LEGE nr. 4 din 29 iunie 1989privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 24 din 5 iulie 1989    În cadrul politicii Partidului Comunist Roman de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate în ţara noastră, un obiectiv de importanţa majoră îl constituie ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor în concordanta cu cele mai noi cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice, valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, a tuturor resurselor tarii, creşterea competivitatii produselor româneşti.În acest scop se impune perfecţionarea, într-o conceptie unitară, a activităţii de asigurare şi control al calităţii produselor şi serviciilor şi stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice ce trebuie luate de către producător şi beneficiar pe toate fazele de realizare a acestora, pentru respectarea întocmai a condiţiilor privind calitatea.Pentru creşterea contribuţiei şi întărirea răspunderii consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, centrale, institute de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare, ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale. A întregului personal muncitor, în asigurarea calităţii produselor şi serviciilor, şi pentru crearea cadrului juridic corespunzător acestei activităţi.  +  Capitolul 1 Dispoziţii Generale  +  Articolul 1Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor constituie obligaţia fundamentală a muncitorilor, maiştrilor, tehnicienilor, inginerilor cercetatorilor şi proiectanţilor, a tuturor oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producţie şi beneficiari ai bunurilor materiale, care răspund nemijlocit de realizarea parametrilor tehnico-calitativi ai întregii producţii, astfel încît nici un produs sa nu fie livrat, din întreprindere, dacă nu întruneşte condiţiile de calitate.  +  Articolul 2Conducerile întreprinderilor, centralelor, ministerelor şi celorlalte organe sînt obligate să asigure condiţiile tehnico-materiale necesare realizării calităţii produselor în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socială şi ale programelor de perfecţionare a organizării şi modernizare a proceselor de producţie.Conducerile institutelor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare au obligaţia sa elaboreze soluţii constructive şi tehnologice, pornind de la cele mai bune realizari pe plan mondial, care să conducă la obţinerea de produse cu un înalt nivel tehnic şi calitativ.  +  Articolul 3Ridicarea nivelului calitativ al produselor se realizează, pe baza celor mai noi cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiinţifice, în condiţiile încadrării stricte în normele de consum de materii prime, materiale, combustibili, energie şi reducerii continue a acestora, înlocuirii materiilor prime şi materialelor deficitare, recuperării celor refolosibile, reducerii costurilor de producţie, creşterii permanente a rentabilitatii fiecărui produs şi a productivitatii muncii.Oamenii muncii au dreptul şi obligaţia să facă propuneri pentru reducerea normelor de consum, creşterea productivitatii muncii, modernizarea proceselor tehnologice, tipizarea pieselor, subansamblelor şi produselor.  +  Articolul 4Parametrii de calitate ai produselor se prevăd în standarde, caiete de sarcini, aprobate de organele prevăzute de lege, precum şi în contracte, în conformitate cu condiţiile de baza ale calităţii stabilite pe produse şi grupe de produse.Documentele tehnice normative, prevăzute la alineatul precedent, privind parametrii de calitate precum şi contractele sînt obligatorii pentru toate unităţile de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare, întreprinderi, centrale, ministere, celelalte organe centrale şi locale.  +  Articolul 5Se interzic derogarile de la documentaţia constructivă şi tehnologică omologata, precum şi de la prevederile standardelor şi caietelor de sarcini.  +  Capitolul 2 Asigurarea şi controlul calităţii produselor  +  Articolul 6În vederea creării tuturor condiţiilor pentru executarea de produse de înalt nivel tehnic şi calitativ, activitatea de asigurare şi control al calităţii se organizează pe toate fazele de realizare a produselor:- cercetarea, proiectarea şi elaborarea tehnologiilor;- testarea, pregătirea fabricaţiei şi omologarea produselor şi tehnologiilor;- contractarea şi aprovizionarea tehnico-materială;- execuţia produselor şi controlul fabricaţiei;- ambalarea, manipularea, depozitarea şi transportul produselor;- recepţia la livrare, punerea în funcţiune, utilizarea, întreţinerea, urmărirea în exploatare şi fiabilitatea produselor.În acest scop, întreprinderile şi centralele sînt obligate sa elaboreze programe de măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea şi controlul calităţii produselor, precum şi planul de examinari tehnice şi de inspecţii, pe baza normelor-cadru, aprobate de consiliul de coordonare a activităţii pe ramuri, avizul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.  +  Articolul 7Pentru garantarea creării condiţiilor de asigurare a unei calităţi şi a fiabilitatii corespunzătoare, fabricatia în unităţi a produselor de importanţa deosebită şi care sînt destinate sa funcţioneze în condiţii severe de exploatare şi siguranţa este supusă regimului de autorizare.  +  Capitolul 3 Obligaţiile şi răspunderile producătorilor privind asigurarea şi controlul calităţii produselor  +  Articolul 8Întreprinderile, centralele, ministerele şi celelalte organe centrale au obligaţia să asigure nivelul tehnic şi calitativ al produselor corespunzător prevederilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din programele de perfecţionare a organizării şi modernizare a proceselor de producţie, în toate fazele de realizare a produselor, începînd cu cercetarea şi proiectarea şi pînă la urmărirea în exploatare a acestora.  +  Articolul 9Institutele de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare, precum şi compartimentele de proiectare din unităţi, răspund de calitatea soluţiilor tehnice privind proiectarea şi pregătirea de fabricaţie a produselor, adoptate în documentaţiile pe care le-au elaborat, de asigurarea asistenţei tehnice la unităţile producătoare şi beneficiare pe parcursul execuţiei, montajului, punerii în funcţiune sau utilizării produselor. Cercetatorii, proiectantii, tehnologii şi ceilalţi specialişti care participa la elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnice ale produselor răspund de realizarea în producţie şi exploatare a parametrilor tehnico-economici, de calitate şi fiabilitate proiectati.  +  Articolul 10Întreprinderile şi centralele au obligaţia sa organizeze şi să execute întreaga producţie pentru intern şi export, prevăzută în plan, la nivelul caracteristicilor şi performantelor tehnice şi calitative din documentele tehnice normative şi contractate şi iau măsuri pentru: a) elaborarea şi aplicarea programelor de măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea şi controlul calităţii, a planurilor de examinari tehnice şi de inspecţii şi a programelor de imbunatatire continua a nivelului tehnic şi calitativ al produselor, în condiţiile reducerii consumurilor de materii prime, combustibili şi energie; b) asigurarea funcţionarii şi întreţinerii maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor la parametrii prevăzuţi, dotarea cu standuri de probe şi aparate de măsura şi control; c) introducerea în fabricatia de serie a produselor noi sau modernizate după omologarea acestora şi a pregătirii de fabricaţie; d) introducerea în procesul de fabricaţie a materiilor prime, materialelor sau a altor produse realizate prin cooperare, numai pe bază de recepţie, interzicind folosirea celor care nu corespund prevederilor din documentaţiile tehnice; e) efectuarea, înainte de livrarea produselor, a tuturor probelor de verificare a parametrilor tehnico-funcţionali, prevăzute în documentaţii şi contracte; f) organizarea compartimentelor proprii de control tehnic al calităţii şi asigurarea funcţionarii acestora, pe activităţi, în toate fazele de realizare a produselor; g) sistarea fabricaţiei de produse în cazul în care se constata abateri de la tehnologiile de execuţie; h) urmărirea sistematica a modului de comportare în exploatare a produselor şi stabilirea măsurilor pentru ridicarea nivelului calitativ a acestora; i) organizarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului de execuţie şi de control al calităţii, instruirea şi verificarea periodică a cunoştinţelor acestuia; j) asigurarea respectării stricte a preţurilor de producţie şi de livrare, în strinsa corelare cu calitatea produselor realizate, urmărind, prin compartimentele financiar-contabile, optimizarea gestiunii calităţii, încadrarea în normele de consum şi normativele financiare, în costurile de producţie planificate.  +  Articolul 11Produsele pentru intern şi export se livreaza numai însoţite de certificate de calitate, de garanţie, buletine de analiza sau alte documente de certificare a calităţii, emise de unităţile producătoare şi de bazele de aprovizionare tehnico-materială.Maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatele şi alte bunuri de folosinţă îndelungată vor fi livrate din întreprinderi însoţite şi de cartea tehnica a produsului.  +  Articolul 12Muncitorii răspund nemijlocit de calitatea produselor şi au obligaţia sa întreţină şi sa exploateze maşinile, utilajele şi instalaţiile cu care lucrează la nivelul de precizie şi randamentul prevăzut, să execute operaţiile conform documentaţiei tehnice, sa verifice, continuu, prin autocontrol, operaţiile şi produsele realizate, să prezinte maistrului toate piesele şi produsele în vederea confirmării corectitudinii execuţiei, să fie exigenti şi sa sesizeze imediat conducătorului locului de muncă orice deficienta privind calitatea, aparuta în procesul de fabricaţie.  +  Articolul 13Maistrii şi ceilalţi conducatori ai formatiunilor de lucru răspund de asigurarea calităţii produselor sau lucrărilor executate în cadrul formatiunilor de lucru şi sînt obligaţi sa ia măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului de producţie, respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice de către muncitori, sa controleze permanent calitatea operaţiilor, lucrărilor şi produselor realizate în scopul prevenirii oricăror abateri de la documentaţii, sa interzică trecerea de la o faza la alta a reperelor necorespunzătoare calitativ.  +  Articolul 14Şefii de secţii şi ateliere răspund de calitatea produselor fabricate şi au obligaţia să asigure fiecărei formaţiuni de lucru din subordine condiţiile tehnico-materiale necesare desfăşurării procesului de producţie potrivit tehnologiei de fabricaţie, sa acorde asistenţa tehnica de specialitate, sa ia măsurile necesare pentru prevenirea cauzelor care pot genera produse necorespunzătoare calitativ.  +  Articolul 15Personalul din compartimentul de control tehnic al calităţii are obligaţia să efectueze un control riguros, în toate fazele de realizarea a produselor, sa verifice reglajul şi precizia mijloacelor de producţie şi sa nu admită execuţia şi livrarea produselor cu deficiente de calitate.Şeful compartimentului de control tehnic al calităţii răspunde de organizarea şi executarea controlului tehnic al calităţii pe întreg fluxul de fabricaţie, promovarea metodelor moderne de control, ridicarea calificării profesionale a controlorilor de calitate, oprirea livrării produselor care nu corespund calitativ.  +  Articolul 16Directorii şi ceilalţi conducatori ai unităţilor economice răspund de îndeplinirea sarcinilor de plan ce revin unităţii în domeniul calităţii, de asigurarea tuturor condiţiilor, tehnice şi organizatorice necesare pentru realizarea producţiei în stricta conformitate cu documentaţia tehnica, de executare exigenta a controlului tehnic al calităţii în procesul de fabricaţie şi au obligaţia de a livra numai produse corespunzătoare calitativ.  +  Articolul 17Comisiile pentru calitatea producţiei şi eficienta economică din întreprinderi au obligaţia sa controleze şi sa analizeze permanent calitatea producţiei, modul în care controlul calităţii produselor se efectuează de muncitorii care le executa, de maistrii şi ceilalţi conducatori ai procesului de producţie şi sa propună măsuri pentru perfecţionarea tehnologiilor şi activităţii de asigurare şi control al calităţii.  +  Articolul 18Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale sînt obligate sa ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale de realizare a produselor la nivelul calitativ prevăzut în documentele tehnice normative şi în contracte, precum şi pentru organizarea şi efectuarea controlului calităţii pe toate fazele de producţie, de către muncitori, maiştri, ceilalţi conducatori ai locurilor de muncă şi compartimentele tehnice de control al calităţii.  +  Articolul 19Adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale sînt obligate sa ia măsuri pentru ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, asimilarea de produse şi tehnologii noi, promovarea tehnicii noi în toate sectoarele de activităţi şi valorificarea în producţie a rezultatelor cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 20Ministerele economice şi celelalte organe centrale răspund de nivelul tehnic şi calitativ al produselor, realizate de unităţi subordonate pentru intern şi export, în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, programelor de perfecţionare a organizării şi modernizare a proceselor de producţie şi programelor speciale pe produse şi grupe de produse, precum şi ale documentaţiilor, în care scop sînt obligate sa ia măsuri: a) elaborarea, într-o conceptie unitară, a normelor-cadru de asigurare şi control al calităţii pe ramuri şi subramuri de producţie; b) asigurarea şi urmărirea îndeplinirii planului şi programelor privind ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor de către întreprinderi şi centrale; c) asigurarea dotării unităţilor cu mijloace de producţie, standuri de proba, aparatura de măsura şi control; d) organizarea activităţii de control tehnic al calităţii la nivelul ministerului şi unităţilor subordonate; e) elaborarea studiilor pentru asimilarea produselor noi, precum şi pentru modernizarea şi ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor; f) organizarea cooperării între unităţile producătoare în condiţii care să asigure realizarea produselor la nivelul calitativ prevăzut în documentaţii; g) elaborarea şi realizarea programelor de şcolarizare a forţei de muncă şi de perfecţionare continua a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor; h) organizarea urmăririi comportării în exploatare a produselor şi luarea măsurilor de imbunatatire a calităţii acestora; i) sistarea fabricaţiei produselor în cazul în care acestea nu întrunesc parametrii tehnico-economici prevăzuţi în documentaţiile aprobate conform legii.  +  Articolul 21Consiliile de conducere ale ministerelor şi celorlalte organe au obligaţia sa analizeze sistematic modul în care se asigura calitatea produselor şi se infaptuiesc sarcinile în acest domeniu prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi programelor de perfecţionare a organizării şi modernizare a proceselor de producţie, stabilind măsuri tehnice şi organizatorice pentru ridicarea continua a nivelului tehnic şi calitativ al tuturor produselor.  +  Articolul 22Consiliile tehnico-economice din întreprinderi, centrale şi ministere sînt obligate să asigure adoptarea soluţiilor tehnice care să conducă la innoirea şi modernizarea produselor şi sa avizeze numai acele documentaţii de execuţie care asigură realizarea produselor cu caracteristici functionale, tehnico-economice şi calitative superioare.  +  Articolul 23Consiliile de coordonare a activităţii pe ramuri răspund de înfăptuirea prevederilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, programelor de perfecţionare a organizării şi modernizarea proceselor de producţie şi programelor sociale privind ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor; stabilesc măsuri ca ministerele, centralele şi întreprinderile să asigure nivelul calitativ al produselor prevăzut în documentaţii, pentru produsele ce se realizează prin cooperare.  +  Articolul 24Organizaţiile de masa şi obşteşti sînt obligate sa ia măsuri pentru mobilizarea şi stimularea iniţiativei creatoare a întregului personal muncitor, pentru folosirea cu eficienta a materiilor prime şi materialelor, exploatarea corecta şi cu un înalt randament a maşinilor şi utilajelor, realizarea produselor în condiţiile de calitate prevăzute în documentaţie.  +  Capitolul 4 Obligaţiile şi răspunderile beneficiarilor privind asigurarea şi controlul calităţii produselor  +  Articolul 25Unităţile beneficiare sînt obligate sa controleze, în condiţiile prevăzute de lege şi contracte, pe parcursul executării produselor sau lucrărilor, modul în care unităţile furnizoare îndeplinesc clauzele convenite cu privire la calitate, sa semnalizeze eventualele deficiente şi sa participe la stabilirea măsurilor necesare pentru remedierea lor.  +  Articolul 26Unităţile beneficiare efectuează recepţia produselor la furnizori potrivit prevederilor legale şi contractelor şi preiau numai acele produse care corespund clauzelor privind calitatea.  +  Articolul 27Unităţile beneficiare sînt obligate sa urmărească sistematic modul de comportare în exploatare a produselor achiziţionate, sa analizeze rezultatele obţinute şi sa stabilească împreună cu furnizorii măsuri tehnice pentru îmbunătăţirea calităţii.  +  Articolul 28Preluarea mărfurilor destinate exportului se face pe bază de recepţie, efectuată de întreprinderile de comerţ exterior prin reprezentanţi proprii sau pe baza contractuală prin unităţi specializate.  +  Capitolul 5 Atribuţiile organelor centrale şi locale în asigurarea şi controlul calităţii produselor  +  Articolul 29Comitetul de Stat al Planificarii, împreună cu organele teritoriale de planificare, fundamentează şi elaborează planul de ridicare al nivelului tehnic şi calitativ al produselor în conformitate cu prevederile din programele de perfecţionare a organizării şi modernizare a proceselor de producţie şi asigura toate condiţiile pentru buna desfăşurare a fabricaţiei produselor şi urmărirea sistematica a execuţiei acestora la nivel tehnic şi calitativ corespunzător sarcinilor de plan, stabilite pe ministere, centrale, întreprinderi şi în profil teritorial.  +  Articolul 30Comitetul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie răspunde de realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică şi introducerea tehnicii noi care asigura ridicarea permanenta a nivelului tehnic şi calitativ al produselor, promovarea şi generalizarea tehnologiilor avansate.  +  Articolul 31Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe şi organele sale teritoriale răspund de aprovizionarea tehnico-materială în conformitate cu prevederile planului şi ale normelor de consum, de exploatarea, întreţinerea şi repararea corespunzătoare a fondurilor fixe care condiţioneaza asigurarea calităţii produselor, precum şi de dotarea cu standuri de proba.  +  Articolul 32Ministerul Finanţelor, băncile Comitetului de Stat pentru Preţuri şi organele lor teritoriale răspund de perfecţionarea sistemului de gestiune a calităţii, asigura ca realizarea şi finanţarea tuturor produselor prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi în programele de ridicarea nivelului calitativ al acestora să se facă cu încadrarea în consumurile materiale şi financiare normate şi în costurile de producţie planificate; urmăresc respectarea stricta a preţurilor de producţie şi livrare, înlăturarea completa a produselor nerentabile şi a cheltuielilor necorespunzătoare calitativ şi nu crediteaza produsele cu abateri calitative faţă de prevederile din contracte.  +  Articolul 33Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi întreprinderile de comerţ exterior răspund de îndeplinirea clauzelor contractuale privind calitatea, controlind, la întreprinderi modul cum se realizează mărfurile contractate la export, de preluarea produselor destinate exportului sau celor din import pe bază de recepţie proprie, precum şi de întărirea controlului în punctele de frontieră.  +  Articolul 34Consiliile populare judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale răspund de înfăptuirea prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială şi a programelor de perfecţionare a organizării şi modernizare a proceselor de producţie în profil teritorial, de asigurarea tuturor condiţiilor, pentru ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor de către toate unităţile care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul lor administrativ.  +  Articolul 35Consiliul de Miniştri răspunde de înfăptuirea în întreaga economie, a politicii partidului şi statului privind ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al producţiei, în care scop sa ia măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale şi locale, centralele şi întreprinderile sa realizeze prevederile din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi din programele de perfecţionare a organizării şi modernizare a proceselor de producţie privind asigurarea calităţii.  +  Capitolul 6 Atribuţiile şi responsabilităţile Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor  +  Articolul 36Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor coordonează şi răspunde de efectuarea unui control riguros al calităţii produselor în toate fazele de realizare a produselor, în care scop exercita următoarele atribuţii principale: a) asigura împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale organizarea şi executarea controlului calităţii produselor, elaborarea programelor pentru îmbunătăţirea calităţii, stabilirea indicatorilor de calitate ce se includ în planurile cincinale şi anuale; b) controlează activitatea de asigurare şi control al calităţii produselor în întreprinderi, centrale şi ministere, urmărind respectarea pe fazele de producţie a condiţiilor tehnice de calitate din standarde, caiete de sarcini şi contracte, interzicind livrarea produselor care nu corespund calitativ; autorizeaza laboratoarele şi personalul de control tehnic al calităţii şi iniţiază acţiuni pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a acestuia; c) participa la activităţile de omologarea a produselor şi avizează sau respinge propunerile de omologare, stabilind măsurile ce se impun în cazul în care nu se asigura calitatea; d) îndrumă şi controlează elaborarea tehnologiilor de control al calităţii produselor, promovează utilizarea metodelor moderne de control; e) controlează, în condiţiile prevăzute de lege, activitatea de asigurare a calităţii mărfurilor din import; f) controlează aplicarea şi respectarea reglementărilor legale în domeniul metrologiei privind dotarea proceselor de producţie cu mijloace de măsurare, exploatarea şi întreţinerea acestora, astfel încît să se asigure nivelurile de precizie prevăzute în documentaţiile tehnice.  +  Articolul 37Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor dispune, cu încunoştiinţarea prealabilă a organelor centrale sau locale de resort, oprirea fabricaţiei, în cazurile în care se constata deficiente în procesul de producţiei şi în controlul tehnic al calităţii.  +  Capitolul 7 Atribuţiile Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale  +  Articolul 38Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale controlează aplicarea, de către ministere, celelalte organe centrale şi locale, centrale şi unităţi economice, a măsurilor stabilite de conducerea de partid şi de stat privind modernizarea structurii producţiei şi ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor.  +  Articolul 39Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale şi Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor răspund de organizarea şi efectuarea unui control riguros al mărfurilor de export, atît în procesul de fabricaţie cît şi la expedierea acestora, conform prevederilor contractuale.  +  Articolul 40Condiţiile de baza ale calităţii produselor şi serviciilor, condiţiile de autorizare a fabricaţiei produselor de importanţa deosebită, răspunderea unităţilor producătoare privind calitatea, condiţiile de stabilire a răspunderii materiale, precum şi faptele care constituie contravenţie şi modul de sancţionare a acestora, alte norme privind activitatea de asigurare şi control al calităţii, se stabilesc prin regulament aprobat prin decret al Consiliului de Stat.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 41Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător prestaţiilor de servicii, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti.  +  Articolul 42Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 43Aplicarea sancţiunilor contravenţionale pentru încălcarea normelor privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor nu exclude aplicarea sancţiunilor disciplinare potrivit Codului muncii şi altor dispoziţii legale.  +  Articolul 44Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.Pe aceeaşi dată se abroga Legea calităţii produselor şi serviciilor nr. 7/1977, publicată în Buletinul Oficial nr. 63 din 9 iulie 1977.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 29 iunie 1989PreşedinteleMarii Adunări Naţionale,NICOLAE GIOSANBucureşti, 29 iunie 1989Nr. 4---------------------