ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006    Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune.Ţinând seama de necesitatea implementării prevederilor Regulamentului Consiliului European nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi ale Regulamentului nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală finanţat prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), precum şi a prevederilor-cadru ale legislaţiei comunitare privind managementul şi implementarea Fondului European pentru Pescuit (FEP), se impune crearea cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnică şi financiară a fondurilor comunitare acordate României de la data aderării la Uniunea Europeană prin intermediul acestor fonduri.Având în vedere obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurală o autoritate de plată acreditată şi necesitatea absorbţiei fondurilor menţionate, se impun înfiinţarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi pregătirea construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocaţiilor financiare comunitare din cadrul FEADR şi FEP.Având în vedere necesitatea respectării obligaţiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, care se desfiinţează. (2) Scopul Agenţiei îl constituie implementarea tehnică şi financiară a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi a Fondului European pentru Pescuit, denumite în continuare FEADR şi FEP, după aderarea României la Uniunea Europeană. (3) Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităţi de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 2 (1) Agenţia preia patrimoniul Agenţiei SAPARD, potrivit situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2005. (2) Agenţia preia atribuţiile ce decurg din funcţiile de implementare tehnică şi financiară ale Agenţiei SAPARD şi asigură respectarea criteriilor de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene. (3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele juridice interne la care Agenţia SAPARD este parte şi din actele juridice internaţionale privind activitatea Agenţiei SAPARD, la care este parte statul român.  +  Articolul 3 (1) În cadrul Agenţiei funcţionează Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, care are rolul de organism coordonator al agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit ce acţionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană din partea României în ceea ce priveşte toate domeniile de responsabilitate legate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), FEADR şi FEP. (2) Atribuţiile direcţiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunităţii şi a liniilor directoare către agenţiile de plăţi şi acelor organisme responsabile cu implementarea şi promovarea aplicării lor în mod armonizat şi unitar; b) comunicarea către Comisia Europeană a declaraţiilor de cheltuieli, ce acţionează ca cereri de plată, precum şi a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA, FEADR şi FEP; c) actualizarea declaraţiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinării în timpul anului şi estimarea declaraţiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor; d) păstrarea şi punerea la dispoziţie autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informaţiile contabile, necesare pentru scopuri statistice şi de control; e) primirea informaţiilor solicitate de la agenţiile de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit.  +  Articolul 4 (1) Agenţia are în structură 8 centre regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, care îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Directorii centrelor regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se subordonează directorului general al Agenţiei. (3) La nivelul fiecărui judeţ se înfiinţează un oficiu judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, condus de un director adjunct.  +  Articolul 5 (1) Agenţia are ca principală atribuţie implementarea tehnică, în condiţiile delegării de funcţii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, implementarea financiară a FEADR şi FEP în concordanţă cu strategia şi măsurile stabilite în Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurală şi Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, precum şi implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD. (2) În condiţiile delegării funcţiilor de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenţiei sunt: a) primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate stabilite prin programe; c) selectarea proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR, în conformitate cu prevederile programelor; d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi, totodată, aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; e) efectuarea verificărilor pe teren a proiectelor care vor fi finanţate prin SAPARD şi FEADR, atât înainte, cât şi după aprobarea acestora; f) întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi altele asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin SAPARD şi FEADR; g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin SAPARD şi FEADR către organismele care asigură managementul şi coordonarea finanţării programului. (3) Principalele atribuţii de plată ale Agenţiei sunt: a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP; b) verificarea pe teren a proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP, pentru a stabili eligibilitatea plăţii; c) autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP; d) efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP; e) înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP; f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanţate prin SAPARD, FEADR şi FEP, după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.  +  Articolul 6Agenţia exercită funcţia de plată aferentă gestionării FEP şi, în condiţiile delegării în baza unui acord interinstituţional, şi funcţia de implementare aferentă gestionării acestui fond.  +  Articolul 7În funcţie de diversitatea şi complexitatea măsurilor incluse în Programul naţional de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, în concordanţă cu legislaţia comunitară aplicabilă, Agenţia va putea delega atribuţii legate de plăţi unor terţe instituţii competente în baza unor acorduri interinstituţionale.  +  Articolul 8Agenţia are acces nemijlocit la baza de date comună pentru derularea fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.  +  Articolul 9 (1) Agenţia răspunde pentru eficienţa, eficacitatea şi corectitudinea implementării funcţiilor delegate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-d), prin acord. (2) Pentru verificarea implementării funcţiilor delegate, Agenţia asigură accesul prin sistemul informatic la orice informaţie solicitată de Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală privind primirea documentelor, verificarea conformităţii şi eligibilităţii documentelor, selecţia şi contractarea proiectelor. (3) Agenţia acordă sprijinul necesar Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală în vederea exercitării funcţiilor de control asupra modului de realizare a funcţiilor delegate.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care angajează şi reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti. (2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei, atribuţiile directorului general al acesteia, precum şi localităţile în care îşi desfăşoară activitatea centrele regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit şi oficiile judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agenţie se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 11 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia preia personalul fostei Agenţii SAPARD. (2) Agenţia preia prin protocol, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un număr de 386 de posturi, împreună cu personalul, dotările şi fondurile aferente acestora, din cadrul direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv a municipiului Bucureşti, aferente serviciilor tehnice delegate pentru Programul SAPARD. (3) Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare direcţie judeţeană pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) Posturile preluate conform alin. (2) se transformă în funcţii specifice de natură contractuală. (5) Personalul care ocupă posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agenţiei şi se încadrează pe posturile transformate conform prevederilor alin. (4). (6) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (5) se preia fără examen sau concurs. (7) Persoanele care refuză să fie încadrate conform alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiază de protecţie socială conform legii. (8) Personalul preluat potrivit alin. (5) îşi va desfăşura activitatea în actualele locaţii din cadrul direcţiilor judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.  +  Articolul 12 (1) Agenţia utilizează pentru aparatul propriu 6 autoturisme pentru transport de persoane şi un microbuz, consumul maxim de carburanţi pentru un autovehicul fiind de 600 l/lună. Un autoturism de transport de persoane va fi utilizat de Direcţia de coordonare a agenţiilor de plăţi. (2) Cele 8 centre regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit utilizează câte un autoturism pentru transport de persoane şi câte două autoturisme pentru activităţile specifice, cu un consum maxim de carburanţi pentru un autovehicul de 600 l/lună. (3) Cele 42 de oficii judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit utilizează câte un autoturism de transport de persoane şi câte două autoturisme pentru activităţile specifice, cu un consum maxim de carburanţi pentru un autovehicul de 600 l/lună. (4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1)-(3) se achiziţionează în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie. (5) Cheltuielile privind consumul de carburanţi se suportă din prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie.  +  Articolul 13 (1) Salarizarea personalului Agenţiei se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 240/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Categoriile de personal şi nivelul cotei de majorare a salariului de bază se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în funcţie de complexitatea muncii, confidenţialitatea, imparţialitatea şi stabilitatea în instituţie.  +  Articolul 14 (1) Agenţia, precum şi organismul coordonator al agenţiilor de plăţi îşi vor desfăşura activitatea în baza manualelor de proceduri şi a instrucţiunilor de lucru acreditate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de verificare, evaluare şi control al proiectelor, atât înainte, cât şi după aprobarea plăţilor acestora, Agenţia are dreptul să solicite şi să obţină gratuit informaţii de la ministere, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de la alte instituţii publice.  +  Articolul 15Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale actelor normative subsecvente nu modifică criteriile de acreditare pentru implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea acestuia.  +  Articolul 16 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu pe anul 2006.  +  Articolul 17Punctul II subpunctul 1 din anexa nr. 2 "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit".  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind drepturile dobândite de personalul Agenţiei SAPARD potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003; b) art. 10 lit. e) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 13.---------