NORME din 5 august 1994privind reevaluarea imobilizarilor corporale şi modificarea capitalului social
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 10 august 1994  Prin operaţiunea de reevaluare a imobilizarilor corporale aflate în patrimoniul agentilor economici se realizează actualizarea capitalului social din bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993.La incheierea actiunii de reevaluare a imobilizarilor corporale pe baza prezentelor norme, agentii economici urmeaza sa determine şi sa inregistreze în contabilitate diferentele din reevaluare, atit cele aferente celor cuprinse în capitalul social, cit şi cele înregistrate la alte fonduri.I. Sfera de cuprindere a actiunii de reevaluare1. Sunt supuse actiunii de reevaluare imobilizarile corporale (terenurile, amenajarile de terenuri şi mijloacele fixe) aflate în patrimoniul agentilor economici, evidentiate în bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 1993, precum şi cele intrate în patrimoniu în trimestrul I/1994, astfel: a) mijloacele fixe evidentiate în contul 212 "Mijloace fixe"; b) mijloacele fixe concesionate, inchiriate, date în locatie de gestiune, precum şi cele care reprezinta aport de capital la societăţile comerciale, care se reevalueaza de către agentii economici care le au în patrimoniu; c) mijloacele fixe puse la dispoziţie pentru efectuarea operaţiunilor în participatie, conform contractelor de asociere, care se reevalueaza de către agentii economici care le au în evidentiate în patrimoniu; d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate în locatie de gestiune, care se reevalueaza de către agentii economici care le-au efectuat şi le-au înregistrat în contabilitate; e) mijloacele fixe trecute în conservare; f) mijloacele fixe aflate la sucursalele, filialele şi agentiile din strainatate, care se reevalueaza de către agentii economici din tara, în cazul în care figurează în patrimoniul acestora; g) terenurile aflate în administrarea agentilor economici înregistrate în contul 211 "Terenuri"; h) amenajarile de terenuri se supun reevaluarii numai în situaţia în care acestea sunt evidentiate în contul 2112 "Amenajari de terenuri".2. Nu sunt supuse reevaluarii: a) mijloacele fixe în functiune a caror valoare de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii la 31.12.1993; b) mijloacele fixe pentru care s-au întocmit formele legale de scoatere din functiune şi care nu au fost demonstrate, demolate, dezmembrate etc.; c) utilajele şi materialele în stoc pentru investitii, precum şi investiţiile în curs de execuţie, evidentiate în conturile 301 "Materiale consumabile" şi 231 "Imobilizari corporale în curs"; d) investiţiile puse în functiune sau parţial, pentru care nu s-au întocmit formele legale în înregistrare la mijloace fixe; e) imobilizarile corporale care au iesit din patrimoniul agentilor economici după data de 1 ianuarie 1994, precum şi cele intrate după data de 1 aprilie 1994; f) cladirile de locuit construite din fondurile statului, supuse vinzarii către populatie, precum şi locuintele de serviciu construite din fondurile statului sau ale agentilor economici cu capital de stat.II. Modul de reevaluarePentru reevaluarea imobilizarilor corporale este necesar să se stabileasca valoarea rămasă actualizata la 31 decembrie 1993, avindu-se în vedere urmatoarele:- valoarea de intrare a imobilizarilor corporale la 31 decembrie 1993, din bilantul contabil;- amortizarea calculată la 31.12.1993, evidentiata în contabilitate;- coeficientii de actualizare determinati în functie de indicii de preţuri la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 1 la prezentele norme;- gradul de utilizare a capacităţilor de productie industriala pe anul 1993, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme (numai la agentii economici cu profil industrial);- cursul valutar la data de 30.06.1994, conform anexei nr. 3 la prezentele norme.Valoarea rămasă actualizata, precum şi valoarea de intrare actualizata se stabilesc conform anexei nr. 4 la prezentele norme.Coeficienţii de actualizare la 30 iunie 1994 pentru cladiri şi constructii speciale, precum şi pentru masini, utilaje şi instalaţii de lucru din anexa nr. 1, col. 1 se aplică la valoarea acestor bunuri evidentiate în contabilitate în preţuri la 31 martie 1992.Pentru mijloacele fixe intrate în perioada 1.04.1992 - 31.03.1994 se aplică coeficientii corespunzatori perioadei în care a avut loc intrarea mijloacelor fixe.Pentru masini, utilaje, instalaţii de lucru şi celelalte mijloace fixe, stabilirea valorii se face prin asimilare cu una dintre pozitiile din anexa nr. 1.III. Inregistrarea în contabilitate a diferentelor rezultate în urma reevaluarii1. Pentru evidentierea distincta a diferentelor rezultate în urma reevaluarii, în planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi:
       
    1017"Capital social rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale"
    1018"Patrimoniu propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale"
    2111.1"Diferenţe din reevaluarea terenurilor"
    2112.1"Diferenţe din reevaluarea amenajărilor de terenuri"
    212.10"Diferenţe din reevaluarea mijloacelor fixe"
    261.1"Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale aferente titlurilor de participare".
  Diferentele din reevaluare ce urmeaza a fi înregistrate în conturile de mai sus vor fi extrase din anexa nr. 4, col. 10. 2. Incepind cu raportarile pe trimestrul III/1994, sumele reprezentind diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale se vor introduce în formularul cod 01 "Rezultate financiare", în subsolul acestuia, după rindul 107 (în coloana 2), pe urmatorele rinduri:
       
    rd. 108"Diferenţe din reevaluarea mijloacelor fixe" (cont 212.10)
    rd. 109"Diferenţe din reevaluarea terenurilor" (cont 2111.1)
    rd. 110"Diferenţe din reevaluarea amenajărilor de terenuri" (cont 2112.1)
    rd. 111"Capital social rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale" (cont 1017)
    rd. 112"Patrimoniu propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale" (cont 1018)
    rd. 113"Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale aferente titlurilor de participare" (cont 261.1).
  Inregistrarea în contabilitate a diferentelor rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale este prevăzută în anexa nr. 5.IV. Agentii economici cu capital de stat care nu au efectuat reevaluarea mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 26/1992 au obligaţia sa procedeze în prealabil la reevaluarea acestora conform Normelor Ministerului Finanţelor nr. 71906/29.V.1992, astfel incit coeficientii prevăzuţi în anexa nr. 1 la prezentele norme să fie aplicati la valorile determinate în preturile în vigoare la 31.03.1992.V. Agentii economici cu capital privat, precum şi unitatile de grup pot aplica în mod corespunzător prevederile prezentelor norme.De asemenea, prevederile prezentelor norme se aplică şi societatilor bancare şi de asigurări adaptate corespunzător la specificul acestora, cu avizul Ministerului Finanţelor.VI. Pe baza rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale, societăţile comerciale vor stabili capitalul social şi patrimoniul net pe baza datelor la 31 decembrie 1993, corectat cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 6.Diferentele rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale, înregistrate în conturi distincte, se mentin în conturile respective până la aprobarea reglementarilor fiscale privind regimul de amortizare a acestora.Societăţile comerciale vor inregistra la Registrul comerţului diferentele de capital social rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale, aprobate de adunările generale ale acţionarilor. De asemenea, vor fi comunicate Fondului Proprietăţii de Stat şi Fondurilor Proprietăţii Private sumele aferente acestora din capitalul social potrivit cotelor prevăzute de lege.Societăţile comerciale cu capital de stat, înfiinţate prin hotărârile Guvernului nr. 29-32/1991, şi celelalte societăţi tip holding comunicata, de asemenea, Fondului Proprietăţii de Stat şi Fondurilor Proprietăţii Private sumele aferente cotelor prevăzute de lege, pe baza comunicarilor privind diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale efectuate de unitatile care participa la formarea capitalului social al acestora.În cazul în care participarea statului la capitalul social al unei societăţi comerciale nu aparţine unui agent economic cu capital de stat, diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale vor fi comunicate direct Fondului Proprietăţii de Stat care, potrivit legii, este detinator de drept al acestor participatii.VII. Capitalul recalculat potrivit prezentelor norme va fi rotunjit la o sumă divizibila cu 25.000 lei, reprezentind valoarea nominala a unei acţiuni. Diferentele rezultate se vor reflecta într-un analitic distinct al contului 118 "Alte fonduri".  +  Anexa 1
                       
    COEFICIENŢI de actualizare a imobilizărilor corporale în clădiri, construcţii speciale, maşini, utilaje şi instalaţii în preţurile din luna iunie 1994 - pe baza bilanţului la 31 decembrie 1993 -
    GrupaCoeficienţii de actualizare în preţurile din luna iunie 1994 pentru imobilizări corporale:
    Existente la 31 martie 1992Intrate în perioadaTrim. I 1994
    19921993
    Trim. IITrim. IIITrim. IVTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
    A123456789
    I. Clădiri şi construcţii speciale8,4006,4004,9183,8763,1962,4271,9811,5031,235
    II. Terenuri8,873*)                
    III. Maşini, utilaje şi instalaţii---------
    Construcţii metalice şi părţi componente8,3257,6146,6705,0854,9873,2152,4871,8051,138
    Structuri şi tâmplării metalice10,0799,5998,0185,6944,8934,1602,6811,5081,302
    Rezervoare, cisterne şi conteinere metalice7,4957,4955,1014,4824,4633,2482,7181,8561,192
    Generatoare de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire)12,0688,1275,0564,6222,2191,9951,9951,6291,449
    Produse metalice obţinute prin deformare plastică6,6546,4774,6544,2703,3282,7831,9951,6581,518
    Produse de tăiat5,2444,8024,8023,4683,3212,6251,4461,4341,434
    Scule de mână6,1836,3155,9074,1983,0692,9051,8131,5341,248
    Recipienţi, conteinere şi alte produse similare din oţel9,5007,9176,3335,3524,1043,2242,6942,3851,818
    Ambalaje din metale uşoare9,4507,9976,2515,1214,9373,1122,2411,7631,227
    Motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane şi vehicule)7,7255,1334,1134,3893,9722,7311,7921,3741,270
    Pompe şi compresoare6,8456,2246,2243,8833,7103,0572,7222,1501,513
    Lagăre, angrenaje şi organe mecanice de transmisie6,9666,9666,9664,8414,3843,3112,2641,5491,217
    Cuptoare industriale şi arzătoare7,2137,1286,9674,3454,2032,8282,0471,4451,162
    Echipamente de ridicat şi manipulat4,3854,3854,3763,1432,9642,7942,1311,4651,102
    Echipamente de ventilare şi condiţionare a aerului10,7548,7545,9364,5853,9903,9082,9802,0071,243
    Alte echipamente de utilizare generală4,9664,8882,8472,8332,2831,7111,1451,1191,033
    Tractoare5,1305,0214,8674,7554,7113,1842,6301,9861,000
    Alte maşini şi utilaje agricole şi forestiere6,2936,1355,9773,6513,6512,5441,8581,6921,257
    Maşini-unelte10,54310,2369,5678,6497,8514,9504,1102,9081,183
    Utilaje pentru metalurgie10,88010,7087,4286,1034,5334,1792,9281,8011,118
    Utilaje pentru mine, cariere şi construcţii10,96610,9669,3657,9354,4703,5693,3751,9831,720
    Utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului6,7485,8815,4804,1483,3503,1071,6921,3281,138
    Utilaje pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei6,9686,9614,3414,0163,0912,2272,2272,1691,284
    Utilaje pentru industria hârtiei şi cartonului6,5836,2034,1904,1902,9952,2102,0101,9751,248
    Utilaje pentru foraj şi exploatare sonde12,20010,1678,6837,6157,0934,4773,7922,3301,678
    Alte maşini şi utilaje specifice7,7927,7847,7846,5435,7192,6642,3041,6151,432
    Maşini şi aparate electrocasnice6,5906,5816,5713,9513,7772,8621,8831,3721,067
    Aparate neelectrice5,1005,0925,0833,7813,3532,6032,0091,4151,146
    Maşini de birou8,2768,1546,0935,9843,9663,2381,7791,1561,075
    Calculatoare şi alte echipamente electronice10,7239,7488,9068,1116,4645,7934,4644,0391,026
    Motoare, generatoare şi transformatoare electrice6,3055,6174,8333,9263,0192,7651,9461,4671,206
    Aparate pentru distribuţie şi comandă electrică5,4085,3985,3833,5513,1502,5552,2151,5081,254
    Acumulatori, baterii şi pile electrice5,0915,0913,3773,3083,0972,5952,0241,7431,200
    Emiţătoare radio-TV, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice10,2609,7489,7487,2646,1403,9293,3012,7181,278
    Receptoare radio-TV, aparate de înregistrare şi reproducere audio-video6,3105,0744,9353,2962,5191,7721,4651,2961,117
    Aparatură şi instrumente medicale10,0468,7197,7506,7075,0304,9352,2761,0981,098
    Aparatură şi instrumente de măsură şi verificare11,83811,83811,3637,4416,6675,5813,7013,2771,804
    Echipamente de măsură, reglare şi control pentru procese industriale5,7055,2463,3043,2563,0492,4591,9771,4721,363
    Aparatură şi instrumente optice şi fotografice13,5739,0496,4635,5403,4212,5691,6901,5751,124
    Autovehicule5,9385,1414,5433,9193,5692,9692,1561,6391,160
    Caroserii, remorci şi semiremorci6,1186,1185,9973,7012,9962,3721,8051,3041,000
    Nave maritime şi fluviale5,5235,2104,6024,0913,3213,2661,5551,5451,371
    Mijloace de transport feroviar şi material rulant6,4346,4346,1565,8595,4964,8474,5844,4901,234
    Aeronave8,4196,3794,1253,8532,8452,4211,9161,4611,041
    Scaune (exclusiv cele din metal)7,3996,3895,6574,2303,4102,8912,3171,6621,509
    Mobilier pentru birou şi magazine (exclusiv din metal)5,2464,5544,1774,0603,3632,7251,8591,4021,155
    Mobilier pentru bucătării8,8977,6766,8336,0524,8833,6992,6521,8201,396
    Alte tipuri de mobilier7,3466,3715,3824,8753,7732,7072,1261,5721,146
    Mobilier din metal pentru birouri şi magazine12,5009,9768,3337,3536,1854,5134,0221,7611,286
    Articole sportive15,08815,11315,07311,8169,2295,8135,6661,9881,194
  ----------    *) Coeficientul se aplică la valoarea determinata potrivit Hotărârii Guvernului nr. 834/1991.NOTĂ:Pentru categoriile de masini şi utilaje care nu se gasesc în tabel, se vor lua coeficientii aferenti grupelor cele mai apropiate.
   +  Anexa 2 FUNDAMENTAREAcorectiei influentelor rezultate din aplicarea coeficientilor de actualizare pentru unitatile cu profil industrial1. Gradul de utilizare a capacităţilor de productie *).....2. Agentii economici, la care gradul de utilizare a capacităţilor de productie pe anul 1993 se situeaza sub 55%, vor lua în calcul, la determinarea gradului de utilizare a capacităţilor de productie folosit în scopul ajustarii diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale, şi alte elemente, cum ar fi: lipsa de comenzi, lipsa de materii prime, materiale şi energie, după cum urmeaza: a) capacitatea de productie medie anuală utilizata în anul 1993 (în milioane lei), b) productie medie anuală realizata în anul 1993 (în milioane lei), c) lipsa de comenzi de desfacere (în milioane lei), d) lipsa de materii prime, materiale şi energie (în milioane lei), e) producţia medie anuală recalculata, tinind seama de lipsa de comenzi şi lipsa de materii prime, materiale şi energie (b+c+d) (în milioane lei), f) gradul de utilizare a capacităţilor recalculate (în %) e) --- X 100 = .... a)---------------- Notă *) Potrivit raportului statistic F.F.I. "Capacităţilor de productie industriale şi utilizarea lor în anul 1993".  +  Anexa 3 CURSUL VALUTARla data de 30.06.1994
       
    Felul valutei Curs în lei
    1 dolar S.U.A.1.677,00
    1 liră sterlină2.609,58
    1 dolar australian1.212,72
    1 şiling austriac151,31
    1 franc belgian51,62
    1 dolar canadian1.211,92
    1 coroană daneză270,65
    1 liră egipteană495,20
    1 franc elveţian1.265,66
    1 marcă finlandeză319,80
    1 franc francez310,18
    1 marcă germană1.064,26
    1 drahmă grecească7,04
    1 rupie indiană53,32
    1 liră irlandeză2.576,71
    1 liră italiană1,08
    1 yen japonez16,91
    1 coroană norvegiană244,14
    1 gulden olandez948,66
    1 escudo portughez10,34
    1 pesetă spaniolă12,93
    1 coroană suedeză220,92
    100 lire turceşti5,35
   +  Anexa ANEXA 4
                         
    SITUAŢIA  determinării valorii rămase actualizate a imobilizărilor corporale supuse reevaluării
    Nr. crt.Denumirea imobilizării corporaleValoarea de înregistrare în contabilitate **)Amortizarea calculatăValoarea rămasă (col. 2 - col. 3)Coeficientul de actualizare în preţuri la 30.06.1994Coeficientul de actualizare pentru imobilizările corporale din import***)Gradul de utilizare a capacităţilor de producţie ****)Valoarea rămasă actualizată (col. 4 x col. 5 sau col. 6 x col. 7)Valoarea de intrare actualizată la 31.12.1993 (col. 8 + col. 3)Diferenţe din reevaluare (col. 8 - col. 4)
    012345678910
    I.Imobilizări corporale                  
    TOTAL                  
    din care:                  
    A.Terenuri*)                  
    B.Amenajări de terenuri                  
    C.Mijloace fixe                  
    Conducătorul unităţii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
  -----------------    *) Coeficientul de actualizare folosit pentru evaluarea terenurilor este       de 8,873 şi se aplică la valoarea determinata potrivit Hotărârii       Guvernului nr. 834/1991.    **) Nu sunt incluse imobilizarile corporale iesite din patrimoniu în        perioada 01.01-30.06.1994.    ***) Se stabileste prin raportarea cursului valutar de schimb la 30         iunie 1994 (anexa nr. 3 la norme) la cursul valutar de schimb la         data întocmirii documentelor vamale de import pentru bunurile         respective.    ****) La nivelul unităţii cu profil de productie industriala.
   +  Anexa 5 INREGISTRAREA IN CONTABILITATEa diferentelor în urma reevaluarii imobilizarilor corporale şi a modificarii capitalului social
       
    2111.1 = 1017- cu diferenţele din reevaluarea terenurilor
    2112.1 = 1017- cu diferenţele din reevaluarea amenajărilor de terenuri
    212.10 = 1017- cu diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe
    2111.1 = 1018- cu diferenţele din reevaluarea terenurilor, la regii autonome
    2112.2 = 1018- cu diferenţele din reevaluarea amenajărilor de terenuri, la regii autonome
    212.10 = 1018- cu diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe, la regii autonome
    261.01 = 1017- cu diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale reprezentând participaţii la capitalul social al altor societăţi.
   +  Anexa ANEXA 6
           
    Denumirea agentului economic .............................
    Codul fiscal .............................................
    Fondul Proprietăţii Private la care este arondat .........
      - milioane lei -
    La 31.12.1993RecalculatDiferenţa
     
    TOTAL capital social.............................
    din care:
    - aferent statului .............................
    - aferent persoanelor fizice şi juridice române .............................
    - aferent persoanelor fizice şi juridice străine .............................
    SITUAŢIA  determinării capitalului social şi a patrimoniului net la 31.12.1993, corectate cu diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale*)
    ___________ *) Inclusiv diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale intrate în cursul trim. I/1994.
               
    - mii lei -
    Nr. rd.Simbol contDenumire indicatoriNr. rd. din bilanţ la 31.12.1993Suma
    1.   TOTAL ACTIV65  
    2.   TOTAL - SURSE ATRASE (rd. 3 la rd. 12) din care:X  
    3.   Fond de cercetare-dezvoltare81  
    4.   Fond de premiere83  
    5.   Fond de participare la profit84  
    6.   Fond pentru acţiuni sociale, culturale şi sportive85  
    7.   Rezerve pentru cheltuieli preliminate93  
    8.   Obligaţii - total108  
    9.   Credite şi împrumuturi130  
    10.   Diferenţe favorabile de curs valutar la 31.12.1993131  
    11.   Venituri anticipate şi de realizat133  
    12.   Profit aferent facturilor emise şi neîncasate (cont 750 minus cont 751)87 minus 90  
    13.   Patrimoniul net (rd. 1 - rd. 2)X  
    14.2111.1 + 2112.1 + 212.10 + 261.01Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale (mijloace fixe, terenuri şi amenajări la terenuri) din col. 10, anexa nr. 4 la norme    
    15.   Patrimoniul net corectat cu diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale (rd. 13 + rd. 14) = rd. 29 compus din:X  
    16.   Capital social75  
    17.1017Capital: social rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporaleX  
    18.   Total capital social corectat (rd. 16 + 17)X  
    19.   Fond social78  
    20.   Fond de rezervă79  
    21.   Fond de investiţii82  
    22.   Alte fonduri86  
    23.   Subvenţii91  
    24.   Decontări privind investiţiile132  
    25.   Decontări privind reevaluarea stocurilor80  
    26.1018Patrimoniul propriu al regiei rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporaleX  
    27.   Pierderi din anul curent88  
    28.   Pierderi din anii precedenţi89  
    29.   Patrimoniul net corectat (rd. 18 la 26 - rd. 27 şi rd. 28) = rd. 15    
    Conducătorul unităţii,Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
  ---------------    *) Inclusiv diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale intrate în cursul trim. I/1994.-------