DECIZIE nr. 9 din 10 ianuarie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 17 februarie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorConstantin Doldur - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorFlorentina Baltă - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003, excepţie ridicată de Ion Cîlea în Dosarul nr. 1.137/CAF/2005 al Tribunalului Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal răspund autorul excepţiei, prin avocat, şi Prefectura Judeţului Vâlcea, prin consilier juridic.Reprezentantul autorului excepţiei susţine că asupra excepţiei de neconstituţionalitate Curtea urmează să se pronunţe.Reprezentantul Prefecturii Judeţului Vâlcea consideră că prevederile legale criticate sunt constituţionale. Se arată că starea de incompatibilitate este prevăzută de lege, ale cărei dispoziţii se aplică numai pentru viitor.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. Se apreciază că prevederile legale criticate se aplică de la data intrării în vigoare a legii, iar nu retroactiv.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 24 august 2005, pronunţată în Dosarul nr. 1.137/CAF/2005, Tribunalul Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003, excepţie ridicată de Ion Cîlea într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de anulare formulate de acesta împotriva ordinului emis de prefectul judeţului Vâlcea prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului său de ales local ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul legal criticat "încalcă dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Constituţie". Se apreciază că prevederea legală, "conform căreia încetarea de drept a mandatului de ales local operează de la data împlinirii termenului de 15 zile, indiferent de data la care se constată [prin ordin al prefectului] incompatibilitatea, este neconstituţională".În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, "măsura de încetare a mandatului de ales local ar trebui să producă efecte numai pentru viitor, respectiv numai începând cu data emiterii ordinului prefectului". În consecinţă, în motivarea excepţiei se arată că prevederea legală criticată pentru neconstituţionalitate "ridică numeroase probleme de ordin practic, ducând la punerea sub semnul întrebării a hotărârilor validate cu votul respectivului ales local sau a dispoziţiilor şi măsurilor luate de vicepreşedinţii respectivelor unităţi administrative".Tribunalul Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal consideră că, "sub aspect strict formal", prevederile art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 nu contravin dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie. Totodată, apreciază că textul de lege criticat "impune adoptarea unui act administrativ de autoritate, individual", cu efect retroactiv. Sub acest aspect, instanţa consideră că sunt încălcate dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, privind neretroactivitatea legii.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, dispoziţiile legale criticate fiind conforme principiului neretroactivităţii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie. Se arată în acest sens că "efectele stării de incompatibilitate nu se produc în temeiul ordinului prefectului, ci decurg direct din lege, ale cărei dispoziţii se aplică numai pentru viitor, iar nu şi pentru trecut".Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituţionale, nefiind încălcate dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie. Totodată, consideră că autorul excepţiei invocă neconstituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate "din perspectiva unei omisiuni de reglementări; or, Curtea Constituţională nu se poate substitui legiuitorului prin adăugarea unor noi prevederi celor instituite".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, care au următorul cuprins: "(4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale."Dispoziţiile alin. (3) al art. 91 din lege, la care face referire textul criticat, au următorul cuprins: "(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."Critica de neconstituţionalitate constă, în esenţă, în susţinerea că art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 contravine dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, referitoare la neretroactivitatea legii [autorul excepţiei indică, din eroare, art. 15 alin. (1) din Legea fundamentală], deoarece impune adoptarea de acte normative cu efect retroactiv care produc efecte nu de la data intrării lor în vigoare, ci de la o dată anterioară emiterii lor.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.Reglementarea, prin dispoziţiile legale criticate, a obligaţiei prefectului de a emite un ordin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local în situaţia în care acesta se află în stare de incompatibilitate şi nu renunţă, în termenul prevăzut, la una din cele două funcţii incompatibile nu este de natură să aducă atingere prevederilor constituţionale invocate de autorul excepţiei. Încetarea mandatului de ales local nu se produce în temeiul ordinului prefectului pentru a se putea pune problema retroactivităţii. Ordinul emis de prefect constată doar ceea ce legea prevede, şi anume încetarea mandatului de ales local în cazul în care acesta nu şi-a îndeplinit, în termenul prevăzut de lege, obligaţia legală de a renunţa la funcţia avută anterior numirii sau alegerii în funcţia care atrage incompatibilitatea.În legătură cu celelalte "probleme de ordin practic" ce rezultă din prevederile criticate, invocate de autorul excepţiei, Curtea constată că acestea privesc modul de interpretare şi aplicare a legii de către instanţa de judecată, aspect care nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate.Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Ion Cîlea în Dosarul nr. 1.137/CAF/2005 al Tribunalului Vâlcea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 ianuarie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta__________