ORDONANȚĂ nr. 28 din 26 ianuarie 2006privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Partea I Reglementări ale unor operațiuni financiar-fiscale  +  Titlul I Dispoziții privind activitatea de creditare desfășurată de instituții financiare nebancare  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentul titlu reglementează condițiile minime de acces al instituțiilor financiare nebancare la activitatea de creditare, în scopul asigurării și menținerii stabilității financiare.  +  Articolul 2(1) Activitatea de creditare reprezintă orice formă de finanțare, realizată de instituțiile financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).(2) Banca Națională a României este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea desfășurată de o entitate este de natura activității de creditare și intră sub incidența prezentului titlu.  +  Articolul 3(1) Activitatea de creditare se desfășoară prin instituții de credit definite în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, și prin instituții financiare nebancare, în condițiile stabilite prin prezentul titlu, precum și prin legi speciale care le reglementează activitatea.(2) Entitățile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), nu pot desfășura cu titlu profesional activități de creditare.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) instituție financiară nebancară - persoană juridică constituită cu scopul de a desfășura, cu titlu profesional, activități de creditare de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (1) și ale căror surse de finanțare provin din resurse proprii sau împrumutate de la instituții de credit, de la alte instituții financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute în legi speciale;b) activități permise instituțiilor financiare nebancare activitățile prevăzute la art. 7 și 8, care se desfășoară în baza prevederilor prezentului titlu și, după caz, a legilor speciale care le reglementează activitatea;c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale instituțiilor financiare nebancare, sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acestora și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea instituțiilor financiare nebancare;d) acționar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care dețin direct sau indirect o participație de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri ale acesteia;e) notificare - acțiunea întreprinsă de instituțiile financiare nebancare, inclusiv prin depunerea documentației stabilite de Banca Națională a României, în vederea obținerii de la aceasta a actului care atestă înregistrarea și permite desfășurarea activității de creditare;f) Registrul general al instituțiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul general, - registru deschis și ținut de Banca Națională a României, în care sunt înscrise instituțiile financiare nebancare ce îndeplinesc cerințele generale prevăzute la cap. II secțiunea 1;g) Registrul special al instituțiilor financiare nebancare, denumit în continuare Registrul special, - registru deschis și ținut de Banca Națională a României, în care sunt înscrise instituțiile financiare nebancare ce îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27;h) Registrul de evidență al caselor de ajutor reciproc și al caselor de amanet, denumit în continuare Registrul de evidență, - registru deschis și ținut de Banca Națională a României, în care sunt înscrise casele de ajutor reciproc și casele de amanet.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și funcționarea  +  Articolul 5(1) Instituțiile financiare nebancare au obligația de a se constitui ca societăți comerciale pe acțiuni. Organizarea și funcționarea instituțiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentului titlu, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, de alte legi speciale în materie.(2) Persoanele juridice prevăzute la cap. VIII fac excepție de la obligativitatea constituirii sub formă de societăți comerciale pe acțiuni.  +  Articolul 6(1) Denumirea unei entități care poate desfășura activitate de creditare, în condițiile prezentului titlu, va include sintagma "instituție financiară nebancară" sau abrevierea acesteia "IFN". Sintagma "instituție financiară nebancară" va fi folosită în denumire, antet, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, reclame sau în publicitate numai de către instituțiile financiare nebancare.(2) Instituțiile financiare nebancare nu pot folosi în denumire, antet, sau în alte atribute de identificare orice cuvinte și expresii care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori la activitățile și operațiunile instituțiilor financiare nebancare.  +  Secţiunea a 4-a Activități permise  +  Articolul 7(1) Instituțiile financiare nebancare pot desfășura următoarele activități de creditare:a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare;b) leasing financiar;c) emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;d) acordare de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet;e) acordare de credite către membrii unor asociații fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimțământ al salariaților/pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;f) alte forme de finanțare de natura creditului.(2) Instituțiile financiare nebancare, în derularea activităților aferente creditelor de consum, pot emite și administra carduri de credit pentru clienți și pot desfășura activități legate de procesarea tranzacțiilor cu acestea, cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României în domeniu.(3) Instituțiile financiare nebancare pot acorda servicii conexe și de consultanță legate de realizarea activităților prevăzute la alin. (1).(4) Instituțiile financiare nebancare pot efectua operațiuni în mandat în relația cu alte instituții financiare nebancare și/sau instituții de credit legate de activitatea de creditare desfășurată de acestea.  +  Articolul 8(1) Instituțiile financiare nebancare pot desfășura, în aplicarea art. 7, după caz, următoarele operațiuni cu bunuri mobile și imobile:a) operațiuni necesare desfășurării activității;b) închiriere de bunuri mobile și imobile către terțe părți, inclusiv leasing operațional, cu condiția ca valoarea bunurilor mobile și imobile închiriate să nu depășească o limită care se stabilește prin norme de către Banca Națională a României;c) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor instituțiilor financiare nebancare sau renunțării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar.(2) Bunurile mobile și imobile dobândite în urma executării silite a creanțelor instituțiilor financiare nebancare vor fi vândute de acestea în termen de un an de la data dobândirii, dacă aceste bunuri nu sunt utilizate în condițiile prevăzute la alin. (1). Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Naționale a României.(3) Instituțiile financiare nebancare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) vor putea da o altă destinație bunurilor mobile și imobile dobândite în urma executării silite a creanțelor sau returnării lor voluntare de către utilizator, în termen de un an de la data dobândirii acestora.  +  Secţiunea a 5-a Interdicții  +  Articolul 9Se interzic instituțiilor financiare nebancare:a) desfășurarea de activități de atragere de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;b) emiterea de obligațiuni, cu excepția ofertei publice adresate investitorilor calificați, în înțelesul legii privind piața de capital;c) includerea în obiectul principal de activitate a oricărei alte activități decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1);d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activități decât cea prevăzută la art. 7 alin. (2)-(4) și la art. 8.  +  Articolul 10Entitățile care nu se încadrează în prevederile prezentului titlu nu pot folosi în denumire, antet ori în acte emise sintagma "instituție financiară nebancară" sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul în eroare cu privire la desfășurarea de activități de acordare de credite în baza prezentului titlu.  +  Articolul 11Nu pot deține calitatea de fondator, acționar semnificativ, conducător, administrator, auditor financiar al unei instituții financiare nebancare următoarele:a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 și 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;b) persoanele împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri definitive pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă ori alte fapte penale.  +  Articolul 12Instituțiile financiare nebancare nu pot desfășura următoarele activități:a) operațiuni cu bunuri mobile și imobile, cu excepția celor prevăzute la art. 8;b) gajarea propriilor acțiuni în contul datoriilor instituției financiare nebancare;c) acordarea de credite, condiționată de vânzarea sau de cumpărarea acțiunilor instituției financiare nebancare;d) acordarea de credite garantate cu acțiunile proprii ale instituției financiare nebancare;e) acordarea de credite condiționată de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operațiunea de creditare respectivă.  +  Capitolul II Cerințe și registre  +  Secţiunea 1 Cerințe generale  +  Articolul 13(1) Prezenta secțiune este aplicabilă exclusiv instituțiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.(2) La înființare, instituțiile financiare nebancare trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele generale prevăzute în prezenta secțiune.  +  Articolul 14(1) Capitalul social minim al instituțiilor financiare nebancare va fi stabilit de Banca Națională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în moneda națională (leu) al sumei de 200.000 euro. Banca Națională a României va putea stabili niveluri diferențiate de capital social minim în funcție de tipul de activitate al instituției financiare nebancare.(2) Capitalul social minim al instituțiilor financiare nebancare trebuie să fie vărsat integral, în formă bănească, la momentul subscrierii.(3) Acțiunile emise de instituțiile financiare nebancare nu pot fi decât acțiuni nominative.(4) Instituțiile financiare nebancare pot majoră capitalul social prin aporturi bănești, precum și prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit acționarilor după plata impozitului pe dividende și a rezultatului reportat reprezentând profit net.  +  Articolul 15(1) Instituțiile financiare nebancare au obligația de a furniza informații detaliate Băncii Naționale a României, referitoare la calitatea acționarilor semnificativi, structura grupurilor din care fac parte aceștia, precum și la situația financiară a grupului.(2) Banca Națională a României poate solicita orice fel de informații cu privire la oricare dintre entitățile care sunt parte a grupului.  +  Articolul 16Conducătorii instituțiilor financiare nebancare trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puțin următoarele condiții:a) să aibă onorabilitatea corespunzătoare funcției;b) să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;c) să aibă studii superioare;d) să aibă experiență într-un domeniu considerat relevant de Banca Națională a României.  +  Articolul 17(1) Instituțiile financiare nebancare vor emite, cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României, norme interne pentru realizarea obiectului de activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase.(2) În cadrul normelor interne de creditare instituțiile financiare nebancare vor stabili reguli care să se refere cel puțin la bonitatea beneficiarului, la criteriile și condițiile acordării creditului.  +  Articolul 18(1) Instituțiile financiare nebancare vor organiza și vor conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și cu reglementările specifice elaborate de Banca Națională a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(2) Situațiile financiare ale instituțiilor financiare nebancare vor fi auditate în conformitate cu prevederile art. 48 și 49.  +  Articolul 19Instituțiile financiare nebancare constituie, regularizează și utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Clasificarea creditelor, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a regulamentelor Băncii Naționale a României privind clasificarea creditelor și plasamentelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit emise pentru instituțiile de credit.  +  Articolul 20Operațiunile de încasări și plăți aferente activității de creditare se derulează prin conturi deschise de instituțiile financiare nebancare la instituții de credit persoane juridice române, precum și la sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine autorizate de Banca Națională a României să funcționeze pe teritoriul României, precum și prin casieriile proprii ale instituțiilor financiare nebancare.  +  Articolul 21Instituțiile financiare nebancare sunt obligate să raporteze Băncii Naționale a României structura portofoliului de credite și orice informație solicitată de banca centrală în scop statistic și de analiză, în conformitate cu cerințele stabilite prin reglementările acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Notificarea  +  Articolul 22(1) Înființarea instituțiilor financiare nebancare se notifică Băncii Naționale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului.(2) Instituțiile financiare nebancare pot desfășura activitățile specifice prevăzute în obiectul de activitate numai după primirea de la Banca Națională a României a documentului care atestă înscrierea în Registrul general.  +  Articolul 23(1) Procedura și condițiile de notificare vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naționale a României.(2) Cererea de luare în evidență în Registrul general va fi însoțită de documentația care conține, fără a se limita la:a) actul constitutiv depus la registrul comerțului;b) certificatul de înmatriculare la registrul comerțului;c) informarea cu privire la conducători și administratori, respectiv datele de identificare a acestora, însoțite de curriculum vitae și de certificatul de cazier judiciar;d) lista participațiilor instituției financiare nebancare și ale acționarilor semnificativi/fondatorilor/conducătorilor în alte societăți comerciale;e) studiul de fezabilitate, care va cuprinde cel puțin tipul de operațiuni prevăzute a se desfășura, structura organizatorică și estimări ale situației financiare pe următorii 2 ani;f) identitatea auditorului financiar;g) normele interne care reglementează activitățile desfășurate.  +  Articolul 24Instituțiile financiare nebancare sunt obligate să notifice Băncii Naționale a României orice modificare intervenită cu privire la documentația depusă inițial, în termen de 30 de zile de la survenirea acesteia.  +  Secţiunea a 3-a Registrul general  +  Articolul 25(1) În urma notificării efectuate de instituțiile financiare nebancare la Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1), acestea vor fi luate în evidență și vor fi înscrise în Registrul general ținut la Banca Națională a României, numai dacă acestea prezintă dovada respectării cerințelor prevăzute la secțiunea 1.(2) Banca Națională a României va elibera și va transmite instituțiilor financiare nebancare documentul care atestă luarea în evidența Registrului general, în termen de 60 de zile de la notificare.  +  Secţiunea a 4-a Cerințe speciale  +  Articolul 26(1) Prezenta secțiune este aplicabilă exclusiv instituțiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul special.(2) Înscrierea instituțiilor financiare nebancare în Registrul special nu exclude îndeplinirea cerințelor generale prevăzute la secțiunea 1.  +  Articolul 27(1) Banca Națională a României va stabili prin reglementări criteriile de înregistrare a instituțiilor financiare nebancare în Registrul special.(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se pot referi, fără a se limita la:a) cifra de afaceri;b) volumul creditelor;c) gradul de îndatorare;d) totalul activelor;e) capitalurile proprii.  +  Articolul 28(1) Îndeplinirea criteriilor și înscrierea în Registrul special atrag în sarcina instituțiilor financiare nebancare respectarea cumulativă a cerințelor prevăzute la alin. (2)-(5).(2) Calitatea acționarilor și structura grupurilor din care aceștia fac parte trebuie să corespundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a instituțiilor financiare nebancare și să permită realizarea unei supravegheri eficiente:a) să dispună de o situație financiară stabilă, care să justifice în mod satisfăcător proveniența fondurilor destinate obținerii participației la capitalul social al instituțiilor financiare nebancare și care să creeze premise pentru o eventuală susținere financiară a acesteia;b) să furnizeze suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea grupului din care fac parte;c) să furnizeze informații privind acționarii semnificativi, potrivit cerințelor stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României.(3) Conducătorii și administratorii trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calificare și experiență profesională:a) conducătorii să aibă studii superioare și o experiență de minimum 2 ani în unul dintre domeniile considerate relevante de Banca Națională a României;b) cel puțin unul dintre administratori să aibă experiență în domeniul financiar-contabil de minimum un an.(4) La organizarea și conducerea instituțiilor financiare nebancare vor fi avute în vedere următoarele:a) un regulament propriu de funcționare, prin care se vor detalia atribuțiile și competențele fiecărui compartiment prevăzut în structura organizatorică, precum și relațiile dintre compartimente;b) constituirea în structura acestora a cel puțin unui comitet de administrare a riscurilor și a unui comitet de audit, ale căror atribuții minime vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naționale a României;c) conducerea trebuie să fie asigurată de cel puțin 2 conducători, salariați ai instituției respective, desemnați conform statutului societății;d) conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activității instituțiilor financiare nebancare, să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți și cel puțin unul dintre aceștia să ateste cunoașterea limbii române;e) administratorii pot fi numai persoane fizice.(5) Instituțiile financiare nebancare trebuie să respecte cerințele prudențiale care se referă, fără a se limita la:a) fonduri proprii;b) expunerea față de un debitor și expunerea agregată;c) expunerea față de persoanele aflate în relații speciale cu instituțiile financiare nebancare;d) calitatea activelor, constituirea și utilizarea provizioanelor de risc;e) organizare și control intern.  +  Articolul 29(1) Instituțiile financiare nebancare vor elabora norme interne în vederea aplicării cerințelor speciale și le vor transmite Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la data începerii desfășurării activității.(2) Modificările operate în normele interne referitoare la desfășurarea activității vor fi transmise Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statutare.(3) Banca Națională a României poate solicita instituțiilor financiare nebancare modificarea în consecință a normelor interne în cazul în care se constată că acestea nu sunt conforme cu cerințele prezentului titlu, ale reglementărilor aplicabile și ale desfășurării unei activități pe baze prudente și sănătoase.  +  Secţiunea a 5-a Registrul special  +  Articolul 30(1) În momentul îndeplinirii criteriilor prevăzute prin reglementările emise de Banca Națională a României, instituțiile financiare nebancare vor fi înscrise în mod automat în Registrul special și vor fi supuse supravegherii Băncii Naționale a României.(2) Banca Națională a României va elibera și va transmite instituțiilor financiare nebancare documentul care atestă luarea în evidența Registrului special.  +  Articolul 31Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor rămâne, totodată, și în baza de date a Registrului general.  +  Articolul 32(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor respecta obligațiile stabilite la secțiunea a 4-a și reglementările date în aplicarea acestuia, indiferent dacă criteriile care au stat la baza înscrierii în Registrul special mai sunt sau nu îndeplinite.(2) Banca Națională a României își va putea exercita în continuare prerogativele de supraveghere și asupra instituțiilor financiare nebancare care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 27 alin. (2).  +  Secţiunea a 6-a Registrul de evidență  +  Articolul 33(1) În urma notificării efectuate de casele de ajutor reciproc și casele de amanet la Banca Națională a României, acestea vor fi luate în evidență și înscrise în Registrul de evidență ținut la Banca Națională a României.(2) Banca Națională a României va elibera și va transmite caselor de ajutor reciproc și caselor de amanet documentul care atestă luarea în evidența Registrului de evidență, în termen de 30 de zile de la notificare.  +  Capitolul III Monitorizarea și supravegherea  +  Articolul 34(1) În scopul realizării obiectivelor sale privind stabilitatea financiară, Banca Națională a României realizează monitorizarea instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general și supravegherea prudențială a instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special, care desfășoară activitate pe teritoriul României.(2) Urmărirea respectării cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor financiare nebancare se realizează de Banca Națională a României, pe baza raportărilor făcute potrivit prezentului titlu și a reglementărilor date în aplicarea acesteia, inclusiv prin inspecții desfășurate la sediul instituțiilor financiare nebancare.(3) Instituțiile financiare nebancare sunt obligate să transmită Băncii Naționale a României orice informații solicitate de aceasta.  +  Articolul 35În exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în prezentul titlu, Banca Națională a României desfășoară inspecții la sediul instituțiilor financiare nebancare prin personalul împuternicit în acest sens, ori de câte ori consideră necesar.  +  Articolul 36Instituțiile financiare nebancare sunt obligate să permită personalului Băncii Naționale a României, care efectuează inspecția, să le examineze evidențele, conturile și operațiunile și să furnizeze toate documentele și informațiile legate de administrarea, controlul intern și operațiunile instituțiilor financiare nebancare, astfel cum vor fi solicitate de către acesta.  +  Articolul 37(1) Banca Națională a României va emite reglementări privind regimul instituțiilor financiare nebancare legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare a Băncii Naționale a României.(2) Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a secretului bancar transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informațiilor de risc bancar existente în baza sa de date către instituțiile financiare nebancare.  +  Capitolul IV Fuziunea, divizarea și lichidarea  +  Articolul 38Prevederile prezentului capitol se aplică numai instituțiilor financiare nebancare care fac obiectul înscrierii în Registrul general și în Registrul special.  +  Articolul 39Fuziunea sau divizarea instituțiilor financiare nebancare se va efectua potrivit dispozițiilor legale aplicabile.  +  Articolul 40(1) Fuziunea se poate realiza:a) între două sau mai multe instituții financiare nebancare;b) între instituții financiare nebancare și instituții de credit, cu excepția instituțiilor emitente de monedă electronică.(2) Fuziunea și divizarea, în condițiile alin. (1), se notifică Băncii Naționale a României.(3) În situația în care în urma procesului de fuziune sau de divizare a unei instituții financiare nebancare rezultă instituții financiare nebancare noi, acestea sunt obligate să urmeze procedura de notificare prevăzută la cap. II secțiunea a 2-a.  +  Articolul 41Lichidarea instituțiilor financiare nebancare se va face conform legislației în materie.  +  Capitolul V Documente contractuale, registre și evidențe  +  Articolul 42(1) Instituțiile financiare nebancare întocmesc și păstrează, la sediul lor social, documente și evidențe, în limba română, cuprinzând:a) contractul de societate și statutul, precum și toate actele adiționale prin care acestea au fost modificate;b) un registru al acționarilor săi, cu excepția cazurilor în care evidența acționarilor este ținută de o societate de registru independent, potrivit legii;c) hotărârile adunării generale a acționarilor;d) procesele-verbale ale ședințelor și hotărârile consiliului de administrație și ale comitetelor prevăzute de prezentul titlu sau de reglementările Băncii Naționale a României și, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare;e) registrele și înregistrările contabile care evidențiază clar și corect situația activității sale, explicarea tranzacțiilor și situației sale financiare, astfel încât să permită Băncii Naționale a României să determine dacă acestea s-au conformat prevederilor prezentului titlu;f) reglementările proprii referitoare la desfășurarea activității, precum și toate amendamentele acestora;g) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentului titlu ori prevederilor reglementărilor Băncii Naționale a României.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și f), precum și modificările intervenite vor fi transmise Băncii Naționale a României.  +  Articolul 43(1) Instituțiile financiare nebancare întocmesc și păstrează la sediul social și/sau la sediile secundare un exemplar al documentației de credit și orice informații privitoare la relațiile lor de afaceri cu clienții și cu alte persoane pe care Banca Națională a României le poate prevedea prin reglementări, care se pun la dispoziție personalului autorizat al Băncii Naționale a României, la cererea acestuia.(2) Cu respectarea obligativității punerii la dispoziție personalului împuternicit al Băncii Naționale a României, la cererea acestuia, a documentelor menționate la alin. (1), instituțiile financiare nebancare pot păstra aceste documente și în alte amplasamente corespunzătoare.  +  Articolul 44Toate operațiunile de credit și garanție ale instituției financiare nebancare trebuie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toți termenii și toate condițiile respectivelor tranzacții. Aceste documente trebuie păstrate de instituția financiară nebancară și puse la dispoziție personalului autorizat al Băncii Naționale a României, la cererea acestuia.  +  Articolul 45(1) Contractele de credit, în înțelesul art. 7 alin. (1), precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării creditului, constituie titluri executorii.(2) Garanțiile constituite în favoarea instituției financiare nebancare în scopul garantării creditelor, care îndeplinesc condițiile de publicitate prevăzute de lege, conferă instituțiilor financiare nebancare prioritate față de terți, inclusiv statul, ale căror creanțe și garanții au îndeplinit ulterior condițiile de publicitate.  +  Capitolul VI Situații financiare anuale și auditarea acestora  +  Articolul 46Instituțiile financiare nebancare trebuie să țină permanent evidența contabilă, în concordanță cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, și ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, și să întocmească situații financiare care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.  +  Articolul 47Instituțiile financiare nebancare sunt obligate să prezinte Băncii Naționale a României situațiile lor financiare, precum și alte date și informații cerute de Banca Națională a României, la termenele și în forma stabilite prin reglementări emise de aceasta.  +  Articolul 48(1) Situațiile financiare ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general vor fi auditate de auditori financiari, persoane juridice sau fizice.(2) Situațiile financiare ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoane juridice, agreați de Banca Națională a României, în baza experienței dovedite în exercitarea activității de audit financiar.  +  Articolul 49(1) În scopul auditării situațiilor financiare, instituțiile financiare nebancare vor încheia contracte cu auditori financiari, persoane juridice sau fizice, după caz, autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii.(2) Auditorul financiar are următoarele atribuții:a) întocmește un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie ale instituției financiare nebancare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;b) furnizează, la solicitarea Băncii Naționale a României, orice detalii, clarificări, explicații referitoare la datele cuprinse în situațiile financiare ale instituției financiare nebancare;c) analizează practicile și procedurile controlului și auditului intern și, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special, pentru remedierea lor.(3) Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a acționarilor și vor fi publicate împreună cu situațiile financiare anuale.  +  Articolul 50(1) Auditorul financiar trebuie să informeze Banca Națională a României de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunoștință despre orice act sau fapt în legătură cu activitatea instituției financiare nebancare ori cu entitățile la care instituția financiară nebancară deține participații, act sau fapt care:a) constituie o încălcare gravă a legii și/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condițiile de desfășurare a activității instituției financiare nebancare;b) este de natură să afecteze situația patrimonială a instituției financiare nebancare sau buna sa funcționare;c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-și exprima opinia asupra situațiilor financiare ale instituției financiare nebancare sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.(2) Îndeplinirea cu bună-credință de către auditorul financiar a obligației de a informa Banca Națională a României nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii, și nu poate atrage răspunderea materială a acestuia.  +  Articolul 51Fiecare instituție financiară nebancară va publică situațiile financiare, după aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor, în forma stabilită de Banca Națională a României, la termenele prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 52(1) Banca Națională a României va lua măsuri de sancționare în cazul în care constată că o instituție financiară nebancară și/sau oricare dintre administratorii sau conducătorii acesteia se fac vinovați de:a) încălcarea prevederilor prezentului titlu ori a reglementărilor emise de Banca Națională a României, inclusiv în domeniul prudențial, ori a reglementărilor proprii ale instituției financiare nebancare;b) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală;c) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de stabilitate financiară, indicatorii de prudență ori alți indicatori prevăzuți în reglementările Băncii Naționale a României;d) nerespectarea măsurilor stabilite de Banca Națională a României;e) administrarea necorespunzătoare a patrimoniului.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României poate aplica următoarele sancțiuni:a) avertisment scris dat instituției financiare nebancare;b) amendă aplicabilă instituției financiare nebancare, între 0,01% și 0,5% din capitalul social, prin derogare de la dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) amendă aplicabilă administratorilor, conducătorilor, între 1-6 salarii medii nete/instituție financiară nebancară, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;d) suspendarea desfășurării activității de creditare;e) interzicerea desfășurării activității de creditare și, implicit, radierea din registrele în care este înscrisă instituția financiară nebancară.(3) Amenzile încasate în aplicarea alin. (2) lit. b) și c) se fac venit la bugetul de stat.(4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 52 alin. (2) se prescrie în termen de un an de la data luării la cunoștință, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârșirii faptei.(5) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.  +  Articolul 53Banca Națională a României poate impune măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și a efectelor acestora.  +  Articolul 54Actele de aplicare a măsurilor și sancțiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția sancțiunilor prevăzute la art. 52 alin. (2) lit. e), a cărei aplicare este de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.  +  Articolul 55(1) Actele emise în aplicarea prezentului titlu pot fi contestate, în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la data sesizării.(2) Hotărârea consiliului de administrație poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare.(3) Până la adoptarea unei hotărâri de către Banca Națională a României, potrivit prevederilor alin. (1), sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească, potrivit prevederilor alin. (2), executarea actelor Băncii Naționale a României nu se suspendă.(4) Banca Națională a României este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. În cazul contestării în instanță a actelor Băncii Naționale a României, instanța judecătorească se va pronunța asupra legalității acestor acte.  +  Capitolul VIII Dispoziții aplicabile caselor de ajutor reciproc și caselor de amanet  +  Articolul 56(1) Prevederile prezentului capitol se aplică exclusiv entităților ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidență.(2) Caselor de ajutor reciproc și caselor de amanet le sunt aplicabile și prevederile cap. I, cap. II secțiunea a 6-a, cap. IX și cap. X.  +  Articolul 57Casele de ajutor reciproc vor desfășura activitate de creditare, în conformitate cu prevederile legii speciale aplicabile acestora și ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor condiții:a) înscrierea în Registrul de evidență ținut la Banca Națională a României;b) păstrarea modului de organizare, funcționare și asociere potrivit prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea;c) limitarea activității de creditare conform prevederilor legii speciale care le reglementează activitatea;d) limitarea surselor de finanțare potrivit legilor speciale care le reglementează activitatea.  +  Articolul 58Casele de amanet vor desfășura activitatea de creditare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului titlu, cu respectarea următoarelor condiții:a) înscrierea în Registrul de evidență ținut la Banca Națională a României;b) organizarea și funcționarea potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) activitatea de creditare desfășurată se va limita la cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) și va constitui obiectul principal de activitate.  +  Articolul 59Procedura și cerințele privind luarea în evidență a caselor de ajutor reciproc și a caselor de amanet în Registrul de evidență, precum și modalitatea de raportare de date și informații vor fi stabilite prin reglementări ale Băncii Naționale a României, potrivit specificului activității desfășurate.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 60(1) Entitățile care prin activitatea desfășurată intră sub incidența prevederilor prezentului titlu, cu excepția caselor de ajutor reciproc și a caselor de amanet, indiferent de forma de organizare pe care o dețin la momentul intrării în vigoare a acesteia, vor trebui să procedeze la schimbarea formei juridice în societate comercială pe acțiuni și la îndeplinirea cerințelor generale, în vederea obținerii permisiunii de a desfășura activitatea de creditare prevăzută în prezentul titlu.(2) Casele de amanet se vor organiza în oricare dintre formele juridice prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 61(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, entitățile care intră sub incidența prevederilor prezentului titlu vor remite Băncii Naționale a României o declarație semnată de reprezentanții lor legali, însoțită de certificatul constatator emis de registrul comerțului, sau, după caz, de dovada înscrierii în registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își au sediul, eliberate cu maximum 15 zile înainte de depunerea la Banca Națională a României.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele informații:a) numele conducătorului/conducătorilor, adresa și numărul de telefon la care acesta/aceștia poate/pot fi contactat/contactați;b) totalul activelor, volumul creditelor acordate, capitaluri proprii, surse împrumutate, gradul de îndatorare calculat ca raport între sursele împrumutate și capitalurile proprii, precum și cifra de afaceri, înregistrate la încheierea ultimelor două exerciții financiare;c) lista participațiilor deținute în calitate de acționar semnificativ în alte societăți, profilul societății, cota și cuantumul deținute în capitalul social al entității;d) alte date și informații solicitate de Banca Națională a României, de la caz la caz.(3) Casele de ajutor reciproc și casele de amanet vor remite exclusiv documentele prevăzute la alin. (1) și alin. (2) lit. a) și d).(4) Certificatul constatator emis de registrul comerțului, prevăzut la alin. (1), va cuprinde cel puțin informații referitoare la:a) denumirea, adresa sediului social, forma juridică, capitalul social subscris și vărsat, în natură sau în formă bănească, obiectul de activitate principal și secundar, situația juridică;b) date despre asociați/acționari, valoarea părților sociale/acțiunilor subscrise și vărsate;c) fondul de comerț.(5) Banca Națională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1) cu cel mult 30 de zile, în cazul unor cereri întemeiate.  +  Articolul 62(1) Pe baza declarațiilor prevăzute la art. 61, Banca Națională a României va întocmi o listă cuprinzând entitățile prevăzute la art. 61, care va fi ținută la dispoziția acestora, prin unitățile sale teritoriale, și va fi publicată în două cotidiene de circulație națională, în scopul facilitării diligențelor de reorganizare în baza prezentului titlu.(2) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 61 alin. (1), Banca Națională a României va elabora reglementări în aplicarea legii și va stabili criteriile în vederea clasificării instituțiilor financiare nebancare din perspectiva monitorizării și supravegherii acestora, pe baza analizării informațiilor cuprinse în declarațiile prevăzute la art. 61.(3) În cazul în care declarația prevăzută la art. 61 nu este remisă în forma și la termenele specificate, entitățile respective nu vor mai putea desfășura activitate de creditare.  +  Articolul 63(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, entitățile care intră sub incidența prevederilor prezentului titlu, cu excepția caselor de ajutor reciproc și a caselor de amanet, vor întreprinde măsurile necesare încadrării în cerințele generale și vor îndeplini formalitățile de notificare prevăzute la cap. II secțiunea a 2-a.(2) Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 23 alin. (2) lit. e) va fi înlocuit cu o descriere a activității desfășurate, a structurii organizatorice și a situațiilor financiare aferente ultimilor 2 ani.(3) Casele de ajutor reciproc și casele de amanet vor îndeplini formalitățile de luare în evidență în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, în conformitate cu reglementările ce vor fi emise de Banca Națională a României.(4) Casele de amanet se vor reorganiza conform art. 60 alin. (2), în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 64(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general și care la momentul înscrierii în acesta îndeplinesc criteriile menționate la art. 27 pentru înregistrarea în Registrul special sunt obligate ca, în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării în Registrul general și în Registrul special, să facă dovada îndeplinirii cerințelor speciale prevăzute la cap. II secțiunea a 4-a.(2) Banca Națională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. (1) cu cel mult 6 luni, în cazul unor cereri întemeiate.  +  Articolul 65Banca Națională a României va stabili prin reglementări procedura și termenele de înregistrare în registre a instituțiilor financiare nebancare în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 66(1) Entitățile care în termenele prevăzute la art. 61, 63 și 64 nu se încadrează în cerințele stabilite prin prezentul titlu nu vor mai putea desfășura activitate de creditare și nu vor mai putea încheia noi contracte.(2) Casele de amanet și casele de ajutor reciproc care nu se încadrează în termenele și cerințele prevăzute la art. 61, respectiv la art. 63 alin. (4), nu vor mai putea desfășura activitate de creditare și nu vor mai putea încheia noi contracte.(3) Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și care se circumscriu acesteia nu mai pot fi prelungite prin acte adiționale, păstrându-și valabilitatea până la scadență.  +  Articolul 67Împrumuturile obținute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prin emisiune de obligațiuni se vor derula până la scadența acestora.  +  Articolul 68(1) Aporturile în natură efectuate la capitalul social al instituțiilor financiare nebancare până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe sunt asimilate vărsămintelor în numerar.(2) Majorarea capitalului social al entităților care intră sub incidența prezentului titlu, pentru atingerea nivelului prevăzut de aceasta și de reglementările Băncii Naționale a României, pe perioada prevăzută de dispozițiile tranzitorii, se va realiza exclusiv prin aporturi sub formă bănească.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 69(1) Dispozițiile prezentului titlu se vor aplica în mod corespunzător și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare nebancare având sediul într-un alt stat.(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare având sediul în statele membre, cerințele referitoare la desfășurarea activității de creditare, monitorizarea și supravegherea acestora vor fi stabilite în baza acordurilor de cooperare încheiate cu autoritățile din statele respective.  +  Articolul 70(1) Instituțiile financiare nebancare se pot constitui în asociații profesionale care să le reprezinte interesele colective, precum și interesele beneficiarilor față de autoritățile publice și care să analizeze problemele de interes comun în domeniul activității desfășurate. Asociațiile profesionale pot colabora cu Banca Națională a României.(2) Instituțiile financiare nebancare pot adera la asociații internaționale de profil, cu respectarea obligațiilor ce decurg din actele constitutive.(3) Separat sau în cadrul asociației profesionale, instituțiile financiare nebancare vor putea să-și organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparținând acestora. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 71(1) Prezentul titlu se completează cu dispozițiile legislației speciale aplicabile, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acestuia.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 72Banca Națională a României va elabora reglementări în aplicarea prezentului titlu, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Titlul II Dispoziții referitoare la aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern  +  Articolul 73(1) Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru asigurarea resurselor financiare necesare plății parțiale a tranșelor de avans, în valoare totală de 8,142 milioane euro, echivalent al sumelor contractuale denominate în USD, datorate de Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. companiei AIRBUS SAS Franța pentru achiziționarea a patru aeronave Airbus A 318.(2) Între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de subîmprumutat, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului întreaga autoritate și responsabilitate în implementarea proiectelor, utilizarea sumelor din împrumut și efectuarea plăților aferente serviciului datoriei publice externe.(3) Rambursarea creditului extern potrivit alin. (1), precum și plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.  +  Titlul III Dispoziții referitoare la suplimentarea numărului de posturi pentru Academia Română și pentru Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației  +  Articolul 74(1) Se suplimentează cu 5 posturi numărul maxim aprobat pe anul 2006, prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, Academiei Române, la capitolul 53.01 "Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare", pentru Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Academiei Române, la propunerea Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, cu avizul ordonatorului principal de credite și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.  +  Articolul 75(1) Se suplimentează cu 10 posturi numărul maxim aprobat pe anul 2006 prin Legea nr. 379/2005 Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.  +  Titlul IV Dispoziții referitoare la autorizarea Ministerului Finanțelor Publice de a efectua unele cheltuieli necesare asigurării asistenței juridice  +  Articolul 76Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze din bugetul propriu, din capitolul 51.01 "Autorități publice și acțiuni externe", titlul "Bunuri și servicii", plata cheltuielilor necesare asigurării asistenței juridice și a reprezentării în legătură cu contractele finanțate în cadrul programelor de preaderare ISPA și PHARE gestionate de Oficiul de Plăți și Contractare PHARE.  +  Articolul 77Normele procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de încheiere a contractului de achiziție publică pentru asistență juridică și reprezentare în legătură cu contractele finanțate în cadrul programelor de preaderare ISPA și PHARE gestionate de Oficiul de Plăți și Contractare PHARE se vor stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.  +  Titlul V Dispoziții referitoare la instituirea cadrului legal pentru acordarea de stimulente personalului Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă  +  Articolul 78Prevederile alin. (8) al art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, se aplică și personalului din cadrul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă.  +  Partea a II-a Modificarea și completarea dispozițiilor unor acte normative  +  Secţiunea 1 Modificarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004  +  Articolul IAlineatul (1) al articolului 2 din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Proiectul se realizează de către unitățile de management al proiectului, înființate în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, denumite în continuare UMP-MAI, UMP-MMGA, UMP-MTCT și UMP-ANRM. Cele patru instituții publice menționate sunt desemnate ca agenții de implementare. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va avea drept sarcină și colectarea și consolidarea tuturor situațiilor și rapoartelor ce reflectă progresul fizic și financiar al proiectului.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea și completarea Legii nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004  +  Articolul IILegea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 14 aprilie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiții sunt municipiul Buzău, municipiul Satu Mare și Compania Județeană «Apa Serv» - S.A. Piatra-Neamț.2. Alineatele (3) și (4) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:(3) Ministerul Finanțelor Publice va încheia acorduri de împrumut subsidiar cu beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiții, precum și cu beneficiarii finali ai proiectului și/sau cu unitățile administrativ-teritoriale, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților, inclusiv sursele de finanțare a proiectului, conform planurilor de finanțare anexate la acestea.(4) Oficiul de Plăți și Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanțelor Publice este unitatea de monitorizare desemnată a proiectului și, în această calitate, este responsabilă de urmărirea, raportarea și efectuarea tragerilor aferente împrumutului Băncii Europene de Investiții, precum și de calcularea obligațiilor de plată care revin beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiții.3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor și oricăror alte costuri, va fi asigurată din sume prevăzute anual cu această destinație din bugetele proprii ale beneficiarilor finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiții.4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, dobânzilor și oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistenței financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt beneficiari finali ai proiectului, și beneficiarii finali ai împrumutului Băncii Europene de Investiții au obligația de a constitui, conform prevederilor contractului de finanțare și în condițiile legii, fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare.5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(2) În vederea acoperirii riscurilor financiare care decurg din obligația plății serviciului datoriei publice externe, Compania Județeană «Apa Serv» - S.A. Piatra-Neamț va plăti comisionul pentru alimentarea fondului de risc conform prevederilor legale în vigoare.6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, de comun acord cu Banca Europeană de Investiții și cu beneficiarii finali ai împrumutului, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condițiile concrete de derulare a contractului de finanțare prevăzut la art. 1, amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului, modificări de termene, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană de Investiții sau să determine noi condiționalități economice față de cele convenite inițial între părți.  +  Articolul IIILegea nr. 56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Secţiunea a 3-a Completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare  +  Articolul IVLa secțiunea a 4-a "Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătății cu garanția statului în vederea consolidării, modernizării și dotării Spitalului Clinic Colțea și refacerii Bisericii Colțea" a capitolului I "Reglementări ale unor operațiuni financiare și fiscale" din Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7Activitățile aferente Spitalului Clinic Colțea și Bisericii Colțea cuprind:a) refacerea Bisericii Colțea;b) proiectarea, consolidarea, restaurarea, modernizarea și dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Clinic Colțea, situat în municipiul București, bd. I. C. Brătianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente acestor activități sunt în valoare de 61,830 milioane euro;c) extinderea Spitalului Clinic Colțea prin construirea unei noi clădiri în incinta Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu», situat în municipiul București, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, cu specific de Centru de Cardiologie și Chirurgie Cardiovasculară pentru Copii. Costurile aferente proiectării, construcției și dotării extinderii Spitalului Clinic Colțea sunt în valoare de 32,509 milioane euro.  +  Secţiunea a 4-a Modificarea Legii nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială  +  Articolul VLa alineatul (2) al articolului 24 din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 8 iunie 2005, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea condițiilor necesare extinderii activității Fondului ca urmare a implicării în pregătirea proiectelor și programelor integrate privind grupurile sărace de etnie romă. Suma de 12,4 milioane dolari S.U.A. poate fi majorată ulterior prin actele normative prin care se vor aproba noi împrumuturi utilizate de Fond.  +  Secţiunea a 5-a Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În cazul afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului, prejudiciul creat se acoperă din bugetul Trezoreriei Statului, în baza documentelor justificative care atestă obligația de plată a statului.(4) Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a prejudiciului creat ca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului.2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Contul curent general al Trezoreriei Statului funcționează la Banca Națională a României și este deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice.3. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene pot încheia convenții cu instituțiile de credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitățile Trezoreriei Statului care nu au organizată casierie-tezaur.La selectarea instituțiilor de credit se vor avea în vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonității instituțiilor de credit, precum și al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu.  +  Secţiunea a 6-a Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare  +  Articolul VIIOrdonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Ministerul Culturii și Cultelor încredințează Administrației, prin transfer, sumele prevăzute în bugetul ministerului pentru finanțarea de programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum și sumele destinate finanțării editării de carte, reviste și alte publicații prin comandă de stat.2. După alineatul (1) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor, care să reglementeze modul de utilizare și justificare de către Administrație a sumelor transferate.3. După alineatul (1) al articolului 35 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, sunt aplicabile Ministerului Culturii și Cultelor numai pentru finanțarea programelor și a celorlalte evenimente și activități culturale prevăzute la art. 23 alin. (2).  +  Articolul VIIIPentru aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2006. Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului Administrației Fondului Cultural Național pe anul 2006.  +  Secţiunea a 7-a Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale  +  Articolul IXOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut avizul, precum și obligația să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât și prin alți agenți economici acreditați de către acesta, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare și/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca în momentul constatării defecțiunii să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.2. La articolul 2, literele g) și r) vor avea următorul cuprins:g) activitățile de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activitățile de intermedieri financiare, inclusiv activitățile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operațiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituțiilor de credit, aparținând acestor instituții, precum și cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;.........................................................................r) vânzările de bunuri și prestările de servicii care nu se încasează integral cu numerar și/sau substitute de numerar;  +  Secţiunea a 8-a Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar  +  Articolul XAlineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, aprobată prin Legea nr. 367/2005, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 22 a lunii curente pentru luna anterioară situația centralizatoare, pe județ și, respectiv, pe municipiul București, privind monitorizarea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal.  +  Secţiunea a 9-a Completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului  +  Articolul XIDupă articolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005, se introduce un nou articol, articolul IV^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul IV^1Se autorizează Ministerul Administrației și Internelor să introducă modificările ce decurg din prezenta ordonanță de urgență în anexele la bugetul acestuia, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile și numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2006.  +  Secţiunea a 10-a Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale  +  Articolul XIIAlineatul (2) al articolului 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Conducerea Autorității Naționale pentru Turism este asigurată de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. Postul de vicepreședinte se asigură prin suplimentarea schemei de personal a Autorității Naționale pentru Turism.  +  Articolul XIIISe autorizează Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acestuia, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006.  +  Secţiunea a 11-a Modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice  +  Articolul XIVLegea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin derogare de la dispozițiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronunțate în condițiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și se afișează la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, în a cărui rază societatea comercială dizolvată își are sediul social.2. Alineatul (6) al articolului 31 va avea următorul cuprins:(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerțului, se comunică și se publică, potrivit dispozițiilor alin. (4^1).  +  Secţiunea a 12-a Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice  +  Articolul XVArticolul 1 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 1 septembrie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Sumele necesare continuării finanțării măsurilor din cadrul programului ISPA, în cazul indisponibilității temporare a sumelor de cofinanțare asigurate prin tragerile din împrumuturile contractate sau care urmează să fie contractate de Ministerul Finanțelor Publice de la Banca Europeană de Investiții și pentru care acordul de împrumut, respectiv acordurile subsidiare de împrumut, nu au fost încă semnate, se prevăd în bugetul Ministerului Finanțelor Publice, la poziția «Transferuri aferente Fondului național de preaderare - Acțiuni generale».  +  Secţiunea a 13-a Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene  +  Articolul XVINormele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare, aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Operatorul și unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligația ca de la semnarea memorandumului de finanțare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viață a investiției.2. După alineatul (4) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul în care sursele datorate conform alin. (4) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exercițiu financiar, unitatea administrativ-teritorială contribuie cu alte sume din bugetele proprii.3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7În cazul în care sumele nu sunt plătite integral și la termenele stabilite în Fondul IID, astfel încât cerințele minime stabilite conform art. 9 să fie îndeplinite, dobânzile și penalitățile de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanțelor bugetare, dacă legea nu prevede altfel, vor constitui creanțe ale bugetului local și vor fi executate conform dispozițiilor legale în vigoare.4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Soldul minim al Fondului IID la sfârșitul fiecărui semestru potrivit art. 11 trebuie să acopere:a) cel puțin serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exercițiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinanțarea proiectelor finanțate prin asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau prin Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapele I și a II-a, Proiectul de conservare a energiei termice și Programul de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România, dacă este cazul, sunt lichidate sau anulate pentru cazul în care proiectele sunt finanțate/cofinanțate prin împrumuturi;b) întreținerea activelor date în administrare/ concesionare în conformitate cu sumele stabilite în studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției, astfel cum au fost aprobați prin hotărâre a Guvernului sau hotărâre a consiliului local, și înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare/concesionare, astfel cum au fost stabilite prin legislația în vigoare pentru cazul în care proiectele nu sunt finanțate/cofinanțate prin împrumuturi.  +  Articolul XVIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucurești, 26 ianuarie 2006.Nr. 28.---------