HOTĂRÎRE nr. 394 din 8 iunie 1995 *** Republicatăprivind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 27 ianuarie 1997  Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 786 din 10 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 17 septembrie 1996, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 394 din 8 iunie 1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 19 iunie 1995.  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, prin produse de folosinţă îndelungată se înţelege produsele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, care îşi păstrează caracteristicile calitative prescrise şi/sau declarate, pe durata medie de utilizare, precum şi piesele de schimb aferente bunurilor respective, a căror lista este obligat sa o stabilească producătorul produsului final.  +  Articolul 2Producătorii bunurilor de folosinţă îndelungată şi ai pieselor de schimb aferente sunt obligaţi sa acorde cel puţin termenele de garanţie minime pe grupe de produse, în conformitate cu lista prevăzută în anexa.  +  Articolul 3Producătorii sunt obligaţi sa stabilească în documentele tehnice normative şi sa declare, în documentele de însoţire a produselor în circuitul comercial, durata medie de utilizare a produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor.  +  Articolul 4Producătorii vor asigura unităţilor service autorizate documentaţia de remedieri, catalogul pieselor de schimb, lista utilajelor, dispozitivelor şi mijloacelor de măsurare corespunzătoare, precum şi instruirea depanatorilor.  +  Articolul 5Producătorii au obligaţia de a asigura, atât pe durata de fabricaţie, cît şi după încetarea acesteia, pentru perioada cel puţin egala cu durata medie de utilizare, calculată de la data vinzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată.  +  Articolul 6Producătorii pieselor de schimb, precum şi unităţile service care executa reparaţii în termen de garanţie pentru produsele de folosinţă îndelungată sunt obligaţi să obţină abilitarea de la producătorul produsului final.Abilitarea se va face după o procedură stabilită de producătorul produsului de folosinţă îndelungată.Piesele de schimb vor fi fabricate şi omologate numai după documentaţia tehnica a fabricantului produsului de folosinţă îndelungată sau care a fost avizată de acesta.  +  Articolul 7Producătorii produselor de folosinţă îndelungată au obligaţia sa supravegheze respectarea condiţiilor în care au fost abilitaţi producătorii pieselor de schimb şi unităţile service.  +  Articolul 8Certificatul de garanţie ce va fi predat consumatorului trebuie să menţioneze, după caz, numărul certificatului de conformitate şi organismul care certifica sau numărul declaraţiei de conformitate, să fie semnat şi stampilat de producător şi de vinzator. Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, durata medie de utilizare, termenul de garanţie, modalităţile de asigurare a garanţiei (întreţinere, reparare, înlocuire), inclusiv denumirea şi adresa unităţii specializate cu care exista încheiat contractul de service, precum şi rubrici pentru evidenta activităţilor de service prestate asupra produsului respectiv.  +  Articolul 9Producătorii nu vor lansa pe piaţa bunuri de folosinţă îndelungată înainte de a încheia contracte cu unităţile service, în vederea asigurării remedierii deficienţelor în perioada de garanţie şi stabilirii modalităţilor de decontare a cheltuielilor.Vânzătorul este obligat faţă de consumator, iar producătorul, faţă de vinzator, pentru produsele reclamate în cadrul termenului de garanţie, să asigure şi sa suporte toate cheltuielile pentru punerea în funcţiune, întreţinerea, repararea sau înlocuirea acestora, precum şi cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare şi transport aferente.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent, privind obligaţia vinzatorului de a asigura transportul produselor de folosinţă îndelungată, produsele cu o greutate bruta mai mica de 10 kg.  +  Articolul 10Vânzătorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuita a produselor de folosinţă îndelungată, după expirarea termenului de garanţie, în cazul în care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în cadrul duratei medii de utilizare a acestora, caz în care cheltuielile aferente vor fi suportate de vinzator, care le va recupera de la producător, potrivit clauzelor stipulate în contractul încheiat cu acesta.  +  Articolul 11Vânzătorul care comercializează produse de folosinţă îndelungată are obligaţia să facă demonstratia de funcţionare şi sa explice modul de utilizare a acestora.  +  Articolul 12Producătorul şi vânzătorul sunt exonerati de obligaţiile lor privind garanţia, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare, cuprinse în documentaţia care însoţeşte produsul.  +  Articolul 13Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare.Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile service abilitate.  +  Articolul 14Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie, atuncicând nu pot fi reparate sau când durata de nefunctionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 10% din termenul de garanţie, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vinzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv.Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi în cazul unor defectiuni repetate (cel puţin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanţie) sau în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit.  +  Articolul 15Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie, care curge de la data preschimbarii produsului.  +  Articolul 16Termenul de garanţie curge de la data vinzarii produsului.Pentru bunurile de folosinţă îndelungată noi, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri, câştigate la C.E.C., Loto-Prono şi similare, sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de agenţii economici, termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia cîştigătorului.  +  Articolul 17La comercializarea produselor de folosinţă îndelungată se interzice impunerea, de către agentul economic, a altor clauze care contravin art. 13, 14, 15 şi 16 cu privire la acordarea garanţiei, înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezintă deficiente.  +  Articolul 18Produsele de folosinţă îndelungată, comercializate în regim de consignaţie, provenite de la persoane juridice, trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute la art. 2-16, asigurarea acestora fiind obligaţia persoanei juridice consignant.Pentru produsele de folosinţă îndelungată, comercializate în regim de consignaţie, provenite de la persoane fizice, consignatarul va acorda un termen de garanţie de cel puţin 30 de zile, în care acesta va suporta cheltuielile de remediere a defectelor necauzate de consumator sau va restitui contravaloarea produsului defect.  +  Articolul 19Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de întreţinere sau reparare a produselor de folosinţă îndelungată, numai pe bază de contract, care trebuie să cuprindă toate elementele de identificare şi caracterizare necesare derulării corecte a acestor activităţi, cu precizarea duratei de garanţie a reparatiei respective.Pentru produsele aflate în perioada de garanţie, certificatul de garanţie tine loc de contract, în care prestatorii vor face menţiunile cu privire la repararea sau întreţinerea acestora.  +  Articolul 20Prestatorii de servicii au obligaţia de a utiliza, la efectuarea lucrărilor de service asupra produselor de folosinţă îndelungată, numai piese de schimb însoţite de documente de atestare a calităţii şi certificate de garanţie acordate de producătorii acestora.În cazul pieselor de schimb, prestatorii au obligaţia să se asigure ca acestea sunt fabricate de agenţii economici abilitaţi în acest scop de producătorii bunurilor de folosinţă îndelungată.  +  Articolul 21În sensul prezentei hotărâri, importatorul are aceleaşi obligaţii şi raspunderi ca şi producătorul.  +  Articolul 22Prestatorii de servicii sunt obligaţi sa acorde şi sa înscrie pe nota de comanda sau pe orice alte acte termenul de garanţie pentru lucrările de service efectuate asupra produselor de folosinţă îndelungată, după cum urmează: a) în cazul lucrărilor de service care impun utilizarea de piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda termene de garanţie a căror durata va fi egala cu durata garanţiei acordate de furnizorii pieselor de schimb respective; b) în cazul lucrărilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda obligatoriu garanţie pentru lucrările de service, care va fi de cel puţin 3 luni.  +  Articolul 23Prestatorii de servicii au obligaţia de a afişa în unitate lista lucrărilor de service pe care le pot efectua asupra produselor de folosinţă îndelungată, cu menţionarea termenului de garanţie, precum şi a tarifelor aferente.  +  Articolul 24Prestatorii de servicii au obligaţia să efectueze operaţiunile de service asupra produselor de folosinţă îndelungată aflate în perioada de garanţie, în cel mult 10 zile de la data înregistrării reclamaţiei consumatorului.  +  Articolul 25Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi pentru produsele cumpărate pentru nevoi proprii de către instituţii şi organizaţii, persoane juridice (cămine, crese, grădiniţe, şcoli, spitale, cluburi, unităţi militare, sindicate, asociaţii de locatari), care reprezintă interesul unor colectivităţi de consumatori, de persoane fizice, precum şi de către agenţi economici care procura produsele prevăzute în anexa pentru nevoi proprii.  +  Articolul 26Orice reclamaţie a consumatorilor, facuta în cadrul termenului de garanţie, în legătură cu modul de efectuare a lucrărilor de service, nesolutionata de unitatea prestatoare în termen de 10 zile de la data înregistrării, va fi adresată vinzatorului care a comercializat produsul sau, după caz, organului teritorial al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 27Constituie contravenţii nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 4, 7, 8 şi 19, cu amendă de la 150.000 lei la 300.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 2, 3, 16, 17 şi 22, cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei; c) încălcarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. 1 şi art. 20, cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei;Amenda se aplică numai persoanelor fizice.  +  Articolul 28Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor şi ai oficiilor pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti.Contravenţiilor prevăzute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 29Lista produselor de folosinţă îndelungată este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Lista se revizuieste periodic şi se supune aprobării Guvernului, după care se republică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 30Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărârii, H.C.M. nr. 753/1965, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.  +  Anexa LISTAproduselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor, a cărorcomercializare se va face cu acordarea obligatorie a termenelor minime degaranţie, stabilite pe grupe de produse
         
    Nr. crt.Denumirea produselorDurata minimă a perioadei de garanţie
    1.Autovehicule (autoturisme, autocamioane, autobuze, microbuze, motociclete, motorete, scutere, biciclete şi fotolii rulante cu motor, bărci cu motor, tractoare şi alte maşini agricole, maşini de tuns iarba etc.)18 luni
    2.Vehicule fără motor (rulote şi remorci, vehicule hipo, biciclete, fotolii rulante)18 luni
    3.Aparate electrice sau mecanice de uz casnic:  
      - maşini de spălat rufe sau vase, maşini de cusut sau de tricotat, aspiratoare de praf, aparate de climatizare sau de încălzire, boilere, electropompe, ventilatoare, uscătoare de păr, aparate de ras sau de tuns, fiare de călcat, maşini de gătit, cuptoare cu microunde, prăjitoare, hote de bucătărie, roboţi de bucătărie, râşniţe de cafea, aparate de masaj sau de îngrijire a pielii, scule electromecanice gospodăreşti, maşini de scris, cântare, aparate de fotografiat şi de mărit, aparate de filmat şi de proiecţie, ceasornice etc.12 luni
      - frigidere, congelatoare şi lăzi frigorifice24 luni
    4.Aparate audio, video şi muzicale (aparate de radio, televizoare, radiocasetofoane, magnetofoane, aparate video de redare şi înregistrare, camere video, pick-up-uri, combine audio şi video, aparate de redare CD, instrumente muzicale clasice, electrice sau electronice, amplificatoare şi egalizatoare de sunet etc.)12 luni
    5.Tehnică de calcul şi aparatură pentru comunicaţii (calculatoare electronice, imprimante, teletext, videotext, telefoane, radiotelefoane, aparate telex sau fax, antene de satelit, dispozitive antifurt etc.)12 luni
    6.Aparate de încălzit şi de gătit cu combustibili gazoşi, lichizi sau solizi (maşini de încălzit şi/sau de gătit, cazane sau boilere de încălzit apa, radiatoare etc.)12 luni
    7.Aparate medicale pentru uz personal12 luni
    8.Mobilier, articole sportive şi de agrement, din lemn12 luni
    9.Anvelope auto, moto, velo şi acumulatori auto, moto6 luni
    10.Ascensoare12 luni
    11.Subansambluri şi piese de schimb aferente produselor de folosinţă îndelungată, menţionate în prezenta anexăcorespunzător grupei de produse cărora le sunt destinate
  -------