REGULAMENT nr. 6 din 21 februarie 2006de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006     +  Articolul IRegulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 şi 1.097 bis din 6 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie ai S.S.I.F., precum şi conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă şi o experienţă profesională într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare, al pieţei de capital sau al administrării de investiţii, de minimum 3 ani;".2. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(4) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acţionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conducă şi să coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toată durata programului de lucru al acesteia."3. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Unul dintre conducătorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Celălalt conducător poate fi autorizat ca agent pentru servicii de investiţii financiare al respectivei S.S.I.F."4. Alineatul (5) al articolului 11 se abrogă.5. La articolul 15, după litera c) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi ai S.S.I.F. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 12 lit. a);".6. După alineatul (2) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. f), S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5 în următoarele cazuri: a) persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administraţie al societăţii; b) persoana pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administraţie este deja autorizată în calitate de conducător al societăţii."7. Litera b) a articolului 19 va avea următorul cuprins:"b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz, şi experienţă de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienţa în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai mulţi reprezentanţi ai compartimentului de control intern, experienţa de minimum 2 ani trebuie îndeplinită de cel puţin unul dintre aceştia."8. Alineatul (2) al articolului 22 se abrogă.9. Articolul 35 se abrogă.10. La articolul 80, după litera f) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele f^1) şi f^2), cu următorul cuprins:"f^1) în cazul în care instrucţiunile/confirmările clientului sunt transmise prin e-mail, consimţământul expres al acestuia privind transmiterea instrucţiunilor/confirmărilor prin e-mail şi specificaţiile semnăturii electronice;f^2) în cazul în care clientul mandatează S.S.I.F. să solicite şi să obţină extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate, consimţământul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita şi obţine extrasele de cont aferente tranzacţiilor executate;".11. După alineatul (1) al articolului 80 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Contractul care conţine clauza prevăzută la alin. (1) lit. f^2) trebuie să fie încheiat în formă autentică sau să poarte atestare avocaţială sau legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale."12. După alineatul (2) al articolului 84 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Confirmarea executării ordinelor poate fi efectuată telefonic, cu respectarea următoarelor condiţii: a) contractul prevăzut la art. 80 alin. (1) conţine clauze cu privire la consimţământul expres al clientului pentru înregistrarea şi stocarea de către S.S.I.F. a confirmării executării ordinelor; b) S.S.I.F. are obligaţia de a informa în mod complet, corect şi precis cu privire la elementele prevăzute la alin. (2) lit. b) pct. 1-10.(2^2) Confirmarea executării ordinelor poate fi efectuată prin e-mail, cu respectarea procedurilor privind semnătura electronică, precum şi a condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) şi b)."13. După alineatul (3) al articolului 183 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5, în cazul în care persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administraţie al societăţii."14. După articolul 185 se introduce un nou articol, articolul 185^1, cu următorul cuprins:"Art. 185^1. - Prevederile cap. II din titlul II nu se aplică instituţiilor de credit care efectuează operaţiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzacţionează numai pe piaţa monetară."  +  Articolul IIPrezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia, www.cnvmr.ro.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Dispunerea de măsuri nr. 3/2006.-----------