ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 14 februarie 2006    Având în vedere că din luna martie a anului 2006 Agenţia Domeniilor Statului trebuie să înceapă plata rentei viagere celor care beneficiază de aceasta, conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, demararea acestui proces şi definitivarea cadrului legal aplicabil sunt cele care justifică caracterul de urgenţă al acestei reglementări.În considerarea faptului că, potrivit Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în urma procesului de retrocedare a terenurilor funciare rolul principal al Agenţiei Domeniilor Statului de administrator al terenurilor agricole proprietate de stat va fi diminuat în favoarea activităţii de distribuire a rentei viagere,în vederea realizării politicii statului în domeniul comasării terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime de tip ferme familiale, ca modalitate de susţinere a programului de guvernare ce are drept scop sprijinirea atragerii de fonduri necesare alinierii la standardele impuse de Uniunea Europeană,luând în considerare punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul fondului funciar, şi anume retrocedarea terenurilor, care necesită reglementări în regim de urgenţă,în scopul simplificării şi eficientizării structurilor de conducere ale acestei instituţii,având în vedere necesitatea reglementării de urgenţă a cadrului legal pentru funcţionarea în condiţii optime a activităţii în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 se completează cu două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) aplicarea prevederilor legale referitoare la renta viageră agricolă din titlul XI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; h) comasarea terenurilor cu destinaţie agricolă, în numele statului, în vederea concesionării sau arendării acestora, pentru realizarea de exploataţii agricole optime de tip ferme familiale. Concesionarea şi arendarea către ferme familiale se va face prin metodele prevăzute de lege şi aprobate de Consiliul de administraţie al Agenţiei Domeniilor Statului."2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Atribuţiile şi structura organizatorică ale Agenţiei Domeniilor Statului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi pe criterii de competenţă profesională, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."4. După alineatul (1) al articolului 5 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliului de administraţie sunt suspendaţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.(1^2) Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie, în condiţiile alin. (1^1), şi exercită, împreună cu vicepreşedintele, conducerea executivă a Agenţiei Domeniilor Statului."  +  Articolul IIÎn conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Domeniilor Statului este scutită de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile şi acţiunile în justiţie care au ca obiect recuperarea sumelor datorate acesteia cu orice titlu, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii.  +  Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Domeniilor Statului va supune spre aprobare ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama instituţiei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 9 februarie 2006.Nr. 4.__________