ORDONANTA nr. 86 din 30 august 2001 (*actualizata*)privind serviciile regulate de transport public local de calatori**)(actualizata până la data de 17 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 17 februarie 2006, cu modificările aduse de LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2006.**) Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, reglementare, control, monitorizare şi gestionare a bunurilor publice aferente şi a serviciului regulat de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transport în comun, în conformitate cu reglementarile în vigoare. (2) Nu fac obiectul prezentei ordonante serviciile de transport cu taximetre şi serviciile de transport de marfuri.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 2Serviciul regulat de transport public local de persoane, denumit în continuare transport public local de calatori, are la baza urmatoarele principii: a) respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale calatorilor; b) asigurarea deplasarii în condiţii de siguranţă şi de confort; c) protectia mediului; d) tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi utilizatorii; e) servicii de calitate, în condiţiile unor tarife accesibile pentru calatori; f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publică şi a fondurilor banesti; g) dezvoltarea durabila.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 3 (1) Face parte din categoria transportului public local de calatori transportul de persoane care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) este efectuat pe raza teritorial-administrativa a unui oras sau a unei comune, denumite în continuare localităţi; b) se executa pe rute şi cu programe de circulatie prestabilite, iar calatorii sunt imbarcati sau debarcati în puncte de oprire fixe; c) se percepe un tarif de transport, incasat de operatorul de transport. (2) Se considera transport public local de calatori şi transportul regulat special urban de persoane, dacă intruneste condiţiile prevăzute la alin. (1), prin care se asigura transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, cum ar fi al elevilor şi studenţilor la instituţiile de invatamant şi retur, al personalului care face naveta, precum şi transportul care se desfăşoară pe anumite rute, cum ar fi transportul între locul de muncă şi domiciliul aflate în aceeasi localitate.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 4Prin mijloacele de transport rutier în comun se înţelege vehiculele destinate în mod special transportului public local de calatori. Acestea pot fi: a) autobuze urbane, autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al bagajelor acestora, destinate pentru transportul de pasageri, asezati pe scaune sau în picioare, având cel puţin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto; b) tramvaie; c) troleibuze; d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcţie transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune şi în picioare.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 5Pentru asigurarea dezvoltării durabile în domeniul transportului public local de calatori consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare, modernizare şi functionare pe termen mediu şi lung a acestor transporturi, ţinând seama de planurile de urbanism şi de programele de dezvoltare economico-sociala a localităţii.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 6Transportul public local de calatori se organizeaza pentru a satisface cu prioritate nevoile populatiei, precum şi ale instituţiilor publice şi ale agentilor economici de pe raza administrativ-teritoriala a localităţii.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 7 (1) Sunt abilitate sa organizeze, sa reglementeze, să monitorizeze şi sa controleze executarea transportului public local de calatori consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a intreprinde masurile necesare pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea transportului public local de calatori în zona de autoritate. (3) Autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile de specialitate, vor organiza, vor monitoriza şi vor controla activitatea operatorilor de transport public local de calatori. (4) Consiliile judetene vor asigura serviciile de specialitate necesare coordonarii activităţii consiliilor locale privind dezvoltarea transportului public local de calatori, transportului judetean de calatori şi infrastructurii aferente.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 8 (1) Statul sprijina, prin măsuri legislative şi economice, dezvoltarea cantitativa şi calitativa a transportului public local de calatori, precum şi a infrastructurii aferente acestuia. (2) Principalele obiective urmarite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul transportului public local de calatori sunt: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa a cetatenilor prin promovarea calităţii şi eficientei transportului public local de calatori; b) cresterea calităţii vietii cetatenilor prin susţinerea dezvoltării economice a localitatilor şi prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne; c) acordarea de facilităţi unor categorii de persoane; d) asigurarea capacităţii suficiente de transport pe rute aglomerate.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 9 (1) Acoperirea financiară a costului calatoriilor efectuate de persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de gratuitate se asigura din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor institutii stabilite prin lege. (2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile gratuite şi la abonamentele pentru transportul public local de calatori, aprobate de consiliile judetene sau locale pentru anumite categorii de persoane, se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale judetelor, după caz. (3) Condiţiile concrete în care va fi subventionat sau suportat costul calatoriilor, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se vor stabili prin contractul de concesiune a transportului public local de calatori, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Capitolul II Organizarea şi functionarea transportului public local de calatori------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Secţiunea 1 Organizarea transportului public local de calatori------------Titlul Secţiunii 1 a Cap. II a fost modificat de pct. 12 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 10Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii de transport public local de calatori se bazeaza pe relatii contractuale, stabilite în conformitate cu contractul de concesiune a serviciului respectiv.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 11 (1) Pentru realizarea transportului public local de calatori consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulţi operatori de transport, autorizati în condiţiile legii, cărora le incredinteaza prin licitaţie contractul de concesiune a transportului respectiv. (2) Concesiunea transportului public local de calatori se face în condiţiile stabilite prin contractul-cadru de concesiune şi prin regulamentul-cadru de concesiune a transportului public local de calatori. Contractul-cadru şi regulamentul cadru de concesiune a transportului public local de calatori, precum şi normele specifice privind desfăşurarea acestuia vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante. (3) Pe durata concesionarii, în conformitate cu competentele şi cu atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a transportului public local de calatori, precum şi dreptul de a urmări, a controla şi a supraveghea indeplinirea obligaţiei efectuării transportului public local de calatori privind: a) respectarea şi indeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de calatori; b) derularea ritmica a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite şi a orarelor zilnice şi saptamanale; c) modul de administrare, exploatare, conservare şi mentinere în functiune, dezvoltare şi/sau modernizare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii aferente transportului public local de calatori; d) modul de formare şi de stabilire a tarifelor pentru transportul public local de calatori.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 12 (1) Finantarea şi realizarea investitiilor aferente transportului public local de calatori se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investitiilor publice şi a principiilor autonomiei financiare a operatorilor de transport public local de calatori privind suportarea de către utilizatori şi recuperarea integrală, prin tarif, a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare. Se va ţine seama de interesul general, de tarifele practicate şi de condiţiile de transport oferite beneficiarilor. (2) Pentru finantarea investitiilor necesare în vederea dezvoltării şi modernizarii infrastructurii transportului public local de calatori, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot contracta credite interne şi/sau externe ori pot concesiona infrastructura aferenta transportului public local de calatori, în condiţiile legii, pe o perioadă limitata, în functie de specificul activităţii. (3) Bunurile pe care concedentii infrastructurii aferente sau ai mijloacelor de transport le realizează din fonduri proprii rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului de concesiune, precum şi după expirarea acestuia, dacă nu s-a convenit altfel. (4) În sensul prezentei ordonante, prin infrastructura aferenta transportului public local de calatori se înţelege: a) baza materiala pentru întreţinere, reparare şi parcare a mijloacelor de transport deţinute; b) calea de rulare a tramvaielor; c) liniile de contact electrice pentru tramvaie şi troleibuze; d) statiile de transformare aferente liniilor de contact electrice.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Secţiunea a 2-a Operatorii de transport public local de calatori-------------Titlul Secţiunii a-2-a a Cap. II fost modificat de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 13 (1) Operatorii de transport public local de calatori sunt societăţile comerciale sau regiile autonome detinatoare de licente de transport şi de licente de execuţie pentru autovehicule, eliberate de filiala judeteana a Autorităţii Rutiere Române şi autorizate de comisia de autorizare, constituita conform prevederilor art. 22, care presteaza servicii publice în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul legii şi al prevederilor prezentei ordonante. (2) Operatorii de transport public local de calatori beneficiaza de acelasi regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate, ca şi operatorii de transport public judetean sau interjudetean.-------------Art. 13 fost modificat de pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 14 (1) Operatorii de transport public local de calatori cu capital public pot fi privatizati, în condiţiile legii, numai pe baza hotărârii consiliului local sau judetean sub a cărui autoritate îşi desfăşoară activitatea. (2) Privatizarea, respectiv vanzarea bunurilor aparţinând infrastructurii aferente transportului public local de calatori din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, se face numai în cadrul procedurii de concesionare a transportului public local de calatori, prin licitaţie publică.-------------Art. 14 fost modificat de pct. 18 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 15 (1) Operatorii de transport public local de calatori, care executa transport public local, sunt de interes local şi îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritoriala a localităţii. (2) Operatorii de transport public local de calatori îşi pot desfăşura activitatea şi în cadrul altor localităţi, prin filiale înregistrate şi autorizate conform prevederilor legale în vigoare. (3) În cazul prestarii mai multor tipuri de servicii de transport public local sau judetean operatorul de transport respectiv va tine o evidenta separata a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distincta pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare, după caz, astfel încât activităţile sale, conform licentelor de transport obtinute, să poată fi evaluate, monitorizate şi controlate.-------------Art. 15 fost modificat de pct. 19 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 16Operatorii de transport public local de calatori îşi exercită oblibaţiile potrivit termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune a transportului public local de calatori şi în acord cu normele specifice transportului public, elaborate de autoritatea competentă, completate de reglementarile specifice aprobate de consiliul local respectiv.-------------Art. 16 fost modificat de pct. 20 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale a desemnat doi sau mai mulţi operatori de transport, se va incheia cate un contract de concesiune cu fiecare dintre acestia, pentru trasee diferite sau pentru acelasi traseu, dacă traseul respectiv nu poate fi deservit de un singur operator. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), în contractele de concesiune a transportului public local de calatori se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimatiilor de calatorie emise de fiecare dintre operatorii de transport public local, pe toate mijloacele de transport în comun. (3) În astfel de cazuri între primarul localităţii şi operatorii de transport public local se va incheia un contract de distribuţie a incasarilor provenite din vanzarea legitimatiilor de calatorie, în care se va stabili modul concret în care se vor calcula veniturile cuvenite fiecarui operator de transport.-------------Art. 17 fost modificat de pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 17^1 (1) Legitimatiile de calatorie vor fi tiparite sub autoritatea consiliilor locale şi vor fi înregistrate şi gestionate ca documente cu regim special. (2) Prin legitimatii de calatorie se înţelege: bilete, abonamente şi autorizaţii de calatorie gratuita.-------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 22 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Capitolul III Drepturi şi obligaţii  +  Secţiunea 1 Drepturile şi oblibaţiile calatorilor şi operatorilor de transport public local de calatori-------------Titlul Secţiunii 1 a Cap. III a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 18 (1) Garantarea dreptului de a beneficia de transport public local de calatori, pentru toţi utilizatorii, persoane fizice, va fi prevăzută în regulamentul serviciului, care va fi aprobat de consiliul local. (2) Calatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la transportul public local de calatori, atât operatorul de transport, cat şi autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia de a comunică informaţiile cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifara şi la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public. (3) Hotărârile consiliilor locale cu privire la transportul public local de calatori vor fi aduse la cunoştinţa publică. Calatorii persoane fizice au dreptul sa conteste hotărârile, în condiţiile legii, în vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea. (4) Calatorii au obligaţia sa achite costul legitimatiilor valabile pentru calatoriile pe care le efectueaza, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 24 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 19 (1) Drepturile operatorilor de transport public local de calatori sunt prevăzute în legislatia în vigoare, precum şi în regulamentele privind efectuarea transportului public local de calatori, conform prevederilor contractelor de concesiune. (2) La incheierea contractelor de concesiune se va ţine seama de urmatoarele principii: a) incasarea tarifelor aferente transportului public local de calatori prestat; b) actualizarea tarifelor cu indicele preturilor de consum; c) modificarea tarifului, în situaţiile de schimbare semnificativa a echilibrului contractual, se realizează numai în cazul în care serviciul nu este subventionat; d) intreruperea executarii transportului public local de calatori, în cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către autoritatea administraţiei publice locale, conform legislaţiei şi normelor în vigoare.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 25 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 20 (1) Operatorii de transport public local de calatori au faţă de calatori urmatoarele obligaţii: a) să respecte regulile asumate prin contractul de concesiune; b) sa serveasca toţi calatorii, fără discriminare, pe traseele cuprinse în contractul de concesiune; c) să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanţă stabiliti de consiliile locale; d) sa furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării, evaluării, funcţionarii şi dezvoltării transportului public local de calatori, în conformitate cu clauzele contractului de concesiune şi cu prevederile legale în vigoare; e) sa reduca costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile de lucrari, bunuri şi servicii. (2) Operatorii de transport public local de calatori raspund de indeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1). În cazul neindeplinirii obligaţiilor, pot fi sanctionati contraventional sau poate fi reziliat, în condiţiile legii, contractul de concesiune.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 26 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea operatorilor de transport public local de calatori-------------Titlul Secţiunii a-2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 27 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 21 (1) Operatorii de transport, deţinători ai licentelor eliberate de filiala judeteana a Autorităţii Rutiere Române care opereaza în domeniul transportului public local de calatori, trebuie să indeplineasca criteriile stabilite prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Operatorii de transport public local de calatori, existenti la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, vor fi autorizati în termen de un an de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante. (3) Sunt supuse autorizarii atât compartimentele de specialitate ale consiliilor locale, cat şi operatorii de transport public local de calatori. (4) Autorizarea operatorilor de transport care intenţionează sa devina operatori de transport public local de calatori va fi o condiţie obligatorie de participare la licitatiile pentru obtinerea contractelor de concesiune. (5) Autorizarea este valabila maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care s-a facut autorizarea. La expirarea autorizatiei operatorul va fi supus, la cerere, unei noi autorizari.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 28 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 22 (1) Autorizarea se face de o comisie de autorizare, organizata la nivelul fiecarui judet şi al municipiului Bucureşti, compusa din: a) un reprezentant al prefectului; b) un reprezentant al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; c) cate un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. (2) Componenta nominala a comisiei de autorizare va fi stabilita prin ordin al prefectului. (3) Regulamentul de functionare a comisiei de autorizare, precum şi criteriile pentru eliberarea autorizatiei vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 29 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi oblibaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 23 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au competenţa exclusiva cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea şi monitorizarea transportului public local de calatori. (2) Consiliile locale sau, după caz, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri cu privire la: a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii rutiere, precum şi a programelor de înfiinţare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de calatori, în condiţiile legii; b) coordonarea proiectarii şi a executarii lucrărilor de investitii în infrastructura intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor şi de amenajare a teritoriului; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea dotarilor publice aferente transportului public local de calatori, aflate în proprietatea sau în administrarea autorităţilor respective; d) asocierea intercomunala, în vederea realizării unor investitii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de calatori; e) concesionarea transportului public local de calatori, precum şi concesionarea infrastructurii aferente acestuia, aparţinând patrimoniului public; f) acordarea de facilităţi operatorilor de transport pentru incurajarea dezvoltării transportului public local de calatori; g) contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta transportului public local de calatori, aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale. Contractarea de lucrari noi, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitări şi modernizari se face prin licitaţie publică, organizata potrivit legii; h) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de functionare a operatorilor de transport care desfăşoară activităţi de transport public local de calatori, pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administraţiei Publice; i) stabilirea, aprobarea şi modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori, cu respectarea reglementarilor în vigoare; j) stabilirea subventiei care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de calatori şi sumele efectiv încasate ca urmare a vanzarii biletelor şi a abonamentelor; k) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totala sau parţială a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de calatori, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale. (3) În cazul judeţului Ilfov, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de comun acord sau în asociere cu Consiliul Judetean Ilfov, poate să infiinteze, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze şi sa controleze prestarea serviciului de transport public de calatori desfăşurat între localităţile judeţului Ilfov şi municipiul Bucureşti. (4) Operatorii al caror obiect principal de activitate îl constituie realizarea transportului public local între localităţile limitrofe municipiului Bucureşti şi municipiul Bucureşti sunt considerati operatori de interes judetean.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.Alin. (3) şi (4) ale art. 23 au fost introduse de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 17 februarie 2006.  +  Articolul 24 (1) Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, precum şi contractele de concesiune a infrastructurii aferente vor cuprinde, după caz, clauze privitoare la: a) cantitatea şi calitatea serviciului prestat şi la indicatorii de performanţă; b) trasee; c) orarul de functionare, pe zile şi ore, şi ritmicitatea serviciului; d) tarifele practicate şi modul de încasare a subventiei, dacă este cazul; e) modul de indexare a tarifelor; f) raspunderea contractuala; g) politica de mentinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protectia acesteia, pe durata valabilităţii contractului respectiv; h) forta majoră; i) durata contractului; j) rezilierea contractului; k) condiţiile în care programele de circulatie pot fi modificate. (2) Durata contractului de concesiune a transportului public local de calatori se stabileste de către autoritatea administraţiei publice locale şi nu poate fi mai mica de 5 ani. (3) Operatorul de transport, titularul contractului de concesiune expirat, are drept de preemtiune dacă participa la o noua licitaţie privind concesionarea transportului public local de calatori. (4) Pierderea valabilităţii licentei de transport sau a autorizatiei operatorului de transport are drept consecinţa anularea contractului de concesiune.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 31 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele drepturi: a) sa invite pentru audieri operatorul de transport public local de calatori, în vederea semnalarii unor deficiente aparute în executarea contractului de concesiune; b) sa aprobe ajustarile de tarif propuse de către operatorul de transport public local de calatori; c) sa sanctioneze operatorul de transport public local de calatori, în cazul în care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat prin contractul de concesiune. (2) În cazul unor abateri deosebite autorităţile administraţiei publice locale pot rezilia contractul de concesiune a transportului public local de calatori şi vor solicita comisiei de autorizare retragerea autorizatiei operatorului cu care au contract de concesiune a transportului public local de calatori.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 26În exercitarea competentelor şi a responsabilitatilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale vor urmări: a) desfăşurarea transportului public local de calatori pe criterii de competitivitate şi concurentialitate; b) promovarea reabilitarii infrastructurii aferente transportului public local de calatori; c) monitorizarea şi controlul periodic al activităţilor de prestare a transportului public local de calatori şi luarea de măsuri, în cazul în care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat; d) analiza anuală a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de concesiune; e) adoptarea normelor locale şi negocierea contractelor de concesiune a transportului public local de calatori, precum şi a contractelor de concesiune a infrastructurii aferente acestuia; f) informarea şi consultarea periodica a calatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul transportului public local de calatori.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 33 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 27Autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele obligaţii: a) asigurarea unui tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport public local de calatori din cadrul comunităţii respective şi a unui mediu de afaceri concurential transparent, prin normele locale adoptate în exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanţă; b) pastrarea confidentialitatii informaţiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de calatori; c) achitarea subventiilor convenite prin contractul de concesiune.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 28Mijloacele de transport, precum şi alte bunuri care formeaza patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi care sunt utilizate pentru efectuarea transportului public local de calatori şi care constituie infrastructura aferenta acestuia pot fi concesionate sau inchiriate, pe perioada concesionarii transportului public local de calatori, operatorului cu care s-a incheiat contractul. Operatorul va achita o redeventa sau chirie, după caz, care va fi stabilita prin licitaţie o dată cu acordarea concesiunii sau inchirierii.-------------Art. 28 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 29Incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz.  +  Articolul 30 (1) Constituie contraventie, dacă nu a fost savarsita în astfel de condiţii încât sa constituie infractiune, potrivit Codului penal, şi se sancţionează cu amendă urmatoarele fapte: a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţă fără existenta autorizarii legale şi/sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; b) încredinţarea unui contract de concesiune fără licitaţie publică ori unui operator de transport neautorizat, cu amendă de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei. (2) Consiliile locale şi judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, printr-o hotărâre adoptata în condiţiile legii, faptele care constituie contraventii în domeniul transportului public local de calatori, altele decat cele prevăzute la alin. (1) sau în alte reglementari în vigoare.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 36 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31 (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care se impune functionarea transportului public local de calatori, precum şi cele din localităţile în care acesta funcţionează, în conformitate cu reglementarile anterioare, vor initia procedurile de concesionare a acestor servicii operatorilor de transport. (2) În vederea incheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a elabora şi de a comunică operatorilor de transport existenti, care efectueaza transportul public local de calatori, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, caietele de sarcini intocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administraţiei Publice. (3) În termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitaţie, în conformitate cu regulamentul de licitaţie şi cu caietele de sarcini. (4) În cazul reorganizarii operatorilor de transport care au contracte de concesiune, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitaţie, în scopul desemnarii unui nou operator de transport public local de calatori.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 37 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 32În cazul extinderii transportului public local de calatori pe noi trasee, după incheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite prin licitaţie publică, operatorul de transport existent beneficiind de dreptul de preemtiune.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 38 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 33Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, incheiate între operatorii de transport şi autorităţile administraţiei publice locale, îşi produc efectele până la momentul incheierii noilor contracte de concesiune a transportului public local de calatori, în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 39 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.  +  Articolul 34Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 35La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare.  +  Articolul 36Reglementarile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata şi modificata prin Legea nr. 197/1998, cu modificările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata şi modificata prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe caile navigabile interioare, aprobata şi modificata prin Legea nr. 19/2002.-------------Art. 36 a fost introdus de pct. 39 al art. 1 din LEGEA nr. 284 din 15 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat--------------