ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 16 februarie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006    Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru juridic care să asigure reforma instituţională proiectată până la data integrării României în Uniunea Europeană şi să creeze condiţiile implementării direcţiilor de acţiune prevăzute în Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008,luând în considerare restrângerea semnificativă şi uneori chiar blocarea posibilităţilor de selecţie a personalului cu pregătire superioară şi trecere a acestuia în rândul cadrelor militare prin prevederea în statutul acestora a unor criterii de vârstă nejustificate raportat la specificul activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor,văzând disfuncţiile pe care le creează lipsa personalului cu înaltă calificare şi cu experienţă în domenii cum sunt cele privind intervenţiile în situaţii de urgenţă,ţinând seama că situaţia extraordinară creată, de natură să aducă atingere interesului public, impune adoptarea de măsuri urgente, care nu pot fi reglementate altfel,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul 1 al articolului 36 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"În Ministerul Administraţiei şi Internelor persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e) pot fi trecute în corpul ofiţerilor indiferent de vârstă."2. După alineatul 2 al articolului 51 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"În Ministerul Administraţiei şi Internelor, persoanelor care devin cadre militare în condiţiile art. 40 lit. b) li se acordă grade militare în funcţie de pregătire, de vechimea în specialitate, de stagiile minime în grad şi de vârsta acestora."3. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Persoanelor prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. g) şi h), art. 36 alin. 2, art. 37 lit. e), art. 39 lit. c), art. 40 lit. g) şi la art. 41 lit. e), g) şi h) li se acordă grade militare în funcţie de pregătirea lor, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportată la stagiile minime în grad, precum şi de vârsta acestora."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Teodor Atanasiup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 16 februarie 2006.Nr. 9.------------