METODOLOGIE din 23 ianuarie 2006de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 1 martie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Regulamentele de exploatare se elaborează pentru construcţii hidrotehnice cu funcţiuni de regularizare şi captare a debitelor de apă, precum: baraje cu lacuri de acumulare permanente, baraje cu lacuri de acumulare nepermanente, poldere, prize de apă cu sau fără baraj, noduri hidrotehnice de reglare şi dirijare a debitelor de apă. (2) În funcţie de conţinut şi de rol, se disting următoarele tipuri de regulamente de exploatare: a) regulamente de exploatare pentru obiectiv hidrotehnic - se elaborează pentru construcţiile hidrotehnice enumerate la alin. (1), cu toate captările secundare, echipamentele, instalaţiile, prizele de apă înglobate în baraj şi centralele hidrotehnice alimentate direct; în aceeaşi categorie pot fi încadrate regulamentele de exploatare pentru amenajări cuprinzând mai multe obiective hidrotehnice care conlucrează la îndeplinirea aceloraşi funcţiuni, a căror funcţionare se influenţează, pe zone de bazin hidrografic sau pe tronsoane de curs de apă; b) regulamente de exploatare coordonată bazinal - se referă la cascade de lacuri de acumulare sau la ansambluri de amenajări caracterizate ca la lit. a), a căror funcţionare influenţează major regimul hidrologic pe cursul de apă, pe bazinul sau subbazinul hidrografic.  +  Articolul 2 (1) Regulamentele de exploatare se bazează pe: informaţiile şi condiţiile de exploatare elaborate de proiectanţi, informaţiile din cărţile tehnice ale construcţiilor şi din paşapoartele echipamentelor şi instalaţiilor, concluziile şi recomandările studiilor privind urmărirea comportării în timp şi ale studiilor de expertiză asupra stării tehnice şi funcţionale a ansamblului amenajării, informaţiile studiilor hidrologice şi studiilor de gospodărire a apelor, realizate de unităţi abilitate, precum şi informaţiile conţinute în ordinele şi dispoziţiile tehnice ale autorităţilor tehnico-operative, din domeniul de activitate al deţinătorului amenajării şi din domeniul gospodăririi apelor. (2) Regulamentele de exploatare cuprind regulile de bază necesare funcţionării obiectivelor hidrotehnice după perioada de punere în funcţiune. (3) Exploatarea obiectivelor hidrotehnice în perioada de punere în funcţiune se realizează conform condiţiilor şi instrucţiunilor specifice de exploatare pentru această perioadă, elaborate de proiectanţii obiectivelor hidrotehnice.  +  Articolul 3 (1) Regulamentul de exploatare pentru obiectiv hidrotehnic face parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor pentru obiectivul respectiv. (2) În cazul existenţei regulamentului de exploatare pentru amenajare care cuprinde mai multe obiective hidrotehnice, autorizaţia de gospodărire a apelor se emite pentru fiecare obiectiv hidrotehnic component al amenajării. (3) Regulamentul de exploatare coordonată bazinal nu reprezintă suport pentru emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor.  +  Capitolul II Conţinutul-cadru pentru regulamentele de exploatare  +  Articolul 4 (1) Documentaţia reprezentând regulamentul de exploatare conţine un memoriu tehnic şi un set de anexe - piese desenate, tabele, diagrame caracteristice, scheme informaţional-decizionale. (2) Normele metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală sunt prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. (3) Regulamentul-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în care sunt prezentate şi instrucţiunile de utilizare a conţinutului-cadru. (4) Pentru elaborarea regulamentelor de exploatare aferente unor amenajări care cuprind mai multe obiective hidrotehnice, se utilizează acelaşi conţinut-cadru, prezentat în anexa nr. 1, prin tratarea, la fiecare capitol, subcapitol, punct sau subpunct, a elementelor referitoare la toate obiectivele hidrotehnice componente ale amenajării, fără a mai fi necesar regulament de exploatare pe obiectiv hidrotehnic.  +  Articolul 5 (1) Respectarea conţinutului-cadru este obligatorie la elaborarea regulamentelor de exploatare. (2) Respectarea prevederilor regulamentelor de exploatare este obligatorie pentru deţinătorii, cu orice titlu, de obiective hidrotehnice sau de amenajări compuse din mai multe obiective hidrotehnice cu funcţiuni complementare. (3) Pentru alte categorii de construcţii hidrotehnice, altele decât cele definite la art. 1, care ies de sub incidenţa art. 63 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, exploatarea se realizează pe baza instrucţiunilor specifice ale proiectantului.  +  Capitolul III Competenţele de elaborare şi aprobare a regulamentelor de exploatare  +  Articolul 6 (1) Regulamentele de exploatare pentru obiectiv hidrotehnic se elaborează de către deţinătorul, cu orice titlu, al obiectivului hidrotehnic sau al amenajării, persoană fizică sau juridică, ori de unităţi specializate şi autorizate în studii, proiectare şi consultanţă pentru construcţii hidrotehnice. (2) Regulamentul de exploatare coordonată bazinal se elaborează de unităţile bazinale ale autorităţii tehnico-operative din domeniul apelor, respectiv Administraţia Naţională "Apele Române", sau prin grija acestora, de către unităţi specializate şi autorizate în studii şi consultanţă pentru construcţii hidrotehnice. (3) În cazurile în care regulamentul de exploatare pentru obiectiv hidrotehnic este elaborat de deţinătorul acestuia, respectiv regulamentul de exploatare coordonată bazinal este elaborat de unitatea bazinală a autorităţii tehnico-operative din domeniul apelor, se impune constituirea unui colectiv de elaborare, reprezentativ pentru întreaga gamă de problematici care se regăsesc în aceste documentaţii.  +  Articolul 7 (1) Competenţele de aprobare a regulamentelor de exploatare pentru obiectivele hidrotehnice sunt următoarele: a) autoritatea tehnico-operativă din domeniul apelor, respectiv Administraţia Naţională "Apele Române", pentru toate obiectivele hidrotehnice din administrarea proprie, precum şi pentru obiectivele hidrotehnice din administrarea altor deţinători, care au următoarele caracteristici: lacuri de acumulare cu volum (capacitate) total, corespunzător nivelului maxim de verificare, mai mare de 20 milioane mc, prize de apă, cu sau fără baraj, care au debite instalate mai mari de 1.500 l/s pentru populaţie şi industrii şi mai mari de 5.000 l/s pentru irigaţii, centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 15 MW, noduri hidrotehnice cu capacităţi de tranzitare mai mari de 5.000 l/s; b) direcţiile bazinale ale apelor pentru obiectivele hidrotehnice din administrarea altor deţinători şi care au următoarele caracteristici: lacuri de acumulare cu volum (capacitate) total, corespunzător nivelului maxim de verificare, până la 20 milioane mc inclusiv, prize de apă cu sau fără baraj, cu debite instalate mai mari de 15 l/s până la 1.500 l/s inclusiv pentru populaţie şi industrie şi mai mari de 1.000 l/s până la 5.000 l/s inclusiv pentru irigaţii, centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 1 MW până la 15 MW inclusiv, noduri hidrotehnice cu capacităţi de tranzitare mai mari de 1.000 l/s până la 5.000 l/s inclusiv; c) sistemele de gospodărire a apelor pentru obiectivele hidrotehnice din administrarea altor deţinători care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b). (2) În situaţia în care aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) duce la competenţe de aprobare diferite pentru lacul de acumulare, pentru prizele de apă sau pentru centrala hidroelectrică, regulamentul de exploatare pentru obiectivul hidrotehnic se aprobă la nivelul superior de competenţă.  +  Articolul 8Competenţele de aprobare a regulamentelor de exploatare pentru amenajări compuse din mai multe obiective hidrotehnice cu funcţiuni complementare se stabilesc în funcţie de volumul (capacitatea) total, corespunzător nivelului maxim de verificare, al lacului de acumulare determinant al amenajării, prin aplicarea criteriilor prevăzute la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 9Înainte de aprobare, regulamentele de exploatare pentru obiective hidrotehnice, precum şi cele de exploatare a amenajărilor care cuprind mai multe obiective hidrotehnice se avizează la nivelul de competenţă imediat inferior, stabilit conform criteriilor precizate la art. 7, cu excepţia lit. c), caz în care se aprobă după analiza efectuată de sistemul de gospodărire a apelor.  +  Articolul 10Regulamentele de exploatare coordonată bazinal se avizează de comitetele de bazin respectiv şi se aprobă la nivelul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.  +  Capitolul IV Valabilitatea regulamentelor de exploatare  +  Articolul 11 (1) Regulamentul de exploatare pentru un obiectiv hidrotehnic, definit conform art. 1 alin. (2), se analizează de către deţinător, în situaţii normale la 5 ani de la aprobare, pentru verificarea corespondenţei cu realitatea. (2) Regulamentul de exploatare pentru obiectivul hidrotehnic respectiv îşi menţine valabilitatea numai dacă la data analizei nu s-au produs modificări în ceea ce priveşte: rolul şi parametrii funcţionali ai obiectivului hidrotehnic, regulile şi condiţiile de exploatare, volumul şi gama de informaţii pe care s-a bazat elaborarea documentaţiei, structura folosinţelor beneficiare, dotarea sau echiparea obiectivului hidrotehnic, componenţa schemei de amenajare realizate din care face parte, baza de date de calcul, care au fost în vigoare la data aprobării; pentru amenajări care cuprind mai multe obiective, condiţia se pune pentru toate obiectivele hidrotehnice componente. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), numai în această situaţie, deţinătorul obiectivului hidrotehnic se adresează factorului competent să aprobe regulamentul de exploatare, conform art. 7, solicitând prelungirea valabilităţii regulamentului de exploatare, prin act scris oficial, prin care declară pe propria răspundere îndeplinirea condiţiilor alin. (2). (4) Factorul competent să aprobe regulamentul de exploatare analizează documentaţia, prin verificarea corespondenţei cu prevederile legale în vigoare şi cu situaţia reală din teren şi, în cazul constatării îndeplinirii condiţiilor, emite aprobarea pentru prelungirea valabilităţii regulamentului de exploatare pentru obiectivul hidrotehnic, pentru încă o perioadă normală, conform machetei prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. (5) În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate conform alin. (4), se constată necorespondenţa, deţinătorul obiectivului hidrotehnic sau amenajării este obligat să asigure elaborarea unui nou regulament de exploatare, conform prevederilor art. 6 alin. (1).  +  Articolul 12 (1) Regulamentul de exploatare coordonată bazinal are valabilitate normală de 10 ani. (2) Verificarea corespondenţei regulamentului de exploatare coordonată bazinal cu prevederile legale în vigoare şi cu situaţia reală din teren este realizată de unităţile bazinale ale autorităţii tehnico-operative din domeniul apelor. (3) În cazul în care se constată menţinerea valabilităţii regulamentului de exploatare coordonată bazinal, unităţile bazinale ale autorităţii tehnico-operative din domeniul apelor, cu avizul comitetului de bazin respectiv, se adresează autorităţii publice centrale din domeniul apelor pentru obţinerea prelungirii valabilităţii. (4) În situaţia în care se constată că nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (3), se elaborează un nou regulament de exploatare coordonată bazinal.  +  Articolul 13Regulamentele de exploatare pentru obiectiv, precum şi regulamentele de exploatare coordonată bazinal se modifică, se adaptează, se completează, după caz, şi în perioada normală de valabilitate, în cazurile în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (2), se modifică cel puţin un regulament de exploatare pentru obiectiv sau se modifică ori se completează baza de date, se modernizează metodele de calcul sau se obţine o experienţă superioară în exploatare.  +  Capitolul V Regimul de utilizare a regulamentelor de exploatare  +  Articolul 14 (1) După aprobare, regulamentele de exploatare a obiectivelor hidrotehnice, împreună cu autorizaţiile de gospodărire a apelor, în copie, vor fi utilizate de compartimentele de exploatare ale direcţiilor apelor şi ale unităţilor teritoriale care au în exploatare obiectivele hidrotehnice respective. (2) Pentru punctele de exploatare operativă se vor asigura sinteze cuprinzând regulile şi reprezentările grafice esenţiale, specifice activităţii punctelor respective, extrase din regulamentele de exploatare a obiectivelor hidrotehnice.  +  Articolul 15Regulamentele de exploatare coordonată bazinal, după aprobare, se utilizează de dispeceratele bazinale ale direcţiilor apelor.  +  Articolul 16Factorii competenţi să aprobe regulamente de exploatare, conform prevederilor art. 7, vor păstra un exemplar al fiecărei documentaţii aprobate.  +  Capitolul VI Competenţele de elaborare şi aprobare a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare  +  Articolul 17Administraţia Naţională "Apele Române" elaborează programe de exploatare a lacurilor de acumulare, pe perioade determinate (în mod obişnuit lunar), pe baza prognozelor debitelor afluente medii lunare, volumelor acumulate în capacităţile utile ale lacurilor pentru asigurarea alimentărilor cu apă pentru populaţie, industrie, agricultură, pentru producerea de energie electrică, pentru alte folosinţe consumatoare şi neconsumatoare de apă, în scopul gospodăririi raţionale şi complexe a resurselor de apă, în colaborare cu deţinătorii de obiective hidrotehnice şi cu principalii beneficiari de apă brută.  +  Articolul 18 (1) Pentru principalele lacuri de acumulare, cu folosinţă complexă şi cu rol strategic în alimentarea cu apă a municipiului Bucureşti şi a altor zone intens populate sau cu folosinţe de apă importante, se elaborează programele lunare de exploatare, conform art. 17, care se avizează de Administraţia Naţională "Apele Române", împreună cu reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor, ai principalilor deţinători de obiective hidrotehnice şi beneficiari de apă brută, precum şi ai altor autorităţi şi factori responsabili, şi se aprobă de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. (2) Programele de exploatare pentru restul lacurilor de acumulare se aprobă la nivelul de competenţă al Administraţiei Naţionale "Apele Române".  +  Articolul 19 (1) Pentru gospodărirea unitară, raţională şi complexă a apelor de suprafaţă şi subterane, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apă pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale, Administraţia Naţională "Apele Române" elaborează programe de exploatare pentru perioade determinate de timp: săptămână, decadă, trimestru sau semestru. (2) În perioade deficitare, precum şi în perioade de viituri, exploatarea lacurilor de acumulare şi a prizelor de apă se subordonează necesităţilor perioadei respective, în conformitate cu prevederile planurilor de secetă, respectiv cu prevederile planurilor de apărare de inundaţii.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) Prezenta metodologie este obligatorie în cazul regulamentelor de exploatare ce urmează a fi elaborate după intrarea în vigoare a acesteia, prin ordin al autorităţii publice centrale din domeniul apelor. (2) Regulamentele de exploatare aprobate conform prevederilor Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 396/1997 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentări cu apă, cu sau fără baraje, şi stabilirea competenţelor de elaborare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale şi a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare se vor reelabora, adapta sau completa, după caz, la expirarea perioadelor de valabilitate conferite de acest ordin, în conformitate cu prevederile art. 13.  +  Articolul 21În termen de un an de la aprobarea prezentei metodologii, autoritatea tehnico-operativă pentru gospodărirea apelor, respectiv Administraţia Naţională "Apele Române", va asigura elaborarea de regulamente de exploatare coordonată bazinal pentru două bazine hidrografice de ordinul 1, considerate reprezentative, în scopul perfecţionării conţinutului, formei de prezentare şi eficienţei acestui tip de documentaţii.  +  Articolul 22În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin unităţile bazinale ale autorităţii tehnico-operative din domeniul apelor vor reactualiza sau adapta regulamentele de exploatare coordonată bazinal.  +  Articolul 23În cazuri bine fundamentate, cu anunţarea treptei superioare, factorii competenţi conform prevederilor art. 7 pot aproba regulamente de exploatare pentru obiective hidrotehnice, pe perioadă limitată, de cel mult 6 luni de la data aprobării.  +  Anexa ──────la metodologie──────────────(Machetă)──────────Antetul emitentului(Administraţia Naţională "Apele Române",Direcţia Apelor .....................)Nr. .......... din ......................APROBAREpentru prelungirea valabilităţii regulamentului de exploatare 1. Documentaţia ............................................................................ (titlul regulamentului de exploatare) pentru obiectivul/amenajarea ............................................................... (denumirea) - Amplasament: curs de apă ..................., cod cadastral ........., judeţul ........... - Unitatea deţinătoare ..................................................................... - Unitatea de exploatare ................................................................... - Clasa de importanţă a amenajării ......................................................... - Categoria de importanţă a amenajării ..................................................... - Data aprobării anterioare a regulamentului de exploatare ................................. (anul) 2. Funcţiunile amenajării: a) alimentări cu apă pentru populaţie şi industrie: .................................. m3/s; (debit total) b) irigaţii: ........................... ha, debit mediu ............................. m3/s; (total) c) apărare de inundaţii: Va= .......... milioane m3, coeficient de atenuare/grad de reducerea debitelor maxime: calcul .........................., verificare ............................; d) producţie de energie electrică: ............................. Gwh în an hidrologic mediu; e) debit salubru/servitute ........................................................... m3/s; f) alte funcţiuni: ......................................................................... (agrement, pescuit sportiv, sporturi nautice etc.) 3. Principale caracteristici: a) lacul de acumulare: volum (V) total ...................... milioane m3 (la nivel maxim deverificare), V la nivelul normal de retenţie (NNR) ............................... milioane m3; b) barajul frontal: tip ..............................., înălţime maximă ................ m,etanşare ...............................; c) diguri (baraje) laterale: - mal stâng - lungime .............. m/km, înălţime maximă ........... m, etanşare ........; - mal drept - lungime .............. m/km, înălţime maximă ........... m, etanşare ....... . 4. Condiţii speciale/deosebite de exploatare (datorate punerii în funcţiune parţială,recomandărilor expertizelor, urmăririi comportării în timp etc., prin care sunt modificaţiparametrii de proiect): - .......................................................................................... - .......................................................................................... - .......................................................................................... 5. Beneficiarul - unitatea deţinătoare/unitatea de exploatare declară pe propria răspundere,prin Adresa nr. .......................... din ....................................: - documentaţia corespunde rolului şi parametrilor funcţionali ai amenajării; - nu s-au produs modificări ale regulilor de exploatare de la data ultimei aprobări aregulamentului de exploatare. 6. În urma analizei, se aprobă prelungirea valabilităţii documentaţiei intitulate..................................... până la: (titlul exact) - modificarea rolului şi parametrilor funcţionali ai amenajării; - modificarea regulilor de exploatare; - completarea cu elemente componente noi sau modificarea schemei de amenajare; - aplicarea unor măsuri impuse de expertize tehnice sau rezultate din activitatea deurmărire a comportării în timp, cu influenţă asupra parametrilor funcţionali; - cel mult pe durata maximă acceptată de actele normative în vigoare. Întocmit, Director, .......................__________