HOTĂRÎRE Nr. 394 din 8 iunie 1995privind obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosinţă îndelungată, destinate consumatorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 iunie 1995    În temeiul art. 8 şi al art. 58 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992, privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, prin produse de folosinţă îndelungată se înţelege produsele sau piesele de schimb ale acestora, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, care îşi păstrează caracteristicile calitative prescrise şi/sau declarate, pe durata medie de utilizare.  +  Articolul 2Producătorii bunurilor de folosinţă îndelungată şi ai pieselor de schimb aferente sunt obligaţi sa stabilească termene de garanţie, a căror durata nu poate fi mai mica de 10% din durata medie de utilizare a produsului sau a pieselor de schimb respective.  +  Articolul 3Producătorii sunt obligaţi sa stabilească, în documentele tehnice, normative şi sa declare, în documentele de însoţire a produselor în circuitul comercial, durata medie de utilizare a produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor.  +  Articolul 4Producătorii vor asigura unităţilor service autorizate documentaţia de remedieri, catalogul pieselor de schimb, lista utilajelor, dispozitivelor şi mijloacelor de măsurare corespunzătoare, precum şi instruirea depanatorilor.  +  Articolul 5Producătorii au obligaţia de a asigura, atât pe durata de fabricaţie, cît şi după încetarea acesteia, pentru o perioadă egala cu durata medie de utilizare, calculată de la data vinzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată.  +  Articolul 6Producătorii pieselor de schimb şi unităţile service pentru produsele de folosinţă îndelungată sunt obligaţi să obţină abilitarea de la producătorul produsului final.Abilitarea se va face după o procedură stabilită de producătorul produsului de folosinţă îndelungată.Piesele de schimb vor fi fabricate şi omologate numai după documentaţia tehnica a fabricantului produsului de folosinţă îndelungată.  +  Articolul 7Producătorii produselor de folosinţă îndelungată au obligaţia sa supravegheze respectarea condiţiilor în care au fost abilitaţi producătorii pieselor de schimb şi unităţile service.  +  Articolul 8Certificatul de garanţie ce va fi predat consumatorului trebuie să menţioneze, după caz, numărul certificatului de conformitate şi organismul care certifica sau numărul declaraţiei de conformitate, să fie semnat şi stampilat de producător şi de vinzator. Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, durata medie de utilizare, termenul de garanţie, modalităţile de asigurare a garanţiei (întreţinere, reparare, înlocuire), inclusiv denumirea şi adresa unităţii specializate cu care exista încheiat contract de service, precum şi rubrici pentru evidenta activităţilor de service prestate asupra produsului respectiv.  +  Articolul 9Vânzătorul este obligat faţă de consumator, iar producătorul faţă de vinzator, pentru produsele reclamate în cadrul termenului de garanţie, să asigure şi sa suporte toate cheltuielile pentru punerea în funcţiune, întreţinerea, repararea sau înlocuirea acestora, precum şi cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare şi transport aferente.Se exceptează de la prevederile alineatului precedent, privind obligaţia vinzatorului de a asigura transportul produselor de folosinţă îndelungată, produsele cu o greutate bruta mai mica de 10 kg.  +  Articolul 10Vânzătorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuita a produselor de folosinţă îndelungată, după expirarea termenului de garanţie, în cazul în care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism tehnic neutru, apărute în cadrul duratei medii de utilizare a acestora, caz în care cheltuielile aferente vor fi suportate de vinzator, fără a-l exonera de răspundere pe producător.  +  Articolul 11Vânzătorul care comercializează produse de folosinţă îndelungată are obligaţia să facă demonstratia de funcţionare şi sa explice modul de utilizare a acestora.  +  Articolul 12Producătorul şi vânzătorul sunt exonerati de obligaţiile lor privind garanţia, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare, cuprinse în documentaţia care însoţeşte produsul.  +  Articolul 13Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare.Prelungirea termenului de garanţie se va înscrie în certificatul de garanţie de către unităţile service abilitate.  +  Articolul 14Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefunctionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 10% din termenul de garanţie, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vinzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv.Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi în cazul unor defectiuni repetate (cel puţin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanţie) sau în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit.  +  Articolul 15Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie, care curge de la data preschimbarii produsului.  +  Articolul 16Termenul de garanţie curge de la data vinzarii produsului.Pentru bunurile de folosinţă îndelungată noi, obţinute prin tragere la sorţi la tombole, câştigate la concursuri, cistiguri la C.E.C., Loto-Prono şi similare, sau acordate cu reducere de preţ ori gratuit de agenţii economici, termenul de garanţie curge de la data intrării bunului respectiv în posesia cîştigătorului.  +  Articolul 17La comercializarea produselor de folosinţă îndelungată se interzice impunerea, de către agentul economic, a altor clauze care contravin art. 13, 14, 15 şi 16 cu privire la acordarea garanţiei, înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezintă deficiente.  +  Articolul 18Produsele de folosinţă îndelungată, comercializate în regim de consignaţie, provenite de la persoane juridice, trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute la art. 2 - 16, asigurarea acestora fiind obligaţia persoanei juridice consignant.  +  Articolul 19Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de întreţinere sau reparare a produselor de folosinţă îndelungată numai pe bază de contract, care trebuie să cuprindă toate elementele de identificare şi caracterizare necesare derulării corecte a acestor activităţi.Pentru produsele aflate în perioada de garanţie, certificatul de garanţie tine loc de contract, în care prestatorii vor face menţiunile cu privire la repararea sau întreţinerea acestora.  +  Articolul 20Prestatorii de servicii au obligaţia de a utiliza, la efectuarea lucrărilor de service asupra produselor de folosinţă îndelungată, numai piese de schimb însoţite de documente de atestare a calităţii şi certificate de garanţie acordate de producătorii acestora.În cazul pieselor de schimb, prestatorii au obligaţia să se asigure ca acestea sunt fabricate de agenţii economici abilitaţi în acest scop de producătorii bunurilor de folosinţă îndelungată.  +  Articolul 21În sensul prezentei hotărâri, importatorul are aceleaşi obligaţii şi raspunderi ca şi producătorul.  +  Articolul 22Prestatorii de servicii sunt obligaţi sa acorde şi sa înscrie pe nota de comanda sau pe orice alte acte termenul de garanţie pentru lucrările de service efectuate asupra produselor de folosinţă îndelungată, după cum urmează: a) în cazul lucrărilor de service care impun utilizarea de piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda termene de garanţie a căror durata va fi egala cu durata garanţiei acordate de furnizorii pieselor de schimb respective; b) în cazul lucrărilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda obligatoriu garanţie pentru lucrările de service, care va fi de cel puţin 3 luni.  +  Articolul 23Prestatorii de servicii au obligaţia de a afişa în unitate lista lucrărilor de service pe care le pot efectua asupra produselor de folosinţă îndelungată, cu menţionarea termenului de garanţie, precum şi a tarifelor aferente.  +  Articolul 24Prestatorii de servicii au obligaţia să efectueze operaţiunile de service asupra produselor de folosinţă îndelungată aflate în perioada de garanţie, în cel mult 10 zile de la data înregistrării reclamaţiei consumatorului.  +  Articolul 25Orice reclamaţie a consumatorilor, facuta în cadrul termenului de garanţie, în legătură cu modul de efectuare a lucrărilor de service, nesolutionata de unitatea prestatoare în termen de 10 zile de la data înregistrării, va fi adresată vinzatorului care a comercializat produsul sau, după caz, organului teritorial al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 26Constituie contravenţii nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea prevederilor art. 4, 7, 8 şi 19, cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 200.000 lei la 400.000 lei, pentru persoane juridice; b) încălcarea prevederilor art. 2, 3, 16, 17 şi 22, cu amendă de la 200.000 lei la 350.000 lei pentru persoane fizice şi de la 400.000 lei la 700.000 lei pentru persoane juridice; c) încălcarea prevederilor art. 6 şi 20, cu amendă de la 350.000 lei la 500.000 lei pentru persoane fizice şi de la 700.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane juridice.  +  Articolul 27Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor şi ai oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru protecţia consumatorilor.Contravenţiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 28Lista produselor de folosinţă îndelungată este prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Lista se revizuieste periodic şi se supune aprobării Guvernului, după care se republică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.M. nr. 753/1965, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul comerţului,Petru CrisanSecretar de stat la Oficiulpentru Protecţia Consumatorilor,Gheorghe Tiplica  +  Anexa 1 -------LISTAproduselor de folosinţă îndelungată destinate populaţiei, a căror comercializare se va face cu acordarea obligatorie a unui termen de garanţie1. Autovehicule (tractoare şi alte maşini agricole, autoturisme, motociclete, motorete, scutere, barci cu motor, fotolii rulante şi biciclete cu motor etc.).2. Vehicule fără motor (rulote, remorci, vehicule hipo, biciclete, triciclete, fotolii rulante, carucioare pentru copii, carucioare pentru bagaje etc.).3. Aparate electrice pentru uz casnic şi pentru scopuri similare (maşini de spălat rufe, frigidere şi congelatoare, maşini de cusut sau tricotat, aspiratoare, maşini de spălat vase, aparate de climatizare, calorifere, radiatoare, ventilatoare, maşini de gătit, cuptoare cu microunde, hote de bucatarie, roboti de bucatarie, aparate de macinat cafea, boilere, electropompe, maşini de scris, uscatoare de par, aparate de tuns sau de ras, aparate de îngrijire a pielii sau de masaj, fiare de călcat etc.).4. Aparate electronice audiovizuale (aparate de radio, televizoare, aparate video de redare şi înregistrare, casetofoane, magnetofoane, camere video, pick-up-uri, aparate audio de redare CD, combine audio şi video, amplificatoare, egalizatoare, orgi de lumini, stabilizatoare de tensiune, antene etc.).5. Tehnica de calcul (maşini de calculat electrice, calculatoare electronice).6. Aparatura pentru comunicaţii (telefoane, aparate telex sau fax, antene etc.).7. Instrumente muzicale clasice sau electronice, aparate de fotografiat şi de mărit, aparate de filmat, aparate de proiectie.8. Aparate de încălzit şi de gătit cu combustibili gazosi, lichizi sau solizi (maşini de încălzit şi/sau de gătit, cazane sau boilere de încălzit apa, radiatoare etc.).9. Ceasornice mecanice, electrice sau electronice.10. Jucarii mecanice, electrice sau electronice.11. Mobilier, articole sportive şi instrumente muzicale din lemn.12. Aparatura medicală de uz personal.13. Alte produse de uz casnic şi gospodăresc (maşini de scris mecanice, maşini de cusut sau de tricotat mecanice, maşini de gaurit, cântare şi balante, pompe de stropit tip vermorel, unelte agricole şi de gradinarit).14. Subansambluri şi piese de schimb aferente produselor de folosinţă îndelungată menţionate în prezenta anexa.-----------------------