NORME - CADRU din 6 februarie 2006privind securitatea informaţiilor UE clasificate
EMITENT
 • OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 23 februarie 2006   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Securitatea informaţiilor UE clasificate reprezintă ansamblul procedurilor şi măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, menite să prevină şi să contracareze situaţiile care pot genera compromiterea informaţiilor clasificate, în scopul asigurării integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii acestora.  +  Articolul 2 (1) Securitatea informaţiilor UE clasificate cuprinde măsuri pentru: a) clasificarea informaţiilor; b) marcarea documentelor; c) editarea documentelor; d) gestionarea informaţiilor; e) controlul fluxului informaţiilor clasificate de nivel CONFIDENTIEL UE şi superior; f) funcţionarea Sistemului Naţional de Registre (SNR); g) soluţionarea incidentelor de securitate şi a abaterilor de la reglementările de securitate. (2) Măsurile de securitate a informaţiilor UE clasificate se completează cu măsuri de securitate a personalului, fizică şi INFOSEC.  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) informaţie UE clasificată - orice informaţie, a cărei dezvăluire neautorizată poate aduce prejudicii de diverse grade intereselor UE ori unuia sau mai multor state membre, indiferent dacă aceste informaţii sunt emise în cadrul UE ori provin de la statele membre, state terţe sau organizaţii internaţionale; b) document UE clasificat - orice suport fizic pe care au fost scrise, imprimate sau înregistrate informaţii UE clasificate, cum ar fi: scrisoare, notă, proces-verbal, raport, memorandum, mesaj, schiţă, fotografie, diapozitiv, film, hartă, tabel, plan, agendă, şablon, hârtie de indigo, ribon de maşină de scris sau de imprimantă, bandă, casetă, dischetă, CD, CD-ROM; c) material UE clasificat - orice document UE clasificat, precum şi orice componentă de echipament sau armă, fabricată ori aflată în curs de fabricaţie; d) informaţie UE sensibilă - orice informaţie UE clasificată de nivel CONFIDENTIEL UE şi superior; e) document UE clasificat sensibil - orice document UE clasificat care conţine informaţii UE sensibile; f) gestionarea informaţiilor UE clasificate - totalitatea activităţilor de înregistrare, distribuire, transmitere, multiplicare, traducere, realizare de extrase, distrugere, stocare, păstrare şi inventariere a informaţiilor clasificate; g) Sistemul Naţional de Registre (SNR) - cadrul organizat în care sunt gestionate la nivel naţional informaţii UE clasificate şi în care se asigură controlul fluxului informaţiilor UE sensibile; h) componentă a Sistemului Naţional de Registre (CSNR) structură responsabilă cu gestionarea informaţiilor UE clasificate şi cu controlul fluxului informaţiilor UE sensibile la nivel instituţional sau departamental; i) controlul fluxului informaţiilor UE sensibile - activitatea de notificare a datelor de identificare a informaţiilor UE sensibile între CSNR şi de verificare a modului de desfăşurare a acestei activităţi, astfel încât să se cunoască în orice moment locul în care se află o astfel de informaţie; j) integritatea informaţiei UE clasificate - calitatea unei informaţii UE clasificate de a nu fi fost alterată, modificată sau distrusă printr-o modalitate neautorizată; k) confidenţialitatea informaţiei UE clasificate - caracteristica informaţiei UE clasificate de a nu fi dezvăluită persoanelor sau entităţilor neautorizate; l) disponibilitatea informaţiei UE clasificate - proprietatea informaţiei UE clasificate de a fi accesibilă şi folosită, când este necesar, de orice persoană sau entitate autorizată.  +  Capitolul II Dispoziţii speciale1. Clasificarea informaţiilor  +  Articolul 4Nivelurile de clasificare se atribuie informaţiilor UE în funcţie de prejudiciile ce pot fi aduse prin divulgare neautorizată şi indică măsurile de securitate care trebuie aplicate pentru protecţia acestora în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Nivelurile de clasificare utilizate pentru informaţiile UE clasificate sunt următoarele: a) TRES SECRET UE/EU TOP SECRET: nivel de clasificare ce se aplică numai informaţiilor şi materialelor a căror divulgare neautorizată ar putea determina prejudicii extrem de grave la adresa intereselor esenţiale ale UE sau ale unuia ori mai multor state membre UE; b) SECRET UE: nivel de clasificare ce se aplică numai informaţiilor şi materialelor a căror divulgare neautorizată ar putea genera prejudicii grave la adresa intereselor esenţiale ale UE sau ale unuia ori mai multor state membre UE; c) CONFIDENTIEL UE: nivel de clasificare ce se aplică informaţiilor şi materialelor a căror divulgare neautorizată ar putea provoca prejudicii intereselor esenţiale ale UE sau ale unuia ori mai multor state membre UE; d) RESTREINT UE: nivel de clasificare ce se aplică informaţiilor şi materialelor a căror divulgare neautorizată poate fi în defavoarea intereselor UE sau ale unuia ori mai multor state membre UE.  +  Articolul 6 (1) Informaţiile UE inscripţionate cu codul/marcajul LIMITE reprezintă informaţii care, deşi nu intră în categoria informaţiilor UE clasificate, nu sunt destinate publicului şi trebuie protejate împotriva dezvăluirii neautorizate prin măsuri de securitate stabilite la nivel instituţional, în conformitate cu procedurile elaborate de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare O.R.N.I.S.S. (2) Informaţiile UE LIMITE devin publice din dispoziţia emitentului şi se regăsesc, de regulă, în registrul public al UE.  +  Articolul 7În conformitate cu prevederile aranjamentelor de securitate dintre O.R.N.I.S.S., Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi Direcţia de Securitate a Comisiei Europene pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate între România şi Uniunea Europeană, echivalenţa marcajelor şi nivelurilor de clasificare este următoarea:
  ROMÂNIA UE
  SECRET DE SERVICIU RESTREINT UE
  SECRET CONFIDENTIEL UE
  STRICT SECRET SECRET UE
  STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ EU TOP SECRET/TRES SECRET UE
   +  Articolul 8 (1) Responsabilitatea încadrării informaţiei într-un nivel de clasificare revine emitentului. (2) Nivelul de clasificare se atribuie doar atunci când este necesar şi se menţine doar pe perioada cât informaţia trebuie protejată.  +  Articolul 9 (1) Documentul care conţine informaţii naţionale clasificate emise de instituţiile din România şi destinat UE este document naţional şi se editează, se clasifică, se marchează şi se gestionează în conformitate cu legislaţia naţională care reglementează protecţia acestor categorii de informaţii; un asemenea document se inscripţionează cu menţiunea ROMÂNIA, urmată de nivelul de clasificare naţional şi, între paranteze, de nivelul de clasificare UE echivalent.Exemplu:ROMÂNIA - SECRET DE SERVICIU(RESTREINT UE) (2) Instituţiile din România pot edita documente UE clasificate destinate UE, indiferent dacă acestea conţin şi informaţii naţionale clasificate, atunci când sunt impuse reguli în acest sens de către structurile UE.  +  Articolul 10 (1) Paginile, paragrafele, anexele şi alte tipuri de ataşamente ale documentelor UE clasificate pot primi niveluri diferite de clasificare pentru a facilita diseminarea ulterioară a secţiunilor corespunzătoare. (2) Nivelul de clasificare al unui document va fi cel puţin acelaşi cu al secţiunii cu cel mai ridicat nivel de clasificare.  +  Articolul 11 (1) Documentul rezultat din cumularea neprelucrată a informaţiilor extrase din mai multe documente UE clasificate sau cel rezultat în urma unei activităţi de analiză-sinteză a acestora poate necesita o clasificare superioară faţă de oricare dintre documentele/secţiunile care au stat la baza redactării sale. (2) Documentele care înglobează informaţii clasificate atât naţionale, cât şi UE se editează ca un document naţional şi trebuie să conţină marcajele de securitate ale documentului UE de referinţă.  +  Articolul 12 (1) Adresa de însoţire a documentelor UE clasificate se marchează cu nivelul de clasificare al informaţiilor pe care aceasta le conţine, nivel stabilit de către emitent. (2) În situaţia în care o adresă primeşte nivelul de clasificare al documentelor UE clasificate pe care le însoţeşte, emitentul acesteia trebuie să specifice nivelul de clasificare pe care îl va avea după ce este separată de documentele în cauză.1.1. Subclasificarea şi supraclasificarea  +  Articolul 13 (1) Subclasificarea reprezintă acordarea în mod eronat a unui nivel de clasificare inferior datorită subestimării prejudiciului care poate fi cauzat prin divulgarea sau diseminarea neautorizată a unei informaţii UE clasificate. (2) Supraclasificarea reprezintă acordarea în mod eronat a unui nivel superior de clasificare datorită supraestimării prejudiciului care poate fi cauzat prin divulgarea sau diseminarea neautorizată a unei informaţii UE clasificate, fapt ce poate duce la pierderea încrederii în sistemul de clasificare. (3) În scopul evitării subclasificării sau supraclasificării informaţiilor şi materialelor UE, se impune acordarea unei atenţii sporite în procesul încadrării acestora într-un nivel de clasificare. (4) Cazurile de posibilă supra- ori subclasificare se aduc la cunoştinţă emitentului de către beneficiarul informaţiei UE clasificate.1.2. Scăderea nivelului de clasificare şi declasificarea  +  Articolul 14Nivelul de clasificare al unei informaţii UE clasificate poate fi scăzut numai de emitent sau cu acceptul acestuia.  +  Articolul 15Scăderea nivelului de clasificare al unei informaţii UE clasificate se aduce imediat la cunoştinţă tuturor deţinătorilor acesteia de către emitent, direct sau prin intermediul expeditorilor subsecvenţi, după caz.  +  Articolul 16Prin declasificare se înţelege anularea nivelului de clasificare al unei informaţii UE clasificate şi scoaterea ei de sub incidenţa tuturor reglementărilor privind protecţia informaţiilor UE clasificate.  +  Articolul 17 (1) Emitentul unei informaţii UE clasificate trebuie să indice, pe cât posibil, un termen după expirarea căruia informaţia poate fi declasificată sau i se poate scădea nivelul de clasificare. (2) În cazul în care nu există nici o indicaţie în acest sens, informaţiile UE clasificate trebuie reanalizate de către emitent la fiecare 5 ani, pentru a stabili dacă mai este necesară menţinerea nivelului de clasificare atribuit iniţial.2. Marcarea documentelor  +  Articolul 18Toate documentele care conţin informaţii UE clasificate sunt marcate cu nivelul de clasificare atribuit de emitent, precum şi cu alte marcaje suplimentare.  +  Articolul 19Marcajele nivelurilor de clasificare se vor aplica astfel: a) pe documentele RESTREINT UE, prin mijloace mecanice sau electronice; b) pe documentele CONFIDENTIEL UE, prin mijloace mecanice, olograf sau prin folosirea de preimprimate tipizate; c) pe documentele SECRET UE şi TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, prin mijloace mecanice sau olograf.  +  Articolul 20Marcajul "UE"/"EU" aplicat pe document/ material semnifică faptul că informaţiile conţinute sunt proprietatea UE şi trebuie protejate corespunzător.  +  Articolul 21 (1) Documentelor care conţin informaţii UE clasificate li se pot aplica marcaje suplimentare de către emitent care pot indica domeniul la care se referă acestea sau modul de diseminare al lor pe baza principiului "nevoia de a cunoaşte", în scopul limitării numărului persoanelor care îl pot accesa (de exemplu: ESDP/PESD - marcaj care se aplică pe documentele referitoare la politica de securitate şi apărare a UE sau a unuia ori mai multor state membre sau referitoare la managementul crizelor militare şi non-militare). (2) Documentele transmise la UE vor fi inscripţionate şi cu menţiunea RELEASEBLE TO EU.3. Editarea documentelor  +  Articolul 22În procesul de editare a documentelor UE clasificate se impun următoarele: a) aplicarea nivelului de clasificare în partea de sus şi de jos, central, a fiecărei pagini; b) numerotarea fiecărei pagini cu numărul curent urmat de numărul total de pagini; c) aplicarea numărului de înregistrare; pentru documentele SECRET UE şi cu nivel de clasificare superior numărul de înregistrare se aplică pe fiecare pagină; d) înscrierea numărului de exemplar/copie pe prima pagină a documentului; e) menţionarea anexelor pe prima pagină a documentelor UE sensibile.4. Gestionarea informaţiilor. Controlul fluxului informaţiilor UE sensibile  +  Articolul 23 (1) Gestionarea informaţiilor UE clasificate şi controlul fluxului informaţiilor UE sensibile se realizează exclusiv în cadrul SNR. (2) Gestionarea informaţiilor UE clasificate se realizează de către persoane anume desemnate de conducătorul instituţiei şi care deţin certificare de securitate corespunzătoare nivelului de clasificare al informaţiilor manipulate. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) asigură şi activităţile specifice referitoare la controlul fluxului informaţiilor UE sensibile. (4) Informaţiile UE clasificate se gestionează separat de alte informaţii clasificate.  +  Articolul 24Activitatea de gestionare a documentelor UE clasificate cuprinde: înregistrarea, distribuirea, transmiterea, multiplicarea, traducerea, realizarea de extrase, distrugerea, stocarea, păstrarea şi inventarierea.  +  Articolul 25Înregistrarea este activitatea de înscriere a elementelor de identificare a informaţiilor UE clasificate în registre de evidenţă şi inscripţionarea pe documentele UE clasificate a numărului de înregistrare atribuit la nivelul CSNR.  +  Articolul 26Registrele de evidenţă se organizează pe suport hârtie şi/sau în format electronic, pentru fiecare nivel de clasificare al informaţiilor UE, astfel încât, împreună cu celelalte formulare necesare în activitatea de gestionare, să asigure controlul circulaţiei la nivel instituţional sau departamental a documentelor UE sensibile şi o evidenţă a documentelor RESTREINT UE în perioada în care acestea se află în gestiunea componentelor SNR.  +  Articolul 27Distribuirea constă în activitatea de repartizare a informaţiilor UE clasificate, în conformitate cu principiul "nevoia de a cunoaşte", pentru a fi consultate sau prelucrate de către persoanele autorizate aflate în evidenţa unei CSNR.  +  Articolul 28 (1) Destinatarii iniţiali ai unei informaţii UE clasificate trebuie indicaţi de către emitent. (2) Distribuirea informaţiilor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET se realizează de către ofiţerul de control TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ori de un adjunct al acestuia. În situaţia în care destinatarul unui document TRES SECRET UE/EU TOP SECRET nu este specificat, numai ofiţerul de control TRES SECRET UE/EU TOP SECRET poate deschide plicul şi poate confirma primirea documentului. (3) Informaţiile UE sensibile se distribuie pe bază de semnătură.  +  Articolul 29În cazul în care pentru informaţiile clasificate de nivel UE SECRET sau inferior emitentul a impus restricţii privind diseminarea, acestea pot fi redistribuite doar cu acordul emitentului.  +  Articolul 30 (1) Transmiterea între două CSNR a documentelor UE clasificate se realizează în conformitate cu prevederile legale care reglementează această activitate şi presupune: a) împachetarea pentru transmitere a documentelor UE clasificate; b) transportul documentelor UE clasificate la CSNR destinatară prin curieri autorizaţi potrivit legii; c) predarea-primirea documentelor UE clasificate în condiţii de siguranţă în spaţii special destinate acestui scop; d) verificarea corespondenţei în prezenţa curierului prin controlul stării sigiliilor, al integrităţii ambalajelor, al corectitudinii adreselor/borderourilor care însoţesc documentele propriu-zise, al concordanţei dintre datele înscrise pe adresă/borderou şi cele de pe plic şi verificarea după desigilarea şi desfacerea plicurilor/coletelor a înscrisurilor de pe documentele propriu-zise. (2) Documentele SECRET UE şi de nivel superior circulă între două CSNR însoţite de borderoul de confirmare a primirii.  +  Articolul 31 (1) Multiplicarea sau traducerea documentelor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET se realizează cu aprobarea emitentului. (2) Măsurile de securitate stabilite pentru documentul original se aplică în mod corespunzător copiilor, traducerilor şi extraselor.  +  Articolul 32Distrugerea documentelor UE clasificate se face prin tocare, incinerare sau topire, astfel încât informaţia să nu poată fi reconstituită.  +  Articolul 33 (1) Documentele perimate sau în exces se distrug cu avizul conducătorului instituţiei, aplicându-se proceduri corespunzătoare nivelurilor de clasificare. (2) Pentru distrugerea documentelor UE clasificate nu este necesară o dispoziţie expresă din partea emitentului. (3) În cadrul fiecărei instituţii se elaborează pentru situaţii de urgenţă planuri de distrugere şi/sau evacuare a documentelor UE clasificate, în funcţie de condiţiile specifice.  +  Articolul 34În scopul reducerii spaţiilor necesare pentru păstrarea informaţiilor UE clasificate pe o perioadă mai îndelungată, acestea se pot stoca pe diferite medii (microfilm, suport electromagnetic etc.), respectându-se următoarele reguli generale: a) procesul de stocare se realizează de către persoane autorizate care deţin certificare de securitate corespunzătoare nivelului de clasificare al informaţiilor stocate; b) mediul de stocare va primi nivelul de clasificare al documentelor originale; c) microfilmarea, înregistrarea şi scanarea documentelor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET trebuie aduse la cunoştinţă emitentului; d) un mediu de stocare va putea conţine informaţii din documente sensibile originale doar dacă documentele în cauză au acelaşi nivel de clasificare; e) orice mediu de stocare care conţine informaţii SECRET UE sau TRES SECRET UE/EU TOP SECRET trebuie specificat în toate rapoartele de inventariere; f) documentele originale se distrug imediat după operaţiunea de stocare.  +  Articolul 35Documentele UE clasificate, pe suport hârtie sau alte medii de stocare, se păstrează în încăperi speciale de securitate, conform prevederilor Ordinului directorului general al O.R.N.I.S.S. nr. 475/2005 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate fizică pentru încăperile speciale de securitate destinate protecţiei informaţiilor NATO clasificate şi a celor echivalente, potrivit legii şi, dacă dimensiunile permit, se introduc bibliorafturi, dosare, casete etc.  +  Articolul 36 (1) Inventarierea reprezintă activitatea de verificare a existenţei documentelor UE clasificate. (2) Inventarierea se efectuează pentru toate documentele UE sensibile intrate în gestiune, pe baza registrelor şi formularelor de evidenţă. (3) Cu ocazia inventarierii se pot stabili documentele UE clasificate care pot fi distruse, declasificate sau cărora li se poate scădea nivelul de clasificare. (4) Inventarierea se efectuează ori de câte ori este necesar, însă cel puţin o dată pe an.  +  Articolul 37Un document UE clasificat sensibil se consideră inventariat în una dintre următoarele situaţii: a) există fizic; b) există dovada transmiterii acestuia către altă CSNR; c) există un proces-verbal de distrugere; d) există o dispoziţie de declasificare ori de scădere a nivelului de clasificare.  +  Articolul 38Pentru gestionarea materialelor clasificate, altele decât documentele, se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 24-37.  +  Articolul 39Gestionarea informaţiilor UE clasificate şi controlul fluxului informaţiilor UE sensibile se detaliază printr-o procedură elaborată de O.R.N.I.S.S.  +  Articolul 40La nivelul fiecărei CSNR se desemnează un şef al componentei, care va coordona activitatea şi va răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin acesteia conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 41 (1) Modul de gestionare a informaţiilor UE clasificate la nivelul unei CSNR se supune, pe parcursul unui an calendaristic, unor inspecţii de securitate astfel: a) cel puţin o inspecţie externă efectuată de:(i) O.R.N.I.S.S.;(îi) structura de securitate a autorităţii desemnate de securitate (ADS) competente;(iii) personalul CSNR ierarhic superioare, în colaborare cu structura de securitate a acesteia;(iv) structurile de specialitate ale UE; b) inspecţii interne efectuate periodic de structura de securitate/funcţionarul de securitate. (2) La nivelul fiecărei CSNR se ţine evidenţa inspecţiilor de securitate, cu consemnarea rezultatelor acestora.5. Sistemul Naţional de Registre (SNR)  +  Articolul 42 (1) Informaţiile UE clasificate se transmit numai instituţiilor care au implementat măsurile de securitate pentru protecţia acestora şi în cadrul cărora funcţionează o CSNR autorizată de O.R.N.I.S.S. (2) Acreditarea unei CSNR se efectuează, la solicitarea instituţiei îndreptăţite, în baza procedurii elaborate de O.R.N.I.S.S. şi se finalizează prin eliberarea autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 43CSNR pot funcţiona sub una dintre următoarele forme de organizare: a) Registrul Central: reprezintă componenta principală a SNR, constituită numai în cadrul O.R.N.I.S.S., care coordonează la nivel naţional activitatea de gestionare a informaţiilor UE clasificate, controlează fluxul informaţiilor UE sensibile şi asigură transmiterea la CSNR subordonate a informaţiilor primite de la Registrul Extern; b) Registrul Extern: reprezintă componenta SNR din exteriorul ţării, subordonată Registrului Central. Împreună cu Registrul Central formează principalul canal pentru schimbul de documente clasificate între România şi UE; c) Registrul Intern: se organizează în cadrul unei instituţii, este subordonat direct Registrului Central şi asigură gestionarea informaţiilor UE clasificate şi controlul fluxului informaţiilor UE sensibile la nivelul tuturor CSNR din subordine; d) Subregistrul: răspunde de gestionarea informaţiilor UE clasificate la nivel instituţional sau departamental şi se poate subordona nemijlocit Registrului Central, unui Registru Intern sau unui alt Subregistru; e) Punctul de lucru: răspunde de gestionarea informaţiilor UE clasificate la nivelul structurii în care funcţionează şi nu are alte componente în subordine. Punctul de lucru poate fi subordonat nemijlocit Registrului Central, Registrului Extern, unui Registru Intern sau unui Subregistru.5.1. Atribuţiile CSNR  +  Articolul 44Registrul Central are următoarele atribuţii generale: a) acţionează ca principală autoritate de primire şi distribuire a documentelor clasificate schimbate între România şi UE; b) coordonează gestionarea la nivel naţional a informaţiilor UE clasificate în cadrul SNR; c) controlează la nivel naţional fluxul informaţiilor UE sensibile în cadrul SNR; d) coordonează şi controlează activitatea CSNR; e) asigură aplicarea unitară a reglementărilor privind protecţia informaţiilor UE clasificate la nivelul tuturor CSNR; f) ţine evidenţa tuturor CSNR; g) transmite la Registrul Extern documentele naţionale clasificate, destinate structurilor UE, elaborate de O.R.N.I.S.S. sau primite în acest scop de la alte CSNR; h) participă la inspecţiile de securitate, organizate sau planificate de O.R.N.I.S.S. pe problematica gestionării informaţiilor UE clasificate, la CSNR din subordinea nemijlocită sau la cele coordonate metodologic de Registrul Extern; i) centralizează rezultatele inventarierii anuale a documentelor UE clasificate aflate în evidenţa proprie sau a celorlalte CSNR, prin intermediul componentelor din subordinea nemijlocită; j) comunică Secretariatului General al Consiliului UE, prin intermediul Registrului Extern, rezultatele inventarierii anuale a tuturor informaţiilor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET primite de România; k) colaborează cu structurile competente în vederea asigurării activităţii de curierat extern pentru documentele UE clasificate.  +  Articolul 45Registrul Extern are următoarele atribuţii generale: a) gestionează informaţiile UE clasificate primite, controlează circuitul documentelor la nivelul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, transmite la Registrul Central documentele UE clasificate primite şi poate transmite la alte CSNR, prin reţelele informatice securizate, informaţii UE clasificate, cu informarea Registrului Central; b) coordonează metodologic toate subregistrele externe organizate pentru gestionarea informaţiilor UE clasificate; c) transmite structurilor UE documentele naţionale clasificate primite de la alte CSNR; d) transmite către Registrul Central, lunar sau la solicitarea acestuia, rapoarte privind informaţiile UE clasificate gestionate; e) aplică în cadrul structurii proprii procedurile specifice elaborate de O.R.N.I.S.S.; f) centralizează şi transmite la Registrul Central rezultatele inventarierii anuale a documentelor proprii şi a celor gestionate de CSNR, pe care le are în subordine sau în coordonare metodologică; g) întocmeşte şi actualizează lista cu persoanele din cadrul structurii pe care o deserveşte, care au acces la informaţii clasificate; h) ţine evidenţa tuturor CSNR aflate în subordine sau în coordonare metodologică; i) poate participa la inspecţiile de securitate privind gestionarea informaţiilor UE clasificate la CSNR din subordine, precum şi la cele aflate în coordonare metodologică; j) acordă sprijin structurii de securitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului din structurile pe care le deserveşte şi din cele deservite de CSNR subordonate; k) cooperează cu registrele care funcţionează în cadrul structurilor UE sau în cadrul reprezentanţelor statelor membre ale UE; l) transmite la Registrul Central listele primite de la componentele subordonate sau coordonate metodologic, care conţin datele de identificare a informaţiilor UE sensibile primite de către acestea; m) comunică Secretariatului General al Consiliului UE rezultatele inventarierii anuale a tuturor informaţiilor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET primite de România.  +  Articolul 46Registrul Intern are următoarele atribuţii generale: a) gestionează informaţiile UE clasificate primite şi asigură fluxul informaţional către CSNR subordonate, cu respectarea nivelului de clasificare pentru care acestea au fost autorizate; b) controlează fluxul informaţiilor UE sensibile la nivelul CSNR din subordine; c) transmite operativ la Registrul Central numărul total de documente RESTREINT UE şi datele de identificare a informaţiilor UE sensibile primite la nivelul instituţiei, care nu provin direct de la acesta; d) transmite documentele naţionale clasificate la Registrul Central în vederea expedierii lor către structurile UE, în cazul în care nu dispune de o linie directă de comunicaţie; e) poate transmite informaţii UE clasificate de nivel SECRET UE şi inferior către CSNR din alte instituţii, cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte", informând despre aceasta Registrul Central; f) aplică în cadrul structurii proprii procedurile specifice elaborate de O.R.N.I.S.S. şi urmăreşte aplicarea acestora la CSNR subordonate; g) ţine evidenţa tuturor CSNR aflate în subordine, coordonează şi controlează activitatea acestora; h) centralizează şi transmite la Registrul Central rezultatele inventarierii anuale a documentelor UE clasificate din gestiunea proprie şi din gestiunile tuturor CSNR din subordine; i) întocmeşte şi actualizează lista cu persoanele autorizate să aibă acces la informaţii UE clasificate din cadrul structurilor instituţionale deservite; j) participă la inspecţii de securitate pe problematica gestionării informaţiilor UE clasificate, desfăşurate la CSNR din subordinea nemijlocită, poate participa la cele desfăşurate la alte CSNR din subordine şi asigură, împreună cu structura de securitate, centralizarea rezultatelor inspecţiilor de securitate şi transmiterea lor la O.R.N.I.S.S.; k) acordă sprijin structurii de securitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului din structurile pe care le deserveşte şi din cele deservite de CSNR subordonate.  +  Articolul 47Subregistrul are următoarele atribuţii generale: a) gestionează informaţiile UE clasificate primite şi asigură fluxul informaţional către CSNR subordonate, cu respectarea nivelului de clasificare pentru care acestea au fost autorizate; b) controlează fluxul informaţiilor UE sensibile la nivelul CSNR din subordine; c) transmite operativ la componenta ierarhic superioară numărul total de documente RESTREINT UE şi datele de identificare a informaţiilor UE sensibile care nu au fost primite de la aceasta; d) transmite operativ la componenta care o coordonează metodologic numărul total de documente RESTREINT UE şi datele de identificare a informaţiilor UE sensibile care nu au fost primite de la aceasta; e) poate transmite informaţii UE clasificate de nivel SECRET UE şi inferioare către alte CSNR din propria instituţie, cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu avizul Registrului Intern; f) poate transmite informaţii UE clasificate de nivel SECRET UE şi inferior către CSNR din alte instituţii, cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu avizul Registrului Intern, informând pe cale ierarhică despre aceasta Registrul Central; g) transmite la CSNR ierarhic superioară documentele naţionale clasificate destinate UE, în vederea expedierii lor, în situaţia în care nu dispune de o linie de comunicaţie directă; h) aplică în cadrul structurii proprii procedurile specifice elaborate de către O.R.N.I.S.S. şi urmăreşte aplicarea acestora la CSNR subordonate; i) ţine evidenţa tuturor CSNR aflate în subordine, coordonează şi controlează activitatea acestora; j) centralizează şi transmite la componenta ierarhic superioară şi/sau la cea care o coordonează metodologic rezultatul inventarierii anuale a documentelor UE clasificate din gestiunea proprie şi din gestiunile CSNR subordonate; k) întocmeşte şi actualizează lista cu persoanele autorizate să aibă acces la informaţii UE clasificate din cadrul structurilor instituţionale deservite; l) poate participa la inspecţii de securitate pe problematica gestionării informaţiilor UE clasificate, desfăşurate la CSNR din subordine, şi asigură, împreună cu structura de securitate şi Registrul Intern căruia i se subordonează, centralizarea rezultatelor inspecţiilor de securitate şi transmiterea lor la O.R.N.I.S.S.; m) acordă sprijin structurii de securitate în derularea activităţilor de pregătire şi instruire a personalului din structurile pe care le deserveşte şi din cele deservite de CSNR subordonate.  +  Articolul 48Subregistrele din afara ţării se supun prezentelor norme-cadru, corelate, după caz, cu normele interne ale structurii UE în care funcţionează.  +  Articolul 49Punctul de lucru are următoarele atribuţii generale: a) gestionează informaţiile UE clasificate primite; b) poate transmite informaţii UE clasificate de nivel SECRET UE şi inferior către alte CSNR din propria instituţie, cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu aprobarea Registrului Intern, înştiinţând despre aceasta CSNR ierarhic superioară; c) poate transmite informaţii UE clasificate de nivel SECRET UE şi inferior către CSNR din alte instituţii, cu respectarea principiului "nevoia de a cunoaşte" şi cu avizul Registrului Intern, informând pe cale ierarhică despre aceasta Registrul Central; d) transmite la CSNR ierarhic superioară documentele naţionale clasificate destinate UE, în vederea transmiterii lor, în situaţia în care nu dispune de o linie de comunicaţie directă; e) transmite operativ la CSNR ierarhic superioară numărul total de documente RESTREINT UE şi datele de identificare a informaţiilor UE sensibile, care nu au fost primite de la aceasta; f) centralizează şi transmite la componenta ierarhic superioară rezultatul inventarierii anuale a documentelor UE clasificate din gestiunea proprie; g) întocmeşte şi actualizează lista cu persoanele autorizate să aibă acces la informaţii UE clasificate din cadrul structurilor instituţionale deservite; h) aplică în cadrul structurii proprii procedurile specifice elaborate de O.R.N.I.S.S.  +  Articolul 50Compartimentele speciale (CS) care, potrivit legii, gestionează informaţii naţionale clasificate, pot gestiona informaţii UE clasificate numai după ce au fost autorizate de O.R.N.I.S.S., devenind CSNR.5.2. Reacreditarea şi desfiinţarea unei CSNR  +  Articolul 51 (1) Atunci când intervin modificări ale condiţiilor în baza cărora a fost eliberată autorizaţia de funcţionare, CSNR trebuie reacreditată conform procedurii elaborate de O.R.N.I.S.S., menţionată la art. 42 alin. (2). (2) Desfiinţarea unei CSNR are loc atunci când nu se mai justifică funcţionarea ei şi se face conform procedurii menţionate la art. 42 alin. (2).  +  Articolul 52Fiecare instituţie păstrează, prin intermediul Registrului Intern, evidenţa la zi a tuturor acreditărilor, reacreditărilor şi desfiinţărilor CSNR din sfera lor de competenţă.5.3. CSNR TRES SECRET UE/EU TOP SECRET  +  Articolul 53 (1) Gestionarea şi controlul informaţiilor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET se realizează prin CSNR TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. (2) O CSNR TRES SECRET UE/EU TOP SECRET poate gestiona şi informaţii UE clasificate de nivel inferior.  +  Articolul 54 (1) În cadrul O.R.N.I.S.S. funcţionează Registrul Central pentru TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, care activează ca principală autoritate de primire, distribuire şi transmitere a documentelor de acest nivel schimbate între UE şi România. (2) CSNR TRES SECRET UE/EU TOP SECRET se pot înfiinţa la nivelul autorităţilor publice centrale şi funcţionează ca organisme responsabile pentru păstrarea registrelor şi formularelor prin care se asigură controlul fluxului şi al circulaţiei interne pentru fiecare document TRES SECRET UE/EU TOP SECRET aflat în evidenţa lor.  +  Articolul 55 (1) Indiferent de forma de organizare a unei CSNR TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, şeful instituţiei va numi un ofiţer de control TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (OCTS), care este şi şeful acestei componente. (2) Şeful instituţiei poate numi şi un adjunct al OCTS (AOCTS), care preia responsabilităţile şi sarcinile OCTS pe perioada în care acesta nu îşi poate exercita atribuţiile.  +  Articolul 56OCTS răspunde de îndeplinirea următoarelor sarcini pe linia protecţiei informaţiilor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET: a) protecţia fizică a tuturor informaţiilor clasificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET păstrate în CSNR; b) păstrarea unei evidenţe la zi a documentelor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET primite de către CSNR; c) păstrarea evidenţei la zi a tuturor CSNR cu care este autorizat să schimbe informaţii clasificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, inclusiv numele OCTS, AOCTS şi specimenele de semnătură ale acestora; d) păstrarea de evidenţe nominale, la zi, privind persoanele din cadrul structurilor deservite de acesta, autorizate să aibă acces la informaţiile clasificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET; e) distribuirea şi transmiterea de documente clasificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET numai beneficiarilor autorizaţi să aibă acces la informaţii clasificate de acest nivel; f) întocmirea, verificarea existenţei şi păstrarea documentelor justificative (registre de evidenţă, condici, borderouri, fişe de consultare, procese-verbale de distrugere etc.) pentru toate documentele clasificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET distribuite ori transmise; g) restituirea la Registrul Central TRES SECRET UE/EU TOP SECRET a informaţiilor TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, atunci când ele nu mai sunt necesare, sau distrugerea acestora; h) orice alte sarcini care decurg din atribuţiile CSNR.6. Incidente de securitate  +  Articolul 57 (1) Incidentul de securitate reprezintă orice acţiune sau inacţiune contrară reglementărilor de securitate, ale cărei consecinţe au determinat ori sunt de natură să determine compromiterea informaţiilor clasificate. (2) Informaţia UE clasificată se consideră compromisă atunci când îşi pierde integritatea, confidenţialitatea sau disponibilitatea. (3) Cercetarea incidentelor de securitate se realizează sub coordonarea O.R.N.I.S.S.  +  Articolul 58 (1) Abaterea de la reglementările de securitate reprezintă o încălcare a reglementărilor de securitate care nu conduce la o compromitere a informaţiei clasificate. (2) Implicaţiile unei abateri de la reglementările de securitate sunt analizate, investigate şi soluţionate de structura/funcţionarul de securitate din cadrul instituţiei în care aceasta a avut loc.  +  Articolul 59Orice incident de securitate care implică informaţii UE clasificate, indiferent de nivelul de clasificare al acestora, se raportează la O.R.N.I.S.S. de către structura/funcţionarul de securitate din instituţia în care s-a produs compromiterea informaţiilor.  +  Articolul 60Raportarea incidentului de securitate trebuie să cuprindă: a) descrierea informaţiilor UE clasificate compromise, inclusiv nivelul de clasificare şi alte marcaje suplimentare, numărul de înregistrare atribuit de emitent, numărul de înregistrare atribuit de CSNR, numărul de exemplare/copii, data emiterii, emitentul, subiectul la care se referă, persoana sau compartimentul care le-a gestionat, scopul pentru care a fost primit documentul; b) o scurtă prezentare a împrejurărilor în care a avut loc compromiterea, inclusiv data constatării, perioada în care informaţiile au fost expuse compromiterii, persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la acestea, dacă sunt cunoscute; c) precizări cu privire la eventuala informare a emitentului.  +  Articolul 61 (1) Fiecare incident de securitate raportat la O.R.N.I.S.S. este cercetat de o comisie formată din persoane cu experienţă în investigaţii şi, dacă este cazul, în contraspionaj; între membrii comisiei şi persoanele susceptibile de provocarea incidentului de securitate nu trebuie să existe relaţii care să afecteze derularea cercetării. (2) Comisia de cercetare a incidentului de securitate se stabileşte de instituţiile abilitate prin lege, la solicitarea O.R.N.I.S.S.  +  Articolul 62 (1) Comisia de cercetare a incidentului de securitate trebuie să întreprindă următoarele: a) să stabilească dacă informaţiile UE clasificate au fost compromise; b) să stabilească circumstanţele exacte în care s-a petrecut incidentul; c) să identifice toate persoanele neautorizate care au avut sau ar fi putut avea acces la informaţiile UE compromise; d) să verifice dacă persoanele respective prezintă suficientă încredere şi loialitate, astfel încât rezultatul compromiterii să nu creeze prejudicii; e) să evalueze gravitatea prejudiciului produs în urma compromiterii informaţiilor UE clasificate; f) să dispună măsuri pentru diminuarea cât mai mult posibil a consecinţelor compromiterii; g) să dispună măsuri de prevenire a repetării incidentului. (2) Comisia va transmite la O.R.N.I.S.S. raportul cu rezultatele cercetării în termen de 80 de zile de la declanşarea investigaţiilor.  +  Articolul 63 (1) În cazul compromiterii unei informaţii UE sensibile, O.R.N.I.S.S. înştiinţează Oficiul de Securitate al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene (GSCSO) sau Direcţia de Securitate a Comisiei Europene (ECSD), după caz. (2) Înştiinţarea GSCSO/ECSD cu privire la compromiterea informaţiilor RESTREINT UE se impune doar atunci când incidentul prezintă aspecte ieşite din comun şi/sau când se apreciază că în urma acestuia a rezultat un prejudiciu real pentru Uniunea Europeană ori pentru unul sau mai multe dintre statele membre ale acesteia (acţiuni de spionaj, dezvăluiri în mass-media etc.). (3) Dacă este posibil, O.R.N.I.S.S. informează simultan şi emitentul informaţiei.  +  Articolul 64Înştiinţarea va conţine următoarele elemente: a) descrierea informaţiilor compromise, indicându-se nivelul de clasificare şi alte marcaje suplimentare, numărul de înregistrare atribuit de emitent, numărul de exemplare/copii, data emiterii, emitentul, subiectul la care se referă şi scopul pentru care a fost primit documentul; b) o descriere succintă a circumstanţelor în care s-a produs compromiterea, care va cuprinde: data constatării, perioada în care informaţia a fost supusă compromiterii şi, dacă sunt cunoscute, numărul şi/sau categoria persoanelor neautorizate care au sau ar fi putut avea acces la informaţiile UE compromise; c) concluziile rezultate din evaluarea gravităţii prejudiciului creat de compromiterea informaţiilor UE respective; d) precizări în legătură cu informarea emitentului.  +  Articolul 65În decurs de 90 de zile de la data înştiinţării, O.R.N.I.S.S. va prezenta la GSCSO/ECSD un raport final cu concluziile rezultate în urma cercetării efectuate şi măsurile întreprinse pentru a preîntâmpina repetarea incidentului.  +  Articolul 66În situaţia în care primeşte de la GSCSO/ECSD o înştiinţare privind compromiterea unei informaţii naţionale clasificate, O.R.N.I.S.S. va întreprinde următoarele măsuri: a) informarea imediată a Consiliului Suprem de Apărare a ţării în cazul compromiterii unei informaţii de nivel STRICT SECRET DE IMPORTANţă DEOSEBITă sau STRICT SECRET; b) înştiinţarea emitentului informaţiei naţionale clasificate despre compromiterea acesteia; c) înştiinţarea instituţiilor abilitate prin lege despre producerea incidentului, astfel încât acestea să poată acţiona în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale referitoare la incidentele de securitate.
   +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 67Instituţiile care gestionează informaţii UE clasificate au obligaţia de a elabora norme interne pentru aplicarea prezentelor norme-cadru.  +  Articolul 68Nerespectarea reglementărilor stabilite de O.R.N.I.S.S. în domeniul protecţiei informaţiilor UE clasificate atrage răspunderea contravenţională sau penală, în condiţiile legii.___________