ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 31 ianuarie 2006  În Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din 25 octombrie 2005 pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană presupune şi asigurarea capacităţii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, acţiune ce a fost evaluată ca reprezentând un domeniu critic şi este consemnat cu "steag roşu".În perioada 2007-2009 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate de absorbţie ridicată a acestor fonduri.O astfel de măsură constă în asigurarea cu numărul de personal necesar în toate structurile responsabile cu integrarea în Uniunea Europeană şi de gestionarea fondurilor comunitare.Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ din care să reiasă faptul că România a luat toate măsurile necesare pentru consolidarea capacităţii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, evitându-se o nouă evaluare negativă a Comisiei Europene în primăvara anului 2006.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Numărul maxim de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 se majorează pentru autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării numărului suplimentar de posturi prevăzut la art. 1 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia de a propune trecerea la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumelor identificate în bugetele lor ca urmare a amânării sarcinilor care se pot finanţa în ultima parte a anului 2006. (2) Din sumele rezultate potrivit alin. (1) Guvernul va suplimenta bugetele ordonatorilor principali de credite cărora li s-a aprobat majorarea numărului de posturi conform prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor prevăzute în anexă, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor acestora. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele lor şi în bugetele ordonatorilor de credite din subordine sau finanţaţi prin bugetele acestora şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări.  +  Articolul 3 (1) În perioada 1 februarie - 31 decembrie 2006 se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante la data de 31 ianuarie 2006, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare a acestora. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea următoarelor posturi: a) cele care se majorează conform prezentei ordonanţe de urgenţă; b) cele vacante la data de 31 ianuarie 2006, aferente structurilor cu sarcini privind integrarea în Uniunea Europeană; c) posturile unice ale căror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe; d) cele pentru care s-au demarat procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestora; e) posturile din aparatul sistemului judiciar şi celelalte categorii de personal din autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în implementarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007; f) încadrarea promoţiei de absolvenţi din anul 2006 ai instituţiilor de învăţământ proprii, din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) se va face, în condiţiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 4Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, pentru concursurile organizate de autorităţile şi instituţiile publice condiţiile de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prevăzute la art. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului.  +  Articolul 5 (1) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru posturile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi b) este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, cu următoarele excepţii: a) autorităţile şi instituţiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 13 zile înainte de data susţinerii concursului; b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită avizul prevăzut la lit. a) şi să transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de două zile de la data primirii solicitării; c) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului; d) autoritatea sau instituţia publică în organigrama căreia se află postul scos la concurs are obligaţia de a afişa la sediul său şi, după caz, de a publică în presă şi, acolo unde există, pe pagina de Internet, cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului, următoarele informaţii: denumirea instituţiei, data organizării concursului, numărul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul şi datele de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare; e) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4; f) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e). (2) Pentru funcţiile publice din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, care necesită un nivel ridicat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională, poate fi stabilită, la solicitarea justificată a autorităţii sau instituţiei publice şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, o probă de limbă străină. În acest caz, modalitatea de evaluare a probei se propune odată cu solicitarea avizului de către autoritatea sau instituţia publică şi se aprobă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 6Pentru funcţiile publice vacante prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), în anul 2006 nu se aplică prevederile art. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006.  +  Articolul 7 (1) Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al instituţiilor publice subordonate acestora. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. XVI din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ponderea, în mod cumulat, a funcţiilor publice de conducere şi a funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) este de maximum 15% din numărul total al funcţiilor publice.  +  Articolul 8 (1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum şi a altor credite sau împrumuturi similare beneficiază de drepturile salariale prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, respectiv de salarii de bază majorate cu 75% faţă de cele prevăzute de lege. (2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor alin. (1) personalul încadrat în unităţile de management de proiect înfiinţate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 3 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Curţii de Conturi.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 29 ianuarie 2006.Nr. 1.  +  Anexa NUMĂRUL SUPLIMENTAR DE POSTURI PE ANUL 2006
         
    Nr. crt.Ordonator principal de crediteNumăr suplimentar de posturi pe anul 2006
    1.Cancelaria Primului-Ministru - total, din care:97
      - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor60
      - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea37
      Achiziţiilor Publice  
    2.Ministerul Integrării Europene152
    3.Ministerul Administraţiei şi Internelor47
    4.Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei31
    5.Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă70
    6.Ministerul Economiei şi Comerţului93
    7.Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - total, din care:5.216
      - Agenţia SAPARD200
    8.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor806
    9.Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - total, din care:200
      - agenţiile regionale de protecţie a mediului168
    10.Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - total, din care:79
      - Autoritatea Naţională pentru Turism29
    11.Ministerul Educaţiei şi Cercetării72
    12.Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei18
    13.Ministerul Public500
    14.Ministerul Justiţiei200
    15.Ministerul Afacerilor Externe40
    16.Secretariatul General al Guvernului - total, din care:324
      - Institutul Naţional de Statistică, din care 150 de posturi se utilizează pe o perioadă de 4 luni320
    17.Consiliul Concurenţei70
    18.Ministerul Finanţelor Publice549
      TOTAL:8.564
  ------------