HOTĂRÂRE nr. 252 din 22 februarie 2006pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Până la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare, rolul de organ colectiv decizional îl îndeplineşte un consiliu interimar, format din preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP, precum şi dintr-un număr de 10 membri, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular şi cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, cu expertiză în învăţământul preuniversitar, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Din componenţa Consiliului interimar al ARACIP pot face parte şi membri ai Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 252.----------