HOTĂRÂRE nr. 198 din 9 februarie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - După aderarea României la Uniunea Europeană, denumirea Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se modifică în Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, condusă de un reprezentant permanent."2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secţiuni politice şi de specialitate, în funcţie de politicile Uniunii Europene, precum şi din secţiuni logistice. Structura Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor externe."3. După alineatul (2) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Instituţiile din care sunt detaşaţi specialiştii pot stabili în sarcina acestora atribuţii specifice activităţii instituţiilor în cauză, în vederea pregătirii pentru aderare şi participării la activităţile Uniunii Europene. Neîndeplinirea acestor atribuţii atrage răspunderea personalului Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în condiţiile legii. (4) Specialiştilor desemnaţi de ministere şi de alte instituţii centrale pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană li se acordă, pe perioada misiunii în exterior, grade diplomatice, în condiţiile legii."4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:"Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să suplimenteze în mod corespunzător bugetul Ministerului Afacerilor Externe, prin diminuarea echivalentă a bugetelor ministerelor şi instituţiilor centrale care desemnează specialiştii prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu sumele aferente necesare acoperirii cheltuielilor activităţii acestora, în condiţiile legii."5. Anexa privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mihai Răzvan UngureanuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 9 februarie 2006.Nr. 198.  +  Anexa A. Structura posturilor suplimentare, alocate în etape succesive, în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană:- 45 de posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialişti, conform lit. B;- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe;- 22 de posturi de specialitate şi administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:● economist principal, cu studii superioare - 1 post;● referent principal relaţii, cu studii superioare - 10 posturi, din care:- 8 posturi pentru activităţi de secretariat;- 2 posturi pentru activităţi de IT;● referent de specialitate, cu studii superioare - 2 posturi;● funcţionar administrativ, cu studii superioare - 3 posturi;● secretar-dactilo principal, cu studii medii - 1 post;● muncitor calificat, cu studii medii - 1 post;● şofer, cu studii medii - 1 post;● portar, cu studii medii - 1 post;● îngrijitoare, cu studii medii - 2 posturi.Total = 70 de posturiB. Instituţii de la care vor fi detaşaţi specialişti pentru încadrarea posturilor suplimentareReprezentanţii următoarelor instituţii vor fi încadraţi în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în funcţia de consilier diplomatic:1. Ministerul Finanţelor Publice - 5 posturi diplomatice;2. Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi diplomatice;3. Ministerul Economiei şi Comerţului - 6 posturi diplomatice;4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - 5 posturi diplomatice;5. Ministerul Administraţiei şi Internelor - 4 posturi diplomatice;6. Ministerul Justiţiei - 3 posturi diplomatice;7. Banca Naţională a României - 1 post diplomatic;8. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 2 posturi diplomatice;9. Ministerul Integrării Europene - 4 posturi diplomatice*);---------- Notă *) Posturi suplimentare celor 5 posturi alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene.10. Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 2 posturi diplomatice, 1 post pentru activitatea de educaţie şi 1 post pentru activitatea de cercetare;11. Cancelaria Primului-Ministru - 1 post diplomatic;12. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - 2 posturi diplomatice;13. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - 3 posturi diplomatice;14. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei - 1 post diplomatic;15. Ministerul Sănătăţii - 1 post diplomatic;16. Ministerul Culturii şi Cultelor - 1 post diplomatic;17. Consiliul Concurenţei - 2 posturi diplomatice.-------