HOTĂRÂRE nr. 161 din 3 februarie 2006privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 februarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta.  +  Articolul 2 (1) Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. (2) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. (3) Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului. (4) Nu au obligaţia de a înfiinţa registru misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care contractele individuale de muncă încheiate cu cetăţenii români se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 3 (1) Registrul se întocmeşte în formă electronică. (2) Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP); b) data angajării; c) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; d) tipul contractului individual de muncă; e) data şi temeiul încetării contractului individual de muncă. (3) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii; b) prin e-mail, pe bază de semnătură electronică; c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoţit de o adresă de înaintare semnată de angajator. (4) Evidenţa registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori la inspectoratul teritorial de muncă, se ţine într-o bază de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii. (5) Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, după adoptarea soluţiei tehnice a registrului în format electronic şi în funcţie de aceasta.  +  Articolul 4 (1) Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, în termen de 20 de zile de la data angajării primului salariat. (2) Angajatorii care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au încadrat personal cu contract individual de muncă sunt obligaţi să transmită inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, registrul în formă electronică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) După îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2), angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, numai în cazul în care intervin modificări ale elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2). (4) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul angajatorul, în cazurile menţionate la alin. (3), în termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificări ale elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2).  +  Articolul 5Unităţile fără personalitate juridică ce au competenţa înfiinţării registrului au obligaţia de a transmite registrul, în termenele prevăzute la art. 4, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică.  +  Articolul 7 (1) Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. (2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru. (3) La solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente în dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal. (4) Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice: a) neînfiinţarea registrului şi/sau netransmiterea acestuia în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în termenele şi forma prevăzute de prezenta hotărâre; b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în formă electronică, precum şi dosarul personal al salariaţilor; c) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 9Prevederile art. 8 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Inspecţia Muncii adoptă soluţia tehnică privind registrul în formă electronică şi aplicaţia informatică pentru completarea şi transmiterea registrului de către angajatori. (2) Aplicaţia informatică este distribuită angajatorilor care au obligaţia de a înfiinţa registrul.  +  Articolul 11Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează şi se arhivează de către angajatori.  +  Articolul 12 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 februarie 2006.Nr. 161.-------