabilirea măsurilor caracteristice regimurilor de exploatare se stabilesc prin compararea elementelor naturale pe cursul de apă - debit, nivel, simptome de poluare etc., cu parametrii specifici, stabiliţi anterior; b) analiza pentru stabilirea regimurilor de exploatare se efectuează pentru secţiuni de calcul/analiză caracteristice bazinului hidrografic respectiv; c) secţiunile de analiză se amplasează în fiecare bazin hidrografic în funcţie de zonele de interes pentru fiecare regim de exploatare, fără a fi obligatoriu ca acestea să fie aceleaşi pentru ape medii, ape mici sau deficitare, viituri, poluări potenţiale etc.B. Conţinutul-cadru  +  Capitolul I Date generale ale bazinului hidrografic1.1. Amplasare şi delimitări hidrografice1.2. Densitatea reţelei hidrografice1.3. Numărul şi lungimea cursurilor de apă codificate1.4. Ponderea fondului forestier1.5. Cursul de apă principal/codul hidrografic:- punct de izvorâre;- lungimea cursului;- suprafaţa bazinului de recepţie şi al afluenţilor de ordinul 1.1.6. Judeţe care au teritorii în bazinul hidrografic (procente)1.7. Schema de amenajare a bazinului hidrografic (schemă sinoptică sau hartă, la scară convenabilă, pe care sunt amplasate lacurile de acumulare, derivaţiile de debite pentru alimentări cu apă, posturile hidrometrice pentru exploatarea la ape medii, derivaţiile de debite la viituri, posturile hidrometrice de avertizare şi mirele zonale de apărare, cu numerotările din tabelele cuprinse la pct. 3.2.1 şi 3.4.1)(Anexa nr. 1 la regulamentul de exploatare bazinală - Schema de amenajare a bazinului hidrografic)  +  Capitolul II Sistemul informaţional pentru exploatare2.1. Sistemul informaţional hidrometeorologic: a) dispozitive şi dispozitive hidrometeorologice (amplasamente, tipuri, praguri critice); b) caracteristici funcţionale:b.1) frecvenţa de colectare, de înregistrare a datelor;b.2) modul de recepţionare a datelor;b.3) date primite de la alte surse de informare.(Anexa nr. 2 la regulamentul de exploatare bazinală Fluxul informaţional pentru exploatare; schemă sinoptică a bazinului hidrografic cu amplasarea punctelor de colectare şi cu marcarea mijloacelor de circulaţie a datelor)(Anexa nr. 3 la regulamentul de exploatare bazinală - Praguri critice la posturile hidrometrice)NOTĂ:În situaţiile în care datele şi fluxurile sunt diferite pentru condiţii de exploatare la ape medii, ape mici, viituri, pct. b.1)-b.3) se vor prezenta pentru fiecare situaţie; la fel anexa.2.2. Staţii (puncte) de control al calităţii apelor: a) amplasamente; b) parametrii urmăriţi; c) caracteristici funcţionale [c.1), c.2), c.3) - idem pct. 2.1), b.1), b.2), b.3)](Anexa nr. 4 la regulamentul de exploatare bazinală Fluxul informaţional pentru urmărirea calităţii apelor; idem anexa nr. 2.a dacă are diferenţe faţă de aceasta)  +  Capitolul III Regimuri de funcţionare şi reguli de exploatare3.1. Deciziile de exploatare:3.1.1. principale documentaţii tehnice utilizate (documentaţii tehnice, grafice dispecer, diagrame caracteristice, tabele, scheme decizionale etc.);3.1.2. competenţe de stabilire a deciziilor: a) dispeceratul bazinal; b) conducerea direcţiei apelor; c) aprobări la nivel superior (comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române" etc.).3.2. Exploatare în perioade de ape mediiNOTĂ:Pe schema sinoptică a bazinului hidrografic se stabilesc secţiuni de analiză pentru zonele cu solicitări importante de debite.Punctele 3.2.1-3.2.3 următoare se prezintă pentru fiecare secţiune de analiză, în caz că nu se dispune de un program sau de o metodă de alocare a resurselor de apă pentru mai multe secţiuni de analiză.3.2.1. Resurse de apă pentru secţiunea ....../(care corespund exploatării la ape medii).... a) Lacuri de acumulareÎn anexa nr. 5.a sunt redate rezervele de apă din tranşele utile ale lacurilor de acumulare amplasate în amonte de secţiunea ......................
  Denumirea Volum acumulat (milioane mc) Ordinea de prioritate*)
  la nivel minim la NNR
  ________
     *) Prioritatea în utilizarea volumelor acumulate la livrarea debitelor
        pentru folosinţe.
  b) Capacităţi de derivare din alte bazine
  Denumirea derivaţiei Cursul de apă din care se face derivarea Capacitatea (mc/s)
  c) Debite la posturi hidrometriceDebitele minim necesare la posturile hidrometrice amplasate în amonte de secţiunea ......., pentru asigurarea cu apă a folosinţelor de apă, sunt prezentate în anexa nr. 5.b.
  Postul/staţia Debitul minim necesar (mc/s)
  (Anexa nr. 6 la regulamentul de exploatare bazinală - Secţiuni de analiză pentru perioada de ape medii; se trec lacurile de acumulare, derivaţiile între subbazine şi staţiile/posturile hidrometrice)3.2.2. Solicitări de apă (cerinţe în secţiune şi consumuri în amonte)
  Denumirea prizei Cursul de apă Tipul folosinţei Debit cerut (mc/s) Debit consumat (mc/s)
  3.2.3. Stabilirea deciziei: a) situaţii frecvent întâmplate; b) programe/metode de alocare.(Anexa nr. 7 la regulamentul de exploatare bazinală - Schema de stabilire a deciziei de exploatare)Anexa nr. 7────────────(model)Schema de analiză decizională pentru situaţii de ape medii şi deficitarepentru secţiunea .....................┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│Resurse de apa: │ │ ││- debite livrate din │ │ ││ lacuri; │ │ Cerinţe şi consumuri ││- debite livrate pe ├───────><───────┤ de apa ││- debite la p.h. │ │ │ ││ │ │ │ │└───────────────────────┘ v └───────────────────────────┘                                . .                              . . . .                            . . . .                          . . . .                        . Deficit în . NU . Sunt cazuri . ───────────────────> . secţiune .──>. de deficit . ^ . . . amonte? . │ │ . . . . │ │ . . . . NU │ │ . . . . │ │ . . │ │ │DA DA │ │ │ v │ │ │ ┌────────────┐ . │ │ │ │Se maresc │ . . │ │ │ │debitele │ . . │ │ │ │livrate şi/ │ . Se pot . │ │ │ │sau derivate│ DA . mari . v │ │ │ │< ─── . debitele . <─────────── │ │ │ │ . livrate, . │ │ └───────────-┘ . derivate? . │ │ . . │ │ . . │ │ . │ │ │NU │ │ v │ │ ┌──────────────────────────┐ │  <──────────────────┤ Se aplica restrictii │ │                     │conform planului de seceta│ │                     └──────────┬───────────────┘ │                                │ │                                v │                     ┌───────────────────────────┐ v                     │ Se stabilesc debitele ce │<───────────────                     │pot fi livrate folosintelor│                     └───────────────────────────┘3.3. Exploatare în perioade de ape mici sau deficitareNOTĂ:Dezvoltarea se realizează ca la subcap. 3.2, cu excepţia pct. 3.3.3, la care pentru cerinţele şi consumurile corespunzătoare secţiunii de analiză se iau în considerare valorile restricţionate conform planurilor de secetă.(Anexa nr. 8 la regulamentul de exploatare bazinală Cerinţe şi consumuri conform planului de secetă pentru secţiuni de analiză în situaţii de secetă)3.4. Exploatarea la viituriNOTĂ:Pe schema sinoptică a bazinului hidrografic se stabilesc secţiuni de analiză caracteristice pentru perioada de viituri.(Anexa nr. 9 la regulamentul de exploatare bazinală - Secţiuni de analiză caracteristice perioadei de viitură)3.4.1. Capacităţi de atenuare/diminuare a viiturilor a) Capacităţi de atenuare în lacuri de acumulare din amonte
  Denumirea Cursul de apă Capacitatea de atenuare (milioane mc)*)
  _______
     *) Considerată peste NNR până la nivelul maxim de verificare.
  b) Capacităţi de derivare în alte subbazine
  Denumirea Cursul de apă în care se face derivarea Capacitatea (mc /s)
  3.4.2. Posturi de avertizare şi mire zonale de apărare
  Denumirea Amplasamentul Debitul la faza de atenţie (mc/s)
  3.4.3. Alte surse de avertizareSurse de furnizare a prognozelor de avertizare3.4.4. Reguli de pregătire a lucrărilor hidrotehnice pentru funcţionarea la viitură: a) pregoliri ale lacurilor de acumulare(Pentru fiecare lac de acumulare se precizează pregolirile, eventual majorarea uzinărilor, în funcţie de mărimea debitului prognozat sau înregistrat la posturile avertizoare, precum şi condiţiile în care se pot realiza.); b) modificări ale funcţionărilor derivaţiilor de debite (Închideri de derivaţii când cursul de apă pentru care se prognozează viitura este receptor, deschideri de derivaţii când viitura se prognozează pe cursul de apă debitor şi receptorul permite, cu precizarea mărimii debitelor determinante).3.4.5. Modul de stabilire a deciziei: a) situaţii cunoscute/studiate(Întâmplate în perioada de exploatare sau/şi prezentate în studii de specialitate sau/şi în condiţiile tehnice specifice elaborate de proiectanţi); b) programe/scenarii prestabilite de fundamentare a deciziei.(Anexa nr. 10 la regulamentul de exploatare bazinală - Schema de stabilire a deciziei de exploatare pentru perioadă de viitură)Anexa 10────────(model)Schema de stabilire a deciziei de exploatare în perioada de viiturăSecţiunea de analiză ................................┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│Informaţii hidro-metro:│ │Capacitati ale obiectivelor││- debite prognozate; │ │hidrotehnice: ││- avertizari; │ │- de inmagazinare; ││- evacuari în amonte ├───────><───────┤- de atenuare; ││ (dev./g.f.); │ │ │- de derivare; ││- debite la p.f. │ │ │ │└───────────────────────┘ v └───────────────────────────┘                                . .                              . . . .                            . . . .                          . Pericol . . Pericol de.                        . de . NU . depasire cote.        ────────────> . depasire .──>. aparare .       ^ . cote de . . în . │       │ . aparare? . . amonte? . │       │ . . . . │       │ . . . . NU │┌──────┴────────┐ . . ││Adaptarea │ │ DA DA │ ││regimurilor de │ v │ ││exploatare: │ . │ ││-pregoliri ale │ . . │ ││ lacurilor; │ . . │ ││-inchideri/des-│ . Se poate . │ ││ chideri noduri│ DA . interveni . v ││ hidrotehnice │< ─── . cu obiectivele .<─────────── v│ │ . hidrotehnice? . ┌────────────────┐└───────────────┘ . . │ Constructiile │                            . . │ hidrotehnice │                              . . │ funcţionează │                                . │ conform │                                │NU │ regulamentelor │                                v │ proprii │                              . . └────────────────┘                            . .                          . .                        . Exista .                      . pericol .                        . pentru .                          . aval ? .                            . .                              . .                                .                                │DA                                v                     ┌───────────────────────┐                     │Avertizare - alarmare │                     │Aplicarea prevederilor │                     │planului de aplicare │                     └───────────────────────┘3.4.6. Conlucrarea cu organismele oficiale competente(Se referă la organismele competente să aprobe sau să stabilească măsuri vizând apărarea de inundaţii. Se vor preciza situaţiile şi modalităţile de comunicare.)(Anexa nr. 11 la regulamentul de exploatare bazinală - Lista obiectivelor social-economice avertizate/alarmate în caz de pericol de inundaţii)3.5. Poluări accidentale(Anexa nr. 12 la regulamentul de exploatare - Secţiuni de analiză a calităţii apelor - schema sinoptică a bazinului, cu trasarea secţiunilor în care este posibil să se semnaleze poluări accidentale)3.5.1. Poluatori potenţiali
  Denumirea poluatorului potenţial Curs de apă Natura poluantului potenţial
  3.5.2. Reguli şi măsuri prestabilite de intervenţie: a) diluţii din lacuri sau din derivaţii; b) anunţarea/avertizarea obiectivelor aval;(Anexa nr. 13 la regulamentul de exploatare bazinală Lista obiectivelor din aval care pot fi afectate de poluări accidentale) c) raportări şi informări ale nivelurilor ierarhic superioare.____________