HOTĂRÂRE nr. 135 din 29 ianuarie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:"j) avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii; k) coordonează programele de asistenţă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului."2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) În vederea atingerii obiectivelor programelor privind promovarea turismului şi dezvoltarea produselor turistice se pot finanţa şi cheltuielile de deplasare pentru reprezentanţi mass-media, creatori de opinie şi meşteri populari."3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi pentru funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism este de 123, inclusiv demnitarii."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea Naţională pentru Turism este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism se face conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică."5. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."6. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IISe desemnează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţională pentru Turism pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar în cadrul programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.  +  Articolul IIINota de la litera A "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ce se finanţează de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 311 posturi, iar cea de la nr. crt. 2 un număr maxim de 121 de posturi, exclusiv demnitarii."  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 29 martie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2006.Nr. 135.  +  Anexa PARCUL AUTOpentru activităţi specifice(Autoritatea Naţională de Turism)
               
    Nr. crt.ActivitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim (bucăţi)Consumul maxim de carburanţi/autovehicul (litri/lună)
    1.Demnitari:      
      -preşedinte (cu rang de secretar de stat)- autoturism1300
    -vicepreşedinte (cu rang de subsecretar de stat)- autoturism1300
    2.Transport delegaţii- microbuz1450
    3.Inspecţie şi control- autoturism2450
    4.Aprovizionare- autoturism1450
    5.Reprezentanţe de promovare şi informare turistică în străinătate (Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2001)- autoturism20150
    6.Reprezentanţe de promovare turistică cu sediul în ţară (Hotărârea Guvernului nr. 1.109/2005)- autoturism12150
  ----------