ORDIN nr. 116 din 30 ianuarie 2006pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi innoirea cartelelor tahografice
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 14 februarie 2006    În temeiul prevederilor art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 335/2005, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi innoirea cartelelor tahografice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Consiliului nr. 2.135/98/CE pentru modificarea Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85 şi a Directivei Consiliului nr. 599/88, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 274/1 din 9 octombrie 1998, şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.360/2002 de adaptare pentru a şaptea oara la programul tehnic al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatele de înregistrare în transportul rutier, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 207 din 5 august 2002.  +  Articolul 3Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. îşi va modifica structura organizatorică prin înfiinţarea unui birou pentru eliberarea şi gestionarea cartelelor tahografice.  +  Articolul 4Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Tarifele de eliberare, innoire, schimbare şi înlocuire a cartelelor tahografice vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2006.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 30 ianuarie 2006.Nr. 116.  +  Anexa NORME TEHNICEprivind eliberarea, înlocuirea, schimbareaşi innoirea cartelelor tahografice  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Tahograful digital este un tahograf care înglobează cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a soferului, unul sau doua cititoare de cartele tahografice, o imprimanta integrată sau separată, instrumente de afisaj şi care permite descărcarea datelor de memorie, afişarea sau imprimarea informaţiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localităţilor unde începe şi se termina perioada zilnica de lucru. (2) Cartela tahografica este o cartela de memorie destinată a fi utilizata la un tahograf digital, care se eliberează de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. prin agenţiile sale teritoriale. Cartela tahografica permite identificarea de către tahograful digital a deţinătorului cartelei sau a grupului căruia îi aparţine deţinătorul, precum şi descărcarea şi stocarea datelor.  +  Articolul 2 (1) În funcţie de utilizator, cartelele tahografice pot fi de patru tipuri: a) cartela conducătorului auto - eliberata unui anumit conducător auto. Aceasta cartela identifica conducătorul auto şi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia; b) cartela întreprinderii - cartela eliberata proprietarului sau deţinătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Aceasta cartela identifica întreprinderea şi permite afişarea, descărcarea şi imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de întreprindere; c) cartela de control - cartela eliberata personalului abilitat cu efectuarea controlului conform legislaţiei în vigoare. Aceasta cartela identifica persoana care efectuează controlul şi autoritatea din care face parte şi permite accesul la datele stocate în memoria tahografului sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea şi/sau descărcarea datelor; d) cartela agentului economic autorizat - cartela eliberata unui producător de tahografe digitale, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat conform legislaţiei în vigoare sa monteze, sa repare, sa regleze şi sa verifice tahografele digitale. Aceasta cartela identifica deţinătorul şi permite încercarea şi etalonarea aparatului de control şi/sau descărcarea datelor din aparat. (2) Modelele cartelelor tahografice se vor stabili de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., respectându-se modelul prezentat în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.360/2002 de adaptare pentru a şaptea oara la programul tehnic al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatele de înregistrare în transportul rutier, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. 207 din 5 august 2002.  +  Articolul 3 (1) Titularul unei cartele de conducător auto poate fi şi titular al unei cartele de întreprindere, dar nu poate fi titular al unei cartele de agent economic autorizat. (2) Titularul unei cartele de întreprindere poate fi şi titular al unei cartele de conducător auto, dar nu poate fi titular al unei cartele de agent economic autorizat. (3) Titularul unei cartele de agent economic autorizat nu poate fi titular al unei cartele de conducător auto sau al unei cartele de întreprindere.  +  Capitolul II Cartela conducătorului auto  +  Articolul 4Orice conducător auto care efectuează operaţiuni de transport rutier cu vehicule ce fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care are reşedinţa curenta în România poate obţine, la cerere, o cartela de conducător auto.  +  Articolul 5 (1) Cartela conducătorului auto este nominală şi netransmisibila, fiecare conducător auto putând deţine o singura cartela de acest tip. (2) Cartela conducătorului auto se eliberează acestuia personal şi are o valabilitate de 5 ani de la data eliberării.  +  Articolul 6 (1) În vederea obţinerii cartelei conducătorului auto, solicitantul va depune personal, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., un dosar care va cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip al carei model va fi stabilit de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi care poate fi obţinută de la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.; b) copie a actului de identitate - buletin/carte de identitate/pasaport; c) copie a permisului de conducere valabil cel puţin pentru una dintre categoriile C, C1, D şi D1; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul cetăţenilor străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European; e) copie a documentului/documentelor prin care se dovedeşte ca solicitantul are reşedinţa curenta în România; f) fotografia color actuala a conducătorului auto, în format 25 x 32 mm; g) dovada efectuării plăţii tarifului pentru eliberarea cartelei de conducător auto. (2) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera cartela de conducător auto în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.  +  Articolul 7Cartela conducătorului auto se poate retrage de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când se constată că a fost falsificata; b) când se constată că titularul a furnizat informaţii eronate sau documente neconforme cu realitatea pentru obţinerea cartelei; c) când se constată că este utilizata de către o altă persoană decât titularul cartelei.  +  Articolul 8Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cartelei conducătorului auto, acesta poate solicita innoirea cartelei.  +  Articolul 9 (1) În vederea innoirii cartelei conducătorului auto, titularul va depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-f), împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru innoirea cartelei conducătorului auto. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Pentru a putea ridica noua cartela, care va avea o valabilitate de 5 ani de la data eliberării, conducătorul auto o va returna pe cea veche, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unei cartele noi. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela conducătorului auto, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al innoirii, după caz.  +  Articolul 10În situaţia în care, după eliberarea cartelei conducătorului auto, datele administrative înregistrate pe aceasta privind titularul suferă modificări în ceea ce priveşte numele, domiciliul sau numărul permisului de conducere, precum şi în situaţia în care titularul constata înscrierea eronată a unor date, acesta are obligaţia de a solicita schimbarea cartelei.  +  Articolul 11 (1) În vederea schimbării cartelei conducătorului auto, titularul va depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe cartela, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Cererea va fi însoţită de toate documentele ce atesta modificarea datelor administrative înscrise pe cartela sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru schimbarea cartelei. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Pentru a putea ridica noua cartela, care va avea aceeaşi dată limita de valabilitate ca şi vechea cartela, conducătorul auto o va returna pe cea veche, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unei cartele noi. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela conducătorului auto, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al schimbării, după caz.  +  Articolul 12În situaţia în care cartela conducătorului auto a fost pierdută, furata, deteriorata sau distrusa, titularul are obligaţia de a solicita înlocuirea acesteia.  +  Articolul 13 (1) În vederea înlocuirii cartelei conducătorului auto, titularul va depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cartela a fost furata/pierdută/deteriorata/distrusa, la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. Cererea va fi însoţită de dovada eliberata de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau de declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru înlocuirea cartelei. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Noua cartela va avea aceeaşi dată limita de valabilitate ca şi vechea cartela pe care o înlocuieşte. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela conducătorului auto, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, prin agenţia teritorială indicată de solicitant în cererea sa, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al înlocuirii, după caz. (5) În situaţia în care cartela conducătorului auto pierdută sau furata a fost recuperată sau aceasta a fost deteriorata, titularul are obligaţia de a o preda imediat agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are domiciliul.  +  Capitolul III Cartela întreprinderii  +  Articolul 14Orice întreprindere care deţine licenta de transport rutier sau certificat de transport rutier în cont propriu şi care efectuează operaţiuni de transport rutier cu vehicule ce fac obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, poate obţine, la cerere, oricâte cartele ale întreprinderii îi sunt necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.  +  Articolul 15 (1) Cartelele întreprinderii sunt nominale şi netransmisibile, iar întreprinderea va decide modul de repartizare a acestora angajaţilor săi. (2) Cartelele întreprinderii se eliberează reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere şi au o valabilitate de 5 ani de la data eliberării.  +  Articolul 16 (1) În vederea obţinerii cartelei/cartelelor întreprinderii, aceasta va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul un dosar care va cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip al carei model va fi stabilit de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi care poate fi obţinută de la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.; b) dovada efectuării plăţii tarifului pentru eliberarea cartelei/cartelelor de întreprindere solicitate. (2) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera cartela/cartelele întreprinderii în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.  +  Articolul 17Cartela întreprinderii se poate retrage de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când se constată că a fost falsificata; b) când se constată că datele administrative înregistrate pe aceasta (numele sau adresa) s-au modificat, iar întreprinderea nu a solicitat schimbarea cartelei în termenul prevăzut la art. 21; c) când se constată că este utilizata de către o alta întreprindere decât cea pentru care a fost eliberata.  +  Articolul 18Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cartelei întreprinderii, aceasta poate solicita innoirea cartelei.  +  Articolul 19 (1) În vederea innoirii cartelei întreprinderii, aceasta va depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul, o cerere în acest sens, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru innoirea cartelei întreprinderii. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Pentru a putea ridica noua cartela, care va avea o valabilitate de 5 ani de la data eliberării, întreprinderea o va returna pe cea veche, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unei cartele noi. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela întreprinderii în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al innoirii, după caz.  +  Articolul 20În situaţia în care, după eliberarea cartelei întreprinderii, datele administrative înregistrate pe aceasta privind titularul suferă modificări în ceea ce priveşte numele sau adresa, precum şi în situaţia în care titularul constata înscrierea eronată a unor date, acesta are obligaţia de a solicita schimbarea cartelei.  +  Articolul 21 (1) În vederea schimbării cartelei întreprinderii, aceasta va depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe cartela, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul. Cererea va fi însoţită de toate documentele ce atesta modificarea datelor administrative înscrise pe cartela sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru schimbarea cartelei. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Pentru a putea ridica noua cartela, care va avea aceeaşi dată limita de valabilitate ca şi vechea cartela, întreprinderea o va returna pe cea veche, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unei cartele noi. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela întreprinderii, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al schimbării, după caz.  +  Articolul 22În situaţia în care cartela întreprinderii a fost pierdută, furata, deteriorata sau distrusa, titularul are obligaţia de a solicita înlocuirea acesteia.  +  Articolul 23 (1) În vederea înlocuirii cartelei întreprinderii, aceasta va depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cartela a fost furata/pierdută/deteriorata/distrusa, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul. Cererea va fi însoţită de dovada eliberata de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru înlocuirea cartelei. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Noua cartela va avea aceeaşi dată limita de valabilitate ca şi vechea cartela pe care o înlocuieşte. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela întreprinderii în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al schimbării, după caz. (5) În situaţia în care cartela întreprinderii pierdută sau furata a fost recuperată ori a fost deteriorata, titularul are obligaţia de a o preda imediat agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul.  +  Capitolul IV Cartela agentului economic autorizat  +  Articolul 24Orice agent economic autorizat, conform legislaţiei în vigoare, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" pentru a efectua operaţiuni de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale poate obţine, la cerere, câte o cartela a agentului economic autorizat pentru fiecare tehnician nominalizat în documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Articolul 25 (1) Cartela agentului economic autorizat se eliberează de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi pentru personalul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" cu atribuţii în activitatea de verificare a tahografelor digitale, conform Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza. (2) În vederea eliberării acestora, Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. datele de identificare ale personalului menţionat la alin. (1), însoţite de documentaţia stabilită prin protocol încheiat între acestea.  +  Articolul 26 (1) Cartela agentului economic autorizat este nominală şi netransmisibila, fiecare tehnician nominalizat putând deţine o singura cartela de acest tip pentru un agent economic autorizat. (2) Dacă un tehnician este angajat al mai multor agenţi economici autorizaţi şi a fost nominalizat de către fiecare dintre aceştia în documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", el va utiliza câte o cartela pentru fiecare agent economic autorizat la care lucrează. (3) Cartela agentului economic autorizat se eliberează reprezentantului sau şi are o valabilitate de un an de la data eliberării. (4) Cartela agentului economic autorizat este singurul tip de cartela tahografica pentru folosirea căreia este necesar un număr personal unic de identificare a utilizatorului (PIN). Acesta va fi înmânat personal, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza acesta îşi are domiciliul, tehnicianului nominalizat care va utiliza cartela.  +  Articolul 27 (1) În vederea obţinerii cartelei agentului economic autorizat, acesta va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social, un dosar care va cuprinde următoarele documente: a) cerere-tip al carei model va fi stabilit de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi care poate fi obţinută de la orice agenţie teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.; b) copie a autorizaţiei eliberate agentului economic autorizat de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" pentru a efectua operaţiuni de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale; c) copie a actului de identitate al tehnicianului nominalizat - buletin/carte de identitate/pasaport; d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul cetăţenilor străini, alţii decât cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European; e) copie a documentului/documentelor prin care se dovedeşte ca tehnicianul nominalizat are reşedinţa curenta în România; f) dovada efectuării plăţii tarifului pentru eliberarea cartelei agentului economic autorizat. (3) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va solicita Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" verificarea datelor cu privire la agentul economic autorizat şi tehnicianul nominalizat, conform documentelor depuse. Ca urmare a verificărilor efectuate, Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va confirma în termen de 5 zile valabilitatea datelor depuse de agentul economic autorizat. (4) După primirea confirmării menţionate la alin. (3) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera cartela agentului economic autorizat, în termen de maximum 20 de zile de la data solicitării, sau va comunică în scris refuzul motivat al eliberării, după caz.  +  Articolul 28Cartela agentului economic autorizat se poate retrage de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. în următoarele cazuri: a) când se constată că a fost falsificata; b) când se constată că datele administrative înregistrate pe aceasta s-au modificat, iar agentul economic autorizat nu a solicitat schimbarea cartelei în termenul prevăzut la art. 32; c) când agentul economic autorizat nu mai deţine autorizaţia eliberata de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" pentru a efectua operaţiuni de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale, în baza comunicării transmise de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"; d) la încetarea activităţii agentului economic autorizat; e) când se constată că este utilizata de către o altă persoană decât titularul cartelei.  +  Articolul 29Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cartelei agentului economic autorizat, acesta poate solicita innoirea cartelei.  +  Articolul 30 (1) În vederea innoirii cartelei agentului economic autorizat, acesta va depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social, o cerere în acest sens, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru innoirea cartelei agentului economic autorizat. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Pentru a putea ridica noua cartela, care va avea o valabilitate de un an de la data eliberării, agentul economic autorizat o va returna pe cea veche, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unei cartele noi. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela agentului economic autorizat, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al innoirii, după caz.  +  Articolul 31În situaţia în care, după eliberarea cartelei agentului economic autorizat, datele administrative înregistrate pe aceasta privind agentul economic autorizat sau tehnicianul nominalizat suferă modificări, precum şi în situaţia în care se constata înscrierea eronată a unor date, agentul economic autorizat are obligaţia de a solicita schimbarea cartelei.  +  Articolul 32 (1) În vederea schimbării cartelei agentului economic autorizat, acesta va depune o cerere în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe cartela, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social. Cererea va fi însoţită de toate documentele ce atesta modificarea datelor administrative înscrise pe cartela sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru schimbarea cartelei. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Pentru a putea ridica noua cartela, care va avea aceeaşi dată limita de valabilitate ca şi vechea cartela, agentul economic autorizat o va returna pe cea veche, în caz contrar urmând să se perceapă tariful pentru eliberarea unei cartele noi. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela agentului economic autorizat, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al schimbării, după caz.  +  Articolul 33În situaţia în care cartela agentului economic autorizat a fost pierdută, furata, deteriorata sau distrusa, acesta are obligaţia de a solicita înlocuirea cartelei.  +  Articolul 34 (1) În vederea înlocuirii cartelei agentului economic autorizat, acesta va depune o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cartela a fost furata/pierdută/deteriorata/distrusa, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social. Cererea va fi însoţită de dovada eliberata de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, după caz, împreună cu dovada efectuării plăţii tarifului pentru înlocuirea cartelei. (2) În cazul în care nu se respecta termenul prevăzut la alin. (1), se va percepe tariful pentru eliberarea unei noi cartele. (3) Noua cartela va avea aceeaşi dată limita de valabilitate ca şi vechea cartela pe care o înlocuieşte. (4) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va elibera noua cartela agentului economic autorizat, în termen de maximum 5 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, sau va comunică în scris refuzul motivat al schimbării, după caz. (5) În situaţia în care cartela agentului economic autorizat pierdută sau furata a fost recuperată ori a fost deteriorata, titularul are obligaţia de a o preda imediat agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a carei raza îşi are sediul social sau, după caz, domiciliul.  +  Capitolul V Cartela de control  +  Articolul 35 (1) Cartela de control se eliberează de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. personalului cu atribuţii de control al respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cartele de control se eliberează de către Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. şi personalului cu atribuţii de control tehnic în trafic al Regiei Autonome "Registrul Auto Roman". (3) În vederea eliberării cartelei de control, fiecare autoritate la care se face referire la alin. (1) şi (2) comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. datele de identificare ale personalului propriu abilitat cu efectuarea controlului pentru care se va elibera cartela de control, însoţite de o documentaţie ce va fi stabilită prin protocoale încheiate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. cu fiecare dintre aceste autorităţi. (4) Angajaţilor cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. li se va elibera cartela de control în baza deciziei directorului general al autorităţii. (5) Cartela de control are o valabilitate de 5 ani de la data eliberării, aceasta putând fi innoita, înlocuită sau schimbată conform protocoalelor la care se face referire la alin. (3). (6) În cazul în care titularul cartelei de control nu mai este angajat al autorităţii care a solicitat eliberarea acesteia sau nu mai face parte din personalul cu atribuţii de control al acesteia, cartela respectiva va fi predată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 15 zile.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 36În cazul în care o cartela tahografica emisă de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. nu funcţionează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deţinătorul cartelei are obligaţia de a o returna emitentului în termen de 5 zile de la eliberare, urmând ca aceasta să fie înlocuită fără a se percepe tariful de înlocuire.  +  Articolul 37Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va modifica programul informatic propriu astfel încât să asigure evidenta şi gestionarea cartelelor tahografice emise.------------