ORDIN nr. 2.218 din 22 decembrie 2005pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 20 februarie 2006  În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2005, ale art. 5 alin. (2) lit. i) şi k) şi alin. (3) lit. m) şi p) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:"ORDINpentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin."  +  Articolul IIAnexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIRegia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin transpune Directiva Parlamentului european şi a Consiliului 2004/3/CE din 11 februarie 2004, care modifica directivele Consiliului 70/156/CEE şi 80/1.268/CEE în ceea ce priveşte măsurarea emisiilor de dioxid de carbon şi a consumului de carburant al autovehiculelor din categoria N(1), Directiva Comisiei 2004/78/CE din 29 aprilie 2004, care modifica Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/56/CE privind încălzirea habitaclului autovehiculelor şi remorcilor acestora şi Directiva Consiliului 70/156/CEE , în vederea adaptării lor la progresul tehnic, Directiva Comisiei 2004/86/CE din 5 iulie 2004, care modifica, în scopul adaptării la progresul tehnic, Directiva Consiliului 93/93/CEE privind masele şi dimensiunile autovehiculelor cu doua sau trei roti, Directiva Comisiei 2004/104/CE din 14 octombrie 2004 privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei Consiliului 72/245/CEE privind interferenta radio (compatibilitate electromagnetica) a vehiculelor şi care modifica Directiva Consiliului 70/156/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora şi Directiva Comisiei 2005/11/CE din 16 februarie 2005, care modifica, în scopul adaptării la progresul tehnic, Directiva Consiliului 92/23/CEE privind pneurile autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi montarea lor.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2006.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 2.218.  +  Anexa 1.Titlul reglementărilor va avea următorul cuprins:"REGLEMENTĂRIprivind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2"2. Caseta reglementărilor se abroga.3. Secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" se abroga.4. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IDispoziţii generale. Definiţii"5. Capitolul I va avea următorul cuprins:"1. Prezentele reglementări stabilesc: a) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singura etapa sau în mai multe etape); b) procedura de eliberare a cărţii de identitate pentru vehiculele rutiere pentru care a fost acordată omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singura etapa sau în mai multe etape); c) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea); d) procedura şi condiţiile tehnice pentru omologarea de tip a produselor reglementate de directivele CE/CEE sau de regulamentele CEE-O.N.U.2. Prezentele reglementări se aplică la omologarea de tip a întregului vehicul (într-o singura etapa sau în mai multe etape), omologarea de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) şi eliberarea cărţii de identitate în vederea înmatriculării sau înregistrării în România pentru următoarele categorii de vehicule noi:2.1. autovehicule complete, de baza, incomplete sau completate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, având cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplaseaza pe sine, a tractoarelor agricole şi forestiere, a maşinilor pentru lucrări şi a cvadriciclurilor;2.2. tractoare agricole sau forestiere pe roti ori pe senile, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă mai mare sau egala cu 6 km/h, remorci agricole sau forestiere şi utilaje tractate interschimbabile, agricole sau forestiere;2.3. autovehicule cu 2 sau 3 roti, având roti jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, precum şi pentru cvadricicluri. Sunt exceptate: a) autovehiculele având o viteză maxima constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton; c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante; d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afară acestora; e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afară drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având 3 roti simetrice plasate una în faţa şi celelalte doua în spate; f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continua maxima de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maxima de 25 km/h sau mai devreme, în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;2.4. maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti şi având o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;2.5. remorci lente având o viteză maxima constructivă declarata mai mica sau egala cu 25 km/h şi care nu sunt incluse în subpct. 2.1.3. Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, la omologarea de tip a produselor în vederea introducerii pe piaţa a produselor noi şi care sunt reglementate de directivele CE/CEE şi de regulamentele CEE-O.N.U.4. Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii de omologare, definirea tipurilor de caroserie a acestora, precum şi definirea claselor pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sunt prevăzute în anexa nr. 1 la reglementări.5. În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următorul înţeles:
       
    acordurile de la Geneva- Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, şi Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002;
    ansamblu de vehicule- ansamblul format dintr-un autovehicul tractor şi unul sau două vehicule tractate;
    autoritate competentă (pentru omologarea de tip)- autoritatea competentă a unui stat, responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip, în special pentru acordarea şi, dacă este cazul, retragerea de certificate de omologare de tip, care asigură legătura cu autorităţile competente ale altor state şi care este îndreptăţită să verifice dispoziţiile luate de constructor pentru asigurarea conformităţii producţiei;
    autovehicul- vehiculul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia celui care circulă pe şine;
    categorie de vehicul- orice grupă de vehicule care au caracteristici identice de concepţie;
    certificat de conformitate CE- documentul precizat în directivele-cadru, eliberat de constructor în scopul certificării faptului că un anumit vehicul, omologat în conformitate cu prevederile directivei-cadru, corespunde tuturor cerinţelor aplicabile în momentul fabricării şi prin care se atestă că acesta poate fi înmatriculat sau pus în exploatare în toate statele membre fără nici o inspecţie suplimentară;
    certificat de omologare de tip- documentul eliberat de autoritatea competentă pentru omologarea de tip, după acordarea unei omologări de tip, şi care conţine informaţiile ce trebuie furnizate de autoritatea competentă;
    componentă, piesă- dispozitivul destinat să facă parte dintr-un vehicul, care trebuie să corespundă prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care poate fi omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod expres prin prezentele reglementări;
    constructor- persoana fizică sau juridică care este, faţă de autoritatea competentă, responsabilă pentru toate aspectele privind omologarea de tip şi asigurarea conformităţii producţiei, indiferent dacă persoana este sau nu este direct asociată la toate stadiile de construcţie ale unui vehicul sau produs. Sunt, de asemenea, consideraţi ca fiind constructori:
    (i) orice persoană fizică sau juridică care concepe ori a conceput, realizează sau a realizat pentru propriul uz un vehicul ori un produs;
    (ii) orice persoană fizică sau juridică care, din momentul în care un vehicul sau un produs a fost introdus pe piaţă, este răspunzătoare de conformitatea cu prevederile legislaţiei aplicabile;
    directivă de bază (specifică)- directivele precizate prin directivele-cadru, care se referă la omologarea de tip a unui vehicul, a unui sistem al vehiculului, a unei componente sau a unei entităţi tehnice;
    directivă-cadru- directiva care se referă la omologarea de tip a întregului vehicul;
    dosarul constructorului- documentaţia care cuprinde conţinutul total de date, desene, fotografii etc., care trebuie furnizată serviciului tehnic sau autorităţii competente de către solicitantul omologării de tip odată cu cererea oficială de omologare de tip, conform datelor din fişele de informaţii;
    dosar de omologare- dosarul constructorului însoţit de rapoartele de încercări sau de alte documente anexate de către serviciul tehnic ori de autoritatea competentă în desfăşurarea exercitării sarcinii lor de serviciu;
    entitate tehnică- dispozitivul destinat să facă parte dintr-un vehicul care trebuie să corespundă prevederilor specifice cuprinse în prezentele reglementări şi care poate fi omologat separat faţă de vehicul, atunci când acest lucru este prevăzut în mod expres prin prezentele reglementări, dar numai în legătură cu unul sau mai multe tipuri de vehicule;
    introducere pe piaţă- acţiunea de a face disponibile, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, produse noi în vederea vânzării sau utilizării;
    fişă de informaţii- documentul care conţine informaţiile pe care trebuie să le furnizeze solicitantul omologării de tip;
    încărcătură indivizibilă- încărcătura care, în vederea transportării cu mijloace rutiere, nu poate să fie divizată în două sau mai multe părţi decât cu cheltuieli exagerate şi care nu se justifică ori comportă riscuri de deteriorare şi care nu poate, din motive privind masa şi dimensiunile sale, să fie transportată de către un autovehicul, o remorcă, un autotren rutier sau un autovehicul articulat, care corespunde cerinţelor prezentelor reglementări;
    masă maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată)- masa maximă a unui vehicul, în funcţie de construcţia şi performanţele sale, şi care este declarată de constructorul acestuia;
    omologare comunitară (CE) de tip- procedura administrativă prin care un stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau entitate tehnică îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare unei directive specifice;
    omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul- procedura administrativă prin care un stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul complet îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare unei directive-cadru în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia;
    omologare comunitară (CE) de tip în mai multe etape a întregului vehicul- procedura administrativă prin care unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul de bază, incomplet sau completat conform stării sale constructive, îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare unei directive-cadru în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia. Poate fi acordată pentru vehiculul completat, vehiculul de bază (de exemplu, şasiu echipat) sau pentru alte trepte intermediare de montaj ale vehiculului;
    omologare naţională de tip- procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul sau produs îndeplineşte condiţiile tehnice specifice aplicabile conform prezentelor reglementări;
    omologare naţională de tip a întregului vehicul- procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul complet îndeplineşte condiţiile tehnice aplicabile conform prezentelor reglementări în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia;
    omologare naţională de tip în mai multe etape a întregului vehicul- procedura administrativă prin care RAR certifică faptul că un tip de vehicul rutier de bază, incomplet sau completat, îndeplineşte condiţiile tehnice aplicabile conform prezentelor reglementări în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia. Poate fi acordată pentru vehiculul completat, vehiculul de bază (de exemplu, şasiu echipat) sau pentru alte trepte intermediare de montaj ale vehiculului;
    omologare internaţională (CEE-O.N.U.)- procedura administrativă prin care o parte contractantă a acordurilor de la Geneva certifică de tip faptul că un tip de vehicul, echipament, componentă sau piesă îndeplineşte condiţiile tehnice corespunzătoare unui regulament CEE-O.N.U. specific;
    produs- sistemul, echipamentul, piesa, componenta sau entitatea tehnică, utilizată la fabricarea unui vehicul, pentru înlocuirea celor existente pe un vehicul sau pentru montare/utilizare ulterioară pe un vehicul omologat;
    produs de origine- produsul utilizat la fabricarea unui vehicul şi care a echipat vehiculul la omologarea de tip a acestuia;
    produs de schimb- produsul destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul;
    produs de schimb de origine- produsul destinat să fie utilizat la un vehicul pentru a înlocui un produs montat pe acest vehicul şi care este de aceeaşi calitate ca şi produsul de origine, fiind fabricat conform specificaţiilor şi normelor de fabricaţie furnizate de constructorul vehiculului pentru fabricarea produselor de origine sau produselor de schimb destinate vehiculului respectiv. Sunt incluse şi produsele de schimb fabricate pe aceeaşi linie de producţie ca şi produsele de origine;
    prima înmatriculare, prima înregistrare a unui vehicul- înmatricularea sau înregistrarea pentru prima dată a unor vehicule rutiere noi;
    regulament CEE-O.N.U.- regulamentul-anexă la acordurile de la Geneva;
    reprezentantul constructorului- orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau în Uniunea Europeană, după caz, nominalizată legal de constructor pentru a-l reprezenta pe lângă autoritatea competentă şi de a acţiona în numele său în domeniul prezentelor reglementări;
    serviciu tehnic- organizaţia sau organismul agreată/agreat ca laborator de încercări şi care efectuează încercările sau inspecţiile în numele autorităţii competente a unui stat. Această funcţie poate fi îndeplinită, de asemenea, de însăşi autoritatea competentă. Serviciile tehnice trebuie să satisfacă normele armonizate referitoare la funcţionarea laboratoarelor de încercări (EN 45001):
    (i) un constructor nu poate fi agreat ca serviciu tehnic decât dacă reglementările specifice prevăd acest lucru în mod expres;
    (ii) în scopurile prezentelor reglementări, este acceptată utilizarea de către un serviciu tehnic, cu acordul autorităţii competente, a unor instalaţii de încercare care nu îi aparţin;
    sistem, echipament- ansamblul de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea unei funcţii specifice într-un vehicul şi care trebuie să îndeplinească prevederile cuprinse în prezentele reglementări;
    tip de vehicul- vehiculele dintr-o anumită categorie, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip. Un tip de vehicul poate avea variante şi versiuni diferite;
    variantă- vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip;
    vânzare vehicul de bază- comercializarea vehiculelor noi;
    - vehiculul incomplet, al cărui număr de identificare ca vehicul se păstrează în timpul următoarelor etape ale procesului de omologare de tip în mai multe etape;
    vehicul complet- vehiculul care a fost supus unui proces de omologare de tip într-o singură etapă şi care îndeplineşte toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
    vehicul completat- vehiculul care a fost supus unui proces de omologare de tip în mai multe etape şi care îndeplineşte toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
    vehicul incomplet- vehiculul care necesită completarea în cel puţin o etapă de fabricaţie pentru a îndeplini toate prevederile aplicabile ale prezentelor reglementări;
    vehicul (rutier)- sistemul mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
    vehicul (rutier) nou- vehiculul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;
    versiune- vehiculele dintr-o anumită variantă, identice cel puţin în ceea ce priveşte aspectele esenţiale indicate în reglementarea pe baza căreia se face omologarea de tip.
  6. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:
       
    CE- Comunitatea Europeană;
    CEE- Comunitatea Economică Europeană;
    CEE-O.N.U.- Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    CIV- cartea de identitate a vehiculului;
    GNC- gaz natural comprimat;
    GPL- gaz petrolier lichefiat;
    MTCT- Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
    OBD- sistem de diagnosticare privind emisiile poluante cu care este echipat un autovehicul (dispozitiv de control al emisiilor poluante capabil de a detecta cauza probabilă a unei defecţiuni prin intermediul unor coduri de eroare stocate în memoria calculatorului autovehiculului);
    OBM- sistem de măsurare privind emisiile poluante, cu care este echipat un autovehicul cu motor cu aprindere prin comprimare;
    RAR- Registrul Auto Român - R.A.;
    VIN- numărul de identificare a unui vehicul (combinaţie structurală de caractere atribuite unui vehicul de constructorul său în vederea identificării în conformitate cu SR ISO 3779:1996);
    WMI- codul de identificare a constructorului unui vehicul."
  6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIOmologarea de tip"7. Capitolul II va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA ICondiţii generale1. Pentru vehiculele menţionate în continuare RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării, numai dacă acestea deţin omologare naţionala de tip a întregului vehicul valabilă, în conformitate cu prevederile secţiunii a II-a din prezentul capitol:1.1. autovehicule complete, de baza, incomplete sau completate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, având cel puţin 4 roti şi o viteză maxima constructivă mai mare de 25 km/h, precum şi pentru remorcile acestora, cu excepţia vehiculelor care se deplaseaza pe sine, a tractoarelor agricole şi forestiere, a maşinilor pentru lucrări şi a cvadriciclurilor;1.2. tractoare agricole şi forestiere pe roti având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;1.3. autovehicule cu 2 sau 3 roti, având roti jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, precum şi pentru cvadricicluri. Sunt exceptate: a) autovehiculele având o viteză maxima constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton; c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante; d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afară acestora; e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afară drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având 3 roti simetrice plasate una în faţa şi celelalte doua în spate; f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continua maxima de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maxima de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat;1.4. maşini autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti şi având o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h;1.5. remorci lente având o viteză maxima constructivă declarata mai mica sau egala cu 25 km/h şi care nu sunt incluse la subpct. 1.1.1.6. La omologarea de tip a întregului vehicul pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care păstrează caracteristicile de baza ale unui tractor agricol sau forestier pe roti şi având o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h (subpct. 1.4) se aplică condiţiile tehnice aplicabile pentru tractoarele agricole sau forestiere pe roti, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă cuprinsă între 6 şi 40 km/h (subpct. 1.2), cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd în mod expres alte dispoziţii.1.7. La omologarea de tip a întregului vehicul pentru remorcile lente având o viteză maxima constructivă declarata mai mica sau egala cu 25 km/h (subpct. 1.5) se aplică condiţiile tehnice aplicabile la celelalte categorii de vehicule, în funcţie de categoria autovehiculului tractor.2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru vehiculele menţionate în continuare RAR eliberează CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării, numai dacă acestea deţin omologare CE de tip a întregului vehicul valabilă, pe baza Certificatului de conformitate CE emis de constructor, fără efectuarea de încercări suplimentare:2.1. autovehiculele din categoria M(1) echipate cu motoare cu ardere interna, în conformitate cu prevederile Directivei 70/156/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE ;2.2. tractoarele agricole sau forestiere pe roti ori pe senile (categoriile T şi C), având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă mai mare sau egala cu 6 km/h, remorcile agricole sau forestiere (categoria R) şi utilajele tractate interschimbabile, agricole ori forestiere (categoria S), în conformitate cu prevederile Directivei 2003/37/CE ;2.2.1. pentru vehiculele din categoriile T1, T2 şi T3 prevederile subpct. 2.2 se aplică: a) noilor tipuri de vehicule începând cu data aderării României la Uniunea Europeană; b) tuturor vehiculelor noi înmatriculate sau înregistrate începând cu 1 iulie 2009;2.2.2. pentru alte categorii de vehicule decât cele precizate la subpct. 2.2.1, după ce toate directivele specifice pentru o categorie de vehicule definită în anexa nr. II la Directiva 2003/37/CE au fost adoptate, prevederile subpct. 2.2 se vor aplica: a) la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru noile tipuri de vehicule; b) la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru toate vehiculele noi ce urmează să fie înmatriculate sau înregistrate.2.2.3. RAR poate, la cererea constructorului, să aplice prevederile subpct. 2.2 la un nou tip de vehicul începând cu data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice respective, dar nu mai devreme de data aderării României la Uniunea Europeană;2.3. autovehiculele cu 2 sau 3 roti (categoria L), având roti jumelate sau nejumelate, destinate circulaţiei pe drumurile publice, precum şi cvadricicluri, în conformitate cu prevederile Directivei 2002/24/CE , modificată prin Directiva 2003/77/CE . Sunt exceptate: a) autovehiculele având o viteză maxima constructivă care nu depăşeşte 6 km/h; b) autovehiculele destinate să fie conduse de un pieton; c) autovehiculele destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic - scaune rulante; d) autovehiculele destinate competiţiilor sportive organizate pe drumurile publice sau în afară acestora; e) autovehiculele concepute în special pentru utilizarea în afară drumurilor publice şi pentru activităţi recreative, având 3 roti simetrice plasate una în faţa şi celelalte doua în spate; f) bicicletele cu pedalare asistată, echipate cu un motor electric auxiliar de o putere nominală continua maxima de 0,25 kW, a cărui alimentare este redusă progresiv şi în final întreruptă atunci când vehiculul atinge o viteză maxima de 25 km/h sau mai devreme în cazul în care ciclistul se opreşte din pedalat.3. De la data aderării României la Uniunea Europeană, RAR acorda omologare CE de tip a întregului vehicul pentru categoriile de vehicule precizate la pct. 2, după cum urmează:3.1. pentru categoria de vehicule precizată la subpct. 2.1, în conformitate cu prevederile Directivei 70/156/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE ;3.2. pentru categoriile de vehicule precizate la subpct. 2.2, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/37/CE ;3.2.1. pentru vehiculele din categoriile T1, T2 şi T3, prevederile subpct. 3.2 se aplică: a) noilor tipuri de vehicule începând cu data aderării României la Uniunea Europeană; b) tuturor vehiculelor noi înmatriculate sau înregistrate începând cu 1 iulie 2009;3.2.2. pentru alte categorii de vehicule decât cele precizate la subpct. 3.2.1, după ce toate directivele specifice pentru o categorie de vehicule definită în anexa nr. II la Directiva 2003/37/CE au fost adoptate, prevederile subpct. 3.2 se vor aplica: a) la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru noile tipuri de vehicule; b) la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată, pentru toate vehiculele noi ce urmează să fie înmatriculate sau înregistrate.3.2.3. RAR poate, la cererea constructorului, să aplice prevederile subpct. 3.2 la un nou tip de vehicul începând cu data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice respective, dar nu mai devreme de data aderării României la Uniunea Europeană.3.3. pentru categoriile de vehicule precizate la subpct. 2.3, în conformitate cu prevederile Directivei 2002/24/CE , modificată prin Directiva 2003/77/CE .4. Introducerea pe piaţa a produselor noi reglementate de directivele CE/CEE sau regulamentele CEE-O.N.U. este admisă numai dacă acestea sunt omologate de tip.5. În vederea introducerii pe piaţa a produselor precizate la pct. 4, RAR acorda omologarea naţionala de tip (sau omologare CEE-O.N.U. de tip, dacă prin prezentele reglementări este prevăzută aceasta echivalare) pentru aceste produse, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.6. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip produsele noi care deţin omologare CE de tip sau omologare CEE-O.N.U. de tip.7. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip produsele noi de origine şi produsele noi de schimb de origine.8. De la data aderării României la Uniunea Europeană, introducerea pe piaţa a sistemelor, componentelor şi entitatilor tehnice noi reglementate de directivele CE/CEE este admisă numai dacă acestea deţin omologare CE de tip (sau omologare CEE-O.N.U. de tip, dacă prin prezentele reglementări este prevăzută aceasta echivalare).9. De la data aderării României la Uniunea Europeană, RAR acorda omologarea CE de tip pentru sistemele, componentele şi entitatile tehnice noi reglementate de directivele CE/CEE, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.10. La cererea solicitantului omologării de tip, RAR acorda omologarea CEE-O.N.U. de tip pentru echipamentele, componentele şi piesele noi reglementate de regulamentele CEE-O.N.U., în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări.11. În vederea introducerii pe piaţa a produselor noi omologate de tip, acestea trebuie să respecte prevederile legale referitoare la inscriptionare, marcare, atestarea conformitatii şi acordarea garanţiei.12. RAR acorda omologarea naţionala de tip, omologarea CEE-O.N.U. de tip şi, de la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea CE de tip pentru vehicule în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, ale regulamentelor CEE-O.N.U. şi ale directivelor specifice, după caz.13. La acordarea omologării CE de tip a întregului vehicul (într-o singura etapa sau în mai multe etape), a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), a sistemelor, a componentelor şi a entitatilor tehnice se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu anexele la directivele-cadru sau directivele specifice în baza cărora se acordă omologarea CE de tip (definiţii, modelul fisei de informaţii, modelul numărului de omologare de tip, modelul marcii de omologare de tip, verificarea conformitatii producţiei etc.).14. La acordarea omologării CEE-O.N.U. de tip a vehiculelor, a echipamentelor, a componentelor şi a pieselor se vor respecta prevederile administrative în conformitate cu anexele la regulamentele CEE-O.N.U. în baza cărora se acordă omologarea CEE-O.N.U. de tip (definiţii, modelul fisei de informaţii, modelul numărului de omologare de tip, modelul marcii de omologare de tip, verificarea conformitatii producţiei etc.).  +  Secţiunea a II-a Omologarea naţionala de tip a întregului vehicul şi omologarea naţionala de tip a vehiculelor şi a produselor1. Domeniul de aplicare1.1. Prevederile prezentei secţiuni se aplică la omologarea naţionala de tip a întregului vehicul (într-o singura etapa sau în mai multe etape), la omologarea naţionala de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), precum şi la omologarea naţionala de tip a produselor care sunt reglementate de directivele CE/CEE sau regulamentele CEE-O.N.U.2. Definiţii2.1. În cadrul prezentei secţiuni, termenul omologare de tip este utilizat pentru a desemna activităţile sau cerinţele comune pentru omologarea naţionala de tip a întregului vehicul (într-o singura etapa sau în mai multe etape), pentru omologarea naţionala de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) şi pentru omologarea naţionala de tip a produselor care sunt reglementate de directivele CE/CEE sau regulamentele CEE-O.N.U.2.2. În sensul prezentei secţiuni, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:- convenţie de supraveghere - convenţia de supraveghere încheiată între RAR şi solicitantul omologării de tip în vederea verificării de către RAR a conformitatii vehiculului sau produsului comercializat cu cel omologat;- chemarea vehiculelor - notificarea deţinătorilor vehiculelor în vederea prezentării acestora pentru remedierea, pe cheltuiala constructorului, reprezentantului acestuia sau importatorului, a neconformitatilor sistematice şi majore referitoare la caracteristicile de omologare constatate la vehiculele comercializate;- importator - orice persoană juridică română care comercializează vehicule sau produse noi fabricate în afară României şi care poate pune la dispoziţie RAR documentele necesare omologării de tip (conform cerinţelor precizate la subpct. 3.2).3. Cererea pentru acordarea omologării de tip3.1. Cererea pentru acordarea omologării de tip va fi înaintată RAR de către constructorul vehiculului sau produsului, reprezentantul acestuia sau importatorul, persoana juridică română. Cererea trebuie să fie însoţită de dosarul constructorului.3.2. Dosarul constructorului trebuie să conţină, pe lângă documentaţia tehnica necesară, după caz: a) copie de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului omologării de tip; b) copie de pe documentul prin care constructorul, dacă este cazul, împuterniceşte solicitantul omologării de tip; c) copie de pe certificatul sistemului de urmărire a calităţii sistemului de producţie (în cazul în care nu exista, se va completa un chestionar de evaluare preliminară a calităţii sistemului de producţie, în baza căruia RAR va efectua un audit de produs); d) lista cu toate certificatele de omologare de tip acordate în baza prevederilor specifice din prezentele reglementări (anexa nr. 2 la reglementări), a directivelor specifice CEE/CE sau a regulamentelor CEE-O.N.U. pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat, în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul; e) copii de pe certificatele de omologare de tip acordate în baza prevederilor specifice din prezentele reglementări (anexa nr. 2 la reglementări), a directivelor specifice CEE/CE sau a regulamentelor CEE-O.N.U. pentru vehiculul respectiv (în forma completa: comunicare, raport de încercări, specificăţie tehnica şi desene, după caz), în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul; f) desenul placutei constructorului vehiculului, cu explicitarea datelor inscriptionate, explicitarea semnificatiei caracterelor din numărul de identificare a vehiculului (VIN), desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare, în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul; g) specificăţia tehnica în limba română a vehiculului sau produsului ce se doreşte a fi omologat de tip; h) certificatul de conformitate CE al unui vehicul în original, astfel cum este definit de directivele-cadru, în cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul; i) manualul de utilizare în limba română.3.3. În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape a întregului vehicul, documentele ce trebuie anexate cuprind:- în prima etapa, acele părţi ale dosarului constructorului şi certificatele de omologare de tip cerute pentru un vehicul complet, corespunzător etapei de construcţie a vehiculului de baza;- în a doua etapa şi următoarele, acele părţi ale dosarului constructorului şi certificatele de omologare de tip care se referă la etapa curenta de fabricaţie, precum şi o copie a certificatului de omologare de tip a întregului vehicul pentru vehiculul de baza sau incomplet, care a fost eliberat corespunzător etapei constructive anterioare. În plus, constructorul va furniza lista completa a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de baza sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în aceasta etapa, precum şi manualul de carosare/transformare al constructorului vehiculului de baza, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea constructorului vehiculului de baza).3.4. În cazul solicitării omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru mai multe variante/versiuni ale aceluiaşi tip de vehicul, dosarul constructorului trebuie să cumuleze toate caracteristicile tehnice ale vehiculelor respective, din care să reiasă clar diferenţele dintre acestea în ceea de priveşte datele ce se înscriu în CIV. În vederea omologării, RAR va stabili unul sau mai multe vehicule reprezentative ce vor fi prezentate la verificări şi va acorda număr de omologare naţionala de tip a întregului vehicul pentru fiecare varianta/versiune de vehicul pentru care s-a solicitat omologarea.3.5. Pentru fiecare tip de vehicul sau produs va fi înaintată câte o cerere de omologare de tip separată.4. Procedura de omologare de tip4.1. Omologarea de tip se acordă numai persoanelor juridice române, în calitate de constructor, reprezentant al acestuia sau importator.4.2. RAR acorda omologarea naţionala de tip a întregului vehicul unui tip de vehicul complet pentru: a) tipurile de autovehicule şi remorcile acestora (definite la secţiunea I subpct. 1.1), care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa nr. XI la Directiva 70/156/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE , apendicele 1-4, în funcţie de destinaţia vehiculului special; b) tipurile de tractoare agricole sau forestiere (definite la secţiunea I subpct. 1.2), care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări; c) tipurile de autovehicule cu 2 sau 3 roti (definite la secţiunea I subpct. 1.3), care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări; d) tipurile de maşini autopropulsate pentru lucrări (definite la secţiunea I subpct. 1.4), care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări; e) remorcile lente (definite la secţiunea I subpct. 1.5), care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.4.3. RAR acorda omologarea naţionala de tip în mai multe etape a întregului vehicul pentru vehiculele de baza, incomplete sau completate, din categoriile menţionate la subpct. 4.2, care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc toate condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.4.4. Documentele pe baza cărora se acordă omologarea naţionala de tip a întregului vehicul sunt: a) certificatele de omologare naţionala de tip eliberate de RAR, care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice precizate prin prezentele reglementări în urma efectuării încercărilor ori verificărilor necesare; sau b) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza fiecărei directive specifice precizate în prezentele reglementări; sau c) certificatele de omologare CEE-O.N.U. de tip eliberate de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecărui regulament CEE-O.N.U. precizat în prezentele reglementări.4.5. În funcţie de certificatele de omologare de tip privind directivele specifice CEE/CE şi/sau regulamentele CEE-O.N.U., prezentate la RAR de solicitantul omologării naţionale de tip a întregului vehicul, şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercărilor şi a verificărilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat.4.6. Omologarea naţionala de tip a întregului vehicul în cazul vehiculelor rutiere pentru care exista omologare CE de tip al întregului vehicul se acordă în baza documentelor care demonstreaza existenta unei omologări CE de tip a întregului vehicul valabilă, acordată de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, fără efectuarea de încercări suplimentare.4.6.1. În cazul autovehiculelor cu 2 sau 3 roti, omologarile CE de tip ale întregului vehicul, acordate conform Directivei 92/61/CEE înainte de 9 noiembrie 2003, rămân valabile. De asemenea, sunt acceptate extinderile la omologarile CE de tip ale întregului vehicul, acordate înainte de 9 noiembrie 2003 conform dispoziţiilor directivei în baza căreia a fost iniţial acordată omologarea. Totuşi, certificatele de conformitate CE emise de constructor trebuie să corespundă modelului precizat în anexa nr. IV la Directiva 2002/24/CE .4.7. Vehiculelor rutiere pentru care exista omologare CE de tip a întregului vehicul, în conformitate cu prevederile directivelor-cadru, li se va acorda omologare naţionala de tip a întregului vehicul în următoarele condiţii:- se furnizează RAR certificatul de omologare CE a întregului vehicul, de la editia de baza până la ultima modificare în vigoare şi cu anexele aferente: III şi VIII pentru Directiva 70/156/CEE ; II şi VII pentru Directiva 2002/24/CE (sau II pentru Directiva 92/61/CEE), respectiv I pentru Directiva 74/150/CEE (sau I şi VI pentru Directiva 2003/37/CE ); se adauga desenele/fotografiile cerute de anexele menţionate, dacă este cazul;- se prezintă un certificat de conformitate CE în original, personalizat pe un vehicul din tipul/varianta/versiunea ce se doreşte a fi omologata.4.7.1. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite şi dosarul prevăzut la subpct. 3.2 este prezentat la RAR, omologarea naţionala de tip a întregului vehicul se acordă fără prezentarea vehiculului.4.7.2. Vehiculele pentru care nu se poate prezenta certificatul de conformitate CE vor fi tratate ca orice alt vehicul pentru care s-au emis certificate de omologare de tip ale vehiculului în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta şi vor fi supuse unor verificări ce se vor stabili de către RAR (a se vedea subpct. 4.5). Pentru aceste vehicule, precum şi pentru celelalte de alt fel se vor prezenta toate certificatele de omologare de tip conform listelor anexate la prezentele reglementări.4.8. La omologarea naţionala de tip a întregului vehicul sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni anterioare ale directivelor specifice CE/CEE precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.4.9. La omologarea naţionala de tip a întregului vehicul sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE, precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.4.9.1. Data de la care se aplică aceasta prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE respective.4.10. În urma acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul, RAR va elibera un certificat de omologare naţionala de tip a întregului vehicul pentru fiecare tip de vehicul complet, de baza, incomplet sau completat omologat.4.10.1. Certificatul de omologare naţionala de tip a întregului vehicul are valabilitate nelimitată, cu excepţia omologarilor naţionale de tip ale întregului vehicul, acordate pe bază de derogare în condiţiile stabilite prin prezentele reglementări.4.11. Omologarea naţionala de tip a întregului vehicul îşi pierde valabilitatea în scopul primei înmatriculări, primei înregistrări sau vânzării unui vehicul rutier nou de la data la care prin prezentele reglementări se modifica una dintre condiţiile tehnice specifice impuse pentru prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea unui vehicul rutier nou.În acest caz nu se mai pot elibera CIV în baza omologării respective, iar CIV existente mai pot fi folosite numai în conformitate cu prevederile cap. V.4.11.1. În cazul sasiurilor echipate având omologare naţionala de tip a întregului vehicul valabilă, dar care nu au fost carosate şi înmatriculate sau înregistrate în limita de valabilitate a acestei omologări, se iau în considerare pentru sasiul echipat reglementările care au stat la baza omologării respective, dar nu mai mult de 18 luni de la data pierderii valabilităţii omologării naţionale de tip a întregului vehicul. Pentru modificările realizate în vederea obţinerii vehiculului completat se iau în considerare prezentele reglementări, avându-se în vedere categoria vehiculului.4.12. RAR acorda cod WMI numai acelor constructori care produc structura portanta a vehiculului, după cum urmează: a) caroserie autoportanta; b) sasiu; c) protap şi/sau sasiu, în cazul remorcilor (după caz şi în funcţie de tipul constructiv al acestora); d) sasiu - batiul motorului/carcasa transmisiei, cutiei de viteze, în cazul tractoarelor.Acordarea codului WMI se realizează numai după efectuarea unui audit de către RAR prin care să se verifice implementarea efectivă la constructorul respectiv a tehnologiilor de fabricare a structurii portante a vehiculului.4.13. RAR acorda omologarea naţionala de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea) pentru tipurile de vehicule care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.4.13.1. În urma acordării omologării naţionale de tip a vehiculelor (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acestea), RAR eliberează un certificat de omologare naţionala de tip pentru fiecare tip de vehicul omologat.4.13.2. Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul (în ceea ce priveşte produsele utilizate la acesta) îşi pierde valabilitatea de la data la care prin prezentele reglementări se modifica condiţiile tehnice specifice impuse pentru introducerea pe piaţa.4.14. RAR acorda omologarea naţionala de tip a produselor pentru tipurile de produse care sunt conforme cu informaţiile din dosarul constructorului şi care îndeplinesc condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări.4.14.1. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip produsele noi care deţin omologare CE de tip sau omologare CEE-O.N.U. de tip.4.14.2. Sunt exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip produsele noi de origine şi produsele noi de schimb de origine.4.15. În urma acordării omologării naţionale de tip a produselor, RAR eliberează un certificat de omologare naţionala de tip pentru fiecare tip de produse omologat.4.16. Omologarea naţionala de tip pentru un produs îşi pierde valabilitatea în scopul introducerii pe piaţa de la data la care prin prezentele reglementări se modifica condiţiile tehnice specifice impuse pentru introducerea pe piaţa.4.17. La introducerea pe piaţa a unui produs sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni anterioare ale directivelor specifice CE/CEE, precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări, dacă condiţiile tehnice specifice sunt aceleaşi cu cele din versiunile precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.4.18. La introducerea pe piaţa a unui produs sunt considerate valabile şi certificatele de omologare CE de tip eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor versiuni ulterioare ale directivelor specifice CE/CEE, precizate ca obligatorii prin prezentele reglementări.4.18.1. Data de la care se aplică aceasta prevedere este cea specificată prin directivele specifice CE/CEE respective.5. Modificări ale omologarilor de tip5.1. RAR va lua măsurile necesare pentru a fi informat asupra oricărei modificări a informaţiilor care figurează în dosarul de omologare.5.2. Dacă, în cazul unei omologări de tip, datele din dosarul de omologare au fost modificate, RAR va modifica în mod corespunzător dosarul de omologare.Dacă, în plus, una dintre informaţiile din certificatul de omologare de tip (cu excluderea anexelor) a fost modificată sau dacă cerinţele specifice au fost modificate după data omologării de tip, modificarea este considerată ca o "extindere" şi RAR va emite un certificat de omologare de tip revizuit (însoţit de un număr de extindere), care va indica clar motivul extinderii, precum şi data republicarii.Dacă RAR estimeaza ca o modificare a unui dosar de omologare justifica noi încercări sau noi verificări, RAR trebuie să informeze constructorul şi va elibera documentele precizate la primul şi al doilea alineat numai după efectuarea încercărilor sau verificărilor ale căror rezultate trebuie să fie satisfăcătoare.5.3. Extinderea omologării de tip a întregului vehicul se poate acorda în cazul în care vehiculul este o varianta constructivă a unui tip/varianta/versiune de vehicul care a obţinut de la RAR omologarea naţionala de tip a întregului vehicul.În toate cazurile de solicitare a extinderii omologării de tip, vehiculele sau produsele trebuie să corespundă prezentelor reglementări în vigoare la data prezentării în vederea extinderii omologării de tip a vehiculului sau produsului pentru care se cere extinderea omologării.5.4. Pentru categoriile de vehicule sau produse care nu sunt afectate de o modificare a cerinţelor specifice nu este necesară modificarea omologării de tip.6. Eliberarea CIV6.1. Constructorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul, va elibera o copie de pe certificatul de omologare naţionala de tip a întregului vehicul, care va însoţi fiecare vehicul complet, de baza, incomplet sau completat, fabricat sau importat, prin care certifica conformitatea vehiculului cu tipul de vehicul omologat.6.2. În urma acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul şi pe baza copiei de pe certificatul de omologare naţionala a întregului vehicul, RAR eliberează CIV pentru fiecare vehicul fabricat conform tipului de vehicul omologat, în vederea înmatriculării sau înregistrării acestuia.6.2.1. Dacă o altă persoană juridică română, reprezentant al aceluiaşi constructor de vehicule sau importator pentru acelaşi tip de vehicul, importa mai mult de 10 bucăţi de acest tip, ea poate, de comun acord cu persoana juridică deţinătoare a omologării naţionale de tip a întregului vehicul, sa primească CIV.6.3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 6.1 şi 6.2, solicitantul omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru un vehicul care necesita verificarea conformitatii şi/sau efectuarea de încercări poate cere acordarea unui număr limitat de CIV anterior obţinerii omologării naţionale de tip a întregului vehicul. Acestea vor putea fi eliberate după maximum 5 zile lucrătoare de la data verificării de către RAR a conformitatii vehiculului cu datele ce se înscriu în CIV şi care au fost puse la dispoziţie de către solicitantul omologării de tip a întregului vehicul.6.3.1. Dacă se constata neconformităţi ale tipului de vehicul, se vor efectua verificări suplimentare pentru atestarea încadrării caracteristicilor vehiculului în cerinţele prezentelor reglementări. În cazul în care neconformităţile constatate sunt remediate de solicitantul omologării de tip a întregului vehicul, pentru a se putea obţine certificatul de omologare naţionala de tip a întregului vehicul, solicitantul omologării va fi obligat sa rezolve totodată şi neconformităţile constatate la vehiculele pentru care a obţinut un număr limitat de CIV şi sa elimine posibilitatea apariţiei acestor neconformităţi la vehiculele ce vor fi comercializate în continuare. În acest caz, în vederea eliberării în continuare a altor CIV, solicitantul omologării trebuie să prezinte la RAR documentele care să ateste chemarea vehiculelor de la clienţi pentru remedierile impuse.6.4. De la data aderării României la Uniunea Europeană, eliberarea de către RAR a CIV pentru vehiculele care deţin omologare CE de tip a întregului vehicul se face în baza certificatului de conformitate CE, fără efectuarea de încercări suplimentare.6.5. Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul omologării naţionale de tip a întregului vehicul.6.6. Constructorul, reprezentantul acestuia sau importatorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip pentru un produs, certifica conformitatea cu tipul respectiv pentru fiecare produs fabricat sau importat, prin eliberarea unei declaraţii de conformitate (certificat de conformitate).De asemenea, acesta va aplica pe fiecare produs fabricat în conformitate cu tipul omologat marca sa de fabricaţie sau comercială, tipul şi/sau, dacă cerinţele existente prevăd astfel, marca de omologare sau numărul omologării naţionale de tip. În ultimul caz, constructorul poate să nu mai aplice marca sa de fabricaţie sau comercială ori tipul.7. Înmatricularea, înregistrarea sau introducerea pe piaţa7.1. Prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea unui vehicul rutier nou este admisă numai dacă acesta este însoţit de o CIV valabilă, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. În cazul vehiculelor de baza sau incomplete, nu se aplică folia de securizare pe CIV.7.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare sau la vânzare, un vehicul rutier nou trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse la omologarea naţionala de tip a întregului vehicul, precizate prin prezentele reglementări, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd în mod expres alte date de aplicare pentru prima înmatriculare, prima înregistrare sau vânzarea unui vehicul rutier nou.7.3. Introducerea pe piaţa a unui produs este admisă numai dacă acesta a fost omologat naţional de tip în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări şi dacă se respecta cerinţele precizate la subpct. 6.6.7.4. La introducerea pe piaţa, un produs trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse la omologarea naţionala de tip şi precizate prin prezentele reglementări, cu excepţia cazurilor pentru care prezentele reglementări prevăd în mod expres alte date de aplicare pentru introducerea pe piaţa.7.5. Prevederile subpct. 7.3 nu se aplică produselor care sunt exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip în conformitate cu prevederile subpct. 4.14.1 şi 4.14.2.7.5.1. În vederea introducerii pe piaţa, produsele exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip în conformitate cu prevederile subpct. 4.14.1 şi 4.14.2 trebuie să respecte prevederile legale referitoare la inscriptionare, marcare, atestarea conformitatii şi acordarea garanţiei.8. Excepţii şi proceduri alternative8.1. De la procedura de omologare naţionala de tip a întregului vehicul sau de la unele prevederi ale prezentelor reglementări pot fi exceptate unele categorii de vehicule în conformitate cu prevederile cap. V.8.2. Prevederile prezentei secţiuni nu se aplică produselor care sunt destinate vehiculelor rutiere ce nu intră în domeniul de aplicare a prezentelor reglementări sau care sunt exceptate parţial ori total de la aceste prevederi.9. Recunoaşterea omologarilor echivalente9.1. La acordarea omologării naţionale de tip a întregului vehicul se recunoaşte echivalenta dintre directivele specifice prevăzute în prezentele reglementări şi regulamentele CEE-O.N.U. echivalente, conform celor precizate în anexa nr. 2 la prezentele reglementări. Recunoaşterea echivalării se face pentru versiunea regulamentului CEE-O.N.U. prevăzută în directiva-cadru sau în directiva specifică corespunzătoare (aplicabile conform prezentelor reglementări) ori pentru orice versiune ulterioară.9.2. În cazul directivelor în care se impune în mod explicit aplicarea condiţiilor tehnice din regulamentul CEE-O.N.U. echivalent, se aplică condiţiile tehnice din versiunea regulamentului CEE-O.N.U. prevăzută în directiva-cadru sau în directiva specifică corespunzătoare (aplicabile conform prezentelor reglementări). Dacă aceasta versiune nu este prevăzută în mod expres, se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a regulamentului CEE-O.N.U. respectiv, conform documentului CEE-O.N.U.: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.9.2.1. Data aplicării ultimei versiuni a unui regulament CEE-O.N.U. este data de intrare în vigoare a acestei versiuni în România, conform documentului prevăzut la subpct. 9.2.9.3. În cazul în care prin prezentele reglementări se impune respectarea condiţiilor tehnice din regulamentele CEE-O.N.U., se aplică condiţiile tehnice din ultima versiune a regulamentului CEE-O.N.U. respectiv, conform documentului CEE-O.N.U.: TRANS/WP.29/343 privind stadiul aplicării Acordului de la Geneva din 1958, ultima revizie.9.3.1. Data aplicării ultimei versiuni a unui regulament CEE-O.N.U. este data de intrare în vigoare a acestei versiuni în România, conform documentului precizat la subpct. 9.3.10. Măsuri referitoare la conformitatea producţiei10.1. Verificarea conformitatii producţiei vehiculelor şi produselor se realizează conform prevederilor anexelor corespunzătoare ale directivelor-cadru şi directivelor specifice sau, după caz, regulamentelor CEE-O.N.U. aplicabile.10.2. RAR nu va acorda omologarea de tip dacă se constată că producătorul nu are stabilite condiţiile pentru asigurarea repetabilitatii în producţia de serie a caracteristicilor şi a performantelor vehiculului sau produsului prezentat la omologare.10.3. În cazul în care la controlul efectuat la constructor sau la vânzător, în baza prevederilor legale în vigoare, se constata neconformităţi, RAR poate impune deţinătorului omologării de tip măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului respectiv, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie sau de pe piaţa a vehiculului ori produsului.10.4. Atunci când exista informaţii ca unele tipuri de vehicule sau produse nu îşi menţin în exploatare caracteristicile şi performanţele consemnate la omologarea de tip, ceea ce poate afecta siguranţa rutiera sau protecţia mediului, RAR poate efectua probe de anduranta în condiţii corespunzătoare celor din exploatare sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile necesare în vederea restabilirii conformitatii.10.5. Pe durata valabilităţii certificatului de omologare de tip, verificările efectuate în vederea certificării conformitatii vehiculelor sau produselor comercializate cu documentaţia care a stat la baza omologării în cauza se executa de RAR în baza Convenţiei de supraveghere.11. Neconformitatea cu tipul omologat11.1. Exista o neconformitate cu tipul omologat atunci când sunt constatate abateri de la caracteristicile din certificatul de omologare de tip şi/sau din dosarul de omologare şi când aceste abateri nu au fost autorizate de RAR.Un vehicul sau un produs nu poate fi considerat neconform cu tipul omologat atunci când toleranţele prevăzute în condiţiile tehnice impuse sunt respectate.11.2. Dacă RAR constata ca vehiculele sau produsele omologate, însoţite de documentele care atesta omologarea de tip sau marcate corespunzător, nu corespund cu tipul pentru care a acordat omologarea de tip, va lua măsurile necesare pentru a se asigura ca producţia de vehicule sau de produse va fi din nou conformă cu tipul omologat. Măsurile luate pot merge, dacă este necesar, până la retragerea omologării de tip.12. Notificarea deciziilor şi cai de recursToate deciziile luate în conformitate cu prevederile adoptate pentru aplicarea prevederilor prezentei secţiuni, refuzul sau retragerea omologării de tip, refuzul eliberării CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau vânzării unui vehicul, precum şi interzicerea introducerii pe piaţa a unui produs vor explica în detaliu motivele pe care se bazează. Orice decizie va fi notificată solicitantului omologării de tip, care va fi informat în acelaşi timp despre căile legale de recurs, conform legislaţiei în vigoare, şi termenele în care aceste cai pot fi utilizate.SECTUNEA a III-aOmologarea CEE-O.N.U. de tip a vehiculelor, precum şi a echipamentelor, pieselor şi componentelor acestora1. Omologarea CEE-O.N.U. de tip a vehiculelor, echipamentelor, pieselor şi componentelor acestora se acordă în conformitate cu prevederile acordurilor de la Geneva şi regulamentelor CEE-O.N.U. anexate la acestea.2. MTCT prin RAR, respectiv RAR, sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.2.1. Prin delegare, RAR poate desemna alte servicii tehnice notificate.3. RAR îndeplineşte în numele MTCT procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.4. RAR atesta corectitudinea şi obiectivitatea rapoartelor de încercări pe baza cărora se eliberează certificatele de omologare CEE-O.N.U. de tip.5. RAR tine evidenta certificatelor de omologare CEE-O.N.U. de tip eliberate în România şi a celor primite de la departamentele administrative ale celorlalte tari care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva.6. Pentru obţinerea omologării CEE-O.N.U. de tip şi eliberarea certificatelor de omologare CEE-O.N.U. de tip, constructorii de vehicule rutiere, echipamente, piese sau componente pentru acestea adresează RAR o cerere însoţită de documentele precizate în fiecare regulament CEE-O.N.U. Documentele respective trebuie să poarte antetul producătorului şi să fie redactate în limba română, precum şi în limba franceza sau engleza.7. După primirea cererii de eliberare a certificatului de omologare CEE-O.N.U. de tip şi în urma analizei documentelor, RAR stabileşte dacă efectuează încercările în laboratoarele proprii sau dacă deleagă unul dintre serviciile tehnice menţionate la subpct. 2.1.8. Serviciul tehnic delegat conform subpct. 2.1 va comunică data la care se vor efectua încercările, în vederea participării unui reprezentant al RAR care să asiste la efectuarea încercărilor şi sa confirme decizia sa serviciului tehnic respectiv.9. În ceea ce priveşte conformitatea producţiei, RAR, prin structurile sale specializate, va verifica, pe parcursul procesului de omologare CEE-O.N.U. de tip, existenta la fabricant a dispoziţiilor adecvate şi a programelor de inspecţie documentate privind verificarea conformitatii vehiculelor, echipamentelor, pieselor sau componentelor fabricate cu certificatul de omologare CEE-O.N.U. de tip. RAR va conveni, împreună cu constructorul, ca pentru fiecare omologare de tip să se efectueze, la intervale specificate, încercări sau controale conexe, pentru a se verifica dacă producţia rămâne conformă cu tipul omologat, incluzând, unde este cazul, încercările specificate în regulamentul CEE-O.N.U. respectiv.10. Pe baza rapoartelor de încercări şi a auditului efectuat de structurile specializate ale RAR, acesta redactează comunicarea privind acordarea/extinderea/refuzul/retragerea omologării CEE-O.N.U. de tip sau oprirea definitivă a producţiei şi îi acorda numărul de ordine.11. După aprobare, un exemplar al comunicării se transmite de RAR solicitantului omologării CEE-O.N.U. de tip, un exemplar se arhiveaza de către RAR şi câte un exemplar se transmite departamentelor administrative din ţările care aplica regulamentul CEE-O.N.U. respectiv."8. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVCondiţii tehnice aplicabile la omologarea de tip a vehiculelor, precum şi a produselor utilizate la acestea"9. În textul capitolului IV sintagma "omologarea naţionala de tip" se înlocuieşte cu sintagma "omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz," cu excepţia subpunctelor 13.3 şi 16.3, precum şi a subpunctelor 17.1.8 şi 17.1.9.10. La capitolul IV, subpunctul 1.1.1 va avea următorul cuprins:"1.1.1. Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maxima care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului de viteza sau sistemului integrat de limitare a vitezei, şi care este declarata de către solicitantul omologării în documentele prezentate în vederea omologării (aceasta viteza se măsoară în conformitate cu Directiva 92/24/CEE , modificată prin Directiva 2004/11/CE )."11. La capitolul IV, subpunctul 1.2 va avea următorul cuprins:"1.2. Puterea neta a motorului care se înscrie în CIV este cea declarata de constructor în documentele prezentate în vederea omologării. Ea se măsoară: a) pentru autovehiculele din categoriile M şi N, conform Directivei 80/1269/CEE , modificată prin Directiva 1999/99/CE ; b) pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti, conform Directivei 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2002/41/CE ; c) pentru tractoarele agricole sau forestiere, conform Regulamentului nr. 120 CEE-O.N.U."12. La capitolul IV, după subpunctul 1.3 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 1.4 şi 1.5, cu următorul cuprins:"1.4. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de constructor în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de constructor, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.1.5. Caracteristicile şi performanţele care nu sunt reglementate prin norme naţionale, directive/regulamente CE/CEE ori regulamente CEE-O.N.U. sau orice alte documente care nu sunt precizate de prezentele reglementări nu se verifica de RAR şi se înscriu în documentele eliberate de RAR, inclusiv în CIV, în conformitate cu datele declarate de solicitantul omologării pe propria răspundere a acestuia. Orice consecinţe de natura juridică, administrativă şi/sau economică ce decurg din respectiva declaraţie vor fi suportate de solicitantul omologării de tip."13. La capitolul IV, după subpunctul 2.1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.1.3.1, cu următorul cuprins:"2.1.3.1. Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE , modificată prin Directiva 2004/86/CE ."14. La capitolul IV, subpunctul 2.2 va avea următorul cuprins:"2.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare şi la vânzare, autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE ."15. La capitolul IV, subpunctul 2.3 va avea următorul cuprins:"2.3. Prin derogare de la prevederile subpct. 2.1, se poate acorda omologarea de tip pentru vehiculele rutiere care depăşesc dimensiunile maxime impuse, în cazul vehiculelor speciale cu adaptari ale caroseriei şi/sau echipamente speciale care nu permit încadrarea în aceste dimensiuni ori în cazul vehiculelor destinate efectuării de transporturi pentru incarcaturi indivizibile."16. La capitolul IV, după subpunctul 3.1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.3.1, cu următorul cuprins:"3.1.3.1. Începând cu 1 ianuarie 2006, autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE , modificată prin Directiva 2004/86/CE ."17. La capitolul IV, subpunctul 3.2 va avea următorul cuprins:"3.2. La prima înmatriculare, prima înregistrare şi la vânzare, autovehiculele cu 2 sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE ."18. La capitolul IV, subpunctul 3.3 va avea următorul cuprins:"3.3. Constructorul final al vehiculului (carosierul) poate modifica masa maxima tehnic admisibilă a vehiculului iniţial cu o anumită valoare, dacă se constată că prin construcţie vehiculul nu poate depăşi, indiferent de modul de încărcare, acea valoare (de exemplu, autospeciale laborator, autospeciale macara etc). De asemenea, masa maxima tehnic admisibilă poate fi modificată de constructorul iniţial sau de cel final şi din alte ratiuni (o mai mare siguranţa în exploatare, accesul în zone cu restrictie de tonaj etc.) dacă valoarea nou-aleasă are acoperire din punct de vedere tehnic prin certificatele de omologare ale vehiculului în cauza sau prin încercări efectuate conform prezentelor reglementări. Orice modificare a masei maxime tehnic admisibile trebuie să fie materializata prin aplicarea pe vehicul a unei noi etichete constructor, care să includă modificarea efectuată."19. La capitolul IV, subpunctul 4.1.3.2 va avea următorul cuprins:"4.1.3.2. Directiva 89/173/CEE - anexa VI privind legătură sistemului de franare cu remorca, modificată prin Directiva 97/54/CE ."20. La capitolul IV, subpunctele 4.1 1 , 4.2 şi 4.3 se abroga.21. La capitolul IV, subpunctele 5.3 şi 5.4 se abroga.22. La capitolul IV, subpunctul 7.2 va avea următorul cuprins:"7.2. La omologarea naţionala de tip, vehiculele completate din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind stabilitatea prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele reglementări.7.2.1. De la prevederile subpct. 7.2 se exceptează vehiculele care respecta datele de carosare ale constructorului vehiculului de baza."23. La capitolul IV, subpunctul 7.3 se abroga.24. La capitolul IV, subpunctul 8.1 va avea următorul cuprins:"8.1. Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de autovehicul din categoria M(1) numai dacă acesta respecta prevederile privind emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant prevăzute în Directiva 80/1268/CEE , modificată prin Directiva 1999/100/CE .8.1.1. Omologarea naţionala de tip pentru un autovehicul din categoria N(1) se acordă numai dacă acesta respecta prevederile privind emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant prevăzute în Directiva 80/1268/CEE , modificată prin Directiva 2004/3/CE , după cum urmează:- începând cu 1 iulie 2006, pentru autovehiculele din categoria N(1), clasa I;- începând cu 1 ianuarie 2007, pentru autovehiculele din categoria N(1), clasele II şi III (1 ianuarie 2008 pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape).8.1.2. Prima înmatriculare sau vânzarea unui autovehicul nou din categoria N(1) este admisă numai dacă se respecta prevederile privind emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant prevăzute în Directiva 80/1268/CEE , modificată prin Directiva 2004/3/CE , după cum urmează:- începând cu 1 ianuarie 2007, pentru autovehiculele din categoria N(1), clasa I;- începând cu 1 ianuarie 2008, pentru autovehiculele din categoria N(1), clasele II şi III (1 ianuarie 2009 pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape).8.1.3. În sensul subpct. 8.1.1 şi 8.1.2, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:- autovehicul din categoria N(1), clasa I - un autovehicul din categoria N(1) a cărui masă de referinţa nu depăşeşte 1.305 kg;- autovehicul din categoria N(1), clasa II - un autovehicul din categoria N(1) a cărui masă de referinţa este mai mare de 1.305 kg, dar nu depăşeşte 1.760 kg;- autovehicul din categoria N(1), clasa III - un autovehicul din categoria N(1) a cărui masă de referinţa este mai mare de 1.760 kg.8.1.4. Atunci când un autovehicul din categoria N(1), fabricat de către un carosier specializat, corespunde criteriilor unei familii de vehicule din modelul de baza al fabricantului, carosierul poate utiliza datele referitoare la randamentul energetic şi emisiile de CO(2), furnizate de respectivul fabricant.8.1.5. Prevederile subpct. 8.1.1 şi 8.1.2 nu se aplică unui tip de autovehicul din categoria N(1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele doua condiţii:- tipul de motor ce echipeaza acest tip de autovehicul a făcut obiectul unei omologări de tip în conformitate cu Directiva 88/77/CEE ; şi- producţia mondială totală de autovehicule din categoria N(1) a fabricantului este mai mica de 2.000 de unităţi pe an."25. La capitolul IV, subpunctul 8.2 va avea următorul cuprins:"8.2. Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de autovehicul din categoriile M şi N numai dacă se respecta prevederile privind puterea motorului, prevăzute în Directiva 80/1269/CEE , modificată prin Directiva 1999/99/CE ."26. La capitolul IV, subpunctul 8.3 va avea următorul cuprins:"8.3. Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de autovehicul cu 2 sau 3 roti numai dacă se respecta prevederile privind viteza maxima constructivă, momentul maxim şi puterea maxima neta a motorului, prevăzute în Directiva 95/1/CEE , modificată prin Directiva 2002/41/CE ."27. La capitolul IV, subpunctul 8.4 va avea următorul cuprins:"8.4. Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, se acordă pentru un tip de tractor agricol sau forestier numai dacă se respecta prevederile privind viteza maxima constructivă prevăzute în Directiva 74/152/CEE paragraful 1, modificată prin Directiva 98/89/CE ."28. La subpunctele 8.6.2, 8.6.3.1, 8.6.3.2.1, 8.6.3.2.2, 8.6.3.3 şi 8.7.8, sintagma "omologarea naţionala de tip" se înlocuieşte cu sintagma "omologarea de tip".29. La capitolul IV, subpunctul 8.6.8 se abroga.30. La capitolul IV, subpunctul 8.7.13 se abroga.31. La capitolul IV, subpunctul 8.11 va avea următorul cuprins:"8.11. Pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări se pot aplica condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 97/68/CE privind emisiile de gaze poluante şi particule ce provin de la motoarele cu ardere interna destinate maşinilor mobile nerutiere, modificată prin Directiva 2004/26/CE ."32. La capitolul IV, subpunctul 8.13 se abroga.33. La capitolul IV, subpunctul 8.15 va avea următorul cuprins:"8.15. La omologarea de tip a catalizatoarelor de schimb, destinate a fi instalate pe autovehicule care au fost omologate în baza Directivei 70/220/CEE , aceste catalizatoare trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 70/220/CEE , modificată prin Directiva 2003/76/CE .8.15.1. Se admite totuşi introducerea pe piaţa a catalizatoarelor de schimb omologate ca entitate tehnica anterior intrării în vigoare a prevederilor Directivei 2002/80/CE şi care urmează a fi utilizate la autovehiculele în circulaţie.8.15.2. Producătorii de catalizatoare de schimb care au fost introduse pe piaţa înainte de aplicarea Directivei 2002/80/CE şi care nu sunt conforme cu condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 98/77/CE trebuie să ia măsuri pentru a furniza fie direct la punctele de vânzare, fie distribuitorilor informaţiile suplimentare prevăzute în secţiunea 7, anexa XIII la Directiva 70/220/CE , modificată prin Directiva 2002/80/CE ."34. La capitolul IV, subpunctul 8.19 se abroga.35. La capitolul IV, subpunctul 9.1.10 va avea următorul cuprins:"9.1.10. Omologarea naţionala de tip se acordă pentru autovehiculele care au o viteză maxima constructivă ce nu depăşeşte 30 km/h şi pentru remorcile acestora numai dacă acestea sunt echipate cu plăci de identificare spate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 69 CEE-O.N.U."36. La capitolul IV, după subpunctul 9.1.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.1.10^1, cu următorul cuprins:"9.1.10^1. Omologarea naţionala de tip se acordă pentru vehiculele grele şi lungi numai dacă acestea sunt echipate cu plăci de identificare spate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 70 CEE-O.N.U.9.1.10^1.1. În sensul subpct. 9.1.10^1, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) vehicule grele - autovehicule din categoria N având o masa maxima tehnic admisibilă care depăşeşte 7,5 tone, cu excepţia autotractoarelor pentru semiremorci, precum şi autobuzele articulate din clasele II şi III; b) vehicule lungi - remorci sau semiremorci de categoria O(1), O(2) sau O(3), cu o lungime care depăşeşte 8 m, ori din categoria O(4)."37. La capitolul IV, subpunctul 9.1.11 va avea următorul cuprins:"9.1.11. Omologarea naţionala de tip se acordă pentru vehiculele din categoriile N şi O cu masa totală maxima autorizata mai mare de 7,5 tone numai dacă acestea sunt echipate cu marcaje reflectorizante pentru contur în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 104 CEE-O.N.U."38. La capitolul IV, subpunctul 9.7 va avea următorul cuprins:"9.7. La prima înmatriculare sau la prima înregistrare prevederile subpct. 9.1.10, 9.1.10^1 şi 9.1.11 se aplică începând cu a 30-a zi de la data intrării în vigoare a prezentelor reglementări."39. La capitolul IV, subpunctul 9.8.5 va avea următorul cuprins:"9.8.5. Plăcile de identificare spate pentru vehiculele precizate la subpct. 9.1.10 trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul nr. 69 CEE-O.N.U."40. La capitolul IV, după subpunctul 9.8.5. se introduce un nou subpunct, subpunctul 9.8.5^1, cu următorul cuprins:"9.8.5^1. Plăcile de identificare spate pentru vehiculele precizate la subpct. 9.1.10^1 trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Regulamentul nr. 70 CEE-O.N.U."41. La capitolul IV, subpunctul 9.10 se abroga.42. La capitolul IV, după subpunctul 10.1.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.1.7.1, cu următorul cuprins:"10.1.7.1. Începând cu 1 iulie 2006, vehiculele din categoriile M, N şi O, echipate cu un sistem de încălzire cu GPL, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind încălzirea habitaclului prevăzute în Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2004/78/CE (anexele I, II şi IV-VIII)."43. La capitolul IV, după subpunctul 10.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.5.1, cu următorul cuprins:"10.5.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, la prima înmatriculare şi la vânzare, în ceea ce priveşte prevederile privind sistemele de încălzire, vehiculele din categoriile M, N şi O, echipate cu sisteme de încălzire cu GPL, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind încălzirea habitaclului prevăzute în Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2004/78/CE (anexele I, II şi IV-VIII)."44. La capitolul IV, subpunctul 10.6 se abroga.45. La capitolul IV, după subpunctul 10.7.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 10.7.5.1, cu următorul cuprins:"10.7.5.1. Începând cu 1 iulie 2006, sistemele de încălzire cu GPL pentru habitaclul vehiculelor din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind încălzirea habitaclului prevăzute în Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2004/78/CE (anexele I, II şi IV-VIII)."46. La capitolul IV, după subpunctul 10.9 se introduc doua noi subpuncte, subpunctele 10.9.1 şi 10.9.2, cu următorul cuprins:"10.9.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, sistemele de încălzire cu GPL pentru habitaclul vehiculelor din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind încălzirea habitaclului prevăzute în Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2004/78/CE (anexele I, II şi IV-VIII).10.9.2. Începând cu 1 ianuarie 2007, dispoziţiile anexelor I, II şi IV-VIII la Directiva 2001/56/CE , modificată prin Directiva 2004/78/CE în ceea ce priveşte sistemul de încălzire cu GPL, drept componenta, sunt aplicabile în scopul prevederilor menţionate la art. 7 paragraful 2 din Directiva 70/156/CEE ."47. La capitolul IV, subpunctul 11.1.2 va avea următorul cuprins:"11.1.2. Autovehiculele din categoriile M(2), M(3) şi N (cu excepţia autovehiculelor din categoria N(1) care provin din categoria M(1)) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind câmpul de vizibilitate către înainte, prevăzute în anexa nr. 8.11.1.2.1. De la prevederile precizate la subpct. 11.1.2 se exceptează autovehiculele care deţin omologare comunitara de tip sau omologare naţionala de tip acordată în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene."48. La capitolul IV, subpunctul 11.3^2 se abroga.49. La capitolul IV, subpunctele 12.5 şi 12.6 se abroga.50. La capitolul IV, după subpunctul 12.8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 12.9, cu următorul cuprins:"12.9. Începând cu 1 ianuarie 2006, în conformitate cu prevederile Directivei 2005/11/CE de modificare a Directivei 92/23/CEE , la omologarea de tip a anvelopelor pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, RAR poate accepta ca laborator de încercări agreat laboratorul fabricantului de anvelope."51. La capitolul IV, subpunctele 16.5 şi 16.6 se abroga.52. La capitolul IV, după subpunctul 17.1.1 se introduc doua subpuncte noi, subpunctele 17.1.1.1 şi 17.1.1.2, cu următorul cuprins:"17.1.1.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I-X).17.1.1.2. Începând cu 1 ianuarie 2009, prima înmatriculare sau vânzarea unui vehicul nou din categoriile M, N şi O este admisă numai dacă se respecta condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I-X)."53. La capitolul IV, după subpunctul 17.1.4.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.1.4^1, cu următorul cuprins:"17.1.4^1. Autovehiculele echipate cu sistem de alarma trebuie să respecte condiţiile tehnice privind sistemul de alarma prevăzute în Directiva 74/61/CEE , modificată prin Directiva 95/56/CE ;".54. La capitolul IV, subpunctul 17.1.5 va avea următorul cuprins:"17.1.5. Omologarea naţionala sau omologarea CE de tip, după caz, pentru un vehicul rutier din categoriile N şi O, în cazul în care constructorul solicita omologarea ca vehicul destinat transportului de mărfuri periculoase, se acordă numai dacă se respecta condiţiile tehnice prevăzute în reglementările naţionale specifice în vigoare sau în Directiva 98/91/CE ."55. La capitolul IV, subpunctul 17.1.6 va avea următorul cuprins:"17.1.6. Omologarea naţionala de tip se acordă pentru un tip de autovehicul din categoriile M(2), M(3), N(2) şi N(3), în cazul în care acesta este echipat cu aparat de control (tahograf), numai dacă aparatul de control (tahograful) este omologat conform legislaţiei în vigoare."56. La capitolul IV, subpunctul 17.1.7 va avea următorul cuprins:"17.1.7. Omologarea naţionala de tip se acordă pentru un tip de autovehicul din categoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3) numai dacă acesta este echipat cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, care respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/24/CEE , modificată prin Directiva 2004/11/CE ;17.1.7.1. Sunt exceptate de la cerinţa echiparii cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei: a) autovehiculele utilizate de către forţele armate, protecţia civilă, pompieri şi alte servicii de urgenta şi forte responsabile pentru menţinerea ordinii publice; b) autovehiculele a căror viteza maxima constructivă nu poate depăşi viteza prevăzută prin legislaţia în vigoare referitoare la echiparea autovehiculelor cu limitatoare de viteza sau cu sisteme integrate de limitare a vitezei; c) autovehiculele utilizate pentru teste rutiere în scopuri ştiinţifice; d) autovehiculele utilizate numai pentru servicii publice în mediu urban."57. La capitolul IV, după subpunctul 17.3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.3.2, cu următorul cuprins:"17.3.2. Pentru tractoarele agricole sau forestiere, puterea neta, momentul net şi consumul specific se determina conform prevederilor Regulamentului nr. 120 CEE-O.N.U."58. La capitolul IV, după subpunctul 18.1.1 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 18.1.1.1, 18.1.1.2 şi 18.1.1.3, cu următorul cuprins:"18.1.1.1. Începând cu 1 ianuarie 2007, subansamblurile electrice şi electronice pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, drept componente şi entităţi tehnice, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio, prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I-X);18.1.1.2. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, la introducerea pe piaţa, subansamblurile electrice şi electronice pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, drept componente şi entităţi tehnice, trebuie să respecte condiţiile tehnice privind eliminarea interferentelor radio, prevăzute în Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE (anexele I-X).18.1.1.3. Începând cu 1 ianuarie 2009, dispoziţiile anexelor I-X la Directiva 72/245/CEE , modificată prin Directiva 2004/104/CE referitoare la compatibilitatea electromagnetica, se vor aplica componentelor sau entitatilor tehnice în scopul prevederilor menţionate la art. 7 paragraful 2 din Directiva 70/156/CEE ."59. La capitolul IV, subpunctul 18.1.4 va avea următorul cuprins:"18.1.4. Limitatoarele de viteza şi sistemele integrate de limitare a vitezei pentru autovehiculele din categoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3) trebuie să respecte, la omologare şi introducerea pe piaţa, condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/24/CEE , modificată prin Directiva 2004/11/CE ;".60. La capitolul IV, după subpunctul 18.1.9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 18.1.10, cu următorul cuprins:"18.1.10. Farurile de viraj trebuie să respecte condiţiile tehnice din Regulamentul nr. 119 CEE-O.N.U."61. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VVehicule exceptate de la procedura de omologare naţionala de tip a întregului vehicul sau de la anumite prevederi aplicabile la omologarea naţionala de tip a întregului vehicul"62. Capitolul V va avea următorul cuprins:"1. La cererea producătorului, a reprezentantului sau sau a importatorului, RAR poate să facă excepţie de la aplicarea prevederilor uneia sau mai multor condiţii tehnice specifice precizate în prezentele reglementări, în vederea omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru:1.1. Vehicule care sunt fabricate în serie mica1.1.1. Numărul de vehicule al unei familii de tipuri pentru care se poate aplica anual exceptarea respectiva este limitat la:
                     
    CategoriaM1M2, M3N1N2, N3*)O1, O2O3, O4L**)T**)
    Unităţi500250500250500250200150
      *) Pentru automacaralele mobile, limita este de 20 de unităţi.    **) Numărul maxim pentru un tip.Familia de tipuri de vehicule (pentru vehiculele din categoriile M, N şi O) se compune din vehicule care nu se deosebesc între ele sub următoarele aspecte:- constructor;- deosebiri esenţiale privind construcţia şi/sau conceptia;- diferenţe evidente şi fundamentale privind sasiul şi/sau sistemul de rulare;- motor (combustie interna/electric/hibrid).1.1.2. Atunci când este acordată o derogare în conformitate cu prezentul subpunct 1.1, RAR poate cere stabilirea altor dispoziţii corespunzătoare.1.2. Vehicule care fac parte din lotul de încheiere al seriei de fabricaţie a vehiculului respectiv1.2.1. RAR poate, în limitele precizate mai jos şi pentru o perioadă limitată, să permită eliberarea CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării pentru vehiculele conforme cu un tip de vehicul pentru care omologarea naţionala de tip a întregului vehicul nu mai este valabilă. Aceasta dispoziţie se aplică numai vehiculelor rutiere care:1.2.1.1. la data cererii se afla pe teritoriul României; şi1.2.1.2. sunt însoţite de o CIV valabilă, eliberata la momentul în care omologarea naţionala de tip a întregului vehicul este valabilă, dar vehiculul respectiv nu a fost înmatriculat sau înregistrat până la data la care omologarea respectiva şi-a pierdut valabilitatea.1.2.2. Aceasta posibilitate este limitată:1.2.2.1. pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, la o perioadă de 12 luni pentru vehiculele complete şi 18 luni pentru vehiculele completate de la data la care omologarea naţionala de tip a întregului vehicul şi-a pierdut valabilitatea;1.2.2.2. pentru vehiculele din categoria L, la o perioadă de 12 luni de la data la care omologarea naţionala de tip a întregului vehicul şi-a pierdut valabilitatea;1.2.2.3. pentru vehiculele din categoria T, la o perioadă de 24 de luni pentru vehiculele complete şi 30 de luni pentru vehiculele completate de la data la care omologarea naţionala de tip a întregului vehicul şi-a pierdut valabilitatea;1.2.3. Numărul maxim de vehicule complete, de baza, incomplete sau completate, pentru care se poate aplica exceptarea respectiva, este:1.2.3.1. pentru vehiculele din categoriile M, N şi O:1.2.3.1.1. numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10% pentru categoria M(1) şi 30% pentru toate celelalte categorii, din numărul de vehicule de toate tipurile respective cărora li s-a eliberat CIV în vederea înmatriculării în cursul anului precedent. Dacă aceste procente de 10% şi, respectiv, 30% reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza eliberarea CIV pentru maximum 100 de vehicule; sau1.2.3.1.2. numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu o CIV valabilă, eliberata la data fabricaţiei ori după această dată, aceasta CIV rămânând valabilă cel puţin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei condiţii tehnice specifice;1.2.3.2. pentru vehiculele din categoria L:1.2.3.2.1. numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10% din numărul de vehicule de toate tipurile respective cărora li s-a eliberat CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării în cursul anului precedent. Dacă acest procent de 10% reprezintă mai puţin de 100 de vehicule, se poate autoriza eliberarea CIV pentru maximum 100 de vehicule; sau1.2.3.2.2. numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu CIV valabilă, eliberata la data fabricaţiei sau după această dată, aceasta CIV rămânând valabilă cel puţin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei condiţii tehnice specifice;1.2.3.3. pentru vehiculele din categoria T: numărul maxim de vehicule de un tip sau mai multe tipuri nu trebuie să depăşească 10% din numărul vehiculelor din toate tipurile respective cărora li s-a eliberat CIV în vederea înmatriculării sau înregistrării în cursul ultimilor 2 ani precedenti, fără ca acest număr să fie mai mic de 20.1.3. Vehicule sau produse care sunt concepute conform unor tehnologii sau principii ce nu sunt compatibile cu cerinţele uneia sau mai multor condiţii tehnice specifice precizate în prezentele reglementăriCererea de derogare trebuie să conţină motivele pentru care tehnologiile sau conceptiile respective fac ca vehiculul ori produsul sa nu îndeplinească cerinţele uneia sau mai multor condiţii tehnice specifice.2. RAR poate excepta de la prevederile prezentelor reglementări privind emisiile poluante autovehiculele speciale care efectuează lucrări în afară localităţilor, cum sunt cele utilizate în industria petrolului şi care se deplaseaza pe drumurile publice numai la şi de la locul de muncă, acestea trebuind să respecte prevederile privind emisiile poluante în vigoare aplicabile la tractoarele agricole sau forestiere, pe baza unor documente oficiale care justifica aceasta utilizare.3. RAR poate excepta de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, inclusiv ale celor referitoare la transportul de persoane, vehiculele a căror destinaţie nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate forţelor armate, protecţiei civile, pompierilor sau forţelor responsabile pentru menţinerea ordinii publice, pe baza unor documente oficiale care justifica aceasta utilizare."63. Capitolul VI va avea următorul cuprins:"1. În conformitate cu legislaţia naţionala privind circulaţia pe drumurile publice din România, autovehiculele trebuie să fie dotate cu:- trusa medicală, certificată de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- triunghi de presemnalizare, omologat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 27 CEE-O.N.U.;- stingator de incendiu, omologat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Aceste dotări vor fi amplasate în autovehicul într-un spaţiu în care să nu prezinte risc de ranire pentru conducătorul autovehiculului sau pentru pasageri în caz de impact ori franare brusca (de exemplu: spaţiul destinat bagajelor, spaţii prevăzute cu sistem de închidere din interiorul sau exteriorul cabinei, spaţii special amenajate etc.)La prima înmatriculare, aceste prevederi se aplică începând cu a 30-a zi de la data intrării în vigoare a prezentelor reglementări.2. Prezentele reglementări vor fi revizuite periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei comunitare în domeniu şi a acordurilor de la Geneva.3. RAR va asigura traducerea în limba română a directivelor-cadru şi a directivelor specifice, precum şi a regulamentelor CEE-O.N.U. care se aplică la omologarea de tip a vehiculelor rutiere.4. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele reglementări."64. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, subpunctul 6.2 va avea următorul cuprins:"6.2 Prin vehicul blindat se înţelege un vehicul conceput pentru protecţia persoanelor şi/sau a mărfurilor pe care le transporta şi care satisface exigenţele aplicabile blindajelor antiglont."65. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, subpunctul 6.4 va avea următorul cuprins:"6.4. Prin autovehicul funerar se înţelege un autovehicul din categoria M destinat transportului de persoane decedate şi echipat special în acest scop."66. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, punctul 7 va avea următorul cuprins:"7. Categoria T - TRACTOARE AGRICOLE SAU FORESTIERE"67. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, la primul alineat al punctului 7, sintagma "Tractor agricol şi forestier" se înlocuieşte cu sintagma "Tractor agricol sau forestier".68. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, subpunctul 7.3 va avea următorul cuprins:"7.3. Categoria T3: - tractoare pe roti, a căror viteza maxima, prin construcţie, nu depăşeşte 40 km/h, iar masa proprie este mai mica sau egala cu 600 kg."69. La anexa nr. 1 la reglementări, la secţiunea A, ultima propozitie a subpunctului 7.4.1 va avea următorul cuprins:"Dacă înălţimea centrului de greutate al tractorului (masurata în raport cu solul şi utilizând anvelopele normale prevăzute de constructor), raportată la media ecartamentelor minime ale fiecărei axe, este mai mare de 0,90, viteza maxima constructivă este limitată la 30 km/h;".70. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 10 va avea următorul cuprins:
                               
    "10. Suprimarea paraziţilor radio-electrici72/24595/54XXXXXXXXXX10"
    2004/104
  71. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 13 "Dispozitive antifurt" va avea următorul cuprins:
                               
    "13. Dispozitive antifurt74/6195/56XXXXXX         18
    116"
  72. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 13 "Dispozitiv de imobilizare" va avea următorul cuprins:
                               
    "13. Dispozitiv de imobilizare74/6195/56XXXXXX         97
    116"
  73. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 13 "Sisteme de alarma" va avea următorul cuprins:
                               
    "13. Sisteme de alarmă74/6195/56XXXXXX         97
    116"
  74. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 36 va avea următorul cuprins:
                               
    "36. Încălzirea habitaclului2001/562004/78XXXXXXXXXX-"
  75. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 39 va avea următorul cuprins:
                               
    "39. Emisiile de CO2/consum de combustibil80/12681999/100X     X             101"
    2004/3
  76. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 46 "Pneuri, autovehicule şi remorci" va avea următorul cuprins:
                               
    "46. Pneuri, autovehicule şi remorci92/232001/43XXXXXXXXXX30 (M1, O1, O2)"
    2005/11
  77. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 46 "Pneuri, autovehicule comerciale şi remorci" va avea următorul cuprins:
                               
    "46. Pneuri, autovehicule comerciale şi remorci92/232001/43XXXXXXXXXX54 (M2, M3, N, O1, O2)"
    2005/11
  78. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 46 "Roti de rezerva de uz temporar" va avea următorul cuprins:
                               
    "46. Roţi de rezervă de uz temporar92/232001/43XXXXXXXXXX64 (M1)"
    2005/11
  79. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, se adauga o noua poziţie, poziţia 46 "Zgomot produs de anvelope", cu următorul cuprins:
                               
    "46. Zgomot produs de anvelope92/232001/43XXXXXXXXXX117"
    2005/11
  80. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 51 va avea următorul cuprins:
                               
    "51. Comportarea la foc95/28-     X               118"
  81. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 52 "Autobuze (mai mult de 22 de persoane)" va avea următorul cuprins:
                               
    "52. Autobuze (mai mult de 22 de persoane)2001/85-   XX               36
    107"
  82. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 1, poziţia 52 "Autobuze (cel mult 22 de persoane)" va avea următorul cuprins:
                               
    "52. Autobuze (cel mult 22 de persoane)2001/85-   XX               52
    107"
  83. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea A, tabelul 2, se adauga o noua poziţie cu următorul cuprins:
           
    "Faruri de viraj     119"
  84. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea B, tabelul 2, se adauga o noua poziţie cu următorul cuprins:
       
    "Măsurarea puterii nete, a momentului net şi a consumului specific120"
  85. La anexa nr. 2 la reglementări, la secţiunea C poziţia "Mase şi dimensiuni la motociclete" va avea următorul cuprins:
           
    "Mase şi dimensiuni93/932004/86-"
  86. La anexa nr. 3 la reglementări, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:"2.1. Se aplica pentru vehiculele completate din categoriile M, N şi O, cu excepţia celor care respecta datele de carosare ale constructorului vehiculului de baza."87. Anexa nr. 4 la reglementări se abroga.88. Anexa nr. 5 la reglementări se abroga.89. Titlul anexei nr. 8 la reglementări va avea următorul cuprins:"CONDIŢII TEHNICEprivind vizibilitatea spre înainte la autovehicule (cu excepţia celor din categoriile M1, N1 care provin din categoria M1, L şi T)"90. În textul reglementărilor şi anexelor la acestea denumirea "Registrul Auto Roman" se înlocuieşte cu denumirea "RAR", sintagma "cartea de identitate a vehiculului" se înlocuieşte cu "CIV", termenul "mas" se înlocuieşte cu sintagma "motor cu aprindere prin scanteie", termenul "mac" se înlocuieşte cu sintagma "motor cu aprindere prin comprimare", iar abrevierea "GN", cu abrevierea "GNC". ---------