HOTĂRÎRE Nr. 399 din 9 iunie 1995pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii, anexa la prezenta hotărâre.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 -----REGULAMENTULprivind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii  +  Articolul 1În construcţii, reglementările tehnice se elaborează sub forma de:- regulamente pentru clasificarea construcţiilor pe categorii de importanţa şi pentru subsistemele calităţii în construcţii;- proceduri aferente componentelor sistemului calităţii.Pentru componentele sistemului calităţii, în proceduri se cuprind:- specificaţii tehnice pentru produse de construcţii şi instalaţii aferente construcţiilor;- normative de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţie la construcţii;- ghiduri, metodologii şi manuale de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţie la construcţii;- soluţii şi programe de calcul-cadru pentru proiectare, pentru verificarea proiectelor şi a expertizelor tehnice, a execuţiei sau a interventiilor la construcţii noi şi la cele existente.  +  Articolul 2Reglementările tehnice în construcţii se elaborează pentru fiecare cerinţa de calitate, atât pentru construcţiile noi, cît şi pentru lucrările şi intervenţiile la construcţiile existente.Aprobarea lor se face potrivit legii.  +  Articolul 3Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice în construcţii are un caracter permanent, determinat de necesitatea de actualizare a acestora în scopul concordanţei cu progresul ştiinţei şi tehnologiei, precum şi cu prevederile din reglementările adoptate la nivel internaţional.În activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice în construcţii se includ:- documentarea la nivel naţional şi internaţional prin orice mijloace sau procedee circumscrise cerinței de calitate la care urmează a se referi reglementarea propriu-zisa;- elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pe diverse etape şi faze, până la definitivarea acestora;- revizuirea şi completarea reglementărilor tehnice pentru construcţii aprobate.  +  Articolul 4Formele şi organismele de lucru necesare organizării elaborării reglementărilor tehnice în construcţii se vor stabili de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, împreună cu ministerele interesate în domeniul la care se referă reglementarea, în concordanta cu prevederile legale.-----------------------