HOTĂRÂRE nr. 1.211 din 27 noiembrie 2001 (*republicată*)privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 februarie 2006    Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.318/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 10 noiembrie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001 şi a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 29 octombrie 2003 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 2.105/2004 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.167 din 9 decembrie 2004.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare Fondul, ca societate comercială pe acţiuni, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se autorizează Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie**) să întocmească formalităţile de constituire a Fondului.----------- Notă **) Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a fost înfiinţată prin art. 1 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, şi a preluat activitatea Ministerului pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.  +  Articolul 2 (1) Fondul are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, persoane fizice sau juridice, de la bănci sau din alte surse, în condiţiile legii. (2) Fondul poate desfăşura, în condiţiile legii, toate activităţile conexe necesare şi subordonate realizării obiectului principal de activitate şi misiunii sale, prevăzute în actul constitutiv. (3) În condiţiile legii Fondul îşi va constitui filiale în fiecare reşedinţă de judeţ. (4) La înfiinţare Fondul va avea ca acţionar unic statul român.  +  Articolul 3 (1) Fondul se constituie cu un capital social iniţial de 5 milioane lei RON, din sumele alocate de la bugetul de stat Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, cu această destinaţie. (2) Fondul nu poate funcţiona decât după vărsarea integrală a capitalului social subscris iniţial de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Aportul statului la capitalul social al Fondului va fi majorat, pe o perioadă de 5 ani, cu 0,4% din veniturile bugetare. (4) Capitalul social al Fondului se exprimă în acţiuni nominative, cu valoare nominală de 100 lei RON. (5) Acţiunile Fondului pot fi admise la cotarea unei burse de valori sau pot fi negociate pe o altă piaţă organizată de valori mobiliare. (6) Capitalul social al Fondului poate fi majorat prin emisiune de acţiuni sau de obligaţiuni convertibile în acţiuni.  +  Articolul 4Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic.  +  Articolul 5Actul constitutiv al Fondului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Cheltuielile de constituire a Fondului se suportă din prevederile bugetare ale Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie pe anul 2001.  +  Articolul 7Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării acesteia în vigoare.  +  Anexa ACT CONSTITUTIVal Fondului Naţional de Garantare a Creditelorpentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul şi durata societăţii  +  Articolul 1 (1) Denumirea societăţii este Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) În toate documentele oficiale emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi menţionate: a) denumirea - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. sau F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; b) capitalul social; c) sediul central; d) codul unic de înregistrare; e) numărul de ordine în registrul comerţului; f) emblema.  +  Articolul 2F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este instituţie financiară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu: a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile prezentei hotărâri; c) dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) clauzele prezentului act constitutiv; e) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; f) celelalte reglementări legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) Sediul central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 5, et. 6, sectorul 1. F.N.G.C.I.M.M. - S.A. îşi va putea schimba sediul cu aprobarea acţionarului unic, la propunerea consiliului de administraţie. (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va avea filiale sau unităţi teritoriale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale şi cu prezentul act constitutiv.  +  Articolul 4Durata de funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este nelimitată.  +  Capitolul II Obiectul de activitate. Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.  +  Articolul 5 (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de la băncile comerciale ori din alte surse, clasa CAEN 6713 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare. (2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfăşura şi următoarele activităţi conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi subordonate obiectului său principal de activitate: a) consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414); b) administrarea programelor de finanţare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (cod CAEN 6713); c) intermedieri financiare pentru finanţarea activităţilor economice prestate de întreprinderile mici şi mijlocii şi alte activităţi de finanţare pentru acestea (cod CAEN 6522); d) orice alte tipuri de activităţi compatibile cu scopul pentru care a fost înfiinţată societatea.  +  Articolul 6 (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. constă în susţinerea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii. (2) Pentru realizarea misiunii prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va acţiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu strategia şi normele metodologice proprii şi cu cerinţele prudenţiale în activitatea sa, respectând principiul gestiunii diligente a resurselor financiare.  +  Articolul 7F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate acorda garanţii reale, garanţii personale, precum şi cogaranţii, în condiţiile prevăzute de normele şi procedurile interne de lucru.  +  Articolul 8Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii.  +  Capitolul III Capitalul social  +  Articolul 9 (1) Capitalul social iniţial este de 5 milioane lei RON, fiind împărţit în 50.000 de acţiuni nominative şi indivizibile, fiecare acţiune având o valoare nominală de 100 RON; acestea aparţin în totalitate statului român până la transmiterea, în condiţiile legii, a acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine. (2) Capitalul social iniţial va fi majorat anual, pe o perioadă de 5 ani de la înfiinţare, cu 0,4% din veniturile bugetare. (3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Calitatea de acţionar unic conferă statului, reprezentat prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumită în continuare A.N.I.M.M.C., prerogativa de a exercita toate drepturile şi de a executa toate obligaţiile care decurg din această calitate. (2) Acţiunile sunt purtătoare de dividende, care se distribuie acţionarului în condiţiile legii. (3) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii ale acţionarului unic. (4) Acţiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt în formă dematerializată, prin înscriere în cont. (5) Evidenţa acţiunilor se ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. În situaţia tranzacţionării pe o piaţă organizată a acţiunilor emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A., evidenţa acestora se va ţine în conformitate cu regulile pieţei de capital de către Registrul Român al Acţionarilor sau de către un registru independent al acţionarilor. (6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (7) Transmiterea parţială sau totală a acţiunilor către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (8) În situaţia tranzacţionării pe o piaţă organizată a acţiunilor emise, se vor aplica dispoziţiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Obligaţiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social al acestuia.  +  Articolul 11 (1) Acţiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominală mai mică decât cea iniţială şi vor putea fi transmise persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate. A.N.I.M.M.C. va fixa cuantumul noilor emisiuni şi criteriile de subscriere. (2) Acţiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu recunoaşte decât un singur proprietar pe fiecare acţiune. (3) Dacă sunt mai mulţi proprietari indivizi asupra unei acţiuni, aceştia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei. (4) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va evidenţia în registrul acţionarilor, după caz, numele, prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative şi va elibera certificate de proprietate, sub semnătura a 2 membri ai consiliului de administraţie.  +  Articolul 12F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este autorizat să emită obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 13Acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea creditelor/altor instrumente de finanţare obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de credit sau din alte surse se face din fondurile F.N.G.C.I.M.M. - S.A., compuse din: comisioane de garantare, venituri financiare, penalităţi contractuale, alte venituri şi capitaluri proprii.  +  Capitolul IV Conducere şi administrare  +  Articolul 14 (1) Statul, reprezentat prin A.N.I.M.M.C., este unicul acţionar al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) În această calitate, A.N.I.M.M.C. exercită atribuţiile adunării generale a acţionarilor, astfel: a) aprobă strategia F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; b) aprobă completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; c) numeşte membrii consiliului de administraţie, desemnând pe unul dintre ei ca preşedinte al acestuia; d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite preşedintelui consiliului de administraţie, precum şi nivelul indemnizaţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi membrilor comisiei de cenzori; e) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. de către aceştia; f) aprobă situaţiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor şi a raportului de audit financiar; g) aprobă repartizarea profitului, conform legii; h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare, programul de activitate şi programul de investiţii pe exerciţiul financiar următor; i) aprobă competenţele de acordare a garanţiilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum şi cerinţele prudenţiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; j) aprobă participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societăţi comerciale sau la asocierea în vederea realizării obiectului de activitate cu alte persoane fizice sau juridice din ţară ori străinătate; k) aprobă mutarea sediului central al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; l) aprobă înfiinţarea ori desfiinţarea de unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., în condiţiile legii; m) aprobă modificarea nivelului capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; n) aprobă dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societăţi comerciale ori instituţii bancare sau lichidarea, în condiţiile legii; o) aprobă emisiunea de obligaţiuni, conform legii; p) adoptă orice altă hotărâre, potrivit prevederilor legale şi prezentului act constitutiv.  +  Articolul 15 (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este administrat de un consiliu de administraţie format din 5 membri, numiţi de A.N.I.M.M.C. pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre membri este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte. (2) Administratorii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, administratori, membri în comitetul de direcţie, cenzori sau asociaţi cu răspundere nelimitată în alte fonduri de garantare, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune. (3) În exercitarea mandatului, membrii consiliului de administraţie încheie contracte de administrare cu reprezentantul acţionarului unic, A.N.I.M.M.C. (4) Numirea membrilor consiliului de administraţie poate fi reînnoită la expirarea mandatului. (5) Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează prin expirarea mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, motive medicale sau revocare. (6) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzător sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. ori ale hotărârilor A.N.I.M.M.C. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.  +  Articolul 16 (1) Membrii consiliului de administraţie, înainte de preluarea funcţiei, vor depune o garanţie, precum şi semnătura lor la oficiul registrului comerţului, conform legislaţiei în vigoare. (2) Garanţia nu poate fi mai mică decât dublul indemnizaţiei lunare cuvenite acestora. Garanţia nu va putea fi restituită decât după ce A.N.I.M.M.C. a aprobat situaţiile financiare ale ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcţie şi i s-a dat descărcare de gestiune.  +  Articolul 17Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:1. propune modificarea şi/sau completarea actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi le înaintează A.N.I.M.M.C. spre a fi supuse aprobării Guvernului;2. aprobă, în limita a jumătate din valoarea contabilă a activelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. să dobândească bunuri, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;3. aprobă, în limitele legii, încheierea oricăror alte contracte;4. analizează şi îşi însuşeşte situaţiile financiare anuale şi le înaintează spre aprobare A.N.I.M.M.C., împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit financiar;5. dezbate şi supune aprobării A.N.I.M.M.C. strategia, bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de activitate şi programul de investiţii pentru exerciţiul financiar următor;6. dezbate şi aprobă structura organizatorică a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi a unităţilor teritoriale, numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale, sistemul de salarizare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi regulamentul de ordine interioară;7. aprobă afilierea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la organisme financiare internaţionale, precum şi acordurile de colaborare cu aceste instituţii;8. hotărăşte cu privire la politica de plasamente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., stabileşte limitele globale de expunere faţă de societăţile bancare şi societăţile de asigurare-reasigurare;9. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. politica de atragere de resurse financiare de la persoane fizice şi/sau juridice;10. hotărăşte cu privire la politica de acordare de garanţii şi supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. competenţele de acordare a garanţiilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;11. aprobă nivelul comisioanelor de garantare practicate de F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;12. aprobă contractul colectiv de muncă;13. dezbate şi aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate în care sunt cuprinse principiile generale, regulile şi procedurile de bază ale domeniilor respective;14. aprobă/respinge solicitările de acordare de garanţii care sunt de competenţa sa, potrivit hotărârii A.N.I.M.M.C.;15. aprobă încheierea de convenţii de împărţire a riscului cu bănci/instituţii finanţatoare;16. aprobă desfiinţarea garanţiilor a căror acordare a aprobat-o;17. aprobă plăţile de efectuat către bănci/instituţii financiare, în cazul apariţiei riscului, pentru garanţiile a căror aprobare este de competenţa sa;18. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. încheierea de contracte de asociere între F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi alte persoane juridice sau fizice, participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. la capitalul social al altor persoane juridice, în condiţiile legii;19. aprobă angajarea directorilor executivi şi a conducătorilor celorlalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;20. propune spre aprobare A.N.I.M.M.C. emiterea de acţiuni şi/sau obligaţiuni în condiţiile legii;21. propune A.N.I.M.M.C. modificarea capitalului social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.;22. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. modalitatea de constituire şi utilizare a fondului de rezervă;23. supune spre aprobare A.N.I.M.M.C. cerinţele prudenţiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A.: a) expunerea maximă faţă de o bancă; b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii şi totalul activelor şi elementelor în afara bilanţului, ponderate în funcţie de gradul lor de risc; c) expunerea maximă faţă de un singur debitor, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a acesteia şi nivelul fondurilor proprii ale fondului; d) expunerea maximă agregată, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a expunerilor mari şi nivelul fondurilor proprii; e) nivelul minim de lichiditate determinat în funcţie de scadenţele creanţelor şi angajamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; f) administrarea resurselor şi plasamentelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A.24. aprobă formarea unor comitete şi comisii de lucru, stabilind structura şi limitele de competenţă ale acestora;25. poate delega preşedintelui consiliului de administraţie unele dintre atribuţiile sale;26. decide în orice alte probleme, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) La şedinţele consiliului de administraţie, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi invitaţi şi directorii executivi. (3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. (5) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie dintre salariaţii societăţii. (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. (7) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. În situaţia dezbaterii unor acţiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administraţie se poate face şi verbal. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care va fi înscris într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. (8) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii prezenţi ai consiliului de administraţie şi de secretar. (9) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoştinţă de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu i-a încunoştinţat despre aceasta în scris pe cenzori. (10) Consiliul de administraţie emite după fiecare şedinţă documentul numit "Hotărâre a Consiliului de administraţie al F.N.G.C.I.M.M. - S.A.", cu semnăturile membrilor prezenţi şi a secretarului consiliului de administraţie. (11) Hotărârile consiliului de administraţie sunt acte de dispoziţie.  +  Articolul 19F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu acordă garanţii pentru nici un fel de instrumente financiare contractate de membrii consiliului de administraţie de la instituţii financiar-bancare sau din alte surse.  +  Articolul 20 (1) În relaţiile cu terţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. este reprezentat de preşedintele consiliului de administraţie, în condiţiile legii, ale prezentului act constitutiv şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia A.N.I.M.M.C. şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele prevăzute de lege.  +  Articolul 21 (1) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nu pot fi directori executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi directorii unităţilor teritoriale nu pot fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, administratori, membri în comitetul de direcţie, cenzori sau asociaţi cu răspundere nelimitată în alte fonduri de garantare, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune.  +  Articolul 22 (1) Preşedintele consiliului de administraţie conduce activitatea curentă a societăţii şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele consiliului de administraţie, conform actului constitutiv; b) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor de dezvoltare ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A., aprobate de A.N.I.M.M.C.; c) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale salariaţilor din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi ale conducătorilor filialelor şi celorlalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A.; d) negociază şi semnează contractul colectiv de muncă; e) împuterniceşte salariaţii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. în relaţiile cu terţii, precum şi să exercite, în lipsa sa, atribuţii din sfera sa de competenţă; f) aplică sancţiuni disciplinare în condiţiile legii; g) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa de către consiliul de administraţie sau decurgând din Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. (2) În exercitarea conducerii activităţii curente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A., preşedintele consiliului de administraţie emite ordine, decizii şi alte acte de dispoziţie.  +  Articolul 23 (1) Situaţiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, pe bază de contract aprobat de consiliul de administraţie. (2) Raportul de audit financiar va fi prezentat A.N.I.M.M.C. şi va fi publicat împreună cu situaţiile financiare anuale, conform legii.  +  Articolul 24Auditorul financiar: a) întocmeşte un raport, împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situaţiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru respectivul exerciţiu financiar; b) analizează practicile şi procedurile controlului şi auditului intern şi, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări pentru remedierea lor; c) furnizează, la solicitarea A.N.I.M.M.C., orice detalii, clarificări, explicaţii referitoare la datele cuprinse în situaţiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M.- S.A.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25F.N.G.C.I.M.M.- S.A. poate edita publicaţii necesare activităţii proprii.  +  Articolul 26Filialele şi celelalte unităţi teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M.- S.A. îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a F.N.G.C.I.M.M.- S.A., aprobat de consiliul de administraţie, a normelor metodologice şi a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.  +  Articolul 27Directorii unităţilor teritoriale F.N.G.C.I.M.M.- S.A. reprezintă F.N.G.C.I.M.M.- S.A. în faţa autorităţilor publice, precum şi în relaţiile cu persoane juridice şi fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc, în limitele competenţelor atribuite prin regulamentul de organizare şi funcţionare pe baza mandatului emis de preşedintele F.N.G.C.I.M.M.- S.A.  +  Articolul 28 (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M.- S.A. va păstra confidenţialitatea asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicităţii, precum şi asupra oricăror fapte, date sau informaţii aflate la dispoziţia sa, care sunt calificate de legislaţia bancară drept confidenţiale ori cu caracter de secret profesional. (2) Orice membru al consiliului de administraţie, angajaţii F.N.G.C.I.M.M.- S.A. şi orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea societăţii are obligaţia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informaţii la care se referă alin. (1), de care a luat cunoştinţă în cursul desfăşurării activităţii sale profesionale. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activităţii şi nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M.- S.A. sau ale unui client al său. (4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le deţin sau de care au luat cunoştinţă în orice mod. (5) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M.- S.A.  +  Articolul 29 (1) Obligaţia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată de F.N.G.C.I.M.M.- S.A. nu poate fi opusă autorităţii competente în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de lege. (2) Informaţii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situaţii: a) în cazul în care F.N.G.C.I.M.M.- S.A. justifică un interes legitim; b) la solicitarea scrisă a unor autorităţi sau instituţii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autorităţile sau instituţiile care sunt îndrituite să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de către F.N.G.C.I.M.M.- S.A. în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestor autorităţi sau instituţii. (3) Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice sau juridice române, care beneficiază de serviciile F.N.G.C.I.M.M.- S.A. nu pot fi identificate, şi furnizarea de date auditorului financiar.  +  Articolul 30 (1) Litigiile de orice fel apărute între F.N.G.C.I.M.M.- S.A. şi persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M.- S.A. şi persoane juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Articolul 31Prezentul act constitutiv poate fi modificat sau completat în condiţiile legii.------------