ORDIN nr. 11 din 31 ianuarie 2006pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 2/2006 emise în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 8 februarie 2006    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,având în vedere prevederile art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât în şedinţa din 30 ianuarie 2006 emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 2/2006 emisă în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 31 ianuarie 2006.Nr. 11.  +  Anexa INSTRUCŢIUNEA Nr. 2/2006 emisă în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor  +  Articolul 1Prezenta instrucţiune stabileşte unele categorii de AOPC care pot fi înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.  +  Articolul 2La Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor fi înregistrate şi următoarele categorii de AOPC: a) AOPC cu o politică de investiţii restrictivă, constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice şi cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 2,5 RON (25.000 ROL); b) AOPC cu o politică de investiţii moderată, constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice şi cu o valoare nominală a titlului de participare de minimum 50 RON (500.000 ROL); c) AOPC garantate, din care pot face parte AOPC care atrag în mod privat sau public resurse financiare de la persoane fizice şi juridice şi care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 şi ale prezentei instrucţiuni; d) AOPC specializate în investiţii în acţiuni, constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice; e) AOPC specializate în investiţii în obligaţiuni, constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice; f) AOPC specializate în investiţii monetare, constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice; g) AOPC specializate în investiţii în instrumente financiare derivate, constituite prin atragere în mod privat a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice; h) AOPC specializate în investiţii în titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC, constituite prin atragere în mod privat a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice; i) AOPC specializate în investiţii în instrumente ipotecare, constituite prin atragere în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 3AOPC cu o politică de investiţii restrictivă se pot constitui prin atragerea în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III, cap. IV şi, respectiv. cap. V titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004.  +  Articolul 4AOPC cu o politică de investiţii restrictivă pot investi în categoriile de active menţionate la art. 101 alin. (1) şi la art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, precum şi în instrumentele menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu respectarea următoarelor condiţii: a) nu pot deţine mai mult de 15% din activele lor în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare; b) nu pot deţine mai mult de 5% din activele lor în valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent, menţionate la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. Limita de 5% poate fi majorată până la maximum 10%, cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de un AOPC în fiecare dintre emitenţii în care deţine peste 5% din activele sale să nu depăşească în nici un caz 40% din valoarea activelor respectivului AOPC. Această limită nu se aplică depozitelor şi tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate, încheiate cu instituţii financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenţiale; c) nu pot deţine mai mult de 30% din activele lor în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I., această limită este de 20%; d) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 5% din activele lor, indiferent de contrapartea tranzacţiei; e) valoarea conturilor curente şi numerarul pot reprezenta maximum 5% din activul lor. Această limită poate fi depăşită până la maximum 20%, cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Prevederile art. 164 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 cu privire la OPCVM se aplică în mod corespunzător în cazul AOPC cu o politică de investiţii restrictivă; f) nu pot să constituie şi să deţină depozite bancare reprezentând mai mult de 25% din activele lor la aceeaşi bancă; g) expunerea globală faţă de instrumente financiare derivate nu poate depăşi valoarea totală a activului net al acestora; h) nu pot deţine titluri de participare ale unui alt OPCVM/AOPC menţionate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, într-un procent mai mare de 20% din activele lor în titluri de participare ale aceluiaşi OPCVM, respectiv 10% în titluri de participare ale aceluiaşi AOPC. Deţinerea de titluri de participare emise de AOPC nu poate depăşi în total 30% din activele AOPC cu o politică de investiţii restrictivă.  +  Articolul 5AOPC cu o politică de investiţii moderată se pot constitui prin atragerea în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III, cap. IV şi, respectiv, cap. V titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004.  +  Articolul 6AOPC cu o politică de investiţii moderată pot investi în categoriile de active menţionate la art. 101 alin. (1) şi la art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, precum şi în instrumentele menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu respectarea următoarelor condiţii: a) nu pot deţine mai mult de 15% din activele lor în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare; b) nu pot deţine mai mult de 10% din activele lor în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent, menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004. Limita de 10% poate fi crescută până la maximum 15%, cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de un AOPC în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri ce depăşesc 10% să nu depăşească în nici un caz 60% din valoarea activelor respectivului AOPC. Această limită nu se aplică depozitelor şi tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate, încheiate cu instituţii financiare care fac obiectul unei supravegheri prudenţiale; c) nu pot deţine mai mult de 30% din activele lor în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup, iar în cazul grupului din care face parte S.A.I., această limită este de 25%; d) nu pot să constituie şi să deţină depozite bancare reprezentând mai mult de 25% din activele lor la aceeaşi bancă; e) valoarea conturilor curente şi a numerarului poate reprezenta maximum 10% din activele lor. Această limită poate fi depăşită până la maximum 25%, cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu fie pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Prevederile art. 164 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 cu privire la OPCVM se aplică în mod corespunzător în cazul AOPC cu o politică de investiţii echilibrată; f) expunerea la riscul de contraparte a unui AOPC cu o politică de investiţii echilibrată într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate, tranzacţionate în afara pieţelor reglementate, nu poate depăşi 10% din activele respectivului AOPC, indiferent de contrapartea tranzacţiei; g) expunerea globală legată de instrumentele financiare derivate ale unui astfel de AOPC nu poate depăşi valoarea totală a activului său net; h) nu pot deţine titluri de participare ale unui alt OPCVM/AOPC menţionate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004 într-un procent mai mare de 30% din activele lor în titluri de participare ale aceluiaşi OPCVM, respectiv 20% în titluri de participare ale aceluiaşi AOPC. Deţinerea de titluri de participare emise de AOPC nu poate depăşi în total 40% din activele AOPC cu o politică de investiţii restrictivă.  +  Articolul 7 (1) AOPC constituite prin atragerea în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III, IV şi, respectiv, cap. V titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, pot fi garantate, caz în care acest tip de AOPC se caracterizează prin următoarele: a) oferă o garanţie deţinătorilor de titluri de participare privind recuperarea investiţiei iniţiale sau, după caz, a investiţiei iniţiale majorate cu o anumită creştere; b) garanţia poate fi acordată AOPC (garanţie internă) sau individual deţinătorilor titlurilor de participare ori acţionarilor AOPC, după caz, (garanţie externă) de către o instituţie de credit, alta decât depozitarul activelor respectivului AOPC, cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene; c) garanţia este valabilă pentru o perioadă dată, specificată în prospectul de emisiune al respectivului AOPC. (2) În situaţia în care garanţia este o garanţie internă, cel care oferă garanţia plăteşte direct AOPC orice diferenţă pozitivă care se constată între valoarea garantată şi valoarea reală a investiţiei la expirarea perioadei, iar în cazul în care este o garanţie externă, plata acestei diferenţe este acordată direct deţinătorilor titlurilor de participare ale respectivului AOPC. (3) Modalitatea de oferire şi de plată a garanţiei, datele de identificare ale entităţii care oferă garanţia, valoarea pentru care se oferă garanţia, perioada pentru care se oferă garanţia şi orice alte informaţii relevante cu privire la garantare vor fi menţionate în prospectul de emisiune al AOPC respectiv. (4) Pe perioada acordării garanţiei nu pot fi efectuate răscumpărări de titluri de participare la respectivul AOPC, investitorii fiind informaţi prin prospectul de emisiune cu privire la această situaţie. (5) La expirarea perioadei de acordare a garanţiei, societatea de administrare a investiţiilor a respectivului AOPC sau AOPC autoadministrat, după caz, poate hotărî reînnoirea garanţiei respective ţinând cont de condiţiile pieţei sau poate hotărî continuarea funcţionării AOPC fără garanţie.  +  Articolul 8AOPC specializate în investiţii în acţiuni se pot constitui prin atragerea în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III, IV şi, respectiv, cap. V titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004.  +  Articolul 9 (1) Un AOPC specializat în investiţii în acţiuni investeşte cel puţin 75% din activele sale în: a) acţiuni înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România ori dintr-un stat membru al Uniunii Europene; b) acţiuni admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ori să fie prevăzută în documentele/actul constitutiv al AOPC; c) acţiuni emise de OPCVM şi sau de AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. (2) În vederea asigurării lichidităţii, un AOPC menţionat la alin. (1) poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004 şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi în valută. (3) Un AOPC specializat în investiţii în acţiuni nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în acţiunile menţionate la alin. (1) lit. a)-c) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, emise de un singur emitent. Această limită poate fi majorată până la 40%, cu condiţia ca valoarea totală a acţiunilor şi instrumentelor pieţei monetare menţionate anterior deţinute de un AOPC specializat în investiţii în acţiuni în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de peste 10% să nu depăşească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. (4) Un AOPC specializat în investiţii în acţiuni nu poate deţine mai mult de 60% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup. În cazul grupului din care face parte S.A.I. care administrează respectivul AOPC, această limită este de 50%. (5) Valoarea depozitelor bancare constituite la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele AOPC menţionat la alin. (1). Valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut nu trebuie să depăşească 10% din activele sale. (6) Un AOPC menţionat la alin. (1) poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.  +  Articolul 10AOPC specializate în investiţii în obligaţiuni sunt constituite prin atragerea în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III, IV şi, respectiv, cap. V titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004.  +  Articolul 11 (1) Un AOPC specializat în investiţii în obligaţiuni investeşte cel puţin 75% din activele sale în: a) obligaţiuni înscrise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este aceasta definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene; b) obligaţiuni admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ori să fie prevăzută în documentele/actul constitutiv al respectivului AOPC; c) obligaţiuni care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 101 alin. (1) lit. g) pct. 1-4 din Legea nr. 297/2004. (2) În vederea asigurării lichidităţii, un AOPC menţionat la alin. (1) poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004 şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi în valută. (3) AOPC menţionat la alin. (1) poate deţine maximum 10% din activele sale în acţiuni care îndeplinesc condiţiile menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004. (4) Un AOPC specializat în investiţii în obligaţiuni nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, emise de un singur emitent. Această limită poate fi majorată până la 40%, cu condiţia ca valoarea totală a instrumentelor pieţei monetare menţionate anterior, deţinute de un AOPC specializat în investiţii în obligaţiuni în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de peste 10%, să nu depăşească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. (5) Un AOPC specializat în investiţii în obligaţiuni nu poate deţine mai mult de 60% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup. În cazul grupului din care face parte S.A.I. care administrează respectivul AOPC, această limită este de 50%. (6) Valoarea depozitelor bancare constituite la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele respectivului AOPC menţionat la alin. (1). Valoarea conturilor curente şi a numerarului trebuie să se încadreze în maximum 10% din activele sale. (7) AOPC menţionat la alin. (1) poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.  +  Articolul 12 (1) AOPC specializate în investiţii monetare sunt constituite prin atragerea în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III, cap. IV şi, respectiv, cap. V titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, şi investesc cel puţin 75% din activele lor în: a) instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004; b) instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004; c) depozite bancare în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004; d) deţineri în conturi curente şi numerar în lei şi în valută. (2) AOPC specializate în investiţii monetare nu pot investi în acţiuni şi obligaţiuni. (3) Un AOPC specializat în investiţii monetare nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumentele pieţei monetare menţionate la alin. (1) lit. a) şi b), emise de un singur emitent. Această limită poate fi majorată până la 40%, cu condiţia ca valoarea totală a instrumentelor pieţei monetare menţionate anterior în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de peste 10% să nu depăşească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. (4) Un AOPC specializat în investiţii monetare nu poate deţine mai mult de 60% din activele sale în instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup. În cazul grupului din care face parte S.A.I. care administrează respectivul AOPC, această limită este de 50%. (5) Valoarea depozitelor bancare constituite la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele respectivului AOPC. Valoarea conturilor curente şi a numerarului trebuie să se încadreze în maximum 10% din activele sale. (6) AOPC menţionat la alin. (1) poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.  +  Articolul 13AOPC specializate în investiţii în instrumente financiare derivate se constituie prin atragerea în mod privat a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile cap. III titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, şi sunt destinate investitorilor calificaţi, reprezentând entităţi autorizate să opereze pe pieţe financiare în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 15 lit. a) din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 14 (1) Un AOPC specializat în investiţii în instrumente financiare derivate va investi cel puţin 75% din activele sale în instrumente financiare derivate şi poate investi maximum: a) 5% din activele sale în instrumente financiare derivate de acelaşi tip şi având acelaşi activ suport; b) 20% din activele sale în instrumente financiare derivate de un singur tip; c) 20% din activele sale în contracte futures pe aceeaşi marfă. (2) Un AOPC menţionat la alin. (1) poate investi şi în activele menţionate la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 şi poate deţine conturi curente şi numerar în lei sau în valută. (3) În vederea asigurării lichidităţii, un AOPC menţionat la alin. (1) este obligat să investească minimum 10% din activele sale, în condiţiile respectării limitei impuse la alin. (1), în instrumente ale pieţei monetare sau în depozite menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) şi, respectiv, la lit. e) din Legea nr. 297/2004. (4) AOPC menţionat la alin. (1) poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.  +  Articolul 15Documentele de constituire/actul constitutiv al unui AOPC specializat în investiţii în instrumente financiare derivate trebuie să cuprindă informaţii cu privire la riscul asumat de investitori, precum şi modalitatea de evaluare a instrumentelor financiare derivate din portofoliul respectivului AOPC.  +  Articolul 16AOPC specializate în investiţii în titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC se constituie prin atragerea în mod privat a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, şi sunt destinate investitorilor calificaţi menţionaţi la art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 17 (1) Un AOPC specializat în investiţii în titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC investeşte cel puţin 75% din activele sale în titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC, menţionate la art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004, şi poate investi: a) 100% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM; b) maximum 60% din activele sale în titluri de participare ale AOPC; c) 30% din activele sale în titluri de participare aparţinând aceluiaşi OPCVM; d) maximum 25% în titluri de participare emise de acelaşi AOPC. (2) În vederea asigurării lichidităţii, un AOPC menţionat la alin. (1) poate investi în activele menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) din Legea nr. 297/2004, cu respectarea următoarelor limite: a) valoarea depozitelor bancare constituite la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele respectivului AOPC. Valoarea conturilor curente şi a numerarului trebuie să se încadreze în maximum 10% din activele sale; b) valorile mobiliare şi instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b), emise de un singur emitent, deţinute de un AOPC menţionat la alin. (1), nu pot reprezenta mai mult de 10% din activele sale.Această limită poate fi majorată până la 40%, cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare menţionate anterior, deţinute de un AOPC menţionat la alin. (1) în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de peste 10%, să nu depăşească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. (3) AOPC menţionat la alin. (1) poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.  +  Articolul 18AOPC specializate în investiţii în instrumente ipotecare sunt constituite prin atragerea în mod privat sau public a resurselor financiare de la persoane fizice şi juridice, conform prevederilor cap. III, cap. IV şi, respectiv, cap. V titlul V din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004.  +  Articolul 19 (1) Un AOPC specializat în investiţii în instrumente ipotecare investeşte cel puţin 75% din activele sale în instrumente ipotecare şi poate investi: a) până la 100% din activele sale în instrumente ipotecare; b) 30% din activele sale în instrumente ipotecare emise de acelaşi emitent. (2) În vederea asigurării lichidităţii, un AOPC menţionat la alin. (1) poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004 şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi poate să deţină conturi curente şi numerar în lei şi în valută. (3) AOPC menţionat la alin. (1) poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.  +  Articolul 20 (1) Nici un AOPC reglementat de prezenta instrucţiune nu poate să investească în instrumente financiare emise de S.A.I. care îl administrează. (2) AOPC menţionate la art. 2 lit. a), b), d), e) şi f) nu pot efectua vânzări în lipsă.  +  Articolul 21Prevederile art. 186 şi ale art. 192-236 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 se aplică în mod corespunzător tipurilor de AOPC care fac obiectul prezentei instrucţiuni.  +  Articolul 22Fondurile cu capital de risc constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/1998 au obligaţia încadrării în tipurile de AOPC menţionate în prezenta instrucţiune, în termen de 45 de zile de la intrarea ei în vigoare.  +  Articolul 23Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X "Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 24Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).-------------