LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 (*actualizata*)privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice(actualizata până la data de 21 aprilie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Titlul IModificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale*)--------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 a fost modificata până la data de 21 aprilie 2003 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 decembrie 1998**) abrogata de art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 1 februarie 1999 respinsa de LEGEA nr. 30 din 5 martie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 2 aprilie 1999; LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 24 iunie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 14 octombrie 1999 abrogata de LEGEA nr. 444 din 18 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 20 aprilie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 251 din 30 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000; LEGE nr. 444 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 137 din 28 martie 2002. Modificările determinate de aceste acte normative se regăsesc în formele actualizate ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste cadrul juridic pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare, în baza urmatoarelor principii: a) asigurarea transparentei procesului de privatizare; b) formarea pretului de vanzare, în baza raportului dintre cerere şi oferta; c) asigurarea egalitatii de tratament între cumpărători; d) reconsiderarea datoriilor societatilor comerciale, în vederea sporirii atractivităţii ofertei de privatizare."2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică: a) vanzarii de acţiuni la societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, indiferent de numărul acţiunilor pe care le detine, inclusiv la societăţile naţionale, companiile naţionale şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local; b) vanzarii de active ale regiilor autonome şi ale societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, inclusiv ale companiilor naţionale şi ale societatilor naţionale ori ale celorlalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes naţional sau local."3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - În înţelesul prezentei ordonante de urgenta termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) societăţi comerciale înseamnă societăţile comerciale înfiinţate în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, societăţile comerciale care au fost constituite de autorităţile administraţiei publice locale în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi alte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes naţional sau local; b) societăţi comerciale de interes strategic înseamnă societăţile naţionale şi companiile naţionale; alte societăţi comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului; c) acţiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăţi comerciale; actiunile pot fi ordinare sau preferenţiale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome, care pot fi separate şi organizate sa functioneze independent, distinct de restul activităţii societatii sau regiei, cum ar fi unităţi şi subunitati de productie, de comert sau de prestări de servicii, sectii, ateliere, ferme, spatii comerciale, spatii de cazare sau de alimentatie publică, spatii pentru birouri sau alte bunuri de acelasi gen, inclusiv terenul aferent acestora; e) cumparator înseamnă orice persoană fizica sau juridica, română sau străină. Cumparator nu poate fi o persoană juridica română de drept public sau o societate comerciala la care statul român ori o autoritate a administraţiei publice locale detine mai mult de 33% din totalul acţiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acţionarilor; f) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societatii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonoma; g) institutie publică implicata înseamnă Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului sau orice minister de resort ori, după caz, o autoritate a administraţiei publice locale, care are atribuţii de privatizare a unei societăţi comerciale; h) autoritatea de mediu competenţa este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului sau o agentie locala de protecţie a mediului din subordinea acestui minister; i) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date şi informaţii privitoare la o societate comerciala sau la un activ, furnizate în scris potentialilor cumpărători de acţiuni sau de active; j) obligaţii de mediu reprezinta un set minim de obligaţii ce revin societatilor comerciale care se privatizează sau care se transmit o dată cu vanzarea unui activ, din care rezultă obligaţia conformarii cu legislatia privind protectia mediului şi care se includ de către institutia publică implicata în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de oferta publică. Aceste obligaţii se stabilesc de către autoritatea de mediu competenţa, în baza bilantului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vanzare a unui activ a cărui folosire are impact asupra mediului. Bilantul va fi elaborat în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonante de urgenta; k) agent de privatizare înseamnă orice persoană juridica, română sau străină, specializata în activităţi financiare, precum: bănci, societăţi şi fonduri de investitii, societăţi financiare, societăţi care presteaza servicii de contabilitate, consultanţă, intermediere pe piaţa valorilor mobiliare ori de lichidare şi repartizare a patrimoniului social etc., precum şi cabinete sau societăţi profesionale de avocatura, indiferent dacă acestea acţionează individual ori în asociere, cu menţiunea ca persoanele juridice straine se pot asocia cu o persoană juridica sau firma română din categoriile sus-menţionate; l) inchidere operationala înseamnă ansamblul operaţiunilor de natura tehnica şi organizatorica intreprinse de administratorii ori, după caz, lichidatorii societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, din imputernicirea adunarii generale a acţionarilor sau a consiliului de administratie, având ca finalitate încetarea activităţii economice a societatii şi conservarea activelor şi a altor bunuri ale acesteia până la vanzarea lor potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta; închiderea operationala poate fi totala sau parţială, temporara sau definitivă; m) obligaţii bugetare înseamnă obligaţii rezultate din impozite, taxe, contribuţii sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de intarziere sau penalităţi aferente acestora şi dobanzi la credite garantate de stat, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligaţii bugetare."4. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:"Competentele şi atribuţiile Guvernului, Agentiei Române de Dezvoltare şi ale instituţiilor publice implicate"5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - Competentele şi atribuţiile în legătură cu procesul de privatizare apartin Guvernului, Agentiei Române de Dezvoltare şi instituţiilor publice implicate."6. După articolul 4 se introduc articolele 4^1, 4^2 şi 4^3 cu urmatorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Guvernul asigura infaptuirea politicii de privatizare, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi instituţiilor publice, care au competente şi atribuţii în realizarea privatizarii, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare şi raspunde în faţa Parlamentului de indeplinirea acestor obligaţii. (2) În acest scop Guvernul: a) aproba strategia naţionala de privatizare; b) aproba elementele esentiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vanzare şi condiţiile principale ale contractului ce urmeaza a fi incheiat de instituţiile publice implicate, respectiv de societăţile comerciale, pentru vanzarea acţiunilor ori activelor unei societăţi comerciale de interes strategic; c) acorda, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amanari şi/sau esalonari la plata obligaţiilor bugetare, pe baza propunerilor inaintate de către creditorii bugetari sau de către institutia publică implicata; d) ia orice alte măsuri în calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.Art. 4^2. - (1) Agentia Română de Dezvoltare elaboreaza şi promovează strategia de privatizare. (2) În acest scop Agentia Română de Dezvoltare: a) elaboreaza şi supune Guvernului spre aprobare strategia naţionala de privatizare prevăzută la art. 4^1 alin. (2) lit. a), pe baza propunerilor instituţiilor publice implicate, în scopul asigurarii corelarii cu strategiile de dezvoltare pe care le elaboreaza acestea; b) elaboreaza şi supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul privatizarii; c) poate acorda asistenţa tehnica în legătură cu privatizarea; d) atrage şi promovează investiţiile straine în scopul privatizarii societatilor comerciale; e) întocmeşte şi supune aprobării Guvernului raportul anual cu privire la stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate de instituţiile publice implicate; f) centralizeaza datele privind derularea contractelor de vanzare-cumparare de acţiuni deţinute de stat sau de o autoritate a administraţiei publice locale şi informeaza Guvernul în acest sens. (3) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Agentia Română de Dezvoltare poate incheia contracte de consultanţă cu persoane fizice ori juridice, precum şi contracte de colaborare cu persoane fizice. (4) De asemenea, Agentia Română de Dezvoltare are dreptul să solicite, în scris, informaţiile necesare pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezentul articol, de la instituţiile publice implicate, precum şi de la orice alta institutie publică centrala sau locala, de la registrele independente de evidenta a acţionarilor, de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul este acţionar şi de la regiile autonome.Art. 4^3. - (1) Institutia publică implicata realizează intregul proces de privatizare. (2) În acest scop institutia publică implicata:A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale, având capacitatea de a imputernici reprezentantii săi în adunarea generală a acţionarilor sa actioneze pentru: a) administrarea eficienta a societatilor/companiilor naţionale şi a societatilor comerciale pe care le are în portofoliu, în vederea sporirii atractivităţii, luand măsuri privind:- pregătirea şi realizarea unor operaţiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale şi financiare, destinate să asigure cresterea realizarilor tehnico-economice ale societatii comerciale şi diminuarea obligaţiilor bugetare sau de alta natura;- restructurarea societatilor comerciale prin fuziune, divizare, vanzare de active şi conversie în acţiuni a datoriilor faţă de creditorii comerciali, precum şi prin inchidere operationala, totala sau parţială;- solicitarea acordarii de inlesniri la plata obligaţiilor bugetare şi negocierea propunerilor în acest sens, care vor fi supuse aprobării potrivit legii; b) lichidarea societatilor comerciale neprofitabile;B. ia toate masurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societatilor comerciale: a) stabileste metoda adecvata de privatizare şi o schimba în măsura în care este necesar; b) publică în presa scrisa şi/sau în sistem electronic, pe plan local, naţional şi/sau international, listele cuprinzand societăţile comerciale care se privatizează; c) întocmeşte dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publică sau alte documente ce prezinta relevanta în procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonante de urgenta şi normelor metodologice emise în aplicarea acesteia; d) efectueaza vanzarea, la preţul de piaţa, a acţiunilor emise de societăţile comerciale; e) initiaza sau, după caz, aproba, în condiţiile legii, vanzarea la preţul de piaţa a activelor din patrimoniul societatilor comerciale şi regiilor autonome, cu excepţia celor supuse în mod obligatoriu procedurii de vanzare, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta. (3) Litigiile privind contractele, conventiile, protocoalele şi orice alte acte ori înţelegeri, incheiate de către instituţiile publice implicate în scopul de a pregati, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societăţi comerciale sau grupuri de societăţi comerciale, sunt de competenţa sectiilor comerciale ale instanţelor judecătorești."7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:"Art. 5. - (1) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care acţionează pentru diminuarea implicarii în economie a statului şi a autorităţilor administraţiei publice locale, prin vanzarea acţiunilor acestora. Bugetul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende şi din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de către Guvern şi se gestioneaza în regim extrabugetar. (2) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului exercita atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societăţile comerciale, altele decat cele de interes strategic, în cazul cărora aceste atribuţii se exercită de către ministerele de resort. Guvernul poate hotari ca şi în cazul unor asemenea societăţi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului sa exercite atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2). În cazul societatilor comerciale constituite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale."8. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:"Art. 6. - (1) Conducerea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului este asigurata de un consiliu de administratie format din presedinte, vicepresedinte şi 9 membri, numiti de către primul-ministru, persoane cu pregatire şi cu experienta în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este preşedintele Agentiei Române de Dezvoltare."9. Alineatul (2) al articolului 6 se abroga.10. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:"(4) Regulamentul de organizare şi functionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se aproba prin hotărâre a Guvernului."11. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 8 se abroga.12. Alineatul (3) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:"(3) Activitatea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului se desfăşoară pe principiul descentralizarii. În acest scop, societăţile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale şi al direcţiilor teritoriale judetene ale Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului."13. Alineatele (1)-(4) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:"Art. 9. - (1) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate din vanzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale şi din dividende se varsă la bugetul de stat sau, după caz, la bugetele locale, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor institutii şi efectuate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de către Guvern şi se administreaza în regim extrabugetar. (2) Cheltuielile includ urmatoarele: a) cheltuielile proprii de organizare şi functionare, care, în cazul instituţiilor publice implicate, altele decat Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul privatizarii; b) cheltuielile legate de plată onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatura şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizarii societatilor comerciale; c) costurile implicate de închiderea operationala, dizolvarea şi lichidarea societatilor comerciale; d) sumele platite efectiv cumparatorilor în executarea garantiilor acordate acestora de instituţiile publice implicate şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 31 alin. (4) şi art. 32^4; e) sumele cu care instituţiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege. (3) Cheltuielile menţionate la lit. a), b) şi e) ale alineatului precedent sunt planificate la 20% din veniturile obtinute din vanzari. În situaţia în care sumele rămase la dispoziţia institutiei publice implicate nu sunt indestulatoare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), majorarea plafonului acestora se va face prin hotărâre a Guvernului. (4) Din sumele varsate la bugetul de stat potrivit alin. (1) se constituie un fond la dispoziţia Guvernului, din care se finanţează programe de recalificare şi reintegrare profesionala a salariatilor disponibilizati, programe de dezvoltare regionala, programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi alte programe de dezvoltare, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."14. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce alineatul (4^1) cu urmatorul cuprins:"(4^1) Companiile sau societăţile naţionale beneficiare de împrumuturi externe de la organisme internationale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobanzilor şi a altor costuri în valută nu îşi indeplinesc oblibaţiile de plată conform acordurilor subsidiare de împrumut incheiate cu Ministerul Finanţelor, pot solicita, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, să fie suportate din fondurile realizate din privatizare."15. Alineatul (5) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:"(5) În cazul în care societăţile comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale se privatizează de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, veniturile încasate din vanzarea acţiunilor se varsă la bugetul local, după deducerea unei cote de 10%, care rămâne la dispoziţia Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare."16. După alineatul (5) al articolului 9 se introduce alineatul (5^1) cu urmatorul cuprins:"(5^1) Veniturile încasate de instituţiile publice implicate, altele decat Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, din vanzarea acţiunilor emise de societăţi comerciale înfiinţate prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale, se varsă la bugetul local după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3)."17. Alineatele (6) şi (6^1) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:"(6) Instituţiile publice implicate nu pot aloca fonduri şi nu pot acorda credite societatilor comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpara acţiuni emise de societăţi comerciale ori active, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.(6^1) Instituţiile publice implicate au obligaţia sa deruleze fondurile rezultate din operaţiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului."18. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. - (1) Controlul respectarii de către institutia publică implicata a cadrului juridic aplicabil în materia privatizarii, constatarea contraventiilor şi stabilirea sanctiunilor se realizează de către Ministerul Finanţelor, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Determinarea metodei de privatizare şi alegerea agentului de privatizare şi/sau a cumparatorului, operaţiunile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) lit. A, precum şi legalitatea clauzelor din contractele incheiate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, incluzând, între altele, clauzele privitoare la preţul vanzarii, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai incasarea şi folosirea, potrivit destinatiilor prevăzute de lege, a veniturilor cuvenite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (3) Membrii Consiliului de administratie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru operaţiunile acestuia, în afară de cazul în care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie şi salariaţii Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică, în mod corespunzător, şi celorlalte institutii publice implicate."19. Articolul 11 se abroga.20. Titlul secţiunii I a capitolului III se abroga.21. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:"Art. 13. - (1) Instituţiile publice implicate vand actiunile prin urmatoarele metode: a) oferta publică; b) metode de vanzare specifice pieţei de capital; c) negociere; d) licitaţie cu strigare sau în plic; e) certificate de depozit emise de bănci de investitii pe piaţa de capital internationala; f) orice combinaţie a metodelor prevăzute la lit. a)-e). (2) În cazul în care institutia publică implicata decide sa formuleze o ofertă de vanzare, preţul de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominala a acţiunilor, cu precizarea ca vanzarea se face la preţul de piaţa rezultat din raportul dintre cerere şi oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fără a exista un pret minim de vanzare. (3) În scopul determinarii principalelor elemente ale vanzarii de acţiuni, institutia publică implicata va putea dispune intocmirea unui raport de evaluare. (4) Actiunile se vor vinde la preţul de piaţa rezultat din raportul dintre cerere şi oferta, chiar dacă acest pret este inferior celui rezultat din raportul de evaluare. (5) Ministerul Finanţelor, în numele şi pe seama statului, poate stinge, cu acordul părţilor, oblibaţiile asumate de acesta în temeiul imprumuturilor externe contractate, prin transmiterea acţiunilor deţinute de stat la societăţile comerciale către detinatorii de obligaţiuni de stat. Modalitatile de efectuare a acestei operaţiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (6) Instituţiile publice implicate pot primi, în schimbul acţiunilor emise de societăţile comerciale, obligaţiuni sau alte instrumente garantate de stat, în condiţiile stabilite de Guvern."22. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:"Art. 14. - (1) Vanzarea va fi precedata de publicarea unui anunt de vanzare sau de formularea unei oferte irevocabile, valabila cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicarii. În cazul vanzarii unor pachete de acţiuni din capitalul social al unor bănci sau societăţi comerciale mari, la propunerea institutiei publice implicate, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de valabilitate a ofertei. (2) Instituţiile publice implicate asigura publicarea anunturilor şi ofertelor de vanzare în presa locala, naţionala de larga raspandire şi/sau prin mijloace electronice şi, după caz, într-un jurnal international, în condiţiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (3) Vanzarea va fi precedata de intocmirea unui dosar de prezentare, în cazurile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Pentru societăţile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate, interne sau internationale, oferta se va întocmi pe bază de prospect, în conformitate cu normele şi instrucţiunile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau ale autorităţilor competente, după caz. Dosarul de prezentare va cuprinde şi drepturile de proprietate industriala. (4) La cererea institutiei publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situaţiei obligaţiilor bugetare scadente ale societatilor comerciale supuse privatizarii, Ministerul Finanţelor va imputernici directia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat în a carei raza teritoriala se afla sediul respectivei societăţi comerciale sa initieze procedura întocmirii unui raport asupra naturii şi cuantumului tuturor acestor obligaţii bugetare. (5) Pe baza acestui raport Ministerul Finanţelor va emite un certificat de sarcini fiscale, care va preciza natura şi cuantumul tuturor obligaţiilor bugetare la data raportului. (6) Societatea comerciala privatizata va fi exonerata de drept de plată oricarei alte obligaţii bugetare, scadenta la data raportului şi neevidenţiată în certificatul de sarcini fiscale emis în conformitate cu alin. (5). (7) Termenele şi etapele procedurii de intocmire a raportului şi de emitere a certificatului de sarcini fiscale vor face obiectul reglementarii normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (8) Prevederile alin. (4)-(7) se aplică indiferent de procentajul pe care îl reprezinta actiunile ce fac obiectul vanzarii în capitalul societatii comerciale supuse privatizarii. (9) La cererea potentialului cumparator, în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, institutia publică implicata şi societatea comerciala supusă privatizarii sunt obligate să asigure accesul liber la toate datele şi informaţiile privind activitatea şi situaţia patrimoniala a societatii comerciale, în scopul întocmirii de către acesta a propriului raport de expertiza asupra societatii. Aceasta nu exclude posibilitatea ca institutia publică implicata sa negocieze şi sa convina acordarea unor garantii cumparatorului pentru daune specifice, incluzând, între altele, daune cauzate cumparatorului prin faptul ca societatea este ţinuta sa indeplineasca vreo obligaţie, inclusiv faţă de terti, sau suporta vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte şi operaţiuni care nu au fost dezvaluite sau a caror aducere la indeplinire ar implica costuri ce depasesc nivelul prevăzut în contractul de vanzare-cumparare şi a caror cauza a existat la data incheierii contractului. Raspunderea institutiei publice implicate este limitata în toate cazurile la preţul platit efectiv de cumparator. Statul garanteaza indeplinirea obligaţiilor de plată ale institutiei publice implicate. (10) Pe parcursul derularii procesului de privatizare administratorii societatii comerciale sunt obligati sa notifice imediat institutiei publice implicate producerea oricărui act sau fapt de natura sa modifice datele cuprinse în dosarul de prezentare sau sa angajeze raspunderea societatii."23. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:"Art. 15. - Instituţiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, române ori straine, servicii de asistenţa de specialitate în domeniul privatizarii, restructurarii şi lichidarii. De asemenea, instituţiile publice implicate pot incheia contracte cu societăţi de valori mobiliare, pentru vanzarea acţiunilor la bursele de valori sau pe alte piete organizate, naţionale ori internationale, precum şi cu bănci de investitii, pentru transferul şi vanzarea unui portofoliu de acţiuni pe piaţa de capital internationala, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piaţa."24. După articolul 15 se introduc articolele 15^1 şi 15^2 cu urmatorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) În vederea maririi sanselor de privatizare a societatilor comerciale, instituţiile publice implicate pot accepta plata în rate a pretului acţiunilor vandute, în condiţiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) În cazul vanzarii cu plata în rate a pretului acţiunilor unei societăţi comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din preţul de vanzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioadă de maximum 3 ani. (3) Asupra acţiunilor vandute cu plata în rate se constituie un drept de gaj. (4) În cazul în care cumparatorul nu plateste la scadenta doua rate succesive, contractul poate fi rezolvat.Art. 15^2. - (1) În indeplinirea atributiei prevăzute la art. 4^3 alin. (2) lit. A. a) institutia publică implicata inainteaza fiecarui creditor bugetar o cerere privind acordarea de inlesniri, precum: scutiri, reduceri, amanari sau esalonari la plata obligaţiilor bugetare, datorate de societăţile comerciale supuse privatizarii către bugetul administrat de respectivul creditor bugetar. (2) Fiecare creditor bugetar este obligat sa negocieze împreună cu institutia publică implicata posibilitatea acordarii inlesnirilor solicitate. În cazul în care acordarea acestor inlesniri nu este de competenţa creditorului bugetar, acesta este obligat sa inainteze Guvernului rezultatul negocierii în termen de 30 de zile de la data înregistrării unei astfel de solicitări şi sa notifice institutiei publice implicate indeplinirea obligaţiei respective. (3) Institutia publică implicata este abilitata de drept sa supuna aprobării Guvernului rezultatul negocierilor în cazul în care creditorul bugetar nu respecta termenul prevăzut la alin. (2) pentru indeplinirea acestei obligaţii. (4) Guvernul va decide cu privire la acordarea inlesnirilor solicitate în termen de 20 de zile de la data primirii rezultatului negocierilor."25. Titlul secţiunii a II-a a capitolului III se abroga.26. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:"Art. 19. - (1) O asociaţie poate dobandi acţiuni ordinare sau preferenţiale emise de o societate comerciala dintre cele enumerate la art. 2. (2) Vanzarea se face la preţul de piaţa, în baza raportului dintre cerere şi oferta, prin una dintre metodele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) şi d)."27. Articolul 20 se abroga.28. Alineatul (3) al articolului 21 se abroga.29. Articolul 22 se abroga.30. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:"Vanzarea activelor societatilor comerciale şi ale regiilor autonome"31. Titlul secţiunii I a capitolului IV se abroga.32. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:"Art. 24. - (1) Societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, cu aprobarea adunarii generale a acţionarilor sau a consiliului de administratie, după caz, în condiţiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi regiilor autonome, cu aprobarea prealabila a ministerului de resort sau, după caz, a autorităţii administraţiei publice locale. (3) Vanzarea activelor se face prin licitaţie deschisa cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare pret obţinut pe piaţa. (4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi societatilor comerciale vanzatoare de active. (5) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, având ca obiect utilizarea activelor aparţinând societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, dacă în contractul de leasing imobiliar nu s-a prevăzut altfel."33. Articolul 25 se abroga.34. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:"Art. 26. - (1) La cumpararea de active potrivit art. 24 nu au dreptul sa participe reprezentantii instituţiilor publice implicate în adunările generale ale acţionarilor, membrii consiliului de administratie şi directorii executivi ai societatilor comerciale sau ai regiilor autonome vanzatoare. (2) Sumele rezultate din vanzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, în urmatoarea ordine, pentru: a) plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul garantiilor executate pentru credite interne şi externe, precum şi din credite externe contractate direct de stat din care s-au facut subimprumuturi; b) plata datoriilor către bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale; c) plata altor datorii; d) efectuarea de investitii; e) finantarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate; f) efectuarea cheltuielilor legate de indeplinirea obligaţiilor legale de conformare la cerinţele de protecţie a mediului, după caz; g) alte destinatii. (3) Vanzarea activelor şi utilizarea sumelor rezultate din aceasta vanzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a caror creanta este garantata cu ipoteca, gaj sau privilegiu asupra activului supus vanzarii. (4) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societatilor comerciale, cu excepţia cazurilor prevăzute în conventiile internationale la care România este parte."35. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:"Art. 27. - (1) Societăţile comerciale şi regiile autonome, care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participatiune, pot vinde sau incheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociaţii în situaţiile în care acestia au efectuat investitii în activele pe care le utilizeaza reprezentand mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din preţul de vanzare se scade valoarea investitiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părţi. (2) Vanzarea se desfăşoară cu acordul institutiei publice implicate."36. Titlul secţiunii a II-a a capitolului IV se abroga.37. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:"Art. 28. - Regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, cu acordul institutiei publice implicate, pot vinde active cu plata în rate comerciantilor - persoane fizice, asociaţii familiale autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, sau societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile legii."38. Articolul 29 se abroga.39. Articolul 30 se abroga.40. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:"Obligaţii de mediu şi protectia salariatilor"41. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:"Art. 31. - (1) În cazul în care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni, cumparatorul ar dobandi controlul asupra societatii comerciale, acea societate trebuie să intocmeasca, în conformitate cu dispozitiile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, un bilant de mediu care este supus spre avizare autorităţii de mediu competente. Avizul va cuprinde oblibaţiile de mediu ce revin societatii comerciale. (2) Autoritatea de mediu competenţa are obligaţia sa emita şi sa comunice avizul în termen de 15 zile de la data primirii bilantului de mediu. În cazul necomunicarii avizului în termenul legal, societatea comerciala este considerata ca îşi desfăşoară activitatea în deplina conformitate cu cerinţele legale în vigoare privind protectia mediului. (3) Pe baza bilantului de mediu avizat potrivit alin. (2) institutia publică implicata are obligaţia sa includa în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de oferta publică oblibaţiile de mediu ce trebuie să fie indeplinite de către societatea comerciala. (4) Instituţiile publice implicate sunt obligate sa îl despagubeasca pe cumparator, în limita pretului platit de acesta, respectiv societatea comerciala, după caz, pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societatii a unor obligaţii de conformare cu normele privind protectia mediului sau a unor raspunderi datorate poluarii mediului din activităţi trecute, care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare ori în prospectul de oferta publică. Statul garanteaza plata de către instituţiile publice implicate a despăgubirilor prevăzute mai sus. (5) Dispozitiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile şi în cazul vanzarii de active, atâta timp cat asemenea active fac parte din patrimoniul unei societăţi comerciale sau regii autonome ce desfăşoară o activitate calificata, în conformitate cu legislatia în vigoare, ca având un impact negativ asupra mediului. (6) În toate cazurile societatea comerciala este obligata sa îl despagubeasca pe cumparator pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia a unor obligaţii de conformare cu normele privind protectia mediului care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare a activului."42. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:"Art. 32. - (1) Salariaţii societatilor comerciale ale caror acţiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiaza de masurile de protecţie sociala prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 48/1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 51/1998. (2) În cazul societatilor comerciale care se privatizează şi care, potrivit contractului de vanzare-cumparare de acţiuni, aplica măsuri de restructurare ce determina concedieri colective, drepturile compensatorii datorate salariatilor disponibilizati se suporta, în limitele şi în modalitatea prevăzute de lege, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (3) Beneficiaza de masurile de protecţie prevăzute la alin. (2) şi salariaţii societatilor comerciale la care societăţile comerciale care se privatizează deţin participatii de cel puţin 50% din numărul total de acţiuni. (4) Salariaţii disponibilizati din societăţile comerciale private la data prezentei legi, care aplica măsuri de restructurare aprobate prin hotărâri ale adunarilor generale ale acţionarilor, beneficiaza de plati compensatorii din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 19-22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 108/1997, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998. (5) Prevederile alin. (2) se aplică şi societatilor comerciale la care instituţiile publice implicate vand nu mai puţin de o treime din numărul total de acţiuni pe pieţele de capital organizate, numai dacă prospectul de oferta contine informaţii referitoare la disponibilizarile de personal. (6) Salariaţii disponibilizati vor beneficia de masurile prevăzute în programele de recalificare şi reintegrare profesionala finantate din fondul special constituit în acest scop la dispoziţia Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4)."43. După capitolul V se introduc capitolele V^1 - V^3 cu urmatorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Situaţia unor imobile deţinute de societăţile comerciale care fac obiectul privatizariiArt. 32^1. - (1) Societăţile comerciale care deţin terenuri ce sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu obiectul lor de activitate şi al caror regim juridic urmeaza să fie clarificat vor continua sa foloseasca aceste terenuri până la clarificarea regimului lor juridic. (2) Societăţile comerciale se privatizează fără a include în capitalul social valoarea terenului prevăzut la alin. (1). (3) După clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca aparţinând domeniului public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, rămân în folosinţă societatilor comerciale privatizate sau care urmeaza a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competentă, pentru perioada maxima prevăzută de lege. Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, metoda, procedura şi documentaţia necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Terenurile clasificate ca aparţinând domeniului privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, pot fi concesionate în condiţiile prevăzute mai sus, inchiriate sau oferite societatii comerciale spre a fi cumparate. (4) Criteriile generale pentru stabilirea redeventei, a chiriei şi a pretului de vanzare se determina prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.Art. 32^2. - (1) Capitalul social al societatilor comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor menţionate în certificat. (2) Administratorii sunt obligati sa inregistreze majorarea capitalului social la registrul comerţului în termen de 60 de zile de la data emiterii certificatului, societatea comerciala fiind scutita de plată taxelor şi a oricăror alte obligaţii legate de aceasta operaţiune. (3) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se elibereaza după privatizare, capitalul social se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerata aport în natura al statului sau al unei unităţi administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul caruia se vor emite acţiuni suplimentare ce vor reveni de drept institutiei publice implicate. Cumparatorul are un drept de optiune la cumpararea de la institutia publică implicata, la un pret convenit în contractul initial de vanzare a acţiunilor ori, în lipsa unei clauze în acest sens, la preţul platit de cumparator pentru pachetul initial de acţiuni, reactualizat în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea acestei ordonante de urgenta, a unui numar de acţiuni suplimentare reprezentand un procent din actiunile nou-emise egal cu cota de participare a cumparatorului la capitalul social la data când s-a emis certificatul sau la data achizitionarii pachetului initial de acţiuni, după caz. Cumparatorul îşi poate exercita aceasta optiune în termen de doua luni de la data înregistrării majorarii capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor nou-emise are loc în momentul platii integrale a acţiunilor. (4) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de optiune, drepturile de vot conferite de actiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate. (5) Adunarea generală care decide emiterea acţiunilor suplimentare corespunzătoare valorii terenului poate să hotarasca convertirea automata a acestora în acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, pe data expirarii termenului de exercitare a dreptului de optiune ori, după caz, la data rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare a acţiunilor.Art. 32^3. - Orice alt acţionar al societatii comerciale, care nu este parte la un contract de vanzare-cumparare de acţiuni care să prevada altfel, poate să exercite dreptul de optiune prevăzut la art. 32^2 alin. (3) în aceleasi condiţii şi în schimbul aceluiasi pret ca şi cumparatorul.Art. 32^4. - (1) Instituţiile publice implicate asigura repararea prejudiciilor cauzate societatilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către fostii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat. (2) Instituţiile publice implicate vor plati societatilor comerciale prevăzute la alin. (1) o despăgubire care să reprezinte echivalentul banesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natura a imobilelor deţinute de societatea comerciala către fostii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile. (3) Despăgubirea prevăzută la alin. (2) se stabileste de comun acord cu societăţile comerciale, iar în caz de divergenta, prin justiţie. (4) Imobilele preluate de stat în baza unor legi, acte administrative sau hotărâri judecătorești de confiscare, constand în terenuri şi cladiri evidentiate în patrimoniul societatilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, în absenta cărora realizarea obiectului de activitate al acestor societăţi comerciale este împiedicată în asemenea măsura încât, ca urmare a acestei restituiri, societatea comerciala nu ar mai putea să-şi continue activitatea şi ar urma să fie supusă dizolvarii şi lichidarii, nu vor fi restituite în natură. (5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila societăţile comerciale sunt obligate la plata echivalentului banesc al imobilelor, instituţiile publice implicate vor plati direct fostului proprietar suma prevăzută în hotărâre. (6) Statul garanteaza indeplinirea de către instituţiile publice implicate a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol.  +  Capitolul V^2 Dispozitii speciale privind închiderea operationala şi vanzarea activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societatilor comerciale supuse privatizarii  +  Secţiunea I Închiderea operationala şi vanzarea activelor nerentabileArt. 32^5. - Vor fi supuse inchiderii operationale toate activele pentru care din procesul de exploatare şi valorificare a produselor şi serviciilor pe care le realizează nu se pot recupera cel puţin cheltuielile aferente, cu excepţia celor a caror exploatare nu poate fi oprita în temeiul unor dispozitii legale ori care sunt integrate într-un proces tehnologic complex, dacă pe ansamblul exploatarii acestuia se realizează profit. În acest scop este interzisa compensarea pierderilor dintr-un sector de activitate al societatii comerciale cu veniturile obtinute din alt sector. Nu se considera compensare cota-parte cu care sectorul care are pierderi a contribuit la realizarea acestor venituri.Art. 32^6. - (1) Activele închise operational sunt supuse în mod obligatoriu vanzarii, iar salariaţii vor fi disponibilizati, cu acordarea drepturilor compensatorii prevăzute de lege. (2) Consiliul de administratie are obligaţia de a publică anunţul de vanzare şi data tinerii licitaţiei pentru vanzarea activului, în termen de cel mult 60 de zile de la data luării deciziei de inchidere operationala, sub sancţiunea raspunderii pentru daunele aduse societatii comerciale.Art. 32^7. - (1) Vanzarea activului se face pe bază de licitaţie publică cu strigare, potrivit prevederilor normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Dacă activul nu poate fi vandut, acesta va fi dezmembrat şi/sau casat. (3) Sumele rezultate din vanzarea activului la licitaţie sau din valorificarea în urma dezmembrarii şi/sau casării se utilizeaza potrivit art. 26 alin. (2) şi (3).  +  Secţiunea a II-a Dispozitii comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidareaArt. 32^8. - În scopul accelerarii procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale detine cel puţin 50% +1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntara şi lichidarea sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.Art. 32^9. - (1) Reprezentantii instituţiilor publice implicate în adunarea generală a acţionarilor din societăţile comerciale prevăzute la art. 32^8 vor solicita consiliului de administratie sa pregateasca şi sa supuna adunarii generale o evaluare a posibilitatilor şi a consecintelor economice ale fuziunii, divizarii sau dizolvarii şi lichidarii societatii comerciale, precum şi proiectul hotărârii de fuziune, divizare sau dizolvare. (2) Consiliul de administratie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care se va intruni în termen de maximum 60 de zile de la data solicitarii prevăzute la alin. (1) pentru a decide asupra fuziunii sau divizarii ori în termen de cel mult 30 zile de la aceeasi data pentru a hotari asupra dizolvarii şi lichidarii, precum şi pentru a aproba, în fiecare caz în parte, proiectele actelor aditionale ori constitutive necesare. (3) Convocarea va fi publicata într-un cotidian naţional de larga difuzare şi intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea în care se afla sediul societatii comerciale, cu cel puţin 15 zile înainte de data intrunirii adunarii generale. (4) În cazul în care pe ordinea de zi figurează dizolvarea şi lichidarea societatii comerciale, consiliul de administratie este obligat sa pregateasca şi sa puna la dispoziţie acţionarilor, la sediul societatii, cu cel puţin 3 zile înainte de data tinerii adunarii generale, situaţia detaliata a tuturor debitelor societatii, cu indicarea creditorilor şi a termenului la care creantele acestora au devenit sau vor deveni scadente. (5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale este necesară prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor. (6) În termen de doua zile de la data adoptarii sale, hotărârea adunarii generale a acţionarilor se depune la registrul comerţului şi se publică într-un cotidian naţional de larga difuzare şi, după caz, într-un cotidian international, precum şi prin mijloace electronice.Art. 32^10. - (1) Societăţile comerciale prevăzute la art. 32^8 se dizolva de drept în cazul în care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenta - cu excepţia celor din salarii - şi care, insumate, depasesc 50% din activ. (2) Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, până la data de 1 ianuarie 2000 dispozitiile acestui articol se aplică numai societatilor comerciale care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenta - cu excepţia celor din salarii - şi care, insumate, depasesc 120% din activ, iar în perioada 1 ianuarie-1 august 2000, numai societatilor comerciale ale caror datorii sus-menţionate depasesc 85% din activ. (3) În termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data de 1 ianuarie 2000 ori 1 august 2000, conform distinctiilor stabilite la alin. (2), reprezentantii instituţiilor publice implicate în adunarea generală a acţionarilor vor solicita comisiei de cenzori sa intocmeasca şi să prezinte consiliului de administratie al societatii comerciale, în termen de 30 de zile, un raport privind situaţia datoriilor restante ale acesteia. (4) În termen de 20 de zile de la primirea raportului comisiei de cenzori consiliul de administratie va convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea constatarii dizolvarii de drept a societatii comerciale şi începerii procedurii de lichidare. Prevederile art. 32^9 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător. (5) În cazul societatilor comerciale de interes strategic sau al celor aflate într-un stadiu avansat al procesului de privatizare, Guvernul va putea decide, la propunerea institutiei publice implicate, continuarea activităţii societatii comerciale până la o dată ulterioară.Art. 32^11. - În termen de 30 de zile de la data la care adunarea generală a aprobat fuziunea sau divizarea ori dizolvarea voluntara sau a constatat intervenita dizolvarea de drept a societatii, consiliul de administratie va definitivă documentele necesare. Hotărârea consiliului de administratie emisa în acest scop va menţiona şi termenul prevăzut la art. 32^29, în care actionarii minoritari şi/sau creditorii comerciali pot formula cerere în anulare sau, după caz, opozitie.Art. 32^12. - (1) Hotărârea consiliului de administratie prevăzută la art. 32^11 şi, după caz, actele aditionale sau constitutive, semnate de preşedintele consiliului, se depun la registrul comerţului, împreună cu celelalte documente necesare, în vederea înregistrării, intr-o singura etapa, a menţiunilor privind fuziunea sau divizarea, respectiv a menţiunii privind dizolvarea societatii. (2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică potrivit art. 32^9 alin. (6), care se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a III-a LichidareaArt. 32^13. - (1) În termen de 5 zile de la publicarea hotărârii de dizolvare şi lichidare, prevăzută la art. 32^9 alin. (6) ori, după caz, la art. 32^10 alin. (4), consiliul de administratie este obligat sa o notifice, prin curier postal rapid, cu confirmare de primire, creditorilor cunoscuti ai societatii şi sa publice doua anunturi consecutive într-un cotidian naţional de larga difuzare şi, după caz, într-un cotidian international, precum şi prin mijloace electronice. În notificare şi în anunturi se precizeaza valoarea totala a datoriilor societatii, astfel cum rezultă din evidentele sale financiar-contabile, creantele care se compenseaza total sau parţial cu debite ale creditorului faţă de societate, ordinea de preferinta a creanţelor stabilita conform art. 32^21 alin. (1), precum şi termenul limita în care creditorii îşi pot manifesta intentia valorificarii creanţelor potrivit prevederilor prezentului capitol, prin depunerea unei declaratii de creante, chiar mai înainte de a ajunge la scadenta. Acest termen nu va putea fi mai mic de 15 zile şi nu va putea depăşi 20 de zile de la data publicarii ultimului anunt. (2) Creditorii care depun declaratii de creante alcătuiesc asociaţia creditorilor, în cadrul careia hotărârile se adoptă cu majoritate absoluta de voturi. Votul fiecarui creditor este proportional cu ponderea creantei sale în totalitatea creanţelor aparţinând creditorilor asociaţi. Asociaţia creditorilor nu constituie persoana juridica. Organizarea şi functionarea asociaţiei creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (3) Dreptul de a contesta existenta sau intinderea unei creante ori rangul acesteia în ordinea de preferinta se stinge în termen de 20 de zile de la publicarea ultimului anunt.Art. 32^14. - (1) Dispozitiile prezentei secţiuni se aplică şi societatilor prevăzute la art. 20 din Legea nr. 64/1995, cu excepţia cazului în care tribunalul admite în principiu lichidarea societatii şi repartizarea activului în condiţiile Legii nr. 64/1995, la cererea creditorilor care, împreună sau separat, deţin creante reprezentand cel puţin 51% din totalul datoriilor evidentiate în situaţiile financiar-contabile ale societatii şi care au depus declaratii de creante. Cererea se introduce în termen de 20 de zile de la data publicarii ultimului anunt prevăzut la art. 32^13 alin. (1), sub sancţiunea decaderii. În astfel de situaţii dispozitiile privitoare la reorganizarea societatii insolvabile nu se aplică. (2) În ziua urmatoare expirarii termenului prevăzut la alineatul precedent societatea supusă lichidarii va depune la tribunalul în a cărui circumscriptie teritoriala îşi are sediul situaţia la zi a tuturor debitelor înregistrate în evidentele sale financiar-contabile, indiferent de data scadentei acestora, precum şi situaţia centralizata a tuturor declaratiilor de creante, depuse în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1). (3) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) preşedintele tribunalului sau, după caz, judecatorul desemnat în acest scop va hotari în camera de consiliu, fără citarea părţilor, asupra admisibilitatii în principiu a cererii creditorilor. Hotărârea se motiveaza în toate cazurile şi poate fi atacata cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.Art. 32^15. - (1) Nici o dobânda, penalitate, majorare de intarziere sau cheltuiala similara nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creantele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului. (2) Pe aceeasi data se suspenda judecata tuturor acţiunilor în pretentii, judiciare sau extrajudiciare, indreptate împotriva societatii, termenele de prescriptie a acţiunilor de realizare a creanţelor aparţinând creditorilor acesteia, precum şi orice procedura de executare silita pornita împotriva ei, acestea urmand a fi reluate în cazul în care adunarea generală a acţionarilor revine asupra hotărârii de lichidare. Adunarea generală nu va putea reveni asupra masurii de lichidare, dacă a hotarat închiderea operationala totala a societatii sau dacă societatea s-a dizolvat de drept, potrivit art. 32^10.Art. 32^16. - (1) Lichidatorul se numeste de către institutia publică implicata, pe bază de licitaţie, în termen de 60 de zile de la data depunerii hotărârii de dizolvare la registrului comerţului. (2) Agentul de privatizare care exercită atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatea comerciala supusă lichidarii poate îndeplini functia de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitări adresate institutiei publice implicate, fără a mai fi necesară organizarea unei licitatii. (3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat şi va intra în vigoare în termen de doua zile de la adjudecarea licitaţiei, sub sancţiunea nulitatii. (4) Lichidatorul va intra în functie după depunerea semnaturii la registrul comerţului şi a specimenului de semnatura în banca, în ziua urmatoare semnarii contractului sau de angajare. (5) În termen de 30 de zile de la data intrarii în functie a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului şi a documentelor societatii, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care va fi certificata de către cenzori. La data indeplinirii acestei formalitati functia administratorilor inceteaza. (6) În cazul admiterii în principiu a cererii formulate de creditori în temeiul art. 32^14 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusă validarii de către judecatorul-sindic.Art. 32^17. - Lichidatorul are obligaţia ca, în cel mult 15 zile de la data intrarii în functie, sa intocmeasca tabelul de creante ce se depune la sediul societatii pentru a putea fi consultat de către creditori.Art. 32^18. - (1) În cazul în care intervine o cauza de incetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, după caz, succesorul sau în drepturi este obligat sa notifice de îndată situaţia aparuta institutiei publice implicate, cu excepţia cazului în care aceasta i-a notificat cauza de incetare a contractului. (2) În cazul societatilor dizolvate de drept potrivit art. 32^10, institutia publică implicata va putea cere rezilierea contractului de angajare a lichidatorului şi la solicitarea temeinic justificata a asociaţiei creditorilor. (3) În situaţia încetării contractului de angajare a lichidatorului, institutia publică implicata va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a urmatorului clasat în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor art. 32^16, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societatii până la numirea unui nou lichidator în conformitate cu dispozitiile art. 32^16 , dar nu mai mult de 60 de zile de la data încetării functiei lichidatorului al cărui mandat a incetat. (4) Dispozitiile art. 32^16 alin. (4), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător în situaţiile prevăzute la alin. (3). (5) Lichidatorul al cărui contract a incetat, până la predarea patrimoniului către mandatarul special sau către noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul indeplinirii functiei sale, nu poate efectua nici un act de lichidare şi nici o operaţiune asupra patrimoniului societatii, cu excepţia actelor de conservare şi administrare.Art. 32^19. - (1) Vanzarea bunurilor se face pe bază de licitaţie deschisa cu strigare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare pret oferit. (3) Contractul de vanzare a bunului adjudecat se incheie, sub sancţiunea nulitatii, în termen de 5 zile de la data adjudecarii licitaţiei. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile. (4) Contractul va putea prevedea plata pretului bunurilor în rate, cu condiţia ca plata ratelor să fie asigurată în condiţiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (5) Prevederile art. 32^7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.Art. 32^20. - (1) Creditorii, cu excepţia acţionarilor, îşi pot depune creanta drept pret, în condiţiile prevăzute de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Bunurile sau activele asupra cărora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot fi adjudecate numai în contul creantei privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, în afară de cazul în care creditorul având rang util şi necontestat renunta în scris la dreptul sau. (3) Prin adjudecarea bunurilor în contul creanţelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferinta prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. 32^21. - (1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plati în contul creanţelor creditorilor, indiferent dacă acestea sunt sau nu ajunse la scadenta, din sumele obtinute în urma vanzarii bunurilor mobile şi imobile ale societatii şi a valorificarii creanţelor faţă de terti, în urmatoarea ordine de preferinta: a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vanzarii sau indeplinirii procedurii de lichidare; b) pentru achitarea salariilor; c) pentru realizarea creanţelor creditorilor în favoarea cărora societatea a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra bunurilor sale mobile sau imobile, din sumele obtinute prin vanzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplică şi în ceea ce priveste privilegiile speciale; d) în contul creanţelor statului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenite din impozite, taxe şi alte obligaţii fiscale stabilite conform legii, din contribuţii la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum şi la fondurile speciale; e) în contul creanţelor statului, provenite din sumele platite de către Ministerul Finanţelor pentru garantiile la credite interne şi externe executate, precum şi pentru credite externe contractate direct de stat, din care s-au facut subimprumuturi; f) în contul creanţelor rezultand din împrumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creanţelor rezultate din imprumuturile acordate pentru plata gazelor şi a energiei electrice, conform reglementarilor în vigoare la data acordarii imprumutului; g) în contul creditorilor chirografari; h) în contul acţionarilor. (2) Creantele rezultate din contractele de vanzare de bunuri ale societatii cu plata în rate şi garantiile ce le însoţesc se pot cesiona creditorilor în contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumparatorului şi garantului preluarea contractului şi a garantiei. (3) Repartizarea către creditorii prevăzuţi la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vanzare se efectueaza la fiecare 3 luni, iar către creditorii menţionaţi la lit. h), numai după satisfacerea integrală a tuturor celorlalte creante. (4) Nici o distribuire de sume către creditori nu se va putea face mai înainte de ramanerea definitivă a hotărârilor prin care s-au solutionat cererile formulate în conformitate cu art. 32^13 alin. (3) ori de la solutionarea recursului prevăzut la art. 32^14 alin. (3).Art. 32^22. - Lichidatorul este imputernicit să efectueze cheltuieli şi sa disponibilizeze personal în limitele necesare pentru functionarea societatii şi sa urmareasca realizarea creanţelor acesteia faţă de terti. Eventualele disponibilitati existente la finele perioadei de lichidare, care nu rezultă din vanzarea bunurilor la licitatii, se impart în ordinea prevăzută pentru repartizarea sumelor rezultate din licitatii.Art. 32^23. - (1) Creditorii pot constitui provizioane deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totala sau parţială a creanţelor din sumele repartizate în urma lichidarii debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la închiderea lichidarii, creditorilor neindestulati, care vor avea înscrisă diferenţa de creanta rămasă neacoperita. (2) Creditorii ale caror creante au fost prezentate după expirarea termenului de depunere a declaratiilor de creante, dar nu mai tarziu de închiderea lichidarii, vor lua parte la distribuire în mod proportional numai din sumele eventual rămase după plata creanţelor înregistrate în termen. În acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.Art. 32^24. - (1) După distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societatii, creditorii ale caror creante nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comert şi industrie teritoriala pot sesiza tribunalul competent în vederea anularii unor acte juridice ale societatii sau angajarii raspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia. (2) Solutionarea acestor acţiuni va profita creditorilor prevăzuţi la art. 32^23.Art. 32^25. - (1) În termen de 20 de zile de la ultima licitaţie cenzorii intocmesc şi supun aprobării institutiei publice implicate un raport cu privire la ansamblul operaţiunilor lichidarii. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului. (2) După aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societatii pentru informarea acţionarilor, iar după 15 zile de la depunere, inregistrarea acestuia la registrul comerţului, data la care societatea se radiază de drept fără nici o alta formalitate.Art. 32^26. - Actele, registrele şi stampila societatii se predau de lichidator institutiei publice implicate, care poate continua, pe cont propriu şi în interes propriu, urmarirea creanţelor societatii faţă de terti, rămase neexecutate la data lichidarii.Art. 32^27. - La data radierii societatii din registrul comerţului inceteaza de drept orice actiune indreptata împotriva acesteia.  +  Capitolul V^3 Solutionarea litigiilorArt. 32^28. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererii prin care se ataca o operaţiune sau un act prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă ori se valorifica un drept conferit de aceasta este de 3 luni de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta operaţiunii sau actul atacat ori de la data nasterii dreptului.Art. 32^29. - Termenul de prescriptie pentru introducerea cererilor în anulare şi a opozitiilor împotriva hotărârilor prevăzute la art. 32^9 este de 10 zile de la data publicarii hotărârii consiliului de administratie, adoptata în temeiul acestora. În cazul hotărârilor prevăzute la art. 32^10, termenul curge de la data publicarii acestora în conformitate cu dispozitiile art. 32^9 alin. (6).Art. 32^30. - (1) Cererea în anulare şi opozitia nu suspenda executarea hotărârii atacate. La cerere, pentru motive intemeiate, instanţa poate decide suspendarea, dacă se depune o cautiune egala cu 1% din valoarea capitalului social al societatii comerciale supuse fuziunii, divizarii sau lichidarii ori, după caz, egala cu o patrime din valoarea creantei, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cautiunea se restituie numai în cazul admiterii actiunii. Plafonul maxim al cautiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotărâre a Guvernului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cererilor prevăzute la art. 32^13 alin. (3). În acest caz cautiunea este de o patrime din valoarea creantei contestate, fără a depăşi plafonul maxim prevăzut la alin. (1).Art. 32^31. - (1) Cererile prevăzute la art. 32^13 alin. (3), la art. 32^28 şi la art. 32^29 sunt de competenţa curtii de apel şi se judeca de urgenta şi cu precadere. (2) Dacă sunt motive intemeiate pentru care părţile nu sunt în măsura să îşi prezinte apararile în mod complet, instanţa va putea, în mod excepţional, sa acorde un termen în cunoştinţa de cel mult 7 zile. (3) Instanţa este obligata sa pronunte hotărârea în termen de 5 zile de la închiderea dezbaterilor şi sa comunice părţilor hotărârea motivata în cel mult 10 zile de la pronuntare. (4) Hotărârea instanţei poate fi atacata numai cu recurs."44. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:"Art. 33. - (1) Constituie contraventii la normele din prezenta ordonanţă de urgenţă urmatoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni: a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vanzarea acţiunilor şi a activelor; b) neintocmirea bilantului de mediu în termenul prevăzut de lege; c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societăţi comerciale în oferta de vanzare şi în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vanzare şi în raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influenţa preţul de oferta; d) neinregistrarea majorarii de capital în termenul prevăzut de lege; e) atribuirea unui pachet de acţiuni unei persoane în dauna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vanzare; f) divulgarea de informaţii confidentiale unor terti cu privire la intentia de vanzare a unui portofoliu de acţiuni, în scopul influentarii pretului de oferta sau pentru a favoriza un cumparator potenţial în dauna altor persoane; g) nerespectarea termenelor şi a procedurii de intocmire şi eliberare a certificatului de sarcini fiscale; h) neindeplinirea obligaţiei de a notifica actele şi faptele prevăzute la art. 14 alin. (10); i) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^6 alin. (2) pentru publicarea anuntului de vanzare a activelor nerentabile; j) omisiunea de a convoca adunarea generală a acţionarilor în termenul prevăzut la art. 32^9 alin. (2) sau la art. 32^10 alin. (4); k) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^10 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevăzut la art. 32^9 alin. (4), la art. 32^10 alin. (3) sau la art. 32^14 alin. (2) pentru depunerea situaţiei privind debitele societatii; l) nepublicarea hotărârilor adunarii generale a acţionarilor ori ale consiliului de administratie potrivit art. 32^9 alin. (6), art. 32^10 alin. (4) sau art. 32^12; m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^11 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizarii sau dizolvarii societatii; n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului; o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor şi de publicare a anunturilor în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1); p) nerespectarea de către lichidator sau, după caz, de către mandatarul special a termenelor prevăzute la art. 32^16 alin. (4) şi (5) şi la art. 32^17. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmeaza: a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b)-f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) cele prevăzute la lit. g)-p), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sanctiunile se aplică individual personalului institutiei publice implicate, evaluatorilor sau personalului autorităţii de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finanţelor sau al directiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societatilor comerciale. (4) În cazul societatilor de brokeri şi al agentilor de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei. (5) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi h)-p) se fac de către Ministerul Finanţelor împreună cu personalul autorităţii de mediu competente, dacă nu s-a întocmit un bilant de mediu, ori, după caz, de către Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, pentru contraventia prevăzută la alin. (1) lit. f), sau de către Departamentul de Control al Guvernului, pentru contraventia prevăzută la alin. (1) lit. g). (6) Amenzile prevăzute la alin. (2) se reactualizeaza periodic prin hotărâre a Guvernului. (7) Contraventiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25, 26 şi 27."45. Titlul capitolului VII va avea urmatorul cuprins:"Reguli speciale privind privatizarea anumitor societăţi comerciale"46. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:"Art. 34. - (1) În cazul privatizarii societatilor comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii regiilor autonome şi în cazul altor societăţi comerciale de interes strategic, Guvernul are opţiunea de a pastra o actiune nominativa de control al statului, stabilind totodata şi cine va exercita drepturile ce decurg din aceasta calitate."47. După articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu urmatorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) Privatizarea băncilor se desfăşoară potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este acţionar. Vanzarea acţiunilor emise de societăţile bancare la care statul este acţionar se va desfăşura conform oricarei metode prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Privatizarea societatilor comerciale din turism se desfăşoară potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism."48. După capitolul VII se introduce capitolul VII^1 cu urmatorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Agentii de privatizareArt. 34^2. - (1) În scopul accelerarii procesului de privatizare, instituţiile publice implicate pot delega unor agenti de privatizare exercitiul anumitor drepturi, inclusiv orice atributie prevăzută la art. 4^3 alin. (2), cu excepţia incheierii contractului de vanzare de acţiuni. Agentii de privatizare vor prezenta, la cererea institutiei publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activităţile efectuate şi vor exercita în mod exclusiv pe perioada mandatului atribuţiile delegate. Mandatul se acordă în legătură cu privatizarea unei societăţi comerciale sau a unui grup de societăţi comerciale, cuprinse în programe speciale de privatizare prin hotărâre a Guvernului ori selectate în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) În termen de 15 zile de la primirea propunerii de vanzare de acţiuni, formulata de agentul de privatizare, institutia publică implicata mandanta este obligata sa incheie contractul de vanzare de acţiuni sau sa comunice motivul refuzului. În cazul nerespectarii acestui termen, propunerea de contract este considerata acceptata şi agentul de privatizare este imputernicit sa incheie contractul. (3) Agentii de privatizare se pot grupa în baza unui contract de asociere temporara pe obiect sau a unui contract de societate cu raspundere limitata ori pe acţiuni. În cazul asocierilor temporare pe obiect, asociaţii desemneaza asociatul coordonator, imputernicit sa participe la procedura de selecţie în vederea acordarii mandatului prevăzut în prezentul capitol.Art. 34^3. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, în legătură cu o societate comerciala sau cu un grup de societăţi comerciale, agentii de privatizare acţionează în numele şi pe seama instituţiilor publice implicate şi au, potrivit mandatului acordat, toate drepturile aferente acţiunilor acestor societăţi comerciale, inclusiv exercitiul puterilor şi beneficiile speciale acordate instituţiilor publice implicate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, cu excepţia dreptului la dividende şi a oricărui drept de preferinta.Art. 34^4. - (1) Institutia publică implicata va organiza, în condiţii de publicitate la nivel naţional şi international, selectarea prin licitaţie a agentilor de privatizare, cu care se vor incheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Indiferent ca acţionează individual ori asociaţi, agentii de privatizare trebuie să intruneasca anumite cerinţe minime de calificare, incluzând experienta în privatizari internationale şi/sau în privatizari sau în alte tranzactii din România, cu luarea în considerare a veniturilor brute sau, în cazul asocierilor, a veniturilor brute consolidate ale membrilor în anul anterior datei emiterii ofertei. (3) Guvernul va numi o comisie pentru evaluarea tehnica şi economica a ofertelor depuse de agentii de privatizare. La evaluarea ofertelor se va avea în vedere, între altele, şi nivelul onorariilor solicitate de agentii de privatizare. Comisia are atributia de a întocmi procesul-verbal de licitaţie şi hotărârea de selectare a ofertei celei mai convenabile. (4) În cazul societatilor comerciale de interes strategic, elementele esentiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului. (5) Institutia publică implicata incheie contractul de mandat în termen de 15 zile de la data hotărârii comisiei prevăzute la alin. (3).Art. 34^5. - (1) Onorariul agentilor de privatizare include o componenta fixa şi componente variabile în functie de costurile efective şi de aducerea la indeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. (2) Membrii asociaţi sunt raspunzatori solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligaţiilor prevăzute în contractul de mandat."49. Articolul 35 se abroga.50. Articolul 37 se abroga.51. Articolul 38 se abroga.52. Articolul 40 se abroga.53. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:"Art. 41. - (1) Prevederile cap. IV se aplică şi societatilor comerciale cu raspundere limitata la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale sunt asociaţi, cu excepţia art. 13 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f). (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta privind vanzarea de active ale societatilor comerciale şi regiilor autonome se aplică şi în cazul vanzarii activelor altor persoane juridice cu capital majoritar de stat, stabilite prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 21. Vanzarile de acţiuni şi vanzarile de active aflate în curs de desfăşurare la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea valabilităţii actelor şi a etapelor consumate.2. Privatizarea societatilor comerciale de interes strategic, precum şi a societatilor comerciale înfiinţate conform Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, ale caror acţiuni sunt în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se va efectua în continuare de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, cu excepţia cazului în care Guvernul decide altfel.3. În cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, a regiilor autonome de interes local, atribuţiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se vor exercita de către institutia publică implicata în al carei portofoliu se afla actiunile emise de acestea.4. Administratorii societatii comerciale careia i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt obligati sa inregistreze la registrul comerţului majorarea de drept a capitalului social potrivit art. 32^2 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, societatea comerciala fiind scutita de plată taxelor şi a oricăror alte obligaţii legate de aceasta operaţiune.5. Toate societăţile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor întocmi şi vor inainta ministerelor de resort, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, documentatiile necesare în vederea eliberarii certificatului.6. Ministerele de resort vor elibera societatilor comerciale prevăzute la pct. 5 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi vor transmite Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului o copie de pe certificat în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia.7. Prevederile secţiunii a III-a a cap. V^2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 se aplică şi societatilor la care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, este în curs procedura de lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990.8. Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni: a) neinregistrarea majorarii capitalului în termenul prevăzut la pct. 4; b) neremiterea documentatiei necesare pentru intocmirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 5; c) neintocmirea şi/sau necomunicarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 6.Constatarea şi sanctionarea acestor contraventii se efectueaza potrivit art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.9. Dispozitiile prezentului titlu nu se aplică pentru terenurile care intra sub incidenţa art. 9, art. 22, art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 şi art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.  +  Articolul 31. La data intrarii în vigoare a prezentului titlu se abroga art. 7-9 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 10/1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 151/1997, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi.2. În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României Guvernul va aproba normele metodologice, regulamentul de organizare şi functionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, precum şi strategia de privatizare pentru anul 1999.3. În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentului titlu Guvernul va aproba lista cuprinzand societăţile comerciale de interes strategic.4. Prezentul titlu intră în vigoare după 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, cu excepţia art. III pct. 2 care intră în vigoare la data publicarii legii.5. Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dandu-se textelor o noua numerotare.  +  Titlul IIModificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing*)----------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 12 ianuarie 2000.  +  Articolul 4Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 90/1998, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioadă determinata dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finantatorul se obliga să respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achita toate oblibaţiile asumate prin contract. (2) Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă indelungata, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor."2. După articolul 1 se introduc articolele 1^1 şi 1^2 cu urmatorul cuprins:"Art. 1^1. - În înţelesul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) valoare de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de către finantator, respectiv costul de achizitie; b) valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala; c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator; d) rata de leasing reprezinta:- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobanzii de leasing. Dobânda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piaţa românească;- în cazul leasingului operational, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de către părţile contractante; e) leasing financiar este operaţiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele condiţii:1. riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;2. părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;3. utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar preţul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimata;4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel puţin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar dacă, în final, dreptul de proprietate nu este transferat; f) leasing operational este operaţiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. e).Art. 1^2. - (1) În cadrul unei operaţiuni de leasing poate avea calitatea de finantator o societate de leasing, persoana juridica română sau străină. (2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizica sau juridica, română sau străină."3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societatii de leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul."4. După articolul 3 se introduce capitolul I^1 "Contractul de leasing", cu articolele 3^1-3^3, cu urmatorul cuprins:"CAPITOLUL I^1Contractul de leasingArt. 3^1. - (1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum urmatoarele elemente: a) părţile în contractul de leasing:- locatorul/finantatorul;- utilizatorul; b) descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing; c) valoarea totala a contractului de leasing; d) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora; e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului; f) clauza privind obligaţia asigurarii bunului. (2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), urmatoarele: a) valoarea initiala a bunului; b) clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat. (3) Părţile pot conveni şi alte clauze.Art. 3^2. - Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.Art. 3^3. - Contractele de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu preda bunul în urmatoarele situaţii:- la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;- în cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului."5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - Locatorul/finantatorul se obliga: a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor; b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta; c) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul şi sa transmita acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu excepţia dreptului de dispoziţie; d) să respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului; e) sa îi garanteze utilizatorului folosinţă linistita a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale; f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing."6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:"Art. 5. - Utilizatorul se obliga: a) să efectueze receptia şi sa primeasca bunul la termenul stipulat în contractul de leasing; b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat sa îl exploateze; c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului; d) să efectueze plăţile cu titlu de rata de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing; e) sa suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing; f) să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rata de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing; g) să permită finanţatorului verificarea periodica a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing; h) sa îl informeze pe finantator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert; i) sa nu aduca modificari bunului fără acordul finanţatorului; j) sa restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing."7. Articolul 6 se abroga.8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:"Art. 7. - În temeiul contractului de leasing utilizatorul are urmatoarele drepturi: a) de actiune directa asupra furnizorului, în cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnica, service-ul necesar în perioada de garantie şi postgarantie; b) de a exercita actiunile posesorii faţă de terti."9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:"Art. 8. - (1) Drepturile reale ale finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se afla în reorganizare judiciara şi/sau faliment, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare. (2) Dacă utilizatorul se afla în dizolvare şi/sau lichidare, dispozitiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată."10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:"Art. 9. - (1) În cazul în care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se afla în stare de reorganizare judiciara şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese. (2) Finantatorul nu raspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului."11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. - În cazul în care utilizatorul nu executa obligaţia de plată a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plateasca ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel."12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:"Art. 11. - Dacă finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculată la data expirarii contractului de leasing."13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:"Art. 12. - Dacă în timpul derularii contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligaţii contractuale ca şi vânzătorul, care rămâne garant al indeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator."14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:"Art. 13. - Din momentul incheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului finantatorul este exonerat de orice raspundere faţă de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinţă bunului de către utilizator."15. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:"Art. 14. - (1) Societăţile de leasing, persoane juridice române, se infiinteaza şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (2) Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi varsat integral la înfiinţare, de 500 milioane lei."16. Literele a), b) şi c) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:"a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul incheierii contractului de leasing; b) suma totala a ratelor de leasing aferente contractului într-un exercitiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract actualizarea periodica a ratelor:- pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare şi de dobânda de leasing aferenta, esalonata pe perioada derularii contractului; achiziţiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii în conformitate cu actele normative în vigoare;- pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de părţi şi de amortizarea unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare; c) calculul şi evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, în cazul leasingului operational, de către finantator, iar în cazul leasingului financiar, de către utilizator."17. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:"(2) În cazul în care intervin schimbari în ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al finanţatorului ori schimbari cu privire la situaţia juridica a bunului, finantatorul şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciara şi la oficiul registrului comerţului."18. Alineatul (3) al articolului 16 se abroga.19. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:"Art. 24. - Societăţile de leasing care perfecteaza un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea şi utilizarea unei constructii pot dobandi: a) dreptul de folosinţă sau de achizitie a terenului pe care se efectueaza lucrarea de către antreprenor; b) dreptul irevocabil de achizitie a construcţiei la expirarea contractului de leasing."20. După articolul 24 se introduc articolele 24^1 şi 24^2 cu urmatorul cuprins:"Art. 24^1. - Veniturile obtinute de nerezidenti sub forma de dobânda sau de redeventa (rata de leasing) stabilita de către părţile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operational, se impun în România, prin retinere la sursa, potrivit prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei interne, după caz. În cazul contractelor de leasing operational incheiate cu persoane nerezidente, redeventa înseamnă beneficiul stabilit de părţi sau toata cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se identifica partea de beneficiu.Art. 24^2. - Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de către partea obligata prin contract sa plateasca primele de asigurare."21. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:"Art. 25. - (1) Bunurile mobile care sunt introduse în tara de către utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing incheiate cu societăţi de leasing, persoane juridice straine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata contractului de leasing, cu exonerarea totala de la obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale. (2) Bunurile mobile care sunt introduse în tara de societăţile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import. (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a exercitat dreptul de optiune prevăzut în contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului. (4) În cazul achizitionarii bunurilor introduse în tara în condiţiile alin. (1) şi (2), utilizatorul este obligat sa achite taxa vamala calculată la valoarea reziduala a bunului din momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului. (5) Termenul în cadrul caruia bunurile urmeaza să fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit între părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în tara a bunului. (6) Subansamblurile şi componentele introduse în tara de societăţile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată."  +  Articolul 51. Contractele incheiate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea.2. În termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României societăţile de leasing au obligaţia de a-şi majoră capitalul social, astfel încât să aibă un capital minim subscris şi varsat de minimum 500 milioane lei.3. În cazul nerespectarii dispoziţiilor prevăzute la alin. 2 societatea de leasing responsabila nu va mai avea dreptul să efectueze operaţiuni de leasing.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice privind contabilitatea operaţiunilor de leasing în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 7Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezentul titlu, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dandu-se textelor o noua numerotare.  +  Titlul IIIModificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată*)--------------*) Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată a fost modificata până la data de 21 aprilie 2003 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 18 septembrie 1998; LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 01 iunie 1999; LEGEA nr. 127 din 21 iulie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 24 mai 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 24 mai 2001 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002; LEGEA nr. 370 din 11 iunie 2002; LEGEA nr. 507 din 12 iulie 2002; LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003. Modificările determinate de aceste acte normative se regăsesc în formele actualizate ale Legii nr. 31/1990 republicată.  +  Articolul 8Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Litera i) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:"i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea şi controlul gestiunii societatii de către organele statutare, controlul acesteia de către actionari, precum şi documentele la care acestia vor putea să aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercită controlul;"2. După articolul 133 se introduc articolele 133^1 şi 133^2 cu urmatorul cuprins:"Art. 133^1. - (1) Între sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori în cursul unui exercitiu financiar, actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii, consultand documentele prevăzute în actul constitutiv, în conformitate cu art. 8 lit. i). Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii legalizate de pe acestea. În urma consultării actionarii vor putea sesiza, în scris, consiliul de administratie, care va trebui să le răspundă tot în scris, în termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii. (2) Dacă consiliul de administratie nu va raspunde în termenul stabilit la alin. (1), actionarii se vor putea adresa instanţei competente, care va putea obliga societatea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi de intarziere.Art. 133^2. - (1) Unul sau mai mulţi actionari, detinand cel puţin 10% din actiunile reprezentand capitalul social, vor putea cere - individual sau împreună - instanţei sa desemneze unul sau mai mulţi experti, insarcinati sa analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societatii şi sa intocmeasca un raport, care să le fie inmanat şi, totodata, predat oficial cenzorilor societatii, spre a fi analizat şi a se propune măsuri corespunzătoare. (2) Onorariile expertilor vor fi suportate de societate, cu excepţia cazurilor în care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta."3. După alineatul (2) al articolului 277 se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:"(2^1) La societăţile existente, asociaţii pot modifica actul constitutiv, prevazand în el documentele la care acestia urmeaza să aibă acces, în sensul art. 8 lit. i)."  +  Titlul IVModificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului*)----------------*) Legea nr. 64/1995 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 decembrie 1999 şi a fost ulterior rectificata prin RECTIFICAREA nr. 64 din 22 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 februarie 2000 şi modificata prin ORDONANTA nr. 38 din 30 ianuarie 2002; LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003. Modificările determinate de aceste acte normative se regăsesc în formele actualizate ale Legii nr. 64/1995 republicată.  +  Articolul 9Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii şi lichidarii judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 3 octombrie 1997, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:"Lege privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului"2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:"Art. 2. - Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, în incetare de plati, fie prin reorganizarea intreprinderii şi activităţii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment."3. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului. (2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei societăţi bancare, pe bază de dispozitii emise, în cursul procedurii de reorganizare, de debitor sau de judecatorul-sindic, iar în cursul falimentului, numai de judecatorul-sindic. (3) În lipsa disponibilitatilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele platite de persoanele fizice şi/sau juridice registrului comerţului pentru serviciile prestate de acesta. (4) Fondul prevăzut la alin. (3) va fi constituit prin majorarea cu 10% a taxelor percepute de oficiile registrului comerţului. (5) Acoperirea cheltuielilor de lichidare a societatilor la care statul detine pachetul de control se va face de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului din veniturile realizate din privatizare."4. Articolul 4 se completeaza cu alineatul (2) cu urmatorul cuprins:"(2) Tribunalul şi judecatorul-sindic au indatorirea să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor participantilor la aceste acte şi operaţiuni."5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:"Art. 5. - Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului prevăzut la art. 6, sunt de competenţa exclusiva a tribunalului în jurisdictia caruia se afla sediul debitorului, care figurează în registrul comerţului, şi sunt exercitate de un judecator-sindic desemnat de către preşedintele tribunalului, în condiţiile art. 8."6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:"Art. 6. - (1) Curtea de apel va fi instanţa de recurs, pentru hotărârile date de judecatorul-sindic, în baza art. 10. (2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părţilor urmand a fi facuta prin publicitate, în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civila. (3) Prin derogare de la art. 300 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civila, hotărârile judecatorului-sindic, cu excepţia celei de respingere a contestaţiei debitorului - facuta în temeiul art. 26 alin. 5 -, nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs."7. Articolul 7 se abroga.8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:"Art. 8. - Judecatorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de preşedintele tribunalului, dintre judecatorii desemnaţi ca judecatori-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească."9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:"Art. 9. - În indeplinirea indatoririlor sale judecatorul-sindic va putea desemna, prin încheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le şi retributia. Retributiile vor fi platite în conformitate cu art. 3^1."10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:"Art. 10. - Principalele atribuţii ale judecatorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) darea hotărârii de deschidere a procedurii; b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii; c) desemnarea, prin hotărâre, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestora, controlul asupra activităţii lor şi, dacă este cazul, inlocuirea lor; d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea; e) judecarea acţiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive; f) judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor împotriva masurilor luate de administrator sau de lichidator; g) confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori; h) hotărârea de a se continua activitatea debitorului, în caz de reorganizare; i) solutionarea obiectiilor la rapoartele semestriale şi la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului; j) darea hotărârii de inchidere a procedurii."11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:"Art. 11. - Hotărârile judecatorului-sindic sunt definitive şi executorii şi vor cuprinde, prin derogare de la art. 261 alin. 4 din Codul de procedură civila, şi motivarea. În condiţiile legii ele vor putea fi atacate cu recurs."12. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:"Art. 13. - (1) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de către administrator sau de lichidator ori de cate ori va fi necesar; adunarea creditorilor va fi convocata însă şi la cererea creditorilor detinand creante în valoare de cel puţin 50% din valoarea totala a acestora. La prima sedinta ei vor fi convocati de judecatorul-sindic, în condiţiile prevăzute la art. 28. (2) La sedintele adunarii creditorilor vor participa debitorul şi 2 delegaţi ai salariatilor acestuia, votand pentru creantele reprezentand salariile şi alte drepturi banesti. (3) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comert şi industrie teritoriale. (4) Prima sedinta a adunarii creditorilor va fi prezidata de judecatorul-sindic, iar celelalte, de către administrator sau lichidator."13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cadrul sedintelor adunarii creditorilor acestia vor avea dreptul sa analizeze situaţia debitorului, masurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi sa propuna, motivat, şi alte măsuri. (2) Planul de reorganizare sau de lichidare va fi supus votului adunarii creditorilor, în condiţiile stabilite la art. 63 din prezenta lege."14. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:"Art. 15. - (1) În cadrul primei şedinţe adunarea creditorilor va alege, cu majoritate simpla, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate şi cei chirografari, care se vor fi oferit voluntar. Dacă nu se va obtine aceasta majoritate, comitetul va fi desemnat de judecatorul-sindic."15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:"Art. 16. - (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei indreptatiti ca, atunci când nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecatorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. (2) Comitetul creditorilor poate fi autorizat de judecatorul-sindic să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - facute de debitor în frauda creditorilor -, atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administrator sau de lichidator."16. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:"Art. 17. - (1) În cadrul primei şedinţe a adunarii creditorilor creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totala a creanţelor pot decide angajarea unui administrator - persoana fizica sau societate comerciala -, stabilindu-i şi retributia, indiferent dacă, prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic a desemnat un administrator. (2) Creditorii nemultumiti pot contesta aceasta decizie în termen de 5 zile la judecatorul-sindic, care va solutiona, de urgenta şi deodata, toate contestaţiile printr-o sentinta, prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va menţine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunarii creditorilor nu este contestata, judecatorul-sindic, printr-o încheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunand totodata încetarea atribuţiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (4) Administratorul, persoana fizica, sau delegatul permanent, persoana fizica, al societatii comerciale administratoare va trebui să fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat în studii economice sau în drept ori inginer şi să aibă cel puţin 5 ani de activitate practica - economica sau juridica. (5) Dacă creditorii nu decid angajarea unui administrator, judecatorul-sindic poate dispune, în aceeasi zi, printr-o încheiere, desemnarea unui administrator, dacă nu fusese desemnat un administrator prin hotărârea de deschidere a procedurii."17. După articolul 17 se introduc articolele 17^1-17^4 cu urmatorul cuprins:"Art. 17^1. - Principalele atribuţii ale administratorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la încetarea de plati, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila, şi supunerea acelui raport judecatorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa; b) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; c) conducerea în tot sau în parte a activităţii debitorului; d) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor; e) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale incheiate de debitor şi a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; f) menţinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; g) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiectii la acestea; h) urmarirea incasarii creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; i) cu condiţia confirmarii de către judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale; j) sesizarea judecatorului-sindic în legătură cu orice problema care ar cere o solutionare de către acesta; k) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecatorul-sindic, cu excepţia celor prevăzute de lege în competenţa exclusiva a acestuia.Art. 17^2. - Debitorul şi oricare dintre creditori pot face contestaţie împotriva masurilor luate de administrator. O astfel de contestaţie va trebui să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost luata. Judecatorul-sindic va solutiona contestaţia în termen de 30 de zile de la inregistrarea ei, în camera de consiliu, putand, dacă va considera necesar, sa citeze contestatorul şi administratorul.Art. 17^3. - În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice - dol sau culpa grava - şi în condiţiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecatorul-sindic îl poate inlocui prin încheiere.Art. 17^4. - În vederea indeplinirii atribuţiilor sale administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea şi nivelul retributiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării judecatorului-sindic."18. Se introduce secţiunea a 5-a "Lichidatorul" inaintea articolului 18.19. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:"Art. 18. - În cazul admiterii unui plan de lichidare sau al începerii procedurii falimentului, judecatorul-sindic va desemna un lichidator, aplicandu-se, în mod corespunzător, art. 17, art. 17^2, art. 17^3, art. 17^4 şi art. 65 alin. (4). Atribuţiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către judecatorul-sindic."20. După articolul 18 se introduce articolul 18^1 cu urmatorul cuprins:"Art. 18^1. - Principalele atribuţii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi cu intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la încetarea de plati, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila, şi supunerea acelui raport judecatorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa; b) conducerea în tot sau în parte a activităţii debitorului; c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale incheiate de debitor şi a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea masurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; e) menţinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; f) examinarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; g) urmarirea incasarii creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuate de acesta inaintea deschiderii procedurii; h) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului; i) vanzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi; j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub condiţia confirmarii de către judecatorul-sindic; k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de către acesta; l) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecatorul-sindic."21. Litera f) a alineatului (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:"f) o declaratie prin care debitorul îşi arata intentia de a-şi reorganiza activitatea sau de a-şi lichida averea, conform unui plan, în vederea achitarii datoriilor sale; dacă aceasta declaratie nu va fi depusa până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se va considera ca debitorul este de acord cu începerea procedurii falimentului."22. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:"Art. 25. - După inregistrarea unei cereri introductive preşedintele tribunalului va nominaliza de îndată judecatorul-sindic, potrivit art. 8."23. După articolul 25 se introduce urmatorul subtitlu:"Secţiunea a 2-aDeschiderea procedurii"24. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:"Art. 26. - (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor stabilite la art. 20, 21 şi 23, judecatorul-sindic va da o încheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condiţiile art. 27. În cazul în care creditorii se opun la aceasta cerere în termen de 15 zile de la emiterea notificarii, judecatorul-sindic îi va cita, împreună cu debitorul, la o sedinta în urma careia va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile. (2) În termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorilor/camerei de comert şi industrie teritoriale judecatorul-sindic va comunică cererea, în copie, debitorului şi va dispune afisarea unei copii la usa instanţei. (3) Dacă în termen de 5 zile de la primirea copiei debitorul contesta ca ar fi în incetare de plati, în condiţiile stabilite la art. 24, judecatorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati creditorii care au introdus cererea, debitorul şi camera de comert şi industrie teritoriala. (4) La cererea debitorului judecatorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, în termen de 5 zile, la o banca comerciala, o cautiune de cel mult 30% din valoarea creanţelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, dacă cererea lor va fi admisa. Dacă cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă nu este consemnata în termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa. (5) Dacă judecatorul sindic stabileste ca debitorul este în incetare de plati, îi va respinge contestaţia şi va deschide procedura printr-o sentinta. (6) Dacă judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este în incetare de plati, respinge cererea creditorilor şi dispune ca sentinta să fie afisata la usa instanţei. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. (7) Dacă debitorul nu contesta în termenul prevăzut la alin. (3) ca ar fi în incetare de plati, judecatorul-sindic va da o încheiere de deschidere a procedurii. (8) Prin incheierea sau, după caz, sentinta de deschidere a procedurii judecatorul-sindic va desemna, dacă este necesar, un administrator, stabilindu-i atribuţiile, potrivit art. 17^1, precum şi retributia.25. Subtitlul secţiunii a 2-a "Continuarea procedurii" se abroga.26. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:"Art. 27. - În urma deschiderii procedurii judecatorul-sindic va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 21, debitorului şi oficiului registrului comerţului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii."27. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:"Art. 28. - (1) Notificarea va cuprinde convocarea sedintei adunarii creditorilor, care va trebui să aibă loc în cel mult 30 de zile de la deschiderea procedurii, termenul limita pentru inregistrarea creanţelor asupra averii debitorului şi cerinţele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerata valabila."28. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:"Art. 29. - (1) Debitorul va trebui să depună la dosarul cauzei actele cerute prin art. 21 alin. (1), în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 26 alin. (5) sau (7). (2) Nerespectarea fără motive intemeiate a dispozitiei prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă civila de 200.000 lei pe zi de intarziere, amenda care va fi imputata persoanelor care îl reprezinta legal pe debitor. (3) Cuantumul amenzii stabilite la alin. (2) se va modifica periodic, prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele inflatiei."29. Articolul 30 se abroga.30. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:"Art. 31. - De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale."31. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:"Art. 32. - Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a acţiunilor prevăzute la art. 31. Termenele vor reincepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii."32. După articolul 32 se introduc articolele 32^1 şi 32^2 cu urmatorul cuprins:"Art. 32^1. - Nici o dobânda ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creantele garantate, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care, prin programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.""Art. 32^2. - (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 26, este interzis administratorilor societatii comerciale, sub sancţiunea nulitatii, sa instraineze, fără acordul judecatorului-sindic, actiunile sau părţile lor sociale, deţinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri. (2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor sau a părţilor sociale, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenta sau în conturile înregistrate electronic."33. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:"Art. 33. - Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie judecatorului-sindic şi administratorului, în cazul reorganizarii, ori lichidatorului, în cazul lichidarii sau falimentului, toate informaţiile cerute de acestia cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzand plăţile şi transferurile patrimoniale facute de el în cele 90 de zile anterioare deschiderii procedurii."34. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:"Art. 34. - În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecatorul-sindic, orice constituire de garantii personale sau reale, efectuata după deschiderea procedurii, va fi nula."35. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:"Art. 35. - Administratorul sau lichidatorul va întocmi şi va supune judecatorului-sindic, în termen de 30 de zile de la desemnarea sa, un raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la încetarea de plati, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila."36. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:"Art. 36. - Actiunile introduse de administrator/lichidator în aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni sunt scutite de taxele de timbru."37. Articolul 37 se abroga.38. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:"Art. 38. - Masurile prevăzute în prezenta secţiune se aplică atât în cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cat şi în cele de faliment."39. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:"Art. 39. - Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii."40. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:"Art. 40. - (1) Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terti şi pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile în scop umanitar; b) operaţiuni comerciale în care prestatia debitorului depăşeşte vadit pe cea primita, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; c) acte incheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea sa o obtina în caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer; e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. (2) Urmatoarele operaţiuni comerciale, incheiate, în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate şi prestaţiile recuperate, dacă sunt în paguba intereselor creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel puţin 20% din capitalul societatii comerciale, atunci când debitorul este respectiva societate în comandita, respectiv o societate în nume colectiv; b) cu un acţionar detinand cel puţin 20% din actiunile debitorului, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; c) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale debitorului societate pe acţiuni; d) cu orice altă persoană fizica ori juridica, detinand o pozitie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale; e) cu un coindivizar asupra unui bun comun."41. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:"Art. 41. - (1) Actiunea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial, potrivit art. 39 sau 40, poate fi introdusa de administrator/lichidator în termen de un an de la deschiderea procedurii. (2) Judecatorul-sindic poate autoriza comitetul creditorilor să introducă o astfel de actiune, dacă administratorul/lichidatorul nu o face."42. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:"Art. 42. - Prin excepţie de la dispozitiile art. 40 nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, facut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităţii sale."43. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:"Art. 44. - Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobanditorul nu a platit valoarea corespunzătoare a bunului şi stia ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat."44. Alineatele (1), (2), (3), (5) şi (6) ale articolului 46 vor avea urmatorul cuprins:"Art. 46. - (1) În vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul/lichidatorul poate să menţină sau sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atâta timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substantial de către toate părţile implicate. Administratorul/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificari a contractantului, prin care i se cere sa opteze pentru menţinerea ori denuntarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat. (2) În cazul denuntarii unui contract, o actiune pentru despăgubiri poate fi introdusa de către cocontractant împotriva debitorului. (3) Cu acordul creditorilor, administratorul/lichidatorul va putea menţine contractele de credit şi va putea modifica clauzele lor, astfel încât acestea să asigure echivalenta viitoarelor prestatii ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecatorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cat şi în cel al creditorilor........................................................................ (5) Un contract de muncă sau de închiriere, în calitate de locatar, va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. (6) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului, menţinerea contractului nu îl va obliga pe administrator/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plati pot fi formulate cereri împotriva debitorului."45. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:"Art. 47. - Dacă un bun mobil, vandut debitorului şi neplatit de acesta, era în tranzit la data deschiderii procedurii şi bunul nu este inca la dispoziţia debitorului şi nici alte părţi nu au dobândit drepturi asupra lui, atunci vânzătorul îşi poate lua inapoi bunul. În acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pret. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat, el va putea recupera preţul prin înscrierea creantei sale în tabelul de creante. Dacă administratorul/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat, el va trebui sa ia măsuri să se plateasca din averea debitorului intregul pret datorat în baza contractului."46. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:"Art. 51. - Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor în prezenta procedura nu va desfiinta contractul de închiriere, în afară de cazul în care va fi fost stipulat astfel. Cu toate acestea, administratorul/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. În acest caz chiriasul poate evacua cladirea şi poate introduce o actiune sau poate detine în continuare imobilul, scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Dacă chiriasul alege sa continue a detine imobilul, el nu va fi indreptatit la vreo actiune în despăgubiri împotriva debitorului, ci va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar."47. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:"Art. 52. - Administratorul/lichidatorul poate să denunte un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, în afară de cazul în care creditorul accepta efectuarea prestatiei de către o persoană desemnata de administrator/lichidator."48. Articolul 53 se abroga.49. Alineatele (2) - (5) ale articolului 55 vor avea urmatorul cuprins:"(2) Planul va prevedea fie reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. (3) Declaratia debitorului persoana fizica, facuta în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. f), cu privire la intentia de a-şi reorganiza activitatea, nu va fi acceptata şi nici un plan propus de acesta nu va fi admis în condiţiile art. 62, dacă el a mai fost în ultimii 5 ani debitor intr-o procedură în conformitate cu prezenta lege sau a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, infractiuni împotriva proprietăţii publice sau private ori infractiuni incrimitate prin Legea concurentei nr. 21/1996. (4) Planul va trebui să fie propus în termen de 30 de zile de la data deschiderii procedurii. Termenul poate fi prelungit de judecatorul-sindic cu cel mult 60 de zile. (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (4) conduce la decaderea părţilor din dreptul de a depune un plan de reorganizare sau de lichidare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia tribunalului, la procedura falimentului."50. Alineatul (2) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:"(2) Proiectul planului de reorganizare va indica modalitatile de lichidare a pasivului."51. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:"Art. 58. - Planul de reorganizare prin continuarea activităţii poate să prevada şi majorarea capitalului social. În acest caz judecatorul sindic va convoca adunarea generală extraordinara a acţionarilor/asociatilor, pentru a decide asupra acestei măsuri."52. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:"Art. 59. - (1) În cazul în care redresarea debitorului depinde de inlocuirea unuia sau mai multor conducatori ai acestuia, judecatorul-sindic poate dispune aceasta la cererea administratorului, a comitetului creditorilor sau din oficiu. (2) În acelasi scop şi în aceleasi condiţii judecatorul sindic poate suspenda dreptul de vot pentru conducătorii debitorului, indiferent dacă sunt sau nu sunt retribuiti. În aceste cazuri judecatorul sindic va dispune numirea unui mandatar care să exercite dreptul de vot."53. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:"Art. 60. - (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului, din cauza deschiderii procedurii sau pentru ca acesta nu a achitat astfel de servicii prestate anterior deschiderii procedurii. (2) Prin derogare de la alin. (1) judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispună ca debitorul să depună la o banca comerciala o cautiune, ca o condiţie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfăşurării procedurii prevăzute în prezenta lege. O astfel de cautiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor prestate debitorului şi neachitate."54. Literele c)-e) ale articolului 61 vor avea urmatorul cuprins:"c) ce despăgubiri urmeaza a fi oferite tuturor categoriilor de creditori, în comparatie cu ceea ce ar primi prin distribuire, dacă s-ar putea face, în caz de faliment; d) cum şi către cine va putea fi vanduta - parţial sau total, separat sau în bloc - averea debitorului şi ce efecte vor putea fi obtinute prin aceasta, mai ales în ceea ce priveste continuarea utilizarii unor părţi din intreprinderea debitorului, folosirea salariatilor, satisfacerea creditorilor şi proiectele financiare pe care se intemeiaza posibilitatea de realizare a planului; e) posibilitatea ca, prin derogare de la art. 18, operaţiunile de lichidare să fie efectuate de debitor."55. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:"Art. 62. - (1) După depunerea planului de către cei indreptatiti potrivit art. 55 alin. (1) judecatorul-sindic va dispune convocarea adunarii creditorilor în termen de 30 de zile. (2) Judecatorul-sindic va dispune, în termen 48 de ore de la înregistrare, publicarea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va da votul cu privire la plan şi a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de către notarul public, comunicata prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal cu cel puţin 5 zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului cu privire la plan. În cazul unui plan care ar depăşi 100 de pagini, judecatorul-sindic va putea aproba publicarea unui extras, cu condiţia asigurarii de către debitor a posibilităţii consultării planului la sediul sau. (3) Din momentul publicarii toate părţile interesate vor fi socotite ca au cunoştinţa de plan."56. Alineatele (1), (2), (4), (5) şi (6) ale articolului 63 vor avea urmatorul cuprins:"Art. 63. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea planului potrivit art. 62 alin. (2) judecatorul-sindic va tine o sedinta cu creditorii cu garantii, cu creditorii cu creante privilegiate şi cu cei chirografari; debitorul şi administratorul vor fi citati în scris. Actionarii şi asociaţii participa la sedinta, dacă sunt şi creditori ai debitorului. (2) Dacă sunt mai multe planuri, toate vor fi supuse votării în aceeasi sedinta......................................................................... (4) Urmatoarele categorii de creditori vor vota separat: a) creditorii având garantii reale; b) creditorii menţionaţi la art. 106 pct. 3 şi 6; c) creditorii chirografari. (5) La inceputul votării judecatorul-sindic va informa creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris. (6) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creditori, dacă în fiecare categorie detinatorii unei majoritati prin valoarea creanţelor voteaza acceptarea planului."57. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:"Art. 64. - (1) Un plan va fi confirmat de judecatorul-sindic, dacă cel puţin două dintre categoriile de creditori menţionate la art. 63 alin. (4) accepta planul. (2) Dacă, potrivit alin. (1), pot fi confirmate mai multe planuri, judecatorul-sindic va confirma planul debitorului. Dacă planul debitorului nu intruneste condiţia prevăzută la alin. (1), judecatorul-sindic va confirma planul votat de creditorii titulari ai celei mai mari părţi din valoarea totala a creanţelor. (3) O dată cu confirmarea judecatorul-sindic poate impune debitorului unele condiţii sau limitari, concordante cu planul confirmat, pentru desfăşurarea activităţii."58. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:"Art. 65. - (1) Când hotărârea care confirma un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizata în mod corespunzător; createle şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă împotriva debitorului. (2) Dacă nici un plan nu este confirmat, tribunalul va dispune ca judecatorul-sindic sa inceapa de îndată procedura falimentului, în condiţiile art. 72 şi urmatoarele. (3) Retributiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 17^4 şi al art. 18 şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurata aceasta plata. (4) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe bază de acte legale."59. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:"Art. 66. - Debitorul va fi obligat sa indeplineasca fără intarziere, schimbările de structura prevăzute în plan. Judecatorul-sindic va putea dispune ca administratorul sa supravegheze activitatea debitorului până la indeplinirea unor astfel de măsuri, dar nu mai mult de un an de la confirmarea planului."60. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:"Art. 67. - (1) Dacă debitorul îşi declara, potrivit art. 21 alin. (1) lit. f), intentia de a-şi reorganiza activitatea şi apoi planul de reorganizare este confirmat, conform art. 64, de judecatorul-sindic, el va putea să îşi conduca activitatea şi să îşi administreze averea, sub supravegherea administratorului, până când judecatorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa inceteze şi să se faca lichidarea averii debitorului, în condiţiile art. 72 şi urmatoarele. (2) În cazul reorganizarii unei societăţi comerciale, aceasta va fi condusa de persoanele legal imputernicite sa o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Actionarii şi asociaţii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitorului."61. În secţiunea a 5-a "Reorganizarea", după articolul 67 se introduce articolul 67^1 cu urmatorul cuprins:"Art. 67^1. - (1) În termen de 30 de zile de la deschiderea procedurii toţi creditorii ale caror creante sunt anterioare datei deschiderii procedurii, cu excepţia salariatilor, vor depune declaratia de creante în adunarea creditorilor. (2) Declararea creanţelor trebuie facuta chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu."62. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:"Art. 68. - (1) Dacă debitorul nu se conformeaza planului, administratorul sau oricare dintre creditori poate cere, în scris, judecatorului-sindic sa aprobe începerea procedurii falimentului, în condiţiile art. 72 şi urmatoarele. (2) Dacă judecatorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificările aduse creanţelor ori drepturilor părţilor interesate, prin planul de reorganizare, rămân definitive."63. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:"Art. 69. - Cu toate acestea, dacă se constata o redresare a activităţii şi o crestere a cuantumului sumelor care urmeaza a fi distribuite creditorilor, judecatorul-sindic poate dispune, prin încheiere, prelungirea perioadei de reorganizare pentru o durată de cel mult un an, desemnand însă un administrator în condiţiile prezentei legi, dacă o astfel de desemnare nu fusese deja facuta."64. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:"Art. 70. - (1) Administratorul caruia i s-a încredinţat conducerea continuarii activităţii debitorului va trebui să prezinte, lunar, rapoarte judecatorului-sindic asupra situaţiei financiare a averii debitorului. (2) De asemenea, administratorul va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, potrivit art. 65 alin. (3). Asupra acestei cereri judecatorul-sindic se va pronunţă prin încheiere. (3) Creditorii vor fi convocati la sfârşitul fiecarui trimestru pentru a asculta raportul şi darea de seama contabila."65. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:"Art. 71. - În cazul în care judecatorul-sindic a dispus, în condiţiile art. 69, continuarea activităţii debitorului, creditorii pot totusi să se opuna ulterior - nu mai des decat la fiecare 60 de zile - la continuarea activităţii, dacă desfăşurarea unei astfel de activităţi aduce pierderi averii debitorului. Inregistrarea unei astfel de opozitii nu suspenda continuarea activităţii, până când judecatorul-sindic hotaraste asupra ei, printr-o sentinta."66. Titlul secţiunii a 6-a va avea urmatorul cuprins:"Falimentul"67. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:"Art. 72. - În cazurile prevăzute la art. 55 alin. (5), art. 65 alin. (2), art. 67 alin. (1), art. 68 alin. (1) şi la art. 75 alin. (3) se vor aplica dispozitiile prezentei secţiuni."68. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:"Art. 73. - Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de ele, dacă nu şi-a declarat, în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. f), intentia de reorganizare.69. Articolul 74 se abroga.70. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:"Art. 75. - (1) În lipsa unui plan de reorganizare, confirmat de judecatorul-sindic în condiţiile art. 64, debitorul, un creditor, comitetul creditorilor sau camera de comert şi industrie teritoriala poate adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de a-şi conduce activitatea. (2) Judecatorul-sindic va examina, în termen de 10 zile, o astfel de cerere, intr-o sedinta la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor şi camera de comert şi industrie teritoriala. Cererea va putea fi admisa numai motivat, printre motive figurand pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. (3) Dacă cererea este admisa, judecatorul-sindic va dispune şi aplicarea de îndată a dispoziţiilor prezentei secţiuni."71. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:"Art. 76. - (1) Îndată ce este posibil, după deschiderea procedurii, dacă debitorul îşi declara intentia de a lichida, judecatorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului. Când debitorul are bunuri şi în alte judete, judecatorul-sindic va putea trimite notificari tribunalelor din acele judete, în vederea sigilarii de urgenta a bunurilor. (2) Tribunalele din alte judete pot sigila bunurile unui debitor şi din oficiu, după ce vor fi aflat ca acesta a înregistrat o cerere prin care şi-a declarat intentia de a lichida. Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecatorului-sindic."72. Litera d) a alineatului (2) al articolului 77 va avea urmatorul cuprins:"d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune la banca în contul averii debitorului."73. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:"Art. 78. - Dacă averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţa şi sa asiste la inventar, dacă judecatorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar."74. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:"Art. 79. - (1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile debitorului, chiar şi pe cele nepuse sub sigiliu, şi sa indice valoarea lor aproximativa la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor şi de expert, dacă este cazul."75. Alineatele (1)-(3) ale articolului 80 vor avea urmatorul cuprins:"Art. 80. - (1) În timpul actiunii de sigilare lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor. (2) Lichidatorul poate să vanda oricand bunurile perisabile sau cele supuse deprecierii iminente. Bunurile care implica cheltuieli de conservare vor putea fi vandute cu aprobarea comitetului creditorilor sau, în cazurile în care acesta nu exista, cu aprobarea adunarii creditorilor. (3) Judecatorul-sindic va putea dispune vanzarea de bunuri importante din averea debitorului - terenuri, fabrici, instalaţii - numai cu acordul prealabil al adunarii creditorilor, dat cu o majoritate de două treimi din valoarea creanţelor verificate."76. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:"Art. 81. - (1) Judecatorul-sindic va trebui sa notifice deschiderea procedurii falimentului, cat mai curand posibil, oficiilor postale, statiilor de cale ferata, antrepozitelor, depozitelor portuare şi altor locuri de inmagazinare din circumscripţia în care debitorul are sediul social ori filiale sau sucursale şi să le ceara sa îi fie predata corespondenta debitorului şi orice alte comunicari trimise acestuia. Judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispună de acestea fără un ordin al său sau al lichidatorului. (2) Dacă debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau înregistrării în registrele de publicitate imobiliara, judecatorul-sindic va trimite instanţelor sau autorităţilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii - precizand averea debitorului -, spre a se face menţiune."77. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins:"Art. 82. - Dacă debitorul nu a prezentat informaţiile cerute la art. 21 alin. (1) lit. b)-d) sau le-a prezentat în mod necorespunzator, lichidatorul poate, pe cheltuiala averii acestuia, sa angajeze un expert-contabil, care, folosind bilantul, registrele contabile şi documentele contabile şi extracontabile ale debitorului, să le intocmeasca sau, după caz, să le corecteze."78. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:"Art. 83. - (1) Lichidatorul va trimite fiecarui creditor o notificare în care va preciza termenul limita pentru inregistrarea creanţelor împotriva debitorului şi cerinţele legale pentru ca ele să poată fi luate în considerare. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în strainatate au reprezentanti în tara, notificarea va fi trimisa acestora din urma. (3) Totodata lichidatorul va cere notarului public sau instanţei din raza teritoriala a circumscriptiei în care este situata averea imobiliara a debitorului o lista cuprinzand sarcinile care o greveaza."79. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 84 vor avea urmatorul cuprins:"(2) Creantele vor fi prezentate cu o cerere, în termen de 30 de zile de la data trimiterii de către lichidator creditorilor a notificarii prevăzute la art. 83 alin. (1). Creantele vor fi înregistrate într-un registru care se va tine la grefa tribunalului................................................................. (4) Toate creantele înregistrate la grefa tribunalului vor fi socotite valabile şi corecte, atâta timp cat debitorul, lichidatorul sau un creditor nu le contesta, caz în care judecatorul sindic le va stabili, prin sentinta, valabilitatea, valoarea, prioritatea şi garantiile."80. Alineatul (1) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:"Art. 86. - (1) După expirarea termenului pentru inregistrarea creanţelor lichidatorul va examina cat mai curand posibil toate creantele şi actele înregistrate şi poate efectua o cercetare corespunzătoare pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta şi prioritatea fiecarei creante."81. Articolul 87 se abroga.82. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:"Art. 90. - Creantele constand în obligaţii, care nu au fost calculate în valoare monetara sau a caror valoare este supusă modificarii, vor fi calculate de către lichidator şi inscrise în tabelul de creante cu valoarea nominala pe care ele o aveau la data înregistrării cererii. Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta, asupra oricarei contestatii împotriva calculului facut de lichidator pentru astfel de creante."83. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:"Art. 93. - Ca rezultat al verificărilor facute lichidatorul va întocmi şi va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate oblibaţiile debitorului, precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub condiţie."84. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:"Art. 94. - Tuturor creditorilor ale caror creante vor fi fost contestate de debitor, lichidator sau de un alt creditor li se va comunică, prin notificare, termenul stabilit de judecatorul-sindic pentru sedinta în care acesta va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate contestaţiile. Termenul nu va putea depăşi 20 de zile de la emiterea notificarii."85. Articolul 97 se abroga.86. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:"Art. 98. - (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul judecatorului-sindic. (2) Ea va începe de îndată după afisarea tabelului cuprinzand oblibaţiile, mentionat la art. 95. Bunurile vor putea fi vandute în bloc - ca un ansamblu în stare de functionare - sau individual. (3) Lichidatorul poate angaja un expert-contabil pentru a-l asista la stabilirea preturilor bunurilor din averea debitorului."87. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:"Art. 99. - (1) În caz de necesitate sau utilitate invederata a vanzarii în bloc, judecatorul-sindic va desemna, după caz, un expert sau o comisie compusa din 3 experti dintre cei figurand pe tabelul tribunalului, care, în termen de cel mult 30 de zile, va depune un raport în care vor fi indicate, descrise şi evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute împreună, precizandu-se şi sarcinile de care, eventual, sunt grevate, şi vor fi propuse modalitatile de vanzare. (2) Dacă judecatorul-sindic va avea obiectiuni la cuprinsul raportului, îl va inapoia comisiei de experti, care va trebui sa îl prezinte, refacut, în termen de 15 zile. (3) Dacă judecatorul-sindic va fi de acord cu cuprinsul raportului, îl va supune, de îndată, votului adunarii creditorilor. Dacă adunarea creditorilor îl va aviza favorabil, prin votul tuturor creditorilor cu creante garantate şi cu majoritatea simpla, ca valoare a creanţelor, a creditorilor chirografari -, judecatorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare, în condiţiile propuse prin raport."88. Articolul 100 se abroga.89. Articolul 101 va avea urmatorul cuprins:"Art. 101. - (1) Imobilele vor putea fi vandute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobata de judecatorul-sindic. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliara şi sa arate sarcinile de care este grevat. Înainte de a fi supusă judecatorului-sindic, propunerea va fi notificata debitorului şi creditorilor cu garantii reale asupra bunului, care îşi vor putea formula obiectiunile în termen de 10 zile de la primirea notificarii. (3) Judecatorul-sindic va analiza, deodata, în termen de 15 zile, obiectiunile intr-o sedinta, la care vor fi citati lichidatorul, debitorul şi creditorii cu garantii reale asupra bunului, şi le va solutiona printr-o sentinta. (4) Sentinta judecatorului-sindic va fi notificata celor menţionaţi la alin. (3), dacă nu vor fi dat urmare citarii, afisata la imobilul care urmeaza a fi vandut şi publicată în doua ziare locale de larga difuzare. (5) Vanzarea va putea fi facuta, sub sancţiunea nulitatii, numai după 20 de zile de la data ultimei publicatii în ziar."90. După articolul 102 se introduce articolul 102^1 cu urmatorul cuprins:"Art. 102^1. - Valorile mobiliare vor fi vandute în condiţiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori."91. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:"Art. 103. - Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse în contul prevăzut la art. 3^1 alin. (2) şi recipisele vor fi predate judecatorului-sindic."92. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:"Art. 104. - (1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, constituite ca ipoteci sau ca alte garantii reale în favoarea creditorilor, vor fi distribuite în urmatoarea ordine:1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata retributiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 18;2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul şi dobanzile. (2) În cazul în care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri vor fi insuficiente pentru plata în intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţa, creante chirografare care vor veni în concurs cu cele prevăzute la art. 106 pct. 9 şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 32^1. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţa în plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma, facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit să le primeasca ulterior din preţul obţinut prin vanzarea bunului supus garantiei sale, dacă aceasta este necesar pentru a împiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit dacă bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii."93. Articolul 105 va avea urmatorul cuprins:"Art. 105. - La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidarii, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare şi din incasarea de creante şi un plan de distribuire între creditori. Raportul va prevedea şi plata retributiei sale şi a celorlalte cheltuieli, menţionate la art. 106 pct. 1. Judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna termenul pentru prezentarea raportului şi a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor. Cate o copie de pe raport şi de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. Oricare creditor poate formula obiectiuni la raport şi la plan în termen de 10 zile de la afisare. Între 20 şi 30 de zile de la adresarea notificarii către creditori, judecatorul-sindic va tine, cu lichidatorul, debitorul şi creditorii, o sedinta în care va solutiona, deodata, prin sentinta, toate obiectiunile."94. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:"Art. 106. - Creantele vor fi platite, atât în cazul lichidarii unor bunuri din averea debitorului pe bază de plan, cat şi în cazul falimentului, în urmatoarea ordine:1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata retributiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 17^4 şi ale art. 18, sub rezerva celor prevăzute la art. 65 alin. (3);2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile şi cheltuielile aferente, acordate de societăţile bancare în perioada de reorganizare, precum şi creantele rezultand din continuarea activităţii debitorului, în condiţiile art. 69;3. creantele izvorate din contracte de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;4. creantele statului provenite din impozite, taxe, amenzi şi din alte sume ce reprezinta venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice;5. în condiţiile art. 104 alin. (3), creantele garantate cu garantii reale asupra bunurilor;6. creantele reprezentand sumele datorate de către debitor unor terti în baza unor obligaţii de întreţinere, alocatii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;7. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoana fizica;8. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile şi dobanzile aferente, a celor rezultate din livrari de produse, prestări de servicii sau alte lucrari, precum şi din chirii;9. alte creante chirografare."95. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:"Art. 107. - (1) În cazul în care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mica decat valoarea creanţelor prevăzute la art. 106 pct. 4, judecatorul-sindic va autoriza statul să îşi exercite drepturile potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobata şi modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. (2) În urma vanzarii bunurilor potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 vor fi platite mai întâi sumele de bani prevăzute la art. 106 pct. 1, aferente procedurii lichidarii pe bază de plan sau a falimentului."96. Articolul 108 se abroga.97. Alineatul (1) al articolului 114 va avea urmatorul cuprins:"Art. 114. - (1) După ce bunurile din averea debitorului vor fi fost lichidate şi toate contestaţiile cu privire la creante vor fi fost solutionate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final împreună cu un bilant general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afisate la usa tribunalului. Creditorii pot formula obiectiuni la raportul final în termen de 10 zile de la afisarea lui. Între 20 şi 30 de zile de la comunicarea copiilor către creditori şi debitor, judecatorul-sindic va tine, cu lichidatorul, cu debitorul şi cu creditorii, o sedinta în care va analiza obiectiunile la raport, în vederea aprobării lui, printr-o sentinta sau, dacă nu vor fi fost obiectiuni, printr-o încheiere."98. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins:"Art. 115. - După ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului, acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 90 de zile de către cei indreptatiti la ele vor fi depuse de către lichidator la banca, în contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Ele vor putea fi folosite în condiţiile art. 3^1 alin. (3)."99. Alineatul (1) al articolului 116 va avea urmatorul cuprins:"Art. 116. - (1) O procedura de lichidare judiciara va fi inchisa atunci când judecatorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului vor fi fost distribuite şi când fondurile nereclamate vor fi fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va da o încheiere, închizând procedura. Incheierea va fi comunicata în scris debitorului, tuturor creditorilor şi camerei de comert şi industrie teritoriale."100. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:"Art. 117. - În orice stadiu al procedurii judecatorul-sindic poate da o încheiere de inchidere a procedurii, dacă constata ca bunurile existente nu sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzătoare."101. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:"Art. 118. - Judecatorul-sindic va da o încheiere de inchidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate în intregime, dacă creantele vor fi fost complet acoperite prin distribuirile facute."102. Articolul 119 va avea urmatorul cuprins:"Art. 119. - Dacă la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor privind creantele judecatorul-sindic constata că nu s-a depus vreo cerere, va da o încheiere de inchidere a procedurii."103. Articolul 120 va avea urmatorul cuprins:"Art. 120. - Închiderea procedurii va fi notificata de judecatorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor şi camerei de comert şi industrie teritoriale. În termen de 10 zile de la primirea notificarii cei interesati vor putea formula obiectiuni, pe care judecatorul-sindic le va solutiona, deodata, printr-o sentinta, intr-o sedinta ţinuta în termen de cel mult 30 de zile de la emiterea notificarii."104. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins:"Art. 121. - Prin închiderea procedurii judecatorul-sindic, administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indatoriri sau responsabilităţii cu privire la procedura, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociaţi."105. Articolul 122 va avea urmatorul cuprins:"Art. 122. - (1) Prin închiderea procedurii debitorul va fi descarcat de oblibaţiile pe care le avea înainte de deschiderea ei, însă sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase; în astfel de situaţii el va fi descarcat de obligaţii numai în măsura în care acestea vor fi fost platite în cadrul procedurii. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică debitorilor care în ultimii 5 ani au fost supuşi prezentei proceduri şi au beneficiat de dispozitiile acestui alineat. Faţa de acesti debitori fiecare creditor îşi va pastra dreptul la plata restului creanţelor sale, potrivit dreptului comun."106. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins:"Art. 127. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza, în măsura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila şi ale Codului comercial român."  +  Articolul 10 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii şi lichidarii judiciare.  +  Articolul 11Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii şi lichidarii judiciare, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dandu-se textelor o noua numerotare.  +  Titlul V*)Modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea Curtii de Conturi--------------*) Legea nr. 94/1992 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 16 martie 2000. Legea nr. 94/1992 republicată a fost modificata până la data de 21 aprilie 2003 de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 31 mai 2001 respinsa de LEGEA nr. 101 din 5 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 27 iunie 2001 respinsa de LEGEA nr. 100 din 5 martie 2002; LEGEA nr. 77 din 31 ianuarie 2002. Modificările determinate de aceste acte normative se regăsesc în formele actualizate ale Legii nr. 94/1992 republicată.  +  Articolul 12Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este autoritatea administrativa autonoma de control financiar care exercită şi atribuţii jurisdictionale asupra modului de formare, de administrare şi de intrebuintare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public."2. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:"(1^1) Curtea de Conturi funcţionează pe lângă Parlamentul României şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent, în conformitate cu dispozitiile prevăzute în Constitutie şi în legile tarii."3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:"Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: Sectia de control ulterior, Sectia jurisdictionala, Colegiul jurisdictional al Curtii, camerele de conturi judetene şi Secretariatul general."4. Alineatul (2) al articolului 11 se abroga.5. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:"(2) Prin controlul sau Curtea de Conturi urmareste respectarea legii în gestionarea mijloacelor materiale şi banesti".6. Litera e) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:"e) constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurări sociale ale statului."7. Litera f) a articolului 17 va avea urmatorul cuprins:"f) situaţia, evolutia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică."8. Literele c) şi d) ale articolului 19 se abroga.9. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:"Art. 20. - (1) Controlul executiei bugetelor Presedentiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justiţie şi Curtii Constitutionale se exercită exclusiv de către Curtea de Conturi. (2) Curtea de Conturi controlează execuţia bugetelor Camerei Deputatilor şi Senatului numai la cererea Biroului permanent al fiecarei Camere. Rezultatul controlului se prezinta Biroului permanent pentru a decide. (3) Controlul bugetului Curtii de Conturi se exercită de către o comisie instituita în acest scop de cele două Camere ale Parlamentului. (4) Curtea de Conturi supune Parlamentului, spre aprobare, execuţia bugetului propus în prima sesiune a fiecarui an, cu avizul comisiei prevăzute la alin. (3)."10. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:"Art. 21. - Controlul exercitat de Curtea de Conturi este ulterior şi priveste respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea şi folosirea fondurilor publice."11. Articolele 22-26 cuprinse în secţiunea a 2-a "Controlul preventiv" din cadrul capitolului III "Atribuţii de control" se abroga.12. Litera a) a articolului 31 va avea urmatorul cuprins:"a) legalitatea concesionarii sau inchirierii de bunuri proprietate publică;"13. Articolul 49 se abroga.14. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:"Art. 50. - Colegiul jurisdictional al camerei de conturi judetene şi a municipiului Bucureşti judeca cauzele care fac obiectul art. 45-48 privind unitatile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice, regiile autonome de interes local, precum şi sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes naţional care îşi au sediul pe teritoriul judeţului în care funcţionează camera de conturi judeteana."15. Alineatul (2) al articolului 54 va avea urmatorul cuprins:"(2) De asemenea, Sectia jurisdictionala judeca, în ultima instanţa, recursurile în interesul legii, declarate împotriva hotărârilor definitive ale colegiilor jurisdictionale, date în cauzele prevăzute la art. 48."16. Alineatul (1) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:"Art. 57. - (1) Colegiul jurisdictional se investeste prin incheierea de sesizare a completului constituit potrivit art. 36 alin. (1), prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin contestaţia introdusa de persoana obligata la plata împotriva actului de imputatie şi prin intampinarea introdusa împotriva deciziei emise, potrivit art. 94 alin. (1), de sefii compartimentelor de control ale camerelor de conturi judetene."17. Capitolul IV "Atribuţii jurisdictionale" se completeaza, după secţiunea a 5-a, cu secţiunea 5^1 "Cai de atac la instantele judecătorești".18. După articolul 84 se introduc articolele 84^1-84^5 cu urmatorul cuprins:"Art. 84^1. - (1) Împotriva hotărârilor pronuntate în prima şi ultima instanţa de colegiile de jurisdictie ale camerelor de conturi judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a incheierilor prevăzute la art. 67 alin. (3), se poate face recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel în a carei circumscriptie îşi au sediul camerele de conturi şi a municipiului Bucureşti. (2) Împotriva hotărârilor pronuntate în prima şi ultima instanţa de Colegiul jurisdictional a Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucureşti.Art. 84^2. - Împotriva hotărârilor pronuntate în ultima instanţa de Sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justiţie. La aceeasi secţie a Curtii Supreme de Justiţie se poate face recurs şi împotriva hotărârilor pronuntate de Curtea de Conturi, în completul de cinci consilieri de conturi.Art. 84^3. - Recursurile prevăzute la art. 84^1 şi 84^2 se formuleaza în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii pronuntate de instantele de jurisdictie sus-menţionate.Art. 84^4. - (1) Solutionand recursurile formulate, sectiile de contencios administrativ competente le pot admite sau respinge. (2) În cazul admiterii recursului, sectiile de contencios administrativ competente pot retine cauzele pentru judecarea în fond sau le pot trimite pentru solutionare, din nou, instanţei de jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi care a pronuntat hotărârile împotriva cărora s-au formulat recursurile la instantele de contencios administrativ.Art. 84^5. - Hotărârile irevocabile ale instanţelor de contencios administrativ se transmit instanţelor jurisdictionale de executare din sistemul Curtii de Conturi."19. Alineatul (2) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:"(2) Pe baza hotărârilor definitive ale organelor de jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi sau, după caz, pe baza hotărârilor irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ instanţa de executare comunică de îndată organelor competente teritorial ale Ministerului Finanţelor sau, după caz, persoanei juridice creditoare un ordin de executare a despăgubirilor civile şi a dobanzilor sau a altor sume datorate statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau instituţiilor publice şi a cheltuielilor de judecată, acest ordin constituind titlu executoriu."20. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:"Art. 87. - Pe toata durata executarii silite, în baza titlului executoriu prevăzut la art. 86, persoanele interesate pot face contestaţie la executare potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civila."21. Teza a doua din articolul 89 "operaţiunile nevizate preventiv de Curte şi executate în baza hotărârilor Guvernului" se elimina.22. Prima fraza a articolului 92 va avea urmatorul cuprins:"Art. 92. - Curtea de Conturi, ca organ de control financiar, în indeplinirea atribuţiilor pe care i le conferă legea, mai are competenţa:"23. Litera b) a articolului 92 se abroga.24. Litera g) a articolului 121 va avea urmatorul cuprins:"g) sa emita instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru organele de control financiar ale Curtii de Conturi, necesare pentru exercitarea în bune condiţii a competentei acesteia."25. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:"Art. 131. - Prin acte de imputatie, în înţelesul prezentei legi, se înţelege deciziile de imputare şi angajamentele de plată luate în scris ca urmare a actelor de control intocmite de membrii Curtii de Conturi."  +  Articolul 13Cauzele privind plangerile introduse împotriva proceselor-verbale de constatare şi sanctionare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale Curtii de Conturi, aflate la data intrarii în vigoare a prezentei legi la colegiile jurisdictionale, vor fi transmise spre solutionare judecatoriilor competente.  +  Articolul 14Notiunea recurs din cuprinsul legii se inlocuieste cu notiunea recurs jurisdictional, iar notiunea recurs în interesul legii se inlocuieste cu notiunea recurs în anulare jurisdictional.  +  Articolul 15Dispozitiile cuprinse la art. I pct. 3, 4, 10, 11 şi 21 devin aplicabile la data intrarii în vigoare a legii privind controlul financiar intern al instituţiilor publice şi al utilizarii fondurilor publice.  +  Articolul 16Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, astfel cum a fost modificata şi completata prin Legea nr. 59/1993, precum şi cu modificările şi completările din prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.  +  Titlul VI Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul titlu reglementeaza regimul juridic al garantiilor reale mobiliare, destinate să asigure indeplinirea unei obligaţii civile sau comerciale nascute din orice contract incheiat între persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 2De asemenea, sunt supuse prevederilor prezentului titlu, în ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, urmatoarele acte juridice: a) toate cesiunile drepturilor de creanta; b) vanzarile condiţionate, precum şi orice alte acte juridice, indiferent de forma sau de denumirea lor, destinate sa garanteze indeplinirea unei obligaţii cu un bun, asa cum este definit la art. 6 din prezentul titlu; c) toate formele de închiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an, având ca obiect bunurile prevăzute la art. 6 din prezentul titlu; d) contractele de consignaţie care au ca obiect bunuri prevăzute la art. 6 din prezentul titlu, dacă valoarea bunului care urmeaza a fi vandut, stabilita în contractul de consignaţie, este mai mare decat echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro; e) warantele şi recipisele de depozit.--------------Literele a) şi c) ale art. 2 au fost modificate de pct. 1 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 3Dispozitiile prezentului titlu referitoare la ordinea de prioritate şi la publicitatea garantiilor reale mobiliare sunt aplicabile şi amanetului, astfel cum este reglementat în art. 1685-1696 din Codul civil.  +  Articolul 4 (1) În cuprinsul prezentului titlu urmatorii termeni au sensurile menţionate mai jos: a) debitor - persoana obligata sa aduca la indeplinire obligaţia garantata printr-o garantie reala mobiliara. În cuprinsul prezentului titlu referirile la calitatea de "debitor" includ, de asemenea, locatarul unui contract de închiriere sau utilizatorul unui contract de leasing, incheiate pentru o perioadă mai mare de un an, cedentul unui drept de creanta, consignatarul unor bunuri şi debitorul din cadrul actelor juridice prevăzute la art. 2 lit. b). Dacă legea sau contractul nu dispune altfel, prin debitor, în sensul prezentului titlu, se înţelege şi proprietarul bunului cu care s-a garantat indeplinirea unei obligaţii, atunci când proprietarul nu este tinut sa aduca la indeplinire obligaţia garantata; b) creditor - persoana în favoarea careia s-a constituit garantia reala. În cuprinsul acestui titlu, referirile la calitatea de creditor includ, de asemenea, şi locatorul dintr-un contract de închiriere sau locatorul ori finantatorul unui contract de leasing incheiat pentru o perioadă mai mare de un an, cesionarul unui drept de creanta, consignantul şi cel în favoarea caruia a fost constituita o garantie printr-un act juridic mentionat la art. 2 lit. b); c) cont de depozit - depozit pe termen, depozit de economii, la vedere, carnete de economii şi alte conturi similare deschise la o banca; d) inchirierea, inclusiv orice leasing, pentru un termen mai mare de un an include:- inchirierea, inclusiv orice leasing, pe o perioadă nedeterminata;- inchirierea de bunuri, inclusiv orice formă de leasing, pe o durată initiala de un an sau mai puţin, dacă locatarul sau utilizatorul, cu acordul locatorului sau al finanţatorului, detine bunul în mod continuu pe o durată mai mare de un an, calculată de la predarea bunului. Totusi contractul de închiriere nu se considera mai mare de un an decat la implinirea acestei durate;- inchirierea de bunuri, inclusiv orice formă de leasing, pentru o perioadă de un an sau mai scurta, pentru care contractul prevede că poate fi reinnoit pentru una sau mai multe perioade. (2) Cu toate acestea, dispozitiile alin. (1) lit. d) nu se aplică inchirierii de bunuri de către locatorul sau finantatorul care nu are ca obiect de activitate inchirierea de bunuri sau darea de bunuri în leasing, precum şi inchirierii de bunuri mobile accesorii unui imobil, necesare pentru buna folosire a acestuia.  +  Articolul 5Aplicarea dispoziţiilor prezentului titlu nu este afectată de faptul ca creanta cu care se garanteaza este ea insasi garantata printr-un act juridic care nu cade sub incidenţa acestui titlu.  +  Articolul 6 (1) Se considera cuprinse în domeniul de aplicare al prezentului titlu toate bunurile mobile, corporale sau necorporale. (2) De asemenea, cade sub incidenţa prezentului titlu orice bun mobil corporal sau bun mobil care este accesoriu al altui bun imobil, dar care poate fi inlaturat sau extras din acesta, cu excepţia cladirilor şi a materialelor de constructii, chiar dacă părţile au denumit contractul respectiv ipoteca. (3) Prin cladiri se înţelege inaltarea unei structuri, deschiderea unei mine sau începerea unei lucrari executate la suprafaţa sau în subteran. Expresia materiale de constructii înseamnă acele materiale care se incorporeaza intr-o cladire şi include bunurile atasate unei cladiri în asa fel încât sa nu poata fi desprinse decat numai prin producerea unor daune cu o valoare mai mare decat a materialelor obtinute prin inlaturare. (4) Prezentul titlu se aplică şi bunurilor prevăzute la art. 467 şi 468 din Codul civil. (5) Intra sub incidenţa prezentului titlu urmatoarele bunuri: a) stocul de bunuri fungibile şi nefungibile; b) soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la institutii bancare sau financiare; c) certificatele de depozit, conosamentele şi altele similare; d) actiunile şi părţile sociale din societăţile pe acţiuni şi cu raspundere limitata; e) drepturile de exploatare ale resurselor naturale şi de operare de servicii publice, în condiţiile prevăzute de lege; f) drepturile rezultand din inventii, marci de fabrica şi alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau comerciala; g) drepturile de creanta garantate; h) instrumentele negociabile; i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului, care poate ingloba inventarul bunurilor circulante şi bunurile viitoare; j) padurea, recolta agricola, mineralele şi hidrocarburile ce urmeaza a fi extrase sau care au fost extrase; k) polite de asigurare; l) dreptul obţinut din inchirierea sau arendarea unor bunuri imobiliare; m) echipamentele, instalatiile, masinile agricole sau altele asemenea; n) abrogata; o) orice drept, exclusiv sau nu, de a tranzacţiona cu bunuri mobile sau de a asigura servicii, care poate fi cedat de către titular, indiferent dacă cedarea este supusă unor restrictii sau dacă necesita consimtamantul constituitorului sau autorizarea altei persoane; p) bunurile mobile inchiriate sau care fac obiectul unei operaţiuni de leasing, pe o durată mai mare de un an; q) orice alte asemenea bunuri.--------------Literele g) şi h) ale alin. (5) al art. 6 au fost modificate de pct. 2 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Litera n) a alin. (5) al art. 6 a fost abrogata de pct. 3 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 7În sensul prezentului titlu, prin bun afectat garantiei se înţelege toate bunurile prevăzute la art. 6, precum şi produsele acestora, potrivit art. 12.  +  Articolul 8Acest titlu nu se va aplica: a) cesiunii drepturilor succesorale şi cesiunii drepturilor de proprietate intelectuala şi industriala; b) privilegiilor, dreptului de retentie, cu excepţia gradului lor de prioritate faţă de o garantie reala, potrivit dispoziţiilor prevăzute la cap. III şi IV.  +  Articolul 9 (1) Garantia reala care se reglementeaza prin acest titlu constituie un drept real care are ca finalitate garantarea indeplinirii oricarei obligaţii. (2) Garantia reala acorda creditorului garantat dreptul de a-şi satisface creanta cu bunul afectat garantiei inaintea oricărui creditor negarantat şi inaintea altor creditori ale caror garantii reale sau drepturi asupra bunului afectat garantiei au un grad de prioritate inferior, potrivit dispoziţiilor cuprinse în cap. III. (3) Garantia reala reglementata prin prezentul titlu se poate constitui cu sau fără deposedarea celui ce constituie garantia de bunul afectat garantiei.  +  Articolul 10 (1) Orice tip de obligaţie de a da, a face sau a nu face este susceptibila să fie garantata cu garantia reala reglementata prin acest titlu, inclusiv oblibaţiile viitoare, sub condiţie, divizibile sau determinabile. (2) Garantia reala acopera în toata intinderea sa obligaţia garantata. Dacă părţile nu decid altfel, obligaţia garantata include dobanzile acumulate şi neplatite privind obligaţia principala şi cheltuielile suportate de creditor cu luarea în posesie şi vanzarea bunului afectat garantiei după neindeplinirea obligaţiei de către debitor. De asemenea, dacă părţile nu decid altfel, iar bunul afectat garantiei se afla în posesia părţii garantate, cheltuielile rezonabile, inclusiv costul asigurarii şi plata oricăror alte taxe suportate pentru obtinerea şi menţinerea posesiei bunului afectat garantiei şi pastrarea acestuia în bune condiţii, cad în sarcina debitorului, fiind, de asemenea, garantate prin bunul afectat garantiei. (3) Garantia reala poate să aibă ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile. În cazul în care bunul afectat garantiei consta intr-o universalitate de bunuri mobile, inclusiv un fond de comert, conţinutul şi caracteristicile acestuia vor fi determinate de părţi până la data constituirii garantiei reale. În acest caz nu este necesar ca părţile care compun bunurile afectate garantiei să se afle intr-o stare de interdependenta functionala.--------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 11 (1) Dacă debitorul nu îşi indeplineste obligaţia, garantia reala îi da creditorului garantat dreptul de a intră în posesie sau de a retine bunul afectat garantiei şi dreptul de a-l vinde pentru a-şi obtine plata obligaţiei garantate. (2) Garantia reala acorda creditorului garantat şi urmatoarele drepturi: a) dreptul de a inspecta bunul afectat garantiei în timpul programului de lucru al debitorului, astfel încât sa nu afecteze activitatea acestuia; b) dreptul de a considera ca obligaţia garantata a devenit exigibila şi de a trece la urmarirea silita, în condiţiile prezentului titlu, în cazul în care constata lipsa unei intretineri corespunzătoare a bunului afectat garantiei sau alte fapte de natura sa ingreuneze sau sa faca imposibila urmarirea silita, astfel cum sunt determinate prin contractul de garantie. Creditorul îşi poate exercita acest drept numai dacă are temeiuri comercial rezonabile de a crede ca bunul afectat garantiei a fost sau este pe cale de a fi pus în pericol sau exista posibilitatea ca plata să fie pe cale de a fi împiedicată.  +  Articolul 12 (1) Potrivit prevederilor prezentului titlu, prin produsele obtinute în urma valorificarii bunului afectat garantiei se înţelege orice bun primit de debitor în urma vanzarii, schimbului, fructele şi productele, precum şi sumele încasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operaţiuni ulterioare. (2) Valoarea indemnizatiei de asigurare asupra bunului afectat garantiei reprezinta rezultatul valorificarii bunului afectat garantiei atâta timp cat suma ce trebuie plătită este datorata oricarei părţi din contractul de garantie sau imputernicitului acesteia.  +  Capitolul 2 Constituirea de garantii reale mobiliare  +  Articolul 13 (1) Garantia reala mobiliara se constituie numai pe baza unui contract de garantie. (2) Garantia reala asupra valorilor mobiliare se va constitui, de asemenea, prin indisponibilizarea acestor valori conform regulilor pieţei pe care sunt tranzactionate sau în baza convenţiei părţilor în ceea ce priveste valorile mobiliare necotate pe o piaţa autorizata. (3) Garantia reala asupra valorilor mobiliare poate fi constituita, după caz, şi prin andosarea valorilor respective potrivit regulilor care le reglementeaza.  +  Articolul 14 (1) Contractul de garantie reala este contractul în baza caruia se constituie o garantie reala în bunuri sau drepturi în beneficiul unui anumit creditor. (2) Contractul de garantie se incheie în forma autentica sau prin inscris sub semnatura privată şi trebuie semnat de către debitor. Prin inscris sub semnatura privată se înţelege orice mod de comunicare care păstrează înregistrată informatia pe care o contine şi care poate fi reprodusa intr-o formă tangibila şi care nu poate fi schimbata în mod unilateral.  +  Articolul 15Contractul de garantie reala va indica valoarea maxima a obligaţiei garantate.--------------Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 16 (1) Contractul de garantie reala trebuie să conţină o descriere a bunului afectat garantiei. Cu toate acestea, bunul afectat garantiei poate fi descris prin gen, obiect cu obiect sau prin formula generica "toate bunurile mobile prezente şi viitoare". Toate bunurile mobile reprezinta o descriere suficienta. Dacă însă bunul afectat garantiei consta intr-o sumă de bani depusa într-un cont bancar, respectivul cont trebuie individualizat în mod distinct. (2) De asemenea, contractul de garantie poate să prevada dreptul creditorului de a culege, în contul creantei, fructele şi/sau produsele bunului afectat garantiei, fiind, în acest caz, obligatorie stipularea condiţiilor şi a proportiei în care urmeaza a se reduce obligaţia garantata. (3) Contractul de garantie reala poate să prevada garantarea efectuării de plati în avans. Avans înseamnă acordarea unor sume, credite sau alte valori, care include şi obligaţia debitorului de a plati dobanzi, costurile ocazionate de obtinerea creditului, precum şi alte taxe platibile de către debitor în legătură cu avansul sau cu executarea silita a garantiei reale cu care s-a garantat avansul. Avans viitor înseamnă o plata care decurge sau nu dintr-o obligaţie şi include avansurile şi cheltuielile rezonabile ocazionate de acestea, precum şi cheltuielile facute pentru protectia, întreţinerea, pastrarea sau repararea bunului afectat garantiei.  +  Articolul 17Contractul de garantie reala este titlu executoriu.  +  Articolul 18 (1) Contractul de garantie se poate referi la o garantie reala asupra unor bunuri viitoare. O astfel de garantie reala produce efecte în momentul când debitorul obtine proprietatea asupra bunurilor care raspund descrierii stabilite în contract. (2) Gradul de prioritate asupra bunurilor viitoare faţă de terti se stabileste din momentul indeplinirii formalitatilor de publicitate privind garantia reala în cauza, potrivit regulilor cerute pentru stabilirea prioritatilor, prevăzute la cap. III, chiar dacă acest moment ar putea aparea înainte ca debitorul să obţină un drept asupra bunului afectat garantiei.  +  Articolul 19În sensul prezentului titlu, orice persoană fizica sau juridica, română sau străină, poate fi parte în contractul de garantie a unei obligaţii pentru orice fel de tranzactie.  +  Articolul 20 (1) Contractul de garantie poate să prevada ca bunul sa garanteze indeplinirea unor obligaţii viitoare. O astfel de garantie reala se naste atunci când partea garantata transfera fondurile care dau nastere datoriei, indeplinind astfel condiţia ceruta pentru existenta obligaţiei garantate principale. (2) Faţa de terti prioritatea garantiei reale care garanteaza obligaţii viitoare începe din momentul indeplinirii formalitatilor de publicitate a garantiei reale, potrivit cerințelor prevăzute la cap. III. Aceasta ordine de prioritate se păstrează chiar dacă ea se stabileste înainte ca transferul fondurilor sau alte obligaţii cerute de existenta obligaţiei garantate principale sa fi fost realizate.  +  Articolul 21 (1) Pe durata contractului de garantie debitorul poate administra sau dispune în orice mod de bunul afectat garantiei şi de produsele acestuia, inclusiv prin închiriere, constituirea altei garantii sau vanzare. (2) De asemenea, bunul afectat garantiei poate fi pus sub sechestru în favoarea unui creditor, în temeiul procedurii de executare judecătorească. (3) Actele de dispoziţie asupra bunului afectat garantiei sunt valabile chiar dacă cel care a dobândit bunul are cunoştinţa de prevederea contractuala din contractul de garantie care interzice transferul sau care declara transferul ca fiind echivalent cu neindeplinirea obligaţiei.  +  Articolul 22 (1) Clauzele unei garantii reale nu pot impune obligaţii de plată anticipata şi imediata la cerere, parţială sau totala, a acelei obligaţii principale garantate, nici sa reclame prin acestea orice altfel de plată sau datorie debitorului, în cazul în care debitorul constituie o a doua garantie reala pe acelasi bun; astfel de clauze vor fi nule de drept, în afara cazului în care creditorul are motive obiective sa creada ca bunul afectat garantiei a fost sau este pe cale de a fi pus în pericol ori perspectiva platii a fost sau este pe cale de a fi împiedicată. (2) Orice înţelegere care interzice cesiunea de creante sau o condiţioneaza numai de acordul debitorului cedat ori o considera ca neindeplinire a obligaţiei este lovita de nulitate.  +  Articolul 23 (1) Potrivit prezentului titlu, garantia reala îşi menţine existenta şi validitatea pe bunul sau dreptul afectat garantiei potrivit art. 38, cu excepţia cazului în care creditorul, expres sau implicit, consimte sa urmareasca numai produsele bunului initial. (2) Dacă debitorul nu îşi indeplineste obligaţia şi dispune de bunul sau de dreptul afectat garantiei, creditorul are posibilitatea de a-şi exercită dreptul asupra bunului afectat garantiei, care se găseşte în posesia unui tert, sau asupra produselor rezultate din acesta ori asupra ambelor. (3) Când un creditor executa o garantie reala atât asupra bunului afectat garantiei, cat şi asupra produselor acestuia, suma garantata prin bunul originar şi produsele acestuia se limiteaza la valoarea de piaţa pe care bunul afectat garantiei o are în momentul executarii.  +  Articolul 24 (1) Orice bun care inlocuieste bunul constituit ca garantie sau bunul în care a trecut valoarea bunului afectat garantiei se presupune a fi produs al bunului initial, cu excepţia cazului în care debitorul va face dovada contrarie. (2) Bunul constituit ca garantie mobiliara va continua să fie considerat ca atare, chiar dacă a devenit accesoriu al unui bun imobil conform art. 6. În acelasi mod aceasta dispoziţie se va aplica produselor bunului cu care s-a garantat.--------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 25Bunurile reprezentate printr-un titlu, inclusiv certificatele de depozit sau conosamentele, pot face obiectul unei garantii reale numai prin constituirea acesteia asupra titlului care le reprezinta, potrivit dispoziţiilor acestui titlu.  +  Articolul 26 (1) Când garantia reala cuprinde toate bunurile debitorului sau numai bunurile de un anumit fel ale acestuia, debitorul poate cere, oricand, o confirmare din partea creditorului cu privire la valoarea obligaţiei care a ramas a fi garantata sau o lista amanuntita a bunurilor afectate garantiei. În acest scop, debitorul va da creditorului o lista cuprinzand evaluarea estimativa a bunurilor afectate garantiei, spre a fi confirmata de acesta. (2) În termen de 30 de zile creditorul va trebui sa răspundă debitorului. În caz contrar, se va considera ca a consimtit tacit, devenind valida declaratia estimativa a debitorului.--------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 7 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 27 (1) Garantia reala inceteaza o dată cu indeplinirea obligaţiei garantate, în afară de cazul în care părţile au cazut de acord, prin contract, ca garantia reala acopera şi obligaţii viitoare, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege. (2) De asemenea, garantia reala poate inceta: a) printr-un act liberator din partea creditorului, care să specifice încetarea în tot sau în parte a obligaţiei garantate; b) prin hotărâre judecătorească. (3) În termen de 40 de zile de la stingerea garantiei reale creditorul trebuie să inscrie o notificare la arhiva privind stingerea garantiei reale. Arhiva va introduce în rubrica corespunzătoare o menţiune privind stingerea obligaţiei garantate. Regulamentul de aplicare a prezentului titlu va trebui sa prevada forma şi conţinutul acestei notificari, precum şi modul de inscriere a acesteia la arhiva. (4) După indeplinirea obligaţiei garantate creditorul garantat va trebui, la cererea debitorului, sa restituie imediat posesia bunului afectat garantiei în cazul în care anterior intrase în posesia acestuia. (5) Nerespectarea prevederilor stabilite la alin. (3) şi (4) poate atrage obligarea creditorului la plata către debitor a unor despăgubiri în cuantum reprezentand cel puţin echivalentul în lei al sumei de 200 euro.  +  Capitolul 3 Publicitatea şi ordinea de preferinta a garantiilor reale  +  Articolul 28Faţa de terti, inclusiv faţă de stat, o garantie reala şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor supuse dispoziţiilor prezentului titlu au rangul de prioritate stabilit în momentul în care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una dintre metodele prevăzute în acest capitol.--------------Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 29 (1) Garantiile reale şi sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenţa prezentului titlu, indeplinesc condiţia de publicitate din momentul inscrierii avizului de garantie reala la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, denumita în continuare arhiva. (2) Înscrierea la arhiva nu conferă validitate unei garantii reale lovite de nulitate. (3) Prin înscrierea garantiei reale creditorii pentru care se inscrie ulterior o garantie reala asupra aceluiasi bun sunt prezumati ca au cunoştinţa despre existenta garantiei reale, proba contrarie nefiind admisibila.  +  Articolul 30 (1) Fac excepţie de la prevederile art. 29 urmatoarele: a) garantia reala, dacă obligaţia garantata în momentul incheierii contractului de garantie asupra unor bunuri mobile corporale nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300 euro, a carei publicitate se poate face fie prin luarea în posesie a bunului afectat garantiei, fie prin înscrierea unui aviz de garantie la arhiva; b) garantia reala sau sarcina constituita pe sume de bani, valori mobiliare sau titluri reprezentand bunuri, inclusiv certificate de depozit şi conosamente negociabile, precum şi cecuri şi bilete la ordin, a carei publicitate se poate face numai prin posesia asupra instrumentului sau prin andosarea acestuia, dacă transferul instrumentului în cauza necesita posesia sau andosarea. Înscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate în aceste cazuri; c) garantia reala sau sarcina reala pe valori mobiliare care, potrivit regulilor pieţei de valori mobiliare, pot fi transferate prin simpla înregistrare în registrele care deservesc piaţa pe care sunt vandute va fi considerata ca fiind facuta publică din acest moment; înscrierea la arhiva nu este o metoda valida de publicitate în aceste cazuri; d) garantia reala sau sarcina constituita asupra vapoarelor sau avioanelor trebuie facuta publică prin inregistrarea unui formular de aviz de garantie reala în registrul în care se afla înregistrat titlul de proprietate asupra acestora. Registrul va trebui să evidenţieze garantia reala la rubrica în care se afla inscris titlul de proprietate asupra bunului. (2) Posesia bunului afectat garantiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) trebuie să fie publică. Posesia este publică dacă poate fi usor cunoscuta de către terti. Dacă bunul afectat garantiei se afla în posesia legitima şi sub controlul creditorului sau al reprezentantului sau, dar faţă de terti se creeaza aparenta ca posesia aparţine debitorului, posesia creditorului nu constituie posesie publică.  +  Articolul 31În cazul bunurilor date în consignaţie, care cad sub incidenţa prezentului titlu, consignatarul este responsabil pentru înscrierea la arhiva a unui formular de aviz de garantie reala privind bunurile în cauza. În cazul în care consignatarul nu îşi indeplineste aceasta obligaţie, iar consignantului i se produc daune din aceasta cauza, consignatarul rămâne răspunzător pentru plata unor despăgubiri în cuantum reprezentand cel puţin echivalentul în lei al sumei de 200 euro.  +  Articolul 32Între o garantie reala asupra stocurilor de marfuri, inclusiv asupra stocurilor viitoare, şi o garantie asupra unor bunuri ale inventarului în cauza, individualizate generic, are prioritate garantia care a fost înscrisă prima.  +  Articolul 33Fac excepţie de la regula generală de stabilire a ordinii de prioritate prevăzute la art. 28 urmatoarele: a) garantia reala constituita în favoarea vânzătorului bunului sau a creditorului al cărui împrumut a facut posibila cumpararea bunului. Aceasta are prioritate asupra unei garantii reale anterioare sau asupra altei sarcini, dacă, înainte ca debitorul să obţină posesia bunului afectat garantiei, s-a inscris avizul de garantie reala la arhiva, iar vânzătorul sau creditorul îl instiinteaza pe creditorul garantat anterior despre vanzare şi despre înscrierea garantiei; b) garantia reala asupra recoltei sau asupra produselor ce se vor obtine din valorificarea acesteia, constituita în scopul obtinerii de către debitor a fondurilor necesare pentru a o produce sau constituita în perioada de crestere a plantelor ori în cursul unei perioade de 6 luni înainte de recoltare. Aceasta are prioritate asupra oricarei alte garantii reale sau sarcini din momentul inscrierii la arhiva; c) garantia reala constituita pe păsări, bovine, cabaline, ovine, porcine şi peste sau pe produsele lor, constituita în scopul asigurarii fondurilor care să îi permita debitorului sa achizitioneze nutreturi, medicamente sau hormoni, necesare pentru hrana sau tratarea animalelor ori a peştelui. Aceasta are prioritate asupra oricarei alte garantii reale sau sarcini constituite pe acelasi bun ori pe utilitatile lui, alta decat garantia reala data vânzătorului de nutreturi, medicamente sau hormoni.  +  Articolul 34În cazurile în care rezultă produse, iar descrierea bunului inscris initial la arhiva nu este suficient de cuprinzatoare pentru a acoperi tipul de produse rezultate, gradul de prioritate stabilit prin înscrierea la arhiva se intinde asupra tuturor produselor, dacă în termen de 15 zile de la obtinerea acestora creditorul îşi manifesta interesul faţă de ele prin modificarea formularului de aviz de garantie care să le descrie. Cerinţa modificarii formularului de aviz şi a reinscrierii lui nu opereaza în situaţiile în care produsele constau în sume de bani, cecuri sau conturi de depozit la o banca ori la o alta institutie similara.  +  Articolul 35 (1) Când arhiva inscrie o garantie reala mobiliara pe bunuri atasate unui teren, avizul de garantie reala va trebui sa mentioneze descrierea, adresa şi inregistrarea în documentele de publicitate imobiliara. (2) Ipoteca ce se intinde asupra tuturor amelioratiunilor ulterioare constituirii ei, potrivit art. 1777 din Codul civil, va asigura preferinta faţă de creditorii care au constituit o garantie mobiliara asupra acestor amelioratiuni, numai dacă ipoteca asupra amelioratiunilor a fost înscrisă la arhiva, chiar dacă ipoteca a fost înregistrată în registrele de publicitate imobiliara.  +  Articolul 36 (1) Orice creditor care, fără a fi parte într-un contract de garantie, are un privilegiu prin simplul efect al legii, inclusiv privilegiul statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi şi din alte sume ce reprezinta venituri publice ce le sunt datorate, are prioritate asupra garantiei reale a creditorului asupra bunului în cauza numai în momentul în care privilegiul indeplineste condiţia de publicitate prin înscrierea acestuia la arhiva sau prin posesia bunului. (2) Cu toate acestea privilegiul depozitarului pentru cheltuielile efectuate cu depozitarea bunului are prioritate faţă de garantia reala asupra aceluiasi bun din momentul în care privilegiul a fost inscris la arhiva. Avizul pentru înscrierea acestui privilegiu trebuie să indice certificatul de depozit care reprezinta bunurile. Prin regulamentul de aplicare a prezentului titlu se vor prevedea tipul de formular şi modul de completare a acestuia.--------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 9 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 37Creditorul care a obţinut prin hotărâre judecătorească dreptul de executare silita asupra unui bun mobil are prioritate faţă de creditorii care deţin garantii reale asupra acelui bun numai din momentul în care acesta a indeplinit formalitatile de publicitate prevăzute la art. 28.  +  Articolul 38 (1) În cazul în care preţul de achizitie al unui bun nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro, garantia reala nu este opozabila celui care a cumparat bunul afectat garantiei în cadrul unei vanzari publice, chiar dacă garantia reala este înscrisă, iar cumparatorul are cunoştinţa de existenta acesteia. (2) Orice garantie reala înscrisă anterior la arhiva va fi opozabila cumparatorului, dacă preţul de achizitie al bunului depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro. Debitorul este obligat sa transmita cumparatorului un inscris eliberat de arhiva prin care se atesta existenta tuturor garantiilor reale ori a sarcinilor asupra bunului sau un alt inscris de la fiecare detinator de garantii reale sau sarcini care să declare ca bunurile sunt libere de orice sarcina. (3) Neindeplinirea de către debitor a obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage raspunderea acestuia pentru orice dauna cauzata creditorului garantat, în cuantum reprezentand cel puţin echivalentul în lei al sumei de 500 euro.  +  Articolul 39 (1) Dacă bunul afectat garantiei se găseşte în posesiunea creditorului sau a unui tert care îl reprezinta, acestia au drepturile şi oblibaţiile prevăzute de Codul civil privind depozitul voluntar. (2) Creditorul va percepe fructele sau dobanzile bunului afectat garantiei în contul debitorului. (3) În lipsa unei stipulatii contrare, fructele şi dobanzile percepute se imputa mai întâi asupra cheltuielilor normale de conservare a bunului, apoi asupra dobanzilor şi, în final, asupra cuantumului obligaţiei garantate, pentru a reduce nivelul acesteia.  +  Articolul 40Creditorul sau reprezentantul sau, care a intrat în posesia bunului afectat garantiei, este obligat sa îl restituie proprietarului în momentul în care obligaţia garantata a fost executata. Acesta raspunde pentru orice paguba datorata pierderii, deteriorării, intarzierii nejustificate în restituirea bunului sau refuzului nejustificat de acceptare a platii obligaţiei garantate.  +  Articolul 41Dacă debitorul are posesia bunului afectat garantiei, înstrăinarea acestuia, distrugerea sau degradarea datorate neglijentei ori deprecierea bunului datorata lipsei de diligenta, dacă s-au cauzat daune creditorului, vor atrage raspunderea debitorului, urmand a plati despăgubiri în cuantum reprezentand cel puţin echivalentul în lei al sumei de 500 euro.  +  Articolul 42În afara drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin contractul de garantie, posesorul bunului afectat garantiei are urmatoarele obligaţii: a) de a intretine bunul afectat garantiei şi de a-l folosi ca un bun proprietar; b) de a tine, dacă este cazul, o evidenţa contabilă clara a bunului afectat garantiei şi, după caz, a produselor acestuia, în conformitate cu legislatia în vigoare.  +  Articolul 43Orice garantie reala este transmisibila prin cesiune. Dovada cesiunii se poate face chiar printr-un inscris sub semnatura privată.  +  Articolul 44Înscrierea unui aviz de garantie reala este valabila pentru o perioadă de 5 ani. Creditorul poate reinnoi înscrierea înainte de expirarea acesteia, pentru o perioadă de inca 5 ani sau pentru o alta perioada. Dacă înscrierea nu este reinnoita, arhiva poate sterge orice inscriere din baza sa de date.  +  Capitolul 4 Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare  +  Articolul 45Abrogat.------------Art. 45 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANTA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 46Abrogat.------------Art. 46 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANTA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 47Abrogat.------------Art. 47 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANTA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 48Abrogat.------------Art. 48 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANTA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 49 (1) Arhiva va fi organizata intr-o baza de date unica, usor accesibila. (2) Arhiva va inscrie avizele de garantii reale şi alte menţiuni, fără a exercita controlul de legalitate sau de alta natura asupra acestora. Înscrierea avizelor de garantii reale este o obligaţie, iar personalul arhivei nu are dreptul şi nici nu poate fi tinut sa ia măsuri cu privire la corectitudinea informaţiilor introduse în arhiva. (3) Baza de date va reflecta corect numai informaţiile introduse, pe care trebuie să le tina la zi. (4) Avizele de garantii reale vor fi indexate alfabetic, iar inscrierile vor putea fi cautate după numele debitorului şi după numărul de serie în cazul autovehiculelor.  +  Articolul 50Înscrierea unui aviz de garantie reala la arhiva nu va fi condiţionată de prezentarea documentelor care să ateste plata de impozite pe bunul grevat, pe împrumut acordat, ori a altor impozite de orice fel. De asemenea, arhivarea nu va fi condiţionată nici de verificarea posesiunii bunurilor afectate garantiei.  +  Articolul 51Abrogat.------------Art. 51 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANTA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 52Abrogat.------------Art. 52 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANTA nr. 89 din 29 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 53 (1) Dacă operatorul foloseşte mai mult de un calculator ori dacă agentii autorizati folosesc calculatoare separate pentru introducerea inscrierilor, diferitele baze de date care conţin inscrieri vor fi conectate intr-o retea, astfel încât arhiva sa functioneze ca un sistem unic. (2) Arhiva va folosi baze de date interconectate de un tip care să permită oricarei persoane sa caute şi sa inregistreze electronic din orice punct conectat la retea. În acest caz directorul arhivei va gestiona aceasta retea largita.  +  Articolul 54 (1) Arhiva va fi publică şi va putea fi consultata pe durata orarului de functionare stabilit de Autoritatea de Supraveghere. (2) Consultatiile vor fi gratuite - în cazul accesului nemijlocit -, nelimitate şi neconditionate. Arhiva poate asigura accesul publicului pentru a obtine şi copia informaţiile din arhive. Va putea fi permis şi accesul de la distanta prin telefon, acces la Internet şi prin alte metode prevăzute de regulament, chiar în afara orarului de functionare.  +  Articolul 55 (1) Introducerea datelor în arhiva trebuie facuta pe formulare speciale, potrivit acestui titlu şi regulamentului dat în aplicarea acestuia, care vor constitui documentul corespunzător pentru efectuarea inscrierilor la arhiva şi care vor produce efecte faţă de terti. (2) Regulamentul elaborat pentru aplicarea prezentului titlu va stabili folosirea unor standarde tehnice de uz universal pentru programul bazei de date a arhivei.  +  Articolul 56 (1) Solicitantul care doreste sa inscrie un document pentru a-şi face publică intentia de constituire a unei garantii reale va trebui să prezinte sau sa trimita arhivei, prin orice mijloc, un formular de aviz de garantie reala completat potrivit cerințelor prevăzute de regulament. Acest formular nu necesita certificari sau autentificari ale semnaturii, nici plata vreunei taxe. (2) Înscrierea intentiei de a constitui garantia îşi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data înregistrării. (3) Dacă se constituie garantia, aceasta va avea rangul de la data inscrierii intentiei.  +  Articolul 57 (1) Atunci când orice persoană autorizata sa opereze arhiva primeste un formular, aceasta va trebui să introducă în baza de date informatia din formular fie prin mijloace manuale, fie electronice. (2) Baza de date va trebui sa cuprindă data, ora, minutul şi secunda înregistrării.--------------Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 10 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 58În cel mult 24 de ore de la înscrierea avizului de garantie reala, fiecare creditor este obligat sa trimita o copie de pe acesta debitorului.  +  Articolul 59 (1) Avizul de garantie reala cuprinde: numele, domiciliul sau reşedinţa ori domiciliul ales al debitorului, numele, domiciliul sau reşedinţa ori domiciliul ales al creditorului, bunurile sau drepturile afectate garantiei, numărul/seria de inscriere a titlului privind bunul afectat garantiei, date despre imobilul principal, dacă bunurile afectate garantiei sunt accesorii ale acestuia şi dacă obligaţia garantata este condiţionată, limita de timp pentru expirarea inscrierii - potrivit contractului de garantie - şi, optional, valoarea maxima a obligaţiei garantate. (2) În caz de neconcordanta între datele cuprinse în formularul de aviz de garantie reala şi cele cuprinse în contractul de garantie, în raporturile dintre terti şi în cele dintre părţi şi terti vor prevala cele prevăzute în formularul de aviz de garantie reala.  +  Articolul 60 (1) În realizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor faţă de terti se considera ca acestea au ca domiciliu ales pe cel indicat în avizul de garantie reala. Toate notificarile trimise potrivit contractului de garantie la adresa mentionata în formularul de aviz de garantie vor fi valide şi vor produce efecte. (2) Oricare parte va putea modifica domiciliul, anuntand-o în mod concludent pe cealalta, dirijand modificarea către domiciliul ales, indicat în formular, şi prin instiintarea arhivei.  +  Articolul 61 (1) Creditorii garantati vor cere operatorului să se faca menţiune despre stingerea garantiei în arhiva în termen de cel mult 40 de zile de la data încetării obligaţiei garantate. Creditorul garantat care nu îşi indeplineste aceasta obligaţie rămâne răspunzător de plată daunelor directe sau indirecte produse debitorului. În acest caz valoarea daunelor ce urmeaza a fi platite nu poate fi mai mica decat echivalentul în lei al sumei de 500 euro. (2) Prin regulamentul arhivei se vor stabili metodele de verificare care să ateste ca menţiunea a fost solicitata intr-adevar de către creditorul garantat, precum şi pentru stergerea garantiei din baza de date.  +  Capitolul 5 Executarea garantiilor reale  +  Articolul 62 (1) În cazul neindeplinirii obligaţiei garantate, creditorul va putea sa aleaga între a initia procedura de executare prevăzută de Codul de procedură civila sau a executa garantia reala potrivit prevederilor prezentului capitol. (2) Dacă nu se prevede altfel, dispozitiile prezentului capitol se aplică numai garantiilor reale asupra bunurilor cu care se garanteaza indeplinirea unei obligaţii care cade sub incidenţa prezentului titlu. Obligaţia trebuie să fie certa şi exigibila.  +  Articolul 63 (1) În cazul în care debitorul nu îşi indeplineste obligaţia, creditorul are dreptul de a-şi satisface creanta cu bunul afectat garantiei. În acest scop, creditorul are dreptul sa ia în posesie, în mod pasnic, bunul afectat garantiei sau produsele rezultate din valorificarea acestuia, precum şi titlurile şi inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului, fără a fi necesară vreo autorizatie sau notificare prealabila şi fără a plati taxe sau vreun tarif. (2) În exercitarea dreptului de a lua în posesie bunul creditorul nu poate tulbura ordinea publică, nici nu poate face uz de forta fizica sau de orice alt tip de intimidare asupra persoanei debitorului ori sa recurga la orice alt mijloc de a-l constrange pe debitor în momentul luării în posesie. (3) În timpul intrarii pasnice în posesia bunului, în nici un moment creditorul nu poate fi insotit de un functionar public sau politienesc. (4) Pentru a putea lua în posesie bunul potrivit alin. (1)-(3), contractul de garantie trebuie să includa urmatoarea formula, redactata cu caractere majuscule, având dimensiunea de cel puţin 12 puncte (0,5 cm): "IN CAZ DE NEEXECUTARE CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANTIEI".  +  Articolul 64 (1) Orice persoană care are posesia bunului afectat garantiei trebuie să îl predea, la solicitarea creditorului a cărui obligaţie a ajuns la scadenta şi a cărui garantie reala are un grad de prioritate mai mare potrivit prezentului titlu, astfel încât garantia să poată fi executata potrivit procedurii stabilite prin prezentul titlu. (2) Cu excepţia situaţiei de mai sus, în timpul perioadei de executare a garantiei reale nici un alt creditor nu poate solicita luarea în posesie a bunului în cauza.  +  Articolul 65Creditorul poate vinde orice bun afectat garantiei, chiar în cazul în care se afla în posesia debitorului. În astfel de situaţie cumparatorul bunului are acelasi drept de a intră în posesie ca şi creditorul garantat, în condiţiile prezentului titlu.  +  Articolul 66În orice moment, până la vanzarea bunului de către creditor, debitorul poate plati creditorului totalitatea sumei datorate, cu cheltuielile rezonabile facute pentru luarea în posesie şi vanzarea bunului, stingand astfel datoria. Creditorul este obligat sa accepte plata, sa inceteze imediat orice măsură de executare silita şi sa restituie bunul către debitor.  +  Articolul 67Dacă nu este posibila luarea în posesie a unui bun afectat garantiei în forma pasnica, creditorul garantat poate, prin intermediul executorului judecătoresc sau, după caz, al executorului bancar ori cu sprijinul oricărui alt organ de executare, să între în posesia bunului.Cererea creditorului va fi însoţită de o copie certificata de pe inscriere la arhiva, o copie de pe contractul de garantie şi de o descriere a bunului ce urmeaza a fi luat în posesie. La solicitarea organului de executare organele de politie sunt obligate sa acorde tot sprijinul pentru luarea în posesie a bunului.  +  Articolul 68 (1) În termen de 48 de ore de la primirea cererii organul de executare se va deplasa la locul unde se afla bunul afectat garantiei, va intra în posesia acestuia şi îl va preda imediat creditorului. Organul de executare va întocmi un proces-verbal, în doua exemplare, din care unul se va pastra la dosarul de executare, iar celalalt va fi inmanat debitorului, care va semna de primire. În cazul în care este necesară folosirea forţei, organul de executare este obligat sa revina în cursul aceleiasi zile, insotit de politie, pentru a intră în posesia bunului afectat garantiei. (2) Creditorul va avansa cheltuielile şi va suporta riscurile legate de transportarea şi depozitarea bunurilor în cauza.--------------Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 11 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 69 (1) Părţile pot cadea de acord, prin contractul de garantie, asupra modului de vanzare a bunurilor grevate, ca urmare a neindeplinirii obligaţiei. (2) În lipsa unui asemenea acord, creditorul trebuie să vanda bunul afectat garantiei intr-o maniera comerciala rezonabila care să asigure obtinerea celui mai bun pret. Metoda, maniera, locul şi momentul vanzarii trebuie să urmeze regulile comerciale adecvate, folosite de persoanele care vand bunuri similare în mod obisnuit pe piaţa respectiva. (3) Regulile comerciale adecvate pot fi: vanzarea directa către un tert, vanzarea prin licitaţie facuta publică în ziar, vanzarea pe piete publice sau prin orice alt mod de vanzare rezonabil comercial pentru tipul de bunuri supuse vanzarii. Dintre diferitele metode de vanzare rezonabile comercial creditorul o va alege pe aceea care să asigure obtinerea celui mai bun pret.  +  Articolul 70 (1) Cumparatorul ia în proprietate bunul afectat garantiei, liber de orice garantie reala existenta sau de sarcini asupra acestui bun. (2) Titlurile sau inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului şi contractul de garantie reala mobiliara, împreună cu menţiunea stingerii garantiei la arhiva fac dovada dreptului de proprietate al cumparatorului sau, după caz, al creditorului care şi-a adjudecat bunul.  +  Articolul 71 (1) Înainte de vanzare, sub sancţiunea nulitatii şi a raspunderii pentru pagubele cauzate, creditorul trebuie să faca o notificare a vanzarii către debitor şi către ceilalti creditori care şi-au inscris un aviz de garantie reala faţă de acelasi debitor şi cu privire la acelasi bun, precum şi proprietarului bunului afectat garantiei, dacă debitorul nu este proprietarul acestuia. (2) Notificarea va fi comunicata persoanelor menţionate la alin. (1) la domiciliul lor, astfel încât să fie primita cu cel puţin 5 zile libere înainte de vanzare, şi va indica locul, ziua şi ora la care va avea loc vanzarea, precum şi condiţiile de vanzare. (3) Notificarea se va face în orice mod care asigura dovada primirii ei. (4) Creditorul poate vinde bunul chiar înainte de notificare, în cazul bunurilor perisabile.--------------Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de pct. 12 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 72Creditorul trebuie să inceapa şi sa incheie procedura de executare a garantiei într-un interval de timp rezonabil, în functie de tipul de bunuri şi de regulile obisnuite practicate pe piaţa care asigura vanzarea la cel mai bun pret.  +  Articolul 73Creditorul nu îşi poate adjudeca bunul afectat garantiei în cadrul vanzarii initiate de el fără ca în prealabil sa fi dat posibilitatea tertilor de a participa la vanzare, în afara cazului în care părţile au convenit altfel. Bunul adjudecat de către creditor va fi liber de orice sarcini, cu excepţia celor înregistrate anterior inscrierii garantiei sale.  +  Articolul 74În cazul în care rezultatele obtinute din valorificarea bunului ca urmare a executarii sunt insuficiente pentru a acoperi în intregime plata obligaţiei garantate, debitorul rămâne obligat pentru diferenţa de plată. În acest caz creditorul îşi va putea satisface diferenţa de creanta ca simplu creditor chirografar.  +  Articolul 75 (1) În termen de 5 zile libere de la primirea notificarii, debitorul, creditorul sau proprietarul bunului, dacă are un interes, poate face opozitie la vanzarea bunului la instanţa competenţa, potrivit Codului de procedura civila. (2) Instanţa va solutiona opozitia în termen de 3 zile libere. Hotărârea instanţei poate fi atacata cu recurs în termen de 3 zile libere de la comunicarea hotărârii. Recursul nu suspenda executarea acestei hotărâri. (3) Instanţa poate dispune încetarea executarii pornite de creditor, dacă debitorul a platit potrivit art. 66, precum şi restituirea bunului de către debitor. Dacă instanţa constata ca vanzarea ar urma să se faca cu incalcarea dispoziţiilor art. 69 alin. (2) şi (3), va stabili condiţiile şi regulile corespunzătoare şi va incuviinta vanzarea.--------------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 13 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 76 (1) Când creditorul are cunoştinţa de faptul ca debitorul nu este proprietarul bunului afectat garantiei, acesta trebuie să remita proprietarului bunului afectat garantiei ceea ce mai rămâne din bun în urma vanzarii. (2) În cazul în care creditorul nu cunoaste aceasta imprejurare, acesta este exonerat de orice raspundere, dacă a restituit debitorului ceea ce rămâne din vanzarea bunului.  +  Articolul 77 (1) Părţile pot conveni ca vanzarea bunului afectat garantiei să aibă loc fără ca partea garantata sa ia bunul în posesie. (2) În cadrul unei astfel de vanzari părţile pot conveni ca debitorul sa ramana în posesia bunurilor în calitate de locatar. Dreptul debitorului va fi opozabil oricărui tert dobanditor al bunului.  +  Articolul 78 (1) Dacă bunul afectat garantiei este vandut, creditorul va distribui rezultatele vanzarii în urmatoarea ordine: a) plata cheltuielilor rezultate din menţinerea, conservarea, luarea în posesie şi vanzarea bunului; b) plata dobanzilor şi a creantei garantate care are primul rang de prioritate, chiar dacă aceasta nu a devenit exigibila. (2) Orice suma rămasă după satisfacerea creditorului cu gradul de prioritate cel mai înalt va fi distribuita celorlalţi creditori în ordinea de prioritate a fiecaruia, stabilita potrivit prevederilor cap. III, chiar dacă creantele acestora nu au devenit exigibile. Numai după plata integrală a unui creditor se poate proceda la plata urmatorului. (3) În termen de 3 zile de la primirea rezultatelor vanzarii bunului afectat garantiei creditorul care l-a vandut va preda orice surplus debitorului sau reprezentantului sau. Dacă plata surplusului nu poate avea loc, suma respectiva va fi depusa într-un cont bancar, urmand ca debitorul să fie instiintat despre aceasta de către creditor. (4) Orice înţelegere dintre creditor şi debitor prin care s-ar stabili o alta destinatie a sumelor va fi nula de drept.  +  Articolul 79Creditorii şi debitorii nu pot interveni pentru a schimba ordinea de prioritate stabilita prin prezentul titlu.  +  Articolul 80 (1) Dacă obligaţia garantata nu a fost plătită, iar bunul afectat garantiei sau produsele obtinute din vanzarea lui reprezinta sume depuse într-un cont la o banca, creditorul va notifica acesteia intentia sa de a-şi recupera creanta din sumele depuse în acel cont. (2) Creditorul va anexa la notificare o copie de pe contractul de garantie şi va furniza băncii toate informaţiile privind suma ce urmeaza a fi retinuta.--------------Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 14 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 81 (1) În ziua primirii notificarii banca este obligata sa verifice dacă contractul de garantie a fost inscris la arhiva, gradul de prioritate al acestuia şi conformitatea semnaturii debitorului de pe contractul de garantie cu cea aflata în evidentele sale. (2) Dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), banca va putea continua sa accepte depuneri în contul debitorului, dar nu va mai onora nici un ordin de plată primit după notificare.  +  Articolul 82 (1) După blocarea contului, potrivit art. 81 alin. (2), banca va plati din acest cont datoria debitorului garantat, potrivit cererii creditorului. (2) Dacă, potrivit ordinii de prioritate reglementate prin prezentul titlu, un alt creditor are grad de prioritate superior asupra contului de depozit, banca trebuie să plateasca mai întâi creditorul cu gradul de prioritate superior, chiar dacă creanta acestuia nu a devenit exigibila. (3) Banca nu raspunde pentru plăţile astfel efectuate atât timp cat respecta cu strictete dispozitiile prezentului titlu şi instrucţiunile primite de la creditor o dată cu notificarea. (4) Banca este obligata sa instiinteze debitorul, în termen de 24 de ore, despre fiecare actiune intreprinsa în legătură cu contul sau şi va proceda la deblocarea conturilor acestuia imediat ce vor fi platite sumele pretinse de creditor.--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 82 au fost modificate de pct. 15 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 83 (1) Când garantia reala este reprezentata prin titluri care atesta drepturi reale asupra unor bunuri mobile, inclusiv recipise de depozit şi warant, creditorul poate să vanda bunurile şi sa distribuie preţul, potrivit prevederilor prezentului capitol. (2) În caz de neplata, creditorul garantat cu o garantie asupra unor titluri de valoare negociabile are dreptul de a executa garantia împotriva girantilor şi avalistilor.  +  Articolul 84Creditorul garantat cu o garantie reala asupra unor drepturi de creanta poate exercita urmatoarele drepturi, la alegerea sa: a) să între în mod pasnic în posesia documentelor care constata drepturile de creanta. În acest scop creditorul poate folosi mijloace pasnice pentru incasarea sumelor din creantele constituite ca garantie până la concurenta sumei datorate, potrivit dispoziţiilor prezentului capitol; b) sa preia sau sa cedeze altei persoane drepturile de creanta asupra cărora s-a constituit garantia reala, până la concurenta creantei garantate, restul urmand a fi transmis celorlalţi creditori ori debitorului, potrivit regulilor de distribuire a sumelor rezultate din vanzare, stabilite în prezentul capitol.  +  Articolul 85 (1) Când bunul afectat garantiei, constand intr-o creanta baneasca, este cesionat, cesionarul trebuie să notifice cesiunea, în scris, debitorului cedat. Notificarea se poate face fie prin act sub semnatura privată, fie prin intermediul instanţei sau printr-un act autentificat de notarul public. Notificarea trebuie să faca menţiune despre creanta cedata, suma de plată, numele sau, modul şi locul platii. (2) Din momentul în care debitorul primeste notificarea, acesta se poate elibera de obligaţie numai prin efectuarea platii către cesionar în modul indicat în notificare. (3) Cu toate acestea, dacă debitorul cere ca cesionarul să prezinte dovada cesiunii, iar acesta nu o face în termen de 15 zile de la data cererii, debitorul poate să continue efectuarea plăţilor către cedent. (4) Dovada cesiunii se poate face prin copia certificata de pe contractul de cesiune sau de pe contractul de garantie ori prin copia de pe inregistrarea cesiunii la arhiva.  +  Articolul 86Abrogat.--------------Art. 86 a fost abrogat de pct. 16 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 87Creditorul care intră în posesia bunului afectat garantiei cu incalcarea prevederilor prezentului capitol va plati debitorului o sumă echivalenta cu 30% din valoarea obligaţiei garantate, va restitui bunul sau dreptul, dacă este posibil, şi va despagubi debitorul pentru orice pagube rezultand din luarea în posesie cu rea-credinta.  +  Articolul 88 (1) Dacă creditorul vinde bunul afectat garantiei cu incalcarea prevederilor prezentului capitol va plati debitorului o sumă echivalenta cu 30% din valoarea obligaţiei garantate existente la momentul vanzarii sau diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul de vanzare, în functie de care dintre ele este mai ridicat, şi, în plus, va despagubi debitorul pentru orice daune rezultand din vanzarea cu rea-credinta. (2) Creditorul poate retine sumele obtinute ca urmare a unei astfel de vanzari, după ce va plati debitorului drepturile cuvenite, potrivit alin. (1). (3) Cu toate acestea, creditorul nu va mai avea dreptul sa pretindă restul de plată din obligaţia garantata.--------------Alin. (2) al art. 88 a fost modificat de pct. 17 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 89Pentru a determina valoarea de piaţa a bunului în vederea stabilirii despăgubirilor cuvenite debitorului, creditorul garantat şi debitorul trebuie să îşi numeasca fiecare cate un expert. Dacă diferenţa dintre valorile de apreciere a ambelor expertize este mai mica de 20%, valoarea de piaţa va fi considerata ca fiind media aritmetica a celor două aprecieri. Dacă diferenţa valorilor celor două expertize este mai mare de 20%, expertii vor numi un al treilea expert pentru aprecierea bunului. Valoarea estimată de piaţa va fi considerata media aritmetica dintre cele mai apropiate doua estimari din cele trei.  +  Capitolul 6 Operaţiuni internationale  +  Articolul 90 (1) Condiţiile de validitate a unei garantii reale asupra unui bun mobil corporal sau asupra unui titlu de valoare negociabil, care se afla în posesia creditorului, sunt supuse legii locului unde era situat bunul sau titlul de valoare la data incheierii contractului de garantie reala. (2) Regulile referitoare la opozabilitatea şi la ordinea de preferinta a garantiei reale prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de legea locului unde era situat bunul la data constituirii garantiei reale.  +  Articolul 91 (1) Garantia reala asupra unui bun mobil corporal, care este opozabila, potrivit legii locului unde se afla bunul la data constituirii acesteia, îşi menţine rangul de prioritate în România, dacă s-a facut inregistrarea la arhiva: a) înainte sa inceteze rangul de prioritate dobândit potrivit legii locului unde se afla bunul când s-a constituit garantia; şi b) în termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus în România; sau c) în termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a fost adus în România. (2) Cu toate acestea, garantia reala nu va fi opozabila, dacă bunul a fost vandut, inchiriat sau dat în leasing unui tert care l-a dobândit fără sa fi cunoscut existenta garantiei şi mai înainte de a fi devenit opozabila în orice mod, potrivit prezentului titlu.--------------Alin. (1) al art. 91 a fost modificat de pct. 18 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 92 (1) Garantia locatorului sau a finanţatorului, care este opozabila indiferent de existenta unor formalitati de publicitate, potrivit legii locului unde se afla bunul la data incheierii contractului de închiriere sau de leasing, îşi menţine rangul de prioritate, dacă inregistrarea la arhiva, potrivit prezentului titlu, s-a facut: a) înainte sa inceteze rangul de prioritate, dobândit potrivit legii locului unde se afla bunul când s-a constituit garantia, şi b) în termen de cel mult 60 de zile de la data la care bunul a fost adus în România, sau c) în termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a cunoscut ca bunul a fost adus în România. (2) Cu toate acestea, garantia nu este opozabila dacă, mai înainte sa fi fost înregistrată potrivit prezentului titlu, bunul a fost vandut, inchiriat sau dat în leasing unui tert care nu a cunoscut existenta acesteia. (3) Garantia locatorului sau a finanţatorului, care nu este opozabila potrivit legii locului unde era situat bunul la data incheierii contractului, se poate inregistra la arhiva potrivit prezentului titlu.--------------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 19 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 93 (1) Regulile privind condiţiile de validitate, publicitatea şi rangul de prioritate ale garantiei reale sunt supuse legii locului unde se afla debitorul la data constituirii acesteia, în cazul: a) bunurilor mobile incorporale sau al bunurilor mobile corporale care, potrivit destinatiei lor, sunt deplasate în alt stat; b) titlurilor de valoare negociabile, care nu sunt în posesia creditorului. (2) Condiţiile de validitate, publicitatea şi rangul de prioritate ale garantiei locatorului sau finanţatorului asupra bunurilor mobile corporale inchiriate sau date în leasing, prevăzute la alin. (1) lit. a), sunt supuse legii locului unde se afla locatorul sau finantatorul la data incheierii contractului. (3) În cuprinsul prezentului titlu, prin locul unde se afla creditorul, locatorul, finantatorul, debitorul, locatarul sau, după caz, utilizatorul se înţelege sediul profesional, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice.--------------Litera b) a alin. (1) al art. 93 a fost modificata de pct. 20 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.Alin. (3) al art. 93 a fost modificat de pct. 21 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 94În cazul în care debitorul, locatarul sau utilizatorul îşi schimba domiciliul sau sediul, astfel cum acestea sunt definite la art. 93 alin. (3) sau în cazul în care debitorul constituie o garantie în favoarea unei persoane aflate într-un alt stat, inchirierea, leasingul sau garantia reala care a dobândit un rang de prioritate, potrivit prezentului titlu, îşi conserva rangul din România, dacă garantia reala sau contractul de locatiune ori de leasing este înregistrat în strainatate: a) înainte de data la care, potrivit prezentului titlu, garantia reala sau inregistrarea locatorului sau a finanţatorului îşi pierde rangul de prioritate; şi b) în termen de 60 de zile de la data la care debitorul, locatarul sau utilizatorul se stabileste în strainatate ori de la data la care debitorul constituie garantia în favoarea unei persoane aflate în strainatate; sau c) în termen de cel mult 15 zile de la data la care creditorul a luat cunoştinţa ca debitorul, locatarul sau utilizatorul s-a stabilit în strainatate ori ca a constituit garantia în favoarea unei persoane aflate în strainatate.--------------Art. 94 a fost modificat de pct. 22 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 95 (1) Dacă legea care reglementeaza rangul garantiei reale menţionate la art. 94 nu prevede formalitati de publicitate şi bunul nu este în posesia creditorului, garantia reala are rang inferior: a) garantiei asupra unui cont debitor platibil în România; b) garantiei asupra unui bun mobil corporal sau asupra unui titlu negociabil, care a fost constituita atunci când bunul se afla în România. (2) Cu toate acestea, garantia îşi conserva rangul de prioritate, dacă este înregistrată, potrivit prezentului titlu, inaintea constituirii garantiei menţionate la alin. (1) lit. a) sau b).  +  Articolul 96Condiţiile de validitate, opozabilitatea şi rangul de prioritate ale garantiei reale asupra resurselor minerale, petrolului sau gazelor ori asupra unui cont rezultat din vanzarea acestora la sursa, care se naste de la data extragerii bunurilor sau de la data la care sumele obtinute din vanzare sunt virate în cont, sunt supuse legii locului unde se afla exploatarea.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 97 (1) Bunurile imobile prin destinatie se pot ipoteca în conformitate cu prevederile Codului civil. (2) Dacă bunurile imobile prin destinatie cad sub incidenţa prevederilor art. 6, rangul de preferinta al garantiilor reale asupra acestor bunuri se determina potrivit dispoziţiilor cuprinse în cap. III din prezentul titlu.  +  Articolul 98 (1) Creditorii privilegiati, inclusiv statul şi unitatile administrativ-teritoriale, pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi şi din alte sume ce reprezinta venituri publice, pot avea prioritate faţă de un creditor cu garantie reala, numai dacă şi-au inscris creanta la arhiva sau, după caz, în documentele de publicitate imobiliara, inaintea inscrierii unei astfel de garantii de către creditorul garantat. (2) În cadrul executarii silite a creanţelor bugetare, dacă statul nu şi-a înregistrat creanta potrivit alin. (1), creditorii cu garantii reale mobiliare sau imobiliare au dreptul de a fi platiti din preţul obţinut din vanzarea bunului afectat garantiei, după plata creanţelor reprezentand cheltuielile de orice fel facute cu urmarirea şi conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, chiar dacă restul bunurilor şi veniturilor urmaribile ale debitorului nu asigura plata tuturor celorlalte creante.--------------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 23 al art. X din Titlul II, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 99 (1) Între cesiunea notificata debitorului sau acceptata de către acesta şi cesiunea înscrisă la arhiva, potrivit prezentului titlu, va avea prioritate cesiunea înscrisă. (2) În cazul unor cesiuni succesive va avea rang de prioritate faţă de terti cesionarul care şi-a inscris primul cesiunea la arhiva, indiferent dacă are sau nu cunoştinţa de existenta altor cesiuni.  +  Articolul 100În sensul prezentului titlu, orice persoană, dacă nu primeste depozite, poate vinde pe credit sau poate acorda împrumuturi, fără a fi aplicabile dispozitiile Legii bancare nr. 58/1998.  +  Articolul 101În sensul prezentului titlu, echivalentul în lei al sumelor exprimate în euro se calculeaza prin raportare la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României de la data platii sau, după caz, de la data prevăzută de prezentul titlu.  +  Articolul 102 (1) Amanetul sau ipoteca asupra bunurilor care intra sub incidenţa prezentului titlu, constituite şi înregistrate înainte de data intrarii în vigoare a prezentului titlu, rămân supuse dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor. (2) Judecatoriile vor transmite arhivei registrele, documentele şi bazele de date privind inregistrarile efectuate potrivit alin. (1), în termen de cel mult 120 de zile de la data la care aceasta îşi începe activitatea. (3) În termen de 120 de zile de la înfiinţarea arhivei creditorii care şi-au constituit garantii reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor inscrie un aviz de garantie reala la arhiva, împreună cu un certificat de înregistrare care să conţină data şi ora privind prioritatea inscrierii în acel registru. (4) Garantiile şi sarcinile reale create potrivit legii în vigoare la data constituirii lor vor produce efecte în ceea ce priveste ordinea de preferinta, dreptul de a urmări bunul afectat garantiei în mana tertilor, opozabilitatea faţă de terti, executarea judecătorească, precum şi exercitiul altor drepturi.  +  Articolul 103 (1) Prezentul titlu intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va adopta, prin hotărâre, Regulamentul pentru organizarea şi functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare. (3) Regulamentul adoptat potrivit alin. (2) va cuprinde dispozitii cu privire la sistemele şi procedurile de inscriere a avizelor de garantii reale în baza de date centralizata sau în retea în toata tara, la sistemele şi procedurile de informare a utilizatorilor acestor servicii şi a autorităţilor competente, la faptele ce constituie contraventii şi sanctiunile ce se vor aplica, precum şi orice alte prevederi necesare pentru aplicarea prezentului titlu.  +  Articolul 104 (1) Urmatoarele dispozitii legale nu vor fi aplicabile pentru garantiile reale prevăzute în prezentul titlu: a) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare; b) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii în cărţi de publicitate funciara, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare; c) art. 710-720, Cartea a VI-a, cap. XIII "Transcrierea actelor de stramutare şi urmarirea proprietăţii şi despre inscripţia privilegiilor, ipotecilor şi amanetelor" din Codul de procedură civila; d) cap. IV "Executarea silita asupra bunurilor nemiscatoare" din Codul de procedură civila.  +  Articolul 105La data intrarii în vigoare a prezentului titlu se abroga:- art. 478-489 din Codul comercial, titlul XIV "Despre gaj";- art. 710 şi 713 din Codul de procedură civila, în ceea ce priveste publicitatea amanetului;- orice alte dispozitii contrare prezentului titlu.Această lege a fost adoptata în condiţiile art. 113 din Constitutia României, în urma angajarii, în sedinta comuna din 20 mai 1999, a raspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputatilor şi a Senatului.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORION DIACONESCUPRESEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN----------