LEGE nr. 5 din 29 iunie 1989privind gospodărirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apelor
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 5 iulie 1989     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Calitatea şi puritatea apei - condiţie esenţială a vieţii -, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apa reprezintă o cerinţa de interes naţional. Păstrarea curata a apei, gospodărirea şi protecţia acesteia, conservarea şi protejarea resurselor de apa, constituie obligaţia tuturor unităţilor socialiste, organelor de stat şi cetăţenilor în scopul satisfacerii necesităţilor economiei naţionale şi populaţiei, inlaturarii oricăror forme de risipa şi consum neraţional, evitării epuizarii şi poluarii apei.  +  Articolul 2Folosirea apei este permisă numai cu respectarea de consum şi în condiţiile asigurării calităţii şi protecţiei acesteia împotriva factorilor poluarii de orice fel, în vederea păstrării echilibrului ecologic, menţinerii şi ameliorării factorilor naturali, apărării sănătăţii ca şi a celorlalte condiţii de viaţa şi munca ale cetăţenilor.  +  Articolul 3Exploatarea şi valorificarea eficienta a apei în cadrul proceselor tehnologice şi al celorlalte activităţi economice trebuie să conducă la creşterea continua a gradului de utilizare şi refolosire a resurselor de apa, micşorarea costurilor de tratare şi epurare, în condiţiile păstrării calităţii apei, reducerea consumului de apa pe unitatea de produs, evitarea oricărei forme de risipa sau consum neraţional.  +  Articolul 4Unităţile socialiste, de stat şi cooperatiste, precum şi cetăţenii, sînt obligaţi să aplice măsurile stabilite pentru folosirea raţională, protecţia şi asigurarea calităţii apei, luînd măsuri în scopul utilizării judicioase a acesteia la fiecare loc de muncă, respectiv gospodărire, respectarea stricta a disciplinei tehnologice în activităţile de producţie care impun folosirea apei, prevenirea risipei sau poluarii de orice fel.Încălcarea acestor obligaţii atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor vinovate.Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti răspund pentru organizarea activităţii de gospodărire şi protecţie a apelor în unităţile subordonate, controlul acestei activităţi şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.  +  Articolul 6În funcţie de necesităţile de dezvoltare economico-socială a tarii, în concordanta cu prevederile planului naţional unic şi ale Programului naţional de amenajare în perspectiva a bazinelor hidroforice, se vor realiza lacuri de acumulare cu folosinţă complexa, prize şi alte surse de apa, care să asigure satisfacerea cerinţelor de apa în toate unităţile administrativ-teritoriale.  +  Capitolul 2  +  Articolul 7Centralele, întreprinderile, celelalte unităţi socialiste au obligaţia de a asigura folosirea eficienta şi raţională a apei, protecţia acesteia împotriva poluarii, în care scop răspund de: a) încadrarea stricta în normele de consum pe unitate de produs şi reducerea continua a acestor norme; b) urmărirea sistematica în toate fazele de producţie a consumului de apa, reducerea pierderilor, mărirea gradului de recirculare a apei, înlocuirea tehnologiilor de producţie mari consumatoare de apa; c) epurarea, la nivelul parametrilor de calitate, stabiliţi, a apelor uzate, refolosirea apelor convenţional curate, rezultate din epurare, din procesele tehnologice de răcire, spalare şi altele; d) transportul, manipularea sau depozitarea produselor ori reziduurilor în care să nu ducă la poluarea apelor; e) prevenirea poluarii accidentale, protecţia calităţii apelor subterane şi a izvoarelor prin evitarea patrunderii substanţelor poluante; f) înlăturarea risipei la toate locurile de muncă, repararea tuturor instalaţiilor interioare pînă la robinet şi întocmirea unor programe stricte de folosire a apei.  +  Articolul 8Folosirea apei de către unităţile socialiste se face în condiţiile şi cu autorizaţia prevăzute de lege. Autorizaţia se eliberează pe baza constatării tehnice a stării corespunzătoare a instalaţiilor în care urmează a fi folosită apa şi a celor de evacuare a apelor uzate.Autorizaţia se eliberează pe timp limitat, iar prelungirea să se poate face de către organul emitent numai după o noua constatare potrivit alin. 2.  +  Articolul 10Centralele, întreprinderile, unităţile cooperatiste şi celelalte unităţi socialiste răspund de buna funcţionare a statiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate, astfel încît în aval apa să fie preluată de toţi consumatorii, fără cheltuieli suplimentare de tratare.Execuţia şi punerea în funcţiune a statiilor şi instalaţiilor de epurare se fac în mod obligatoriu o dată cu capacitatile de producţie sau ansamblurilor de locuinţe, iar extinderea sau după caz, modernizarea acestora, concomitent cu modificarea proceselor tehnologice, urmărindu-se totodată, înlocuirea tehnologiilor umede cu cele de evacuare uscata.  +  Articolul 11Unităţile socialiste răspund pentru pagubele provocate altor unităţi sau persoanelor fizice datorită poluarii apelor, suportînd şi toate cheltuielile impuse de tratarea apelor pe care le-au poluat.În condiţiile legii, Consiliul Naţional al Apelor poate dispune oprirea funcţionarii unităţii sau instalaţiei care provoacă poluarea.Persoanele încadrate în munca vinovate de încălcarea prevederilor referitoare la asigurarea calităţii apei răspund civil sau material, după caz, atît pentru pagubele prevăzute la alin. 1, cît şi pentru cele rezultind din pierderile de substanţe utile datorită neepurarii corespunzătoare a apelor evacuate, şi se sancţionează potrivit legii.  +  Articolul 12Se interzic evacuarea, aruncarea sau injectarea, în apele de suprafaţa, subterane, marine, de ape reziduale, deşeuri sau produse de orice fel, care pot schimba caracteristicile apei, evacuarea apelor uzate sau epurate în apele stătătoare, depozitarea, pe malurile sau în albiile cursurilor de apa sau ale lacurilor, de gunoaie ori deşeuri industriale de orice fel, folosirea de îngrăşăminte chimice sau pesticide la distanţe mai mari de 300 m faţă de malurile cursurilor de apa şi lacurilor. De asemenea, se interzic exploatarea nisipului, pietrisului, pietrei de riu şi altor materiale din albii sau malurile cursurilor de apa fără autorizaţie sau contrar prevederilor acesteia, pasunatul animalelor şi efectuarea de arături, săpături, gropi sau santuri pe diguri, baraje, alte construcţii hidrotehnice, maluri, albii şi în zonele de protecţie ale acestora, precum şi circulaţia auto şi hipo pe diguri, baraje sau alte lucrări hidrotehnice dacă nu au fost amenajate în acest scop. Topirea inului, cînepii, teiului sau a altor plante textile în cursurile de apa, canale, lacuri, balti sau iazuri se poate face numai cu acordul organului de gospodărire a apei şi cu respectarea stricta a condiţiilor stabilite de acestea.  +  Articolul 13Pentru protejarea şi folosirea izvoarelor, organele de gospodărire a apelor, organele locale ale administraţiei de stat, toate unităţile socialiste şi cetăţenii au obligaţia să execute lucrările de amenajare, curăţire, întreţinere şi decolmatare, precum şi a celor necesare în vederea protecţiei împotriva poluarii.  +  Articolul 14Pentru protecţia resurselor de apa, păstrarea, îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii apei, toţi cetăţenii sînt, în principal obligaţi: a) sa folosească în mod judicios apa în gospodărie, să asigure efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor de alimentarea cu apa; b) sa nu arunce în albiile cursurilor de apa, în cuvetele de lacuri şi pe malurile acestora gunoaie menajere, substanţe sau deşeuri de orice fel; c) sa nu spele vehicule, autovehicule sau obiecte conţinînd substanţe toxice în cursurile de apa şi lacuri ori pe malurile acestora; d) sa nu arunce în instalaţiile sanitare sau în reţelele de canalizare resturile de substanţe petroliere sau alte substanţe toxice; e) sa participe, în condiţiile legii, la toate acţiunile de igienizare a cursurilor de apa, lacurilor şi de protecţie a calităţii acestora; f) sa ia o atitudine ferma împotriva celor ce risipesc apa atît în locuinţe, cît şi la locul de muncă.  +  Articolul 15Unităţile care au în administrare sau în exploatare lucrări hidrotehnice sînt obligate sa utilizeze prizele, barajele şi lacurile de acumulare conform graficelor dispecer, pe baza programelor lunare de exploatare, să asigure debitele necesare folosintelor industriei, agriculturii şi populaţiei, corelat cu producerea energiei, şi să respecte, în perioadele de seceta sau inundaţii, măsurile operative dispuse de organele de gospodărire a apelor.Programul de exploatare a lacurilor de acumulare se aproba lunar prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 16Lacurile de acumulare şi alte surse de apa vor fi proiectate şi amenajate în vederea îndeplinirii unor funcţii multiple, cum sînt alimentari cu apa, irigaţii, producerea de energie electrica, navigaţie şi dezvoltarea faunei piscicole, în strinsa concordanta cu cerinţele de apa, fundamentate, ale industriei, agriculturii şi populaţiei.  +  Articolul 17Executarea de lucrări ori plantaţii pe cursurile apelor sau avînd legătură cu apele, modificarea sau extinderea unor astfel de lucrări şi plantaţii ori amplasarea oricăror construcţii în albiile majore ale cursurilor de apa se pot face în condiţiile legii numai cu acordul organului de gospodărire a apelor şi cu respectarea întocmai a condiţiilor stabilite prin acest acord.  +  Articolul 18Unităţile care exploatează sau au în administrare construcţii hidrotehnice sau plantaţii de protecţie a apelor sînt obligate să asigure întreţinerea şi, după caz, repararea acestora. Deteriorarea, sub orice formă, a acestor construcţii sau plantaţii atrage răspunderea unităţii şi persoanelor vinovate.  +  Articolul 19Navele fluviale sau maritime, sub orice pavilion, sînt obligate sa ia măsurile necesare pentru păstrarea puritatii apelor teritoriale, evitarea poluarii apelor teritoriale, evitarea poluarii prin scurgeri accidentale sau intenţionate ale hidrocarburilor, altor substanţe chimice ori toxice, precum şi prin aruncarea oricăror deşeuri de natura sa modifice calitatea apei. În scopul prevenirii, depistarii şi inlaturarii poluarilor produse de nave, precum şi pentru constatarea şi sancţionarea eventualelor abateri sau neglijente, controlul navelor fluviale şi maritime se face de Inspectoratul Navigaţiei Civile şi capitaniile portuare, cu participarea obligatorie a delegatului organului teritorial de gospodărire a apelor. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are obligaţia de a realiza, în porturile maritime şi fluviale, dane specializate pentru preluarea de la nave a apelor uzate încărcate cu hidrocarburi, iar împreună cu Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, de a stabili modul de recuperare a substanţelor utile din acestea.  +  Capitolul 3  +  Articolul 20Încălcarea normelor privind gospodărirea şi folosirea raţională a apei, protecţia şi asigurarea calităţii acesteia, crearea de noi surse de apa atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanei vinovate.  +  Articolul 21Normele specifice privind gospodărirea, protecţia şi calitatea apelor, precum şi organizarea acestor activităţi, se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.Consiliul de Miniştri va supune spre aprobare acest regulament în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi.  +  Articolul 22Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe data intrării în vigoarea a prevederilor prezentei legi, orice dispoziţii contrare acestora se abroga.----------------------------