REGULAMENT nr. 3 din 1 februarie 2006privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 9 februarie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi principiile privind înfiinţarea, autorizarea, organizarea şi funcţionarea S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., denumit în continuare Fond, în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolului IX din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) compensaţie - valoarea investiţiei compensate care se plăteşte de către Fond investitorului, conform art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, până la concurenţa obligaţiei totale a membrului faţă de investitorul său, dar nu mai mult de limita plafonului stabilit în conformitate cu prezentul regulament; b) contribuţie - suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art. 51 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, de către membrii acestuia; c) investiţie compensata - investiţia a cărei restituire e asigurată până la concurenţa plafonului de compensare; d) membrii Fondului - intermediarii definiţi conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi societăţi de administrare a investiţiilor definite conform art. 53 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii şi care plătesc contribuţiile la Fond conform prezentului regulament; e) plafon de compensare - nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor.  +  Articolul 3 (1) Intermediarii care sunt autorizaţi să presteze servicii de investiţii financiare în numele clienţilor şi societăţile de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României sunt obligaţi să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului în conformitate cu prevederile art. 20. (2) O instituţie de credit care prestează servicii de investiţii financiare poate fi exonerată de obligaţia de a contribui la Fond, numai în situaţia în care aceasta a fost deja exceptată de la obligaţia de a participa la fondul de garantare a depozitelor, cu condiţia ca investitorii săi să beneficieze de o protecţie cel puţin echivalentă cu cea oferită de Fond. (3) În aplicarea alin. (2), Fondul poate exonera o instituţie de credit de la obligaţia de plată a contribuţiilor în baza prezentării documentelor care atestă: a) exceptarea de către BNR sau de către autoritatea competentă corespondentă din statul membru a respectivei instituţii de credit de la obligaţia de a participa la fondul sau schema de garantare a depozitelor bancare; b) asigurarea unei compensaţii pentru clienţii instituţiei de credit reprezentând cel puţin o protecţie echivalentă cu cea oferită de Fond. (4) Sucursalele intermediarilor din statele nemembre care vor fi autorizate să presteze servicii de investiţii financiare în România nu vor fi obligate să devină membre ale Fondului dacă se poate demonstra că acestea participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensaţie cel puţin echivalentă cu cea oferită de Fond. (5) În cazul în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (4), sucursalele din statele nemembre înfiinţate în România au obligaţia să devină membre ale Fondului. (6) În situaţia în care membrul Fondului este o sucursală a unui intermediar dintr-un stat nemembru, Fondul va acorda compensaţii numai investitorilor care au conturi deschise la sucursala autorizată în România. (7) Sucursalele intermediarilor din statele nemembre, care vor fi autorizate să presteze servicii de investiţii financiare în România, vor pune la dispoziţia investitorilor actuali sau potenţiali informaţiile relevante referitoare la procedura de compensare a investiţiilor lor. (8) Informaţiile prevăzute la alin. (7) vor fi prezentate în limba română, într-o formă clară şi inteligibilă, conform procedurii prevăzute la art. 41.  +  Articolul 4 (1) Fondul are ca obiect principal de activitate colectarea contribuţiilor membrilor şi compensarea creanţelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care sunt deţinute şi/sau administrate în numele acestora în cadrul prestării de servicii de investiţii financiare, în limita plafoanelor stabilite în conformitate cu art. 30. (2) Compensaţia este asigurată de Fond, pentru clienţii unei instituţii de credit membră a Fondului, numai pentru fondurile băneşti şi instrumentele financiare încredinţate în baza unui contract de intermediere de prestare de servicii de investiţii financiare.  +  Capitolul II Cerinţe privind autorizarea Fondului  +  Articolul 5 (1) S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. este persoana juridică constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, înfiinţată conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prevederile Titlului II, capitolul IX din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale prezentului regulament. (2) Actul constitutiv, aprobat în prealabil de către C.N.V.M., va fi întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale prezentului regulament. (3) Actul constitutiv al Fondului trebuie să conţină prevederi referitoare la modalitatea de a dobândi calitatea de membru şi modalitatea de a pierde această calitate,  +  Articolul 6 (1) Capitalul social al S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. trebuie să fie de cel puţin echivalentul în lei a 20.000 Euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României la data semnării actului constitutiv. (2) La constituire, capitalul social trebuie subscris în mod egal de persoanele juridice menţionate la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (3) Persoanele menţionate la alin. (2) sunt membri fondatori ai Fondului.  +  Articolul 7Fondul va primi noi acţionari fie prin cesiunea unor acţiuni din partea acţionarilor existenţi, fie prin emisiunea de noi acţiuni, în limita numărului de acţiuni aprobate prin actul constitutiv, realizată trimestrial, semestrial sau anual, dacă este cazul. Emisiunea de noi acţiuni se efectuează în baza hotărârii consiliului de administraţie, dacă acestuia i-a fost delegată respectiva atribuţie de către adunarea generală a acţionarilor Fondului, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din 3 membri, persoane juridice autorizate şi supravegheate de C.N.V.M., acţionari ai Fondului, în baza unui contract de administrare. Contractul de administrare va fi semnat, din partea Fondului, de către persoana desemnată de AGA şi din partea administratorilor de către reprezentanţii legali ai persoanelor juridice numite în consiliul de administraţie al Fondului. (2) Administratorii Fondului menţionaţi la alin. (1) vor încheia cu persoanele fizice desemnate un contract de mandat. Prin contract se precizează expres întinderea mandatului. (3) Reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă, experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul financiar - bancar sau al pieţei de capital, precum şi o bună reputaţie. (4) Reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului nu trebuie: a) să fi fost sancţionaţi în ultimii 3 ani cu suspendarea autorizaţiei, retragerea autorizaţiei sau interzicerea temporară a desfăşurării unor activităţi şi servicii prevăzute de legislaţia în vigoare, de către C.N.V.M., BNR, CSA sau de către alte instituţii financiare similare; b) să fi deţinut funcţii de conducere într-o societate care s-a aflat în curs de reorganizare judiciară sau a fost declarată în stare de faliment sau care a fost suspendată ori i s-a retras autorizaţia de către autoritatea competentă, pe perioada exercitării funcţiilor cu care au fost investiţi; c) să fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals şi uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică. (5) Reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului nu pot participa la luarea deciziilor privind un membru al Fondului la care aceştia sau persoanele implicate cu aceştia sunt acţionari semnificativi, administratori, auditori sau salariaţi.  +  Articolul 9 (1) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control, în temeiul art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, modificată prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, C.N.V.M. va desemna o persoană care va avea următoarele atribuţii: a) participă, fără drept de vot, la şedinţele adunării generale a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie al Fondului putând formula observaţii care vor fi incluse în procesul verbal al şedinţei; b) supraveghează respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale procedurilor Fondului; c) propune aprobarea, completarea şi/sau modificarea procedurilor Fondului; d) transmite C.N.V.M. constatările privind încălcarea reglementărilor aplicabile Fondului propunând măsurile de luat şi sancţiunile de aplicat de către C.N.V.M.; e) participă la toate şedinţele C.N.V.M. în care se discută probleme legate de activitatea Fondului. (2) Persoana desemnată conform alin. (1) poate suspenda hotărârea consiliului de administraţie informând în acest sens C.N.V.M. în termen de maximum 24 de ore.C.N.V.M. va analiza motivul suspendării, urmând a dispune măsurile necesare în termen de două zile lucrătoare.  +  Articolul 10 (1) Fondul va adopta o structură de conducere executivă care să asigure independenţa operaţională faţă de acţionarii acestuia. (2) Membrii conducerii executive şi ceilalţi salariaţi ai Fondului nu pot fi administratori, auditori sau salariaţi ai membrilor Fondului.  +  Articolul 11 (1) După înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului a S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., aceasta va solicita autorizarea C.N.V.M., prezentând în acest sens următoarele documente: a) actul constitutiv şi certificatul de înregistrare; b) dovada vărsării integrale a capitalului social; c) copia legalizată a contractului corespunzător spaţiului sediului social; d) copia legalizată a contractului de administrare încheiat cu persoanele juridice; e) copii legalizate ale actelor de studii, curriculum vitae, certificatul de cazier fiscal şi judiciar, în termenele legale de valabilitate, pentru reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori, directorul general şi auditori financiari/cenzori; f) regulamentul de organizare şi funcţionare; g) procedurile Fondului. (2) Reprezentanţii persoanelor juridice alese în consiliul de administraţie şi directorul executiv vor fi validaţi individual de către C.N.V.M. (3) Orice modificare a actelor care au stat la baza autorizării Fondului va fi supusă autorizării prealabile a C.N.V.M.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Fondului  +  Secţiunea 1 Conducerea Fondului  +  Articolul 12 (1) Consiliul de administraţie al Fondului are atribuţiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele atribuţii: a) numeşte şi revocă directorul executiv al Fondului; b) aprobă structura organizatorică şi de personal; c) adoptă şi modifică procedurile Fondului; d) aprobă majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plăţii contribuţiilor membrilor Fondului; e) aprobă efectuarea împrumuturilor; f) aprobă politica de plasament a resurselor financiare aflate la dispoziţia Fondului, în limitele prevăzute la art. 26; g) aprobă raportul cu privire la selectarea auditorului financiar pe bază de licitaţie, dacă AGA nu hotărăşte altfel; h) exercită orice alte sarcini prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de către C.N.V.M. (2) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor stabilite la alin. (1) lit. a)-e) intră în vigoare sau îşi produc efectele după aprobarea lor de către C.N.V.M. (3) Deciziile adoptate în exercitarea atribuţiilor stabilite la alin. (1) lit. f) şi g) vor fi notificate C.N.V.M. în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administraţie poate fi convocat în şedinţă extraordinară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, precum şi la solicitarea directorului executiv. (2) Convocarea consiliului de administraţie va fi efectuată în cel mult 24 de ore de la apariţia unei situaţii care impune decizii şi măsuri urgente, urmând ca şedinţa extraordinară să aibă loc în cel mult 48 de ore de la convocare.  +  Articolul 14 (1) Directorul executiv conduce operativ activitatea curentă a Fondului, asigură îndeplinirea hotărârilor consiliului de administraţie şi îl informează asupra modului de realizare a acestora respectând reglementările şi hotărârile C.N.V.M. (2) Directorul executiv al Fondului va avea cel puţin următoarele atribuţii: a) reprezintă Fondul în raporturile acestuia cu orice instituţie, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu competenţele delegate acestuia de către consiliul de administraţie, aprobate de AGA; b) angajează cheltuielile legate de funcţionarea Fondului; c) angajează personalul Fondului; d) propune consiliului de administraţie al Fondului, pentru aprobare, materialele şi documentaţia necesară îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 12; e) solicită C.N.V.M, instituţiilor pieţei de capital şi membrilor săi documente, date şi informaţii necesare verificării situaţiei financiare şi identificării riscului asumat de către membri; f) asigură şi supraveghează îndeplinirea tuturor procedurilor necesare efectuării plăţilor compensaţiilor către investitori; g) îndeplineşte orice atribuţie dată în sarcină de către consiliul de administraţie al Fondului şi aduce la îndeplinire, în baza competenţelor sale, orice decizie sau hotărâre a C.N.V.M.  +  Secţiunea 2 Reglementările Fondului  +  Articolul 15Regulamentul de organizare şi funcţionare al Fondului prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. f) trebuie să cuprindă şi prevederi privind sistemul de control intern, inclusiv auditul intern, precum şi prevederi privind aplicarea penalităţilor de întârziere la plata contribuţiilor.  +  Articolul 16Procedurile Fondului prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. g) vor cuprinde cel puţin următoarele: a) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare şi fondurilor băneşti gestionate, în vederea stabilirii contribuţiilor anuale şi speciale; b) nivelul şi termenele de plată ale contribuţiilor anuale şi speciale; c) condiţiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plăţii contribuţiilor membrilor Fondului; d) termenele de raportare şi raportările ce trebuie transmise Fondului de către membrii acestuia pentru:1. determinarea bazei de calcul şi a cuantumului contribuţiilor ce trebuie plătite;2. determinarea eventualelor obligaţii de plată ce urmează a fi compensate de Fond; e) modul de calcul al compensaţiei pentru fiecare investitor; f) documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de Fond; g) regimul şi circuitul informaţiilor şi documentelor la care au acces reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, salariaţii şi auditorii Fondului, în cursul exercitării atribuţiilor lor.  +  Articolul 17 (1) În vederea evaluării şi validării compensaţiei ce urmează a fi plătită clienţilor unui membru al Fondului, în situaţia stabilirii incapacităţii de plată a acestuia, Fondul poate să solicite membrilor consiliului de administraţie, salariaţilor, precum şi auditorilor membrului respectiv orice informaţii necesare. (2) Reprezentanţii persoanelor juridice alese administratori ai Fondului, auditorii şi salariaţii Fondului, au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile obţinute în cursul activităţii lor decât în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 18Fondul are obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi oricăror altor prevederi legale incidente în materie, emise de CNVM.  +  Articolul 19 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern şi audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordanţă cu reglementările în vigoare. (2) În scopul auditării situaţiilor financiare, Fondul va încheia contract cu un auditor financiar, persoană juridică, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România. (3) Anual, în termen de maximum 10 zile de la încheierea termenului legal de depunere a situaţiilor financiare anuale, Fondul va transmite C.N.V.M. raportul anual care trebuie să cuprindă: situaţiile financiare anuale, raportul de audit şi raportul administratorilor. (4) Raportul anual de activitate va fi dat publicităţii. (5) Fondul va transmite C.N.V.M. rapoarte curente în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcţionarea Fondului.  +  Secţiunea 3 Resursele financiare  +  Articolul 20Resursele financiare ale Fondului se constituie din: a) contribuţia iniţială a membrilor; b) contribuţiile anuale şi/sau speciale; c) venituri din investirea resurselor Fondului; d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond, decurgând din subrogarea în drepturile investitorilor; e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor; f) donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară; g) alte venituri, inclusiv penalităţi de întârziere.  +  Articolul 21 (1) Contribuţia iniţială a fiecărui intermediar autorizat să presteze servicii de investiţii financiare în numele clienţilor, precum şi a fiecărei societăţi de administrare a investiţiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 1000 euro, calculat la cursul BNR din ziua efectuării plăţii. (2) Contribuţia iniţială a intermediarilor şi a societăţilor de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, autorizaţi ulterior intrării în vigoare a prezentului regulament, reprezintă cel puţin 1% din capitalul iniţial minim prevăzut de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1000 Euro, calculat la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.  +  Articolul 22 (1) Contribuţiile anuale plătite de către membrii Fondului se calculează prin aplicarea unei cote procentuale, cuprinsă între 0,1% şi 1%, asupra bazei de calcul.Pentru primii doi ani de funcţionare, contribuţiile anuale nu pot fi mai mici de 200 Euro. (2) Cota procentuală prevăzută la alin. (1) va fi stabilită de către consiliul de administraţie al Fondului până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic şi va fi notificată C.N.V.M. (3) Baza de calcul se determină având în vedere cel puţin următoarele elemente: a) fondurile băneşti şi instrumentele financiare încredinţate de investitori membrilor Fondului pentru prestarea de servicii de investiţii financiare în numele clienţilor; b) valoarea instrumentelor financiare calculată la valoarea de piaţă la termenele de raportare stabilite de Fond în procedurile la care se face referire în art. 16; c) nivelul plafonului de compensare prevăzut la art. 30. (4) Contribuţia aferentă unui an calendaristic se calculează prin aplicarea cotei procentuale stabilită la alin. (2) asupra bazei de calcul aferentă anului anterior. Pentru primul an de funcţionare a Fondului, contribuţia anuală se plăteşte trimestrial, în ultima zi lucrătoare a lunii care încheie trimestrul respectiv.  +  Articolul 23În cazurile în care consiliul de administraţie al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor, fiecare membru va plăti o contribuţie specială egală cu cel mult dublul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv, al cărei cuantum va fi aprobat de AGA.  +  Articolul 24Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 20 lit. e) numai atunci când disponibilităţile sale nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligaţiile sale efective. Deciziile de contractare a împrumuturilor se iau de către consiliul de administraţie al Fondului şi se aprobă în prealabil de către C.N.V.M.  +  Articolul 25 (1) Fiecare dintre categoriile de resurse financiare prevăzute la art. 20 lit. a), b), d), e) şi f) va fi evidenţiată distinct. (2) Resursele menţionate la alin. (1), cu excepţia literei f), vor fi utilizate numai pentru compensarea investitorilor în situaţiile prevăzute de art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (3) Resursele financiare prevăzute la art. 20 lit. c), f) şi g) vor putea fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului, în condiţiile stabilite de consiliul de administraţie al acestuia.  +  Articolul 26 (1) Până la 31.12.2004, resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului pot fi investite numai în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat. (2) Începând cu 01.01.2005, în afara instrumentelor financiare menţionate la alin. (1), resursele financiare aflate la dispoziţia fondului pot fi plasate şi în alte active cu risc scăzut, după cum urmează: a) obligaţiuni ale administraţiei publice centrale şi locale, cu respectarea principiului dispersiei riscului; b) maximum 25% din volumul resurselor disponibile în depozite la termen la instituţii de credit, cu condiţia ca expunerea Fondului pentru fiecare instituţie de credit să nu depăşească 10% din volumul acestora. (3) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, în afara instrumentelor financiare menţionate la alin. (2), resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului pot fi plasate şi în titluri de stat şi alte active cu risc scăzut emise de statele membre, titluri emise de băncile centrale ale acestora şi titluri emise de trezoreria Statelor Unite ale Americii.Ari 27Profitul obţinut va fi utilizat în special pentru sporirea resurselor Fondului, precum şi în scopul administrării şi funcţionării S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A.  +  Secţiunea 4 Excluderea membrilor Fondului  +  Articolul 28 (1) În situaţia în care intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în calitate de membri ai Fondului, C.N.V.M. va fi notificată şi în cooperare cu Fondul, va dispune măsurile necesare, pentru a asigura îndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor ce le revin. În cazul în care membrul Fondului este o instituţie de credit, C.N.V.M. va notifica BNR pentru dispunerea măsurilor necesare. (2) Dacă măsurile la care se referă alin. (1) nu pot să asigure respectarea obligaţiilor de către un membru, Fondul va transmite acestuia un preaviz care nu poate fi mai mic de 12 luni, în legătură cu intenţia sa de a-l exclude dintre membrii Fondului. (3) Fondul va asigura acordarea compensaţiilor, în situaţiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu privire la serviciile de investiţii financiare derulate de membrul respectiv în perioada preavizului. Dacă la expirarea acestuia, membrul nu şi-a îndeplinit obligaţiile, Fondul poate, cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M., să excludă societatea în cauză dintre membrii Fondului. (4) Atunci când un membru a fost exclus din Fond, sub condiţia aprobării C.N.V.M., acesta poate să desfăşoare activităţi de investiţii financiare exclusiv pe cont propriu sau poate continua prestarea serviciilor de investiţii financiare pentru care a fost autorizat dacă face dovada că, înainte de excludere, participa la o altă schemă de compensare recunoscută care asigura investitorilor o compensaţie care este cel puţin echivalentul celei oferite de Fond. (5) Excluderea, în conformitate cu prevederile alin. (3), a unui membru al Fondului, care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4), conduce automat la retragerea autorizaţiei acordate de C.N.V.M. În cazul în care membrul exclus este o instituţie de credit, C.N.V.M. va notifica imediat BNR în vederea retragerii autorizaţiei de a presta servicii de investiţii financiare.  +  Articolul 29După retragerea autorizaţiei conform art. 28 alin. (5), Fondul trebuie să asigure compensarea creanţei în limita plafonului stabilit la art. 30 pentru serviciile de investiţii financiare contractate şi nedecontate până la momentul retragerii autorizaţiei respective.  +  Secţiunea 5 Procedura de compensare  +  Articolul 30 (1) Fondul va compensa în mod egal şi nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 Euro. (2) Până la 31.12.2011, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, după cum urmează: a) la data autorizării Fondului: echivalentul în lei a 1.000 Euro/investitor individual; b) 31.12.2005: echivalentul în lei a 2.000 Euro/investitor individual; c) 31.12.2006: echivalentul în lei a 4.5OO Euro/investitor individual; d) 31.12.2007: echivalentul în lei a 7.000 Euro/investitor individual; e) 31.12.2008: echivalentul în lei a 9.000 Euro/investitor individual; f) 31.12.2009: echivalentul în lei a 11.000 Euro/investitor individual; g) 31.12.2010: echivalentul în lei a 15.000 Euro/investitor individual; h) 31.12.2011: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual (3) Echivalentul în lei al plafonului de compensare se calculează la cursul de referinţă comunicat de BNR la data constatării situaţiilor menţionate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (4) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitară, C.N.V.M. poate modifica prin ordin al preşedintelui, plafonul de compensare prevăzut la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 31În situaţiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Fondul trebuie să asigure compensarea creanţei fiecărui investitor în limita plafonului menţionat la art. 30.  +  Articolul 32 (1) Compensaţia acordată în limita plafonului prevăzut la art. 30 se va aplica totalului creanţelor investitorului asupra aceluiaşi membru al Fondului, indiferent de numărul de conturi deschise, de moneda în care a fost efectuată investiţia sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene. (2) Echivalentul în lei al obligaţiei în valută se va calcula utilizându-se cursul de referinţă publicat de BNR pentru, respectiva monedă străină, în vigoare la data constatării situaţiilor menţionate la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.  +  Articolul 33 (1) Fiecare investitor care este parte într-un cont comun de investiţii va fi luat în considerare la calculul compensaţiei prevăzută la art. 30, în lipsa unor prevederi speciale, creanţele vor fi împărţite în mod egal între investitori.Creanţele legate de operaţiunile efectuate într-un cont comun de investiţii la care sunt îndreptăţiţi doi sau mai mulţi investitori, în calitatea lor de membri ai parteneriatului, asociaţiei sau ai unei grupări de natură similară care nu are personalitate juridică, în scopul calculării valorii investiţiei compensate în limitele plafonului stabilit la art. 30, pot fi tratate ca rezultând dintr-o investiţie efectuată de un singur investitor. (2) Atunci când un investitor nu este îndreptăţit la sumele sau instrumentele financiare deţinute, compensaţia va fi plătită persoanei care are acest drept deplin, cu condiţia ca acea persoană să fi fost sau să poată fi identificată înainte de data constatării ori hotărârii judecătoreşti la care se face referire în art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.În situaţia în care două sau mai multe persoane sunt deplin îndreptăţite să primească compensaţia, în calculul cotei ce revine fiecăreia, în limitele plafonului stabilit la art. 30, se va ţine seama de clauzele contractuale în baza cărora fondurile băneşti sau instrumentele financiare sunt administrate. Această prevedere nu se aplică organismelor de plasament colectiv. (3) Nu va fi considerat cont comun de investiţii, contul clienţilor individuali deschis de către o societate de administrare a investiţiilor sau de către o societate de servicii de investiţii financiare la o altă societate de servicii de investiţii financiare.  +  Articolul 34Fondul va lua toate măsurile necesare pentru informarea investitorilor conform art. 48 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital în legătură cu constatarea sau hotărârea judecătorească la care se face referire în art. 47 alin. (1) din aceeaşi lege şi va efectua plata compensaţiilor cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 36 alin. (1).  +  Articolul 35 (1) Fondul va stabili o perioadă în decursul căreia investitorilor li se va cere să-şi formuleze pretenţiile. Această perioadă nu poate fi mai mică de 5 luni începând de la data la care se face publică constatarea C.N.V.M. sau hotărârea judecătorească privind imposibilitatea membrului Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor. (2) Expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu va putea fi invocată de către Fond pentru a refuza compensarea unui investitor care poate proba că nu a putut, în mod justificat, să-şi revendice în termen dreptul la compensare.  +  Articolul 36 (1) Fondul va asigura plata compensaţiilor în limita plafonului stabilit la art. 30 în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data evaluării şi validării creanţelor eligibile ale investitorilor. (2) În circumstanţe cu totul excepţionale şi în cazuri speciale, Fondul poate solicita C.N.V.M. o prelungire a termenului prevăzut la alin. (1), care nu poate depăşi 3 luni. (3) Fără a ţine seama de termenul limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptăţită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile de investiţii se află în cercetare penală în legătură cu o acţiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, aşa cum aceasta este definită în Legea nr. 656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Fondul va suspenda orice plată până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa competentă. În acest sens, Fondul va transmite organelor abilitate legal lista investitorilor ce urmează a fi compensaţi în vederea confirmării neimplicării acestora în operaţiunile de spălare a banilor. (4) Creanţele rezultând din tranzacţii în legătură cu care a fost pronunţată o condamnare penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de spălare a banilor vor fi excluse de la orice compensare.  +  Articolul 37 (1) În situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, plata compensaţiilor se va efectua după data publicării deciziei C.N.V.M. de instituire a procedurii de administrare specială, în conformitate cu Titlul IX din legea mai sus menţionată. (2) În situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, plata compensaţiilor se va efectua după notificarea hotărârii definitive de către oricare din părţile interesate.  +  Articolul 38 (1) În vederea plăţii compensaţiei, în situaţiile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Fondul va calcula deţinerea netă corespunzătoare contului fiecărui investitor (client) al membrului aflat în incapacitate de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând acestora. (2) Deţinerea netă reprezintă creanţa totală a fondurilor băneşti şi instrumentelor financiare pe care membrul insolvabil le datorează clientului din care se deduc fondurile băneşti şi instrumentele financiare pe care acesta din urmă le datorează membrului la data stabilită conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. (3) După efectuarea plăţilor compensatorii, Fondul se subrogă în drepturile investitorilor compensaţi. Membrul Fondului sau succesorul său legal, în numele căruia au fost efectuate plăţi compensatorii este obligat să returneze Fondului cuantumul compensaţiei, precum şi costurile implicate de efectuarea plăţii acesteia într-un termen stabilit de consiliul de administraţie al Fondului. În cazul în care procesul de lichidare a unui membru este în plină desfăşurare, Fondul se va înscrie la masa credală în locul investitorilor compensaţi.  +  Articolul 39 (1) Investitorii au calitate procesuală activă împotriva Fondului, pentru a-şi apăra dreptul la compensare. (2) Litigiile născute între Fond şi persoane fizice sau juridice pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit reglementărilor legale aplicabile în materie.  +  Capitolul IV Obligaţii privind transparenţa Fondului şi a membrilor  +  Articolul 40Fondul va publică pe site-ul propriu, în limba română, informaţiile privind membrii, contribuţiile acestora, procedurile privind calculul şi plata contribuţiilor, procedura de compensare a investitorilor, precum şi informaţii cu privire la instituţiile de credit exonerate de la obligaţia de plată a contribuţiilor, respectiv fondul sau schema care asigură compensarea clienţilor acestora.  +  Articolul 41 (1) Fiecare intermediar de servicii de investiţii financiare/societate de administrare a investiţiilor care are ca obiect de activitate administrarea de portofolii individuale de investiţii trebuie să publice pe site-ul propriu informaţiile necesare identificării Fondului de compensare a investitorilor la care este membru sau altei scheme de compensare la care acesta participă, conform art. 28 alin. (4). Intermediarii care nu sunt membri ai Fondului au obligaţia să precizeze schema de compensare care va asigura plata compensaţiilor clienţilor lor. (2) Fiecare intermediar de servicii de investiţii financiare/societate de administrare a investiţiilor care are ca obiect de activitate administrarea de portofolii individuale de investiţii trebuie să ia măsuri adecvate pentru a pune la dispoziţia investitorilor actuali sau a celor care intenţionează să investească, informaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi cele referitoare la plata compensaţiilor, procedurile Fondului şi plafonul de compensare oferit de Fond. (3) La data încheierii contractului de intermediere/administrare, intermediarul/societatea de administrare a investiţiilor va transmite, în scris, investitorului, informaţiile menţionate la alin. (1) şi (4) şi va solicita acestuia o declaraţie pe propria răspundere, că a luat la cunoştinţă despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiţii sunt compensate de Fond, conform legii. În cazul în care intermediarul/ societatea de administrare a investiţiilor nu este membru al Fondului, clientul acestuia va menţiona în declaraţia pe proprie răspundere că nu se va îndrepta împotriva Fondului şi că a luat la cunoştinţă faptul că, schema de compensare de la care poate solicita acordarea compensaţiilor este cea menţionată de intermediar în contractul de intermediere/administrare. (5) Intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor au obligaţia de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informaţiilor furnizate la data încheierii contractului de intermediere/administrare. (6) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu vor fi folosite de membrii Fondului în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale membrilor vor cuprinde numai informaţii referitoare la apartenenţa membrului la Fond sau la o altă schemă de compensare a investitorilor. (7) Informaţiile prevăzute în prezentul articol se vor publică şi în limba română.  +  Capitolul V Dispoziţii aplicabile operaţiunilor transfrontaliere  +  Articolul 42 (1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, Fondul înfiinţat în conformitate cu prevederile prezentului regulament va asigura, în limita plafonului stabilit conform art. 30, şi compensarea investitorilor ce au conturi deschise la sucursalele înfiinţate de membrii săi în statele membre. (2) În situaţia în care plafonul de compensare şi categoriile de investitori ce urmează a fi compensaţi în baza schemei de compensare a investitorilor existentă în statul membru gazdă depăşesc nivelul sau întinderea prevăzută de Fond, sucursalele prevăzute la alin. (1) pot adera şi la respectiva schemă de compensare din statul membru gazdă în scopul suplimentării acoperirii creanţei de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenţei la schema de compensare oferită de Fondul din România.  +  Articolul 43 (1) Sucursalele intermediarilor din statele membre care vor presta servicii de investiţii financiare în România pot adera la Fond, dacă nivelul plafonului şi întinderea oferită de Fondul de compensare din România depăşeşte nivelul şi acoperirea oferită de schema de compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenţei lor la schema de compensare din statul membru de origine. (2) Procedurile Fondului vor stabili condiţii obiective şi general aplicabile privind aderarea şi participarea sucursalelor intermediarilor din statele membre la Fond. Aderarea trebuie să fie condiţionată de îndeplinirea de către sucursală a obligaţiilor de membru relevante, inclusiv plata tuturor contribuţiilor, precum şi a altor costuri. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi intermediarilor din statele membre care prestează servicii de investiţii financiare în România în baza liberei circulaţii a serviciilor.  +  Articolul 44 (1) În aplicarea prevederilor art. 43, atunci când o sucursală solicită să adere la Fondul de compensare a investitorilor din România, pentru suplimentarea acoperirii creanţelor, Fondul va stabili împreună cu schema de compensare a investitorilor corespondentă din statul membru de origine, reguli şi proceduri corespunzătoare pentru plata compensaţiei investitorilor de la sucursala respectivă. (2) La întocmirea procedurilor şi condiţiilor de aderare ale sucursalei menţionate la alin. (1), se va ţine seama de următoarele principii: a) Fondul de compensare a investitorilor din România va păstra dreptul deplin să impună, obiectivele şi regulile generale aplicabile membrilor săi; va putea să solicite sucursalei furnizarea de date relevante şi este îndreptăţit să verifice asemenea informaţii la autorităţile competente din statul membru de origine al sucursalei; b) Fondul va satisface pretenţiile de compensare ale investitorilor după ce a fost informat de autorităţile competente din statul membru de origine al sucursalei despre constatarea sau hotărârea judecătorească prevăzute la art. 47 alin. 1 din Legea nr. 297 privind piaţa de capital. Înaintea plăţii compensaţiei suplimentare reglementate, Fondul verifică dacă investitorul îndeplineşte condiţiile pentru plata acesteia, în conformitate cu propriile standarde şi proceduri; c) Fondul de compensare a investitorilor din România şi schema de compensare a investitorilor corespondentă din statul membru de origine vor coopera şi vor schimba informaţii pentru a se asigura că investitorii vor primi compensaţii la timp şi în sume corect calculate. Cele două scheme de compensare vor conveni cum, în cazul existenţei unei contestaţii care poate da naştere la compensare în baza oricăreia din cele două scheme, aceasta va afecta compensaţia plătită investitorului de fiecare schemă; d) Fondul este îndreptăţit să solicite sucursalelor intermediarilor din statele membre, plata unor contribuţii pentru acoperirea suplimentară finanţată de către Fond. Răspunderea Fondului va fi, în toate cazurile, limitată la acoperirea suplimentară pe care s-a angajat să o compenseze peste acoperirea oferită de către schema de compensare din statul membru de origine.  +  Articolul 45 (1) Dacă o sucursală a unui intermediar dintr-un stat membru care şi-a exercitat opţiunea de a deveni membru conform prevederilor art. 43 nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în calitate de membru al Fondului, autorităţile competente din statul membru de origine care i-au emis autorizaţia de funcţionare, vor fi notificate de către C.N.V.M. şi, în cooperare cu Fondul, vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura că sucursala respectivă îşi va îndeplini obligaţiile menţionate. (2) Dacă respectivele măsuri nu au ca rezultat îndeplinirea obligaţiilor la care se face referire în acest articol, după o perioadă corespunzătoare de preaviz care nu poate fi mai mică de 12 luni, Fondul va informa C.N.V.M. şi autoritatea competentă din statul membru de origine şi va exclude sucursala dintre membri săi. (3) Fondul va asigura şi după data excluderii sucursalei menţionate la alin. (2) plata compensaţiilor pentru serviciile de investiţii financiare prestate de respectiva sucursală înainte de data excluderii acesteia. (4) Excluderea sucursalei va fi publicată pe site-ul Fondului şi al instituţiilor pieţei de capital astfel încât investitorii să fie informaţi cu privire la acest fapt şi cu privire la data de la care încetează acoperirea suplimentară.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 46Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament şi a procedurilor Fondului aprobate de C.N.V.M. se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.  +  Articolul 47 (1) În situaţia în care membrii Fondului şi/sau oricare dintre administratorii ori conducătorii, directorii sau reprezentanţii controlului intern ai acestora se fac vinovaţi de: a) încălcarea reglementărilor aplicabile Fondului; b) nerespectarea prevederilor cu privire la termenele şi forma de raportare ce trebuie transmisă Fondului; c) nerespectarea prevederilor privind obligaţiile de plată a contribuţiilor, C.N.V.M., la sesizarea Fondului sau din oficiu, poate aplica următoarele sancţiuni:1. avertisment scris;2. amendă aplicată membrilor sau administratorilor, conducătorilor, directorilor şi/sau reprezentanţilor controlului intern, în limitele stabilite de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital;3. limitarea operaţiunilor membrului în sensul retragerii dreptului acestuia de a presta servicii de investiţii financiare în numele şi pe contul clienţilor;4. suspendarea sau retragerea autorizaţiei membrului. (2) În cazul în care membrii Fondului sunt instituţii de credit şi intermediari dintr-un stat membru, C.N.V.M. va notifica BNR, respectiv autoritatea competentă din statul de origine în vederea aplicării sancţiunilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 48 (1) Folosirea resurselor financiare aflate la dispoziţia Fondului în alte scopuri decât cele prevăzute de lege sau plasarea acestora în alte active decât cele menţionate expres în prezentul regulament, atrage după sine sancţionarea persoanelor responsabile, cu: a) amendă contravenţională, stabilită în conformitate cu prevederile art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital; b) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării oricărei activităţi în cadrul pieţei de capital. (2) În cazul sustragerii resurselor financiare aflate la dispoziţia Fondului, C.N.V.M. va solicita instanţelor competente începerea urmării penale a persoanelor responsabile.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 49 (1) Sucursalele intermediarilor având sediul social în statele membre, care pot presta servicii de investiţii financiare în România în baza unui acord de reciprocitate, vor participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului până la data aderării României la Uniunea Europeană.(2 )Sucursalele intermediarilor având sediul social în România care vor presta servicii de investiţii financiare într-un stat membru până la data aderării României la Uniunea Europeană, în baza unui acord de reciprocitate, au obligaţia să se înregistreze ca membre ale schemei de compensare din statul membru respectiv.  +  Articolul 50În aplicarea art. 45 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, constituirea S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. va avea loc în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 51 (1) Intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor prevăzuţi la art. 21 alin. (1) sunt obligaţi la plata contribuţiei iniţiale în termen de 60 de zile de la data autorizării Fondului. (2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Fondul va remite C.N.V.M. un raport privind colectarea contribuţiilor şi plasamentele efectuate. (3) Membrii Fondului au obligaţia să se încadreze în prevederile Cap. IV în termen de maximum 90 de zile de la data înfiinţării Fondului.  +  Articolul 52 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro). (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor şi Regulamentul C.N.V.M. nr. 18/2005 privind modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor.---------