DECIZIE nr. 690 din 20 decembrie 2005referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 3 februarie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorIon Tiucă - procurorDaniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cocor" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.010/2004 al Tribunalului Bucureşti - Secţia comercială.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 7 februarie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 13.010/2004, Tribunalul Bucureşti - Secţia comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Cocor" - S.A. din Bucureşti într-o cauză comercială având ca obiect soluţionarea unei ordonanţe preşedinţiale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, prin prevederea posibilităţii ca instanţele de judecată să respingă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de parte, se încalcă prevederea constituţională conform căreia toate excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţei de fond sunt de competenţa Curţii Constituţionale.Tribunalul Bucureşti - Secţia comercială apreciază că măsura stabilită prin textul de lege criticat se referă la posibilitatea instanţei de judecată de a respinge motivat cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, în condiţiile în care excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. În consecinţă, instanţa de judecată nu se pronunţă asupra excepţiei de neconstituţionalitate, ci numai asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, nefiind încălcate prevederile art. 146 lit. d) din Constituţie.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este inadmisibilă. Astfel, arată că dispoziţia art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 se referă la procedura soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate, neavând legătură cu soluţionarea litigiului între părţi.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, arată că instituirea prin alin. (6) al art. 29 din Legea nr. 47/1992 a cazurilor de inadmisibilitate a unei excepţii de neconstituţionalitate nu contravine nici unei dispoziţii constituţionale şi nu este de natură să conducă la ideea că prin această instanţă care judecă fondul se substituie, sub acoperirea unei dispoziţii legale, Curţii Constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004. Textul art. 29 alin. (6) are următorul cuprins: "Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile."În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor art. 146 lit. d) din Constituţie, referitoare la atribuţiile Curţii Constituţionale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 316 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 12 decembrie 2002, Curtea a statuat în sensul că dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedură pe care instanţa care a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate este obligată să le aplice în vederea selectării doar a acelor excepţii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, unica autoritate de jurisdicţie constituţională. Dispoziţiile alin. (6) al art. 29 din Legea nr. 47/1992 nu conţin nici o dispoziţie contrară prevederilor constituţionale, acest text de lege stabilind doar procedura de urmat în cazul constatării existenţei vreunui caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate.Curtea constată că soluţia adoptată şi argumentele ce au stat la baza acesteia se menţin şi în cauza de faţă, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cocor" - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13.010/2004 al Tribunalului Bucureşti - Secţia comercială.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 decembrie 2005.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Daniela Ramona Mariţiu___________