ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006    Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 "Agricultura", subpct. 2 din Protocolul privind condiţiile şi angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea şi adoptarea reglementării sub formă de lege,în considerarea asigurării trasabilităţii pe piaţa cerealelor şi a produselor procesate din cereale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop îmbunătăţirea organizării şi funcţionării pieţei cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor şi a produselor procesate din cereale. (2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producţie agricolă, depozitare, procesare şi comerţul cu cereale şi produse procesate din cereale şi sunt obligatorii pentru toţi producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianţii, denumiţi în continuare parteneri de pe filiera cerealelor.  +  Articolul 2Organismele instituţionale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piaţa cerealelor sunt: a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; b) Consiliul cereale şi produse procesate; c) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; d) instituţii cu atribuţii privind acţiuni de verificare şi control, conform competenţelor legale.  +  Articolul 3 (1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producţia destinată comercializării numai în spaţii de depozitare autorizate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piaţa internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate şi a facturilor fiscale, în cazul producătorilor agricoli persoane juridice, iar în cazul producătorilor agricoli persoane fizice, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare şi a borderourilor de achiziţii cu regim special personalizate prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator. (3) Modelul formularelor borderourilor de achiziţii cu regim special prevăzute la alin. (2) şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerţul cu amănuntul în unele zone publice, conform legii.  +  Articolul 4Cerealele se depozitează în spaţii autorizate, care trebuie să asigure respectarea condiţiilor de depozitare, recepţia, păstrarea şi livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării şi/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor şi industrializare.  +  Articolul 5 (1) Autorizaţiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la cererea operatorilor economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare pentru produse agricole. (2) Autorizaţiile de depozit se acordă pentru spaţiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de depozit cuprinde şi prevederi referitoare la condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spaţiile de depozitare. (4) Până la data de 31 mai 2006, depozitarea şi comercializarea cerealelor se pot face şi în spaţiile de depozitare care nu au obţinut autorizaţia de depozit. (5) Cantităţile de cereale depozitate vor fi rezultatul contractelor de vânzare-cumpărare şi/sau al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum şi al producţiei în cazul în care operatorii economici care deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate exploatează, în condiţiile legii, terenuri agricole şi depozitează producţia obţinută în vederea comercializării şi/sau procesării.  +  Articolul 6 (1) În vederea asigurării trasabilităţii cerealelor în piaţă, partenerii de pe filieră au obligaţia furnizării de date statistice lunare de evidenţă a mişcării stocurilor de cereale, către Sistemul informatic al pieţei pe filiera cerealelor. (2) Sistemul informatic al pieţei pe filiera cerealelor se organizează în condiţiile legii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Consiliul cereale şi produse procesate. (3) Partenerii de pe filieră au obligaţia de a asigura dotarea cu echipamente şi/sau servicii electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor. (4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiţie pentru acordarea autorizaţiei de depozit.  +  Articolul 7 (1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerinţelor pentru asigurarea protecţiei sănătăţii publice şi a intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte alimentele şi hrana pentru animale. (2) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toţi operatorii economici cu activitate de morărit vor dota morile cu cântare pe flux, atât la intrarea materiilor prime, cât şi la ieşirea produselor finite.  +  Articolul 8 (1) Aprovizionarea cu materie primă a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de procesare a cerealelor se realizează din următoarele surse: a) direct de la producătorii agricoli, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), dacă deţin în proprietate sau administrează spaţii de depozitare autorizate; b) din depozite autorizate sau de la ceilalţi parteneri de pe filieră care deţin licenţe de fabricaţie în domeniul procesării cerealelor; c) din producţia proprie; d) din import. (2) Cantităţile procesate vor fi rezultatul materiilor prime achiziţionate conform prevederilor alin. (1) şi/sau ale contractelor de prestări de servicii încheiate cu terţi.  +  Articolul 9 (1) Operatorii economici de pe filiera cerealelor care desfăşoară activităţi de procesare trebuie să evidenţieze cantităţile de materie primă utilizate şi/sau de produse finite realizate, prin întocmirea zilnică şi centralizarea lunară a rapoartelor de producţie, a rapoartelor de utilităţi şi a celorlalte documente legale. (2) Prestările de servicii din sectorul morărit se efectuează pe bază de tarif, iar cantităţile de cereale care reprezintă plata în natură a contravalorii serviciilor se evidenţiază distinct în facturile fiscale, conform bonurilor de măciniş întocmite pentru fiecare beneficiar.  +  Articolul 10Cerealele şi/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piaţa internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerinţe minimale: a) să fie achiziţionate de la producătorii agricoli, în sau din spaţii de depozitare autorizate, numai de către societăţile care au ca obiect de activitate comerţul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2); b) să fie achiziţionate de la ceilalţi parteneri de pe filieră, din spaţii de depozitare autorizate, pe baza contractelor de vânzare-cumpărare şi însoţite de facturi fiscale; c) cerealele provenite din import se comercializează pe piaţa internă încărcate în mijloacele de transport, prin spaţii de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceştia deţin în proprietate sau administrează spaţii autorizate de depozitare pentru produse agricole.  +  Articolul 11 (1) Pâinea şi produsele de morărit şi panificaţie se comercializează către persoane juridice, însoţite de facturi fiscale, pe baza contractelor încheiate. (2) Livrarea pâinii către beneficiari se efectuează de operatorii economici, cu respectarea normelor referitoare la personalizarea produselor proprii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afişează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate şi preţul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg şi lei/bucată.  +  Articolul 12 (1) Preţul pe piaţă al cerealelor se stabileşte în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră. (2) Convenirea preţului de referinţă conform prevederilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 307/2005, şi utilizarea acestuia ca preţ orientativ în negocierea dintre parteneri a preţului de vânzare-cumpărare nu pot avea ca efect restricţionarea negocierilor pe piaţă. (3) În situaţia în care condiţiile pieţei o impun, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenţie pe piaţă pentru cereale, în condiţiile legii. (4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenţie se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 13Verificarea şi controlul activităţii pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, conform competenţelor legale.  +  Articolul 14 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) funcţionarea capacităţilor de depozitare fără autorizaţie de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); b) neîndeplinirea condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) şi, după caz, cu suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau anularea acesteia; c) achiziţionarea cerealelor de către operatorii economici, din spaţii de depozitare care nu deţin autorizaţie de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 15 (1) Dispoziţiile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenienţii pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereşp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 12.---------