ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006  În contextul situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale a gripei aviare, se impun asigurarea imediată a echilibrului sexelor în populaţiile de fazan, asigurarea echilibrului pradă-prădător, diminuarea parţială a cauzelor care au dus la imposibilitatea gestionărilor fondurilor de vânătoare de a-şi recupera cheltuielile efectuate în fondurile de vânătoare în condiţiile în care şi-au achitat tarifele de gestionare, au efectuat populări în fondurile de vânătoare şi s-au implicat în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale speciilor sălbatice de interes vânătoresc, în perioada în care, în conformitate cu prevederile legale, mai poate fi practicată vânătoarea, prin permiterea vânătorii în anumite condiţii, la anumite specii. Aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Acţiunile de supraveghere a păsărilor sălbatice şi domestice pe teritoriul României, prin examene clinice, anatomopatologice şi de laborator, se menţin.  +  Articolul 2 (1) Ministerele reprezentate în Comandamentul antiepizootic central au obligaţia să întreprindă acţiunile specifice cu privire la măsurile de prevenire şi combatere a virusului gripei aviare. (2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să asigure stocurile de medicamente necesare eventualelor tratamente curative şi vaccinul necesar vaccinării antigripale umane. (3) Consiliile locale şi structurile teritoriale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală şi să informeze autoritatea de mediu competentă că acţiunile s-au desfăşurat fără afectarea factorilor de mediu.  +  Articolul 3În scopul diminuării riscului contactului direct al omului cu sursele de infecţie ale gripei aviare: a) se interzice vânarea speciilor de păsări migratoare şi sedentare cuprinse în anexa nr. 1, pe întregul teritoriu al ţării; b) se împuterniceşte preşedintele Comandamentului antiepizootic central să emită decizii pentru interzicerea vânării speciilor de păsări sedentare prevăzute în anexa nr. 2 şi a mamiferelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în fondurile de vânătoare care se suprapun total sau parţial pe zonele de protecţie şi de supraveghere a focarelor de gripă aviară, în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", precum şi în zona lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent din fondul cinegetic naţional.  +  Articolul 4Zona de protecţie şi zona de supraveghere a focarelor de gripă aviară se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 5Delimitarea perimetrelor din jurul lacurilor şi bălţilor cu caracter permanent se realizează de către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare.  +  Articolul 6 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în scopul asigurării monitorizării stării de sănătate a populaţiei de vânat, organele sanitare veterinare stabilesc şi solicită, în scris, gestionarilor fondurilor de vânătoare recoltarea de exemplare din speciile de animale sălbatice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorizarea recoltării în condiţiile alin. (1) se face de către gestionarii fondurilor de vânătoare, la solicitarea organelor sanitare veterinare, recoltarea realizându-se exclusiv de personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în afara cotei de recoltă, după caz, şi în afara perioadei legale de vânare.  +  Articolul 7 (1) În cazul stingerii focarelor de gripă aviară se ridică interdicţia impusă în situaţia prevăzută la art. 3 lit. b), pentru fiecare caz în parte, prin decizie a preşedintelui Comandamentului antiepizootic central. (2) După stingerea ultimului focar în care a evoluat gripa aviară, în conformitate cu prevederile alin. (1), preşedintele Comandamentului antiepizootic central emite decizie pentru ridicarea interdicţiei prevăzute la art. 3 lit. a).  +  Articolul 8Deciziile prevăzute la art. 3 lit. b) şi la art. 7 se emit în baza hotărârilor adoptate de Comandamentul antiepizootic central.  +  Articolul 9 (1) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 3 lit. a) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nerespectarea obligaţiilor impuse prin deciziile emise de preşedintele Comandamentului antiepizootic central în temeiul art. 3 lit. b) constituie infracţiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseşte conform art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Sumele necesare asigurării derulării acţiunilor de monitorizare, prevenire şi combatere a bolii, precum şi cele necesare pentru acordarea de despăgubiri se asigură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, la solicitarea fundamentată a fiecărui minister implicat, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 11 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Ion AgafiţeiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 11.  +  Anexa 1 A. Specii de păsări migratoarea căror vânare este interzisă pe întregul teritoriu al ţării până înmomentul stingerii focarelor de gripă aviară
       
    Nr. crt.Denumirea speciei
    1.Bătăuşul (Philomachus pugnax)
    2.Becaţina comună (Gallinago gallinago)
    3.Cioara de semănătură (Corvus frugilegus)
    4.Ciocârlia (Alauda arvensis)
    5.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)
    6.Eiderul (Somateria mollissima)
    7.Ferestraşul mare (Mergus merganser)
    8.Ferestraşul moţat (Mergus serrator)
    9.Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus)
    10.Gâsca de semănătură (Anser fabalis fabalis)
    11.Gâsca mică de semănătură (Anser fabalis rossicus)
    12.Gâsca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)
    13.Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris)
    14.Gâsca neagră (Branta bernicla)
    15.Gârliţa mare (Anser albifrons)
    16.Graurul (Sturnus sp.)
    17.Lişiţa (Fulica atra)
    18.Nagâţul (Vanellus vanellus)
    19.Porumbelul gulerat (Columba palumbus)
    20.Porumbelul de scorbură (Columba oenas)
    21.Prepeliţa (Coturnix coturnix)
    22.Raţa mare (Anas platyrhynchos)
    23.Raţa mică (Anas crecca)
    24.Raţa pestriţă (Anas strepera)
    25.Raţa fluierătoare (Anas penelope)
    26.Raţa suliţar (Anas acuta)
    27.Raţa cârâitoare (Anas querquedula)
    28.Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina)
    29.Raţa moţată (Aythya fuligula)
    30.Raţa cu cap negru (Aythya marila)
    31.Raţa sunătoare (Bucephala clangula)
    32.Raţa cu ciuf (Netta rufina)
    33.Raţa de gheţuri (Clangula hyemalis)
    34.Raţa lingurar (Anas clypeata)
    35.Raţa catifelată (Melanitta fusca)
    36.Raţa neagră (Melanitta nigra)
    37.Sitarul de pădure (Scolapax rusticola)
    38Sitarul de mal (Limosa limosa)
    39.Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus)
    40.Sturzul cântător (Turdus philomelos)
    41.Sturzul de vii (Turdus iliacus)
    42.Sturzul de iarnă (Turdus pilaris)
    43.Stârcul cenuşiu (Ardea cinerea)
    44.Turturica (Streptopelia turtur)
  B. Specii de păsări sedentare a căror vânare este înterzisă pe întregulteritoriu al tarii până în momentul stingerii focarelor de gripă aviară
       
    Nr. crt.Denumirea speciei
    1.Cioara grivă (Corvus corone cornix)
    2.Coţofana (Pica pica)
    3.Stăncuţa (Corvus monedula)
   +  Anexa 2 Specii de păsări sedentare admise la vânătoare
       
    1.Cocoşul-de-munte (Tetrao urogallus)
    2.Fazanul (Phasianus colchicus)
    3.Gaiţa (Garrulus glandarius)
    4.Guguştiucul (Streptopelia decaocto)
    5.Ierunca (Tetrastes bonasia)
    6.Potârnichea (Perdix perdix)
  -----------