ORDONANȚĂ nr. 26 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 30 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) bibliotecă - instituția, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuții principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, publicațiilor seriale, a altor documente de bibliotecă și a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea și desfășurarea de proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societății informației biblioteca are rol de importanță strategică;b) bibliotecă națională - instituție învestită cu sarcina de a achiziționa, de a prelucra și de a conserva la nivel național documente din toate domeniile cunoașterii și, în particular, pe cele referitoare la limba și la civilizația română; organizatoare a Depozitului legal de documente; principala sursă documentară pentru cunoașterea culturii naționale, cu rol în desfășurarea unor programe culturale de interes național și internațional;2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Bibliotecile de drept public se înființează și se organizează în subordinea autorităților administrației publice centrale sau locale, a altor autorități ori instituții publice și funcționează potrivit regulamentelor proprii aprobate de aceste autorități sau instituții.3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În bibliotecile de drept public consultarea colecțiilor și a bazelor de date proprii este gratuită.(2) Bibliotecile de drept public pot oferi servicii, stabilite prin regulamentele proprii de organizare și funcționare, în condițiile legii, pe bază de tarife, cu avizul autorității sau instituției finanțatoare.4. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Bibliotecile de drept public sunt finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile de finanțare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau ale instituțiilor finanțatoare.5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Sistemul național de biblioteci se constituie din totalitatea bibliotecilor de drept public și din bibliotecile de drept privat care au activități specifice celor de drept public și este parte integrantă a sistemului informațional național, având ca obiectiv realizarea unitară a activităților specifice și dezvoltarea serviciilor de lectură publică.(2) Bibliotecile de drept public pot realiza consorții sau alte forme de cooperare interbibliotecară în vederea achiziției în comun de documente specifice și a partajării diverselor tipuri de activități și servicii de bibliotecă.6. La articolul 12 alineatul (1), literele a), c), f) și g) vor avea următorul cuprins:a) prezervă, conservă, cercetează, dezvoltă și pune în valoare documentele deținute în colecțiile sale;...........................................................................c) identifică, colecționează, organizează, conservă și pune în valoare Fondul Romanica, alcătuit din tipărituri și alte categorii de documente apărute în străinătate, referitoare la România, la poporul român și cultura română, publicații ale autorilor români apărute în străinătate în orice limbă, publicații în limba română ale autorilor străini apărute în străinătate;............................................................................f) în calitate de centru metodologic național, elaborează și emite instrucțiuni și norme metodologice pentru bibliotecile publice și realizează studii, cercetări și informări documentare în domeniul biblioteconomiei și în alte domenii ale culturii;g) în calitate de centru național de patologie și restaurare a documentelor, Biblioteca Națională a României elaborează și emite, în conformitate cu normele internaționale în vigoare, norme și metodologii de conservare și de restaurare, de funcționare a laboratoarelor de restaurare din țară și acordă asistență de specialitate;7. La articolul 12 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) "identifică, colecționează, conservă și comunică documentele care fac obiectul Depozitului legal, indiferent de conținutul și de anul apariției lor;".8. La articolul 12 alineatul (1), după litera g) se introduc patru noi litere, literele g^1), g^2), g^3) și g^4), cu următorul cuprins:g^1) coordonează proiectul de realizare a Catalogului colectiv național al publicațiilor românești și străine, precum și alte proiecte de interes național în domeniu;g^2) elaborează Bibliografia Națională a României pentru toate tipurile de documente;g^3) achiziționează cu prioritate, din țară și din străinătate, documente specifice de importanță deosebită pentru identitatea culturală și națională;g^4) coordonează realizarea Bibliotecii Virtuale Naționale.9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Biblioteca Națională a României este instituție publică finanțată integral de la bugetul de stat.10. La articolul 13, partea introductivă și litera c) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13În cadrul Bibliotecii Naționale a României funcționează Oficiul Național Bibliografic și de Informatizare a Bibliotecilor, cu următoarele atribuții:..........................................................................c) gestionează și actualizează Catalogul colectiv național al publicațiilor românești și străine existente în bibliotecile din România, prin participarea contractuală a bibliotecilor din sistemul național de biblioteci;11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14În cadrul Bibliotecii Naționale a României funcționează ca filiale Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia și Biblioteca Omnia din Craiova; Biblioteca Națională a României poate înființa și alte filiale.12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Bibliotecile centrale universitare sunt parte integrantă a sistemului național de învățământ și participă la procesul de instruire, formare și educație, precum și la activitatea de cercetare din instituțiile de învățământ superior; acestea pot avea și departamente proprii de cercetare științifică.(2) Bibliotecile centrale universitare acordă asistență metodologică și profesională celorlalte biblioteci universitare din aria geografică de îndrumare metodologică stabilită de Ministerul Educației și Cercetării.(3) Bibliotecile universitare asigură suportul infodocumentar al tuturor disciplinelor predate în învățământul superior și al domeniilor de cercetare științifică, achiziționând periodic cele mai importante și necesare documente, indiferent de suport, și baze de date științifice.(4) Bibliotecile universitare pot realiza consorții pentru achiziția partajată a surselor infodocumentare, pentru crearea și utilizarea în comun a catalogului colectiv virtual al colecțiilor proprii sau atrase.13. La articolul 25, partea introductivă și litera a) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Biblioteca Metropolitană București exercită funcția de bibliotecă publică pentru municipiul București și de bibliotecă județeană pentru județul Ilfov, având următorul obiect de activitate:a) colecționează și achiziționează toate categoriile de documente necesare organizării activității de lectură, informare, documentare și educație permanentă în toate sectoarele Capitalei, prin filiale și biblioteci mobile;14. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Activitatea Bibliotecii Metropolitane București este finanțată din bugetul municipiului București.15. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Bibliotecile județene îndeplinesc și rolul de biblioteci municipale în municipiul reședință de județ.(4) Consiliile locale ale municipiilor reședință de județ pot finanța programe culturale, achiziții de documente pentru biblioteca județeană, lucrări de investiții și pot susține cheltuielile materiale și de capital pentru biblioteca județeană respectivă.16. La articolul 28, literele a)-d) vor avea următorul cuprins:a) colecționează toate categoriile de documente necesare organizării activității de informare, documentare și de lectură la nivelul comunității județene și organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii;b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza județului în care își desfășoară activitatea, prin acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare profesională; asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu și coordonarea aplicării strategiilor și programelor de automatizare a activităților și serviciilor acestor biblioteci;c) elaborează și editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică și alte publicații, alcătuiesc baze de date și organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu instituțiile responsabile, potrivit legii, și cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educației permanente;d) elaborează norme privitoare la funcționarea bibliotecilor publice din orașele și municipiile din județul respectiv, precum și pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri și adulți, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Națională a României.17. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Bibliotecile municipale și orășenești sunt biblioteci de drept public, cu personalitate juridică.18. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Persoanele fizice sau juridice române ori străine pot înființa și finanța biblioteci publice de drept privat pe teritoriul României, conform legilor în vigoare, cu avizul de specialitate al Comisiei Naționale a Bibliotecilor și cu decizia de autorizare emisă de Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de Ministerul Educației și Cercetării.19. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Finanțarea bibliotecilor școlare se face din bugetul anual al instituțiilor de învățământ de stat în cadrul cărora funcționează, din fondurile alocate pentru finanțarea de bază.20. Alineatele (4) și (9)-(11) ale articolului 40 vor avea următorul conținut:(4) Evidența globală și individuală a publicațiilor, realizată în sistem informatizat, cuprinde descrierea completă, conform standardelor în vigoare..........................................................................(9) În caz de predare/preluare a gestiunii fondului de documente specifice, precum și în caz de forță majoră, se procedează la verificarea integrală a inventarului; modificarea parțială a echipei gestionare se operează prin integrare în gestiune, în condițiile legii.(10) În caz de forță majoră, incendii, calamități naturale, precum și mutări succesive, sedii și locuri de depozitare improprii, conducerea bibliotecii dispune scoaterea din evidență a documentelor deteriorate sau distruse.(11) Bibliotecile publice sunt obligate să își dezvolte colecțiile de documente, prin achiziționarea de titluri din producția editorială curentă, precum și prin completarea retrospectivă.21. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:(2) Dotările se asigură prin alocarea resurselor financiare necesare de către autoritățile finanțatoare.22. Alineatul (2) al articolului 42 va avea următorul cuprins:(2) Autoritățile și instituțiile publice finanțatoare controlează și asigură condiții optime de păstrare a colecțiilor și de acces la acestea.23. Articolul 43 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Bibliotecile de drept public pot organiza filiale în comunitățile românești de peste hotare, cu aprobarea autorității finanțatoare.(2) Colecțiile de documente specifice, precum și dotările materiale destinate organizării și dezvoltării acestor filiale pot reprezenta, după caz, transferuri din patrimoniul propriu sau achiziții anume realizate din surse bugetare, cu aprobarea autorităților finanțatoare, precum și sponsorizări și donații de la persoane fizice și juridice.24. Alineatele (2) și (4) ale articolului 44 vor avea următorul cuprins:(2) În categoria personalului de specialitate din biblioteci se includ: bibliotecarii, bibliografii, cercetătorii, redactorii, documentariștii, conservatorii, restauratorii, inginerii de sistem, informaticienii, operatorii, analiștii și alte posturi de profil. Pot fi angajate în bibliotecile de drept public și persoane cu studii medii sau superioare de alt profil, cu obligația de a urma, într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una dintre formele de pregătire profesională prevăzute de lege...........................................................................(4) Organigrama și statul de funcții ale bibliotecii se aprobă de către autoritatea sau instituția finanțatoare, conform legii.25. Articolul 45 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanțate din fonduri publice, cu personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de conducerea bibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor face parte în mod obligatoriu și reprezentanți ai bibliotecilor cu rol de coordonare metodologică.(2) Angajarea personalului de specialitate din bibliotecile finanțate din fonduri publice, fără personalitate juridică, se realizează prin concurs organizat de autoritatea finanțatoare; din comisiile de concurs va face parte în mod obligatoriu și reprezentantul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.(3) Nomenclatorul de funcții și criteriile de normare a resurselor umane în Biblioteca Națională a României și în bibliotecile publice sunt prevăzute în anexa nr. 1.(4) Pentru bibliotecile din învățământ și bibliotecile specializate, nomenclatorul de funcții și criteriile de normare sunt prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea numărului maxim de posturi și a creditelor bugetare aprobate.26. Articolul 48 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48Promovarea, sancționarea, eliberarea din funcție și destituirea personalului din bibliotecile de drept public se realizează în conformitate cu prevederile legale; în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita în mod obligatoriu și avizul bibliotecii cu rol de coordonare metodologică.27. Alineatul (2) al articolului 50 se abrogă.28. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:(3) Cursurile de formare profesională continuă a personalului din bibliotecile de drept public se organizează, în condițiile legii, de către Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică Națională «I. C. Petrescu», casele corpului didactic, bibliotecile centrale universitare, Biblioteca Metropolitană București și bibliotecile județene, centrele pentru formare profesională continuă ale Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Educației și Cercetării, asociațiile profesionale de profil, precum și de firmele acreditate, care oferă cursuri ce acoperă varietatea specializărilor dintr-o bibliotecă. Metodologia, criteriile de autorizare a instituțiilor în domeniul formării profesionale continue a personalului din bibliotecile de drept public, precum și modalitățile de examinare finală și certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condițiile legii, de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii și Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.29. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:(2) Consiliul de administrație este condus de directorul general sau, după caz, de director, în calitate de președinte, și este format din maximum 11 membri, astfel: director general sau director, director general adjunct sau director adjunct, director economic sau contabil-șef și reprezentanți ai principalelor compartimente ale bibliotecii, desemnați prin decizie a directorului general, respectiv a directorului, precum și un reprezentant al autorității finanțatoare, desemnat de aceasta.30. Articolul 56 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Numirea, promovarea, sancționarea și eliberarea din funcție a directorilor generali, directorilor și a directorilor adjuncți din bibliotecile publice județene, respectiv din Biblioteca Metropolitană București, se realizează, în condițiile legii, de către autoritatea finanțatoare, cu avizul Comisiei Naționale a Bibliotecilor.31. Alineatul (3) al articolului 57 va avea următorul cuprins:(3) Numirea, promovarea, sancționarea și eliberarea din funcție a directorilor generali, directorilor generali adjuncți, directorilor, directorilor adjuncți și bibliotecarilor responsabili din celelalte biblioteci de învățământ se realizează de către autoritatea finanțatoare, în condițiile legii.32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59Se înființează Comisia Națională a Bibliotecilor, denumită în continuare Comisia, autoritate științifică națională pentru bibliotecile de drept public, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Culturii și Cultelor.33. Articolul 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Comisia este formată din specialiști recunoscuți în domeniul bibliotecilor, desemnați după cum urmează:a) prin ordin al ministrului educației și cercetării: un reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării, un reprezentant al unei biblioteci centrale universitare și 4 reprezentanți ai bibliotecilor de învățământ superior și preuniversitar;b) prin ordin al ministrului culturii și cultelor: un reprezentant al Ministerului Culturii și Cultelor, un reprezentant al Bibliotecii Naționale a României și 4 reprezentanți ai bibliotecilor publice;c) prin decizie a președintelui Academiei Române: un reprezentant al rețelei de biblioteci a Academiei Române și un reprezentant al Bibliotecii Academiei Române;d) din partea asociațiilor profesionale de profil: 5 reprezentanți, desemnați de adunările generale ale acestor asociații.(2) De asemenea, din Comisie vor face parte:a) un reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor, desemnat prin ordin al ministrului administrației și internelor;b) un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, desemnat prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației;c) 2 reprezentanți ai bibliotecilor eclesiastice, desemnați de Patriarhia Română.(3) La propunerea Comisiei, Ministerul Culturii și Cultelor și Ministerul Educației și Cercetării pot angaja, cu contract de muncă pe perioadă determinată, specialiști și/sau pot încheia contracte de parteneriat public-privat cu firme specializate pentru consultanță și optimizare, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în baza acordurilor convenite cu Uniunea Europeană, precum și a cerințelor de aliniere la standardele europene.(4) Membrii Comisiei au un mandat de 3 ani și sunt confirmați prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor, în baza propunerilor formulate de instituțiile și asociațiile menționate la alin. (1) și (2).(5) Președintele și secretarul Comisiei sunt aleși dintre membrii acesteia, cu votul a două treimi din totalul membrilor Comisiei.(6) Comisia își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu de organizare și funcționare, elaborat de Comisie și aprobat prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor.(7) Comisia poate coopta, cu votul majorității simple, ca membri asociați, specialiști din țară sau din străinătate, personalități științifice de prestigiu în domeniu.(8) Sediul oficial și secretariatul tehnic ale Comisiei sunt asigurate de Ministerul Culturii și Cultelor.34. Articolul 61 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Finanțarea activității Comisiei, inclusiv indemnizația și celelalte cheltuieli de participare a președintelui și membrilor, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.(2) Indemnizația președintelui și a membrilor Comisiei este de 10% din salariul secretarului de stat și se acordă lunar, indiferent de numărul de ședințe organizate.35. Articolul 62 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62Comisia are următoarele atribuții:a) elaborează strategii și programe pentru sistemul național de biblioteci, pe care le supune spre aprobare, prin ordin comun, ministrului educației și cercetării și ministrului culturii și cultelor;b) coordonează activitatea de informare și documentare din sistemul național de biblioteci, elaborează programe și metodologii privind informatizarea sistemului național de biblioteci;c) propune programe de cercetare în domeniul biblioteconomiei, istoriei cărții și științelor informării, pe care le transmite spre analiză Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Educației și Cercetării și Academiei Române, precum și altor autorități sau instituții publice interesate;d) elaborează și propune metodologiile, normele, normativele și reglementările din domeniul protejării bunurilor culturale de patrimoniu din biblioteci, pe care le înaintează Ministerului Culturii și Cultelor, respectiv Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor;e) elaborează, în conformitate cu standardele europene, standarde privitoare la suprafața minimă a bibliotecilor finanțate din fonduri publice, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor; acestea nu pot fi sub 0,05 mp pentru un locuitor, în localitățile cu o populație de până la 10.000 de locuitori, și sub 0,015 mp pentru un locuitor, în localitățile cu o populație de peste 10.000 de locuitori;f) elaborează criteriile specifice de selecție și promovare a personalului pentru ocuparea funcțiilor de conducere și de specialitate din biblioteci, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor;g) elaborează norme-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor finanțate de autoritățile administrației publice locale, precum și a bibliotecilor de drept privat cu acces public, care se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor;h) propune Ministerului Educației și Cercetării și autorităților finanțatoare cursuri de formare inițială și de formare continuă în domeniile specifice biblioteconomiei și științei informării;i) elaborează metodologia de organizare a inspecției în biblioteci, cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a bibliotecilor în raport cu strategiile și standardele naționale, de a propune soluții de impulsionare a dezvoltării și de a sprijini procesul decizional de la nivelul administrației centrale și locale; metodologia se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor;j) elaborează raportul anual privind starea sistemului național de biblioteci, pe baza rapoartelor statistice primite de la unitățile de profil din teritoriu.36. Articolul 63 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile bibliotecilor comunale este asigurat minimum 4 ore pe zi lucrătoare, restul programului de lucru fiind destinat altor activități specifice bibliotecilor.37. Alineatele (1) și (2) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancționează cu plata unei sume aplicate gradual, până la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi.(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancționează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori față de prețul astfel calculat.38. La articolul 68, partea introductivă și litera d) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 68Bibliotecile de drept public dispun de autonomie administrativă și profesională în raport cu autoritatea finanțatoare, constând în:...........................................................................d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte biblioteci sau instituții culturale din țară și din străinătate;39. Alineatul (2) al articolului 69 va avea următorul cuprins:(2) Condițiile și cuantumul participării la finanțarea programelor realizate prin asociere se stabilesc și se aprobă de autoritățile finanțatoare.40. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Anual conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de evaluare a activității, care sunt prezentate consiliului de administrație și autorității finanțatoare.41. Articolul 73 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Controlul respectării dispozițiilor prezentei legi, precum și a standardelor, normelor și metodologiilor elaborate de Comisie, aprobate potrivit legii, se asigură, de asemenea, de către direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, în cazul bibliotecilor finanțate de autoritățile publice locale, de către Ministerul Educației și Cercetării, universități, precum și de inspectoratele școlare județene, pentru bibliotecile din sistemul educației naționale.(2) Celelalte autorități și instituții publice în subordinea și finanțarea cărora se află bibliotecile de drept public vor asigura, prin formele proprii de control și îndrumare, aplicarea și respectarea dispozițiilor prezentei legi.42. Articolul 74 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74Anexele nr. 1 și 2a)-c) fac parte integrantă din prezenta lege.43. Anexa la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, se modifică și se înlocuiește cu anexele nr. 1 și 2a)-c) la prezenta ordonanță.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se reorganizează Comisia Națională a Bibliotecilor.  +  Articolul IIIÎn termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Comisia Națională a Bibliotecilor elaborează metodologia sistemului de statistică a bibliotecilor și o înaintează Institutului Național de Statistică, după aprobarea prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor.  +  Articolul IVÎn termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Comisia Națională a Bibliotecilor elaborează norme de realizare a operațiilor specifice activității de bibliotecă, pe care le înaintează spre aprobare, prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului culturii și cultelor.  +  Articolul VPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Dumitru Miron,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 26 ianuarie 2006.Nr. 26.  +  Anexa nr. 1
  BIBLIOTECI PUBLICE
  A. Biblioteca comunală Categoria de personal Criterii de normare - Bibliotecar*) - un post/unitate până la 2.500 de locuitori---------  *) Postul de bibliotecar reprezintă funcția de responsabil de bibliotecă și se asimilează cu funcția de șef de birou.B. Biblioteca orășenească sau municipală situată în localitatea nereședință de județ Categoria de personal Criterii de normare - Director - un post/unitate - Bibliotecar șef de birou**) - un post până la 2.500 locuitori (responsabil de bibliotecă) și alte categorii ale personalului de specialitate---------  **) Șeful de birou poate fi asimilat cu directorul adjunct. Posturile de conducere pentru bibliotecile cu un număr mai mare de 3 angajați se acordă prin organigramă aprobată potrivit prevederilor legale.C. Biblioteci județene Categoria de personal Criterii de normare - Director general*) - un post/unitate - Director de specialitate*) - un post/unitate - Director economic*) - un post/unitate - Director*) - un post/unitate - Director adjunct de specialitate*) - un post/unitate - Director adjunct economic*) - un post/unitate - Bibliotecar și alte categorii - un post de la 2.500 - 5.000 ale personalului de specialitate de locuitori ai municipiului reședință de județ---------  *) Postul de director general și posturile de director de specialitate și de director economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 150 de angajați.  *) Postul de director și posturile de director adjunct de specialitate și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal de minimum 75 de angajați.  *) Postul de director și de director adjunct economic se acordă în biblioteca județeană cu un personal mai mic de 75 de angajați.  Posturile de conducere se cuprind în numărul personalului de specialitate rezultat din aplicarea criteriilor de normare.  Personalul administrativ reprezintă 10% din numărul total al personalului aprobat.  Personalul de întreținere și de deservire se repartizează astfel:  - personalul de pază și de pompieri se stabilește potrivit prevederilor legale;  - îngrijitor - un post la 500 mp;  - numărul muncitorilor calificați și necalificați se acordă în funcție de necesarul fiecărei unități, potrivit prevederilor legale.  Indicatorul utilizatorilor de informații din biblioteca publică reprezintă 5% și maximum 10% din numărul de locuitori ai comunității, în condițiile respectării standardelor din prezenta lege.D. Biblioteca Națională a României Categoria de personal Criterii de normare - Director general*) - 1 post/unitate - Director general adjunct*) - 3 posturi/unitate - Director*) - 8 posturi/unitate - Director adjunct*) - 5 posturi/unitate - Director economic*) - 1 post/unitate - Director administrativ*) - 1 post/unitate Toate categoriile de personal de - 1 post la 30.000 locuitori*) specialitate----------------  *) La numărul maxim de posturi (995) se va ajunge, treptat, pe măsura dării în folosință a noului sediu al Bibliotecii Naționale a României, precum și a funcționării Bibliotecii Naționale a României în parametri optimi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, aprobat anual, Ministerului Culturii și Cultelor, prin legile bugetare.  Grila de personal a Bibliotecii Naționale a României poate fi majorată prin ordinul ordonatorului principal de credite, care aprobă schema de funcționare la propunerea directorului general al Bibliotecii Naționale a României, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, aprobat anual, Ministerului Culturii și Cultelor, prin legile bugetare.
   +  Anexa nr. 2a)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  NORME
  privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor universitare1. Încadrarea cu personal a bibliotecilor universitare se face în funcție de activitățile reale desfășurate în aceste instituții, determinate de achiziția, prelucrarea și comunicarea documentelor, de serviciile, patrimoniul și sistemul de organizare a instituțiilor respective, numărul și frecvența utilizatorilor.2. Personalul de specialitate al bibliotecilor universitare se compune din:– bibliotecari, bibliografi, cercetători, redactori, documentariști, conservatori, restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori, analiști, depozitari și alte funcții de profil. Aceștia au statut de personal didactic auxiliar.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Personal decrt. Indicatori specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Achiziții de documente a. cărți 1 post la 850 documente/an b. publicații seriale 1 post la 300 abonamente/an c. schimb intern și internațional 1 post la 150 parteneri/an 2. Evidența și organizarea colecțiilor a. evidența globală 1 post la 30.000 înregistrări/an b. evidența individuală: - informatizată 1 post la 8.000 documente/an - tradițională 1 post la 7.000 documente/an c. topografia documentelor: - informatizată 1 post la 7.000 documente/an - tradițională 1 post la 5.000 documente/an 3. Catalogare, clasificare, indexare (tradițională și /sau informatizata) a. documente obișnuite (cărți, publicații seriale etc.) 1 post la 1.200 titluri/an b. documente bibliofile 1 post la 700 documente/an c. organizarea cataloagelor tradiționale 1 post la 15.000 fișe/an 4. Organizarea depozitelor, conservarea 1 post la 40.000 volume/an 5. Circulația documentelor a. sălile de lectură 1 post la 15.000 documente/an b. la împrumut 1 post la 15.000 documente/an 6. Evidența utilizatorilor 1 post la 10.000 utilizatori /an 7. Referințe bibliografice Orientare, informații, îndrumări 1 post la 2.000 referințe/an 1 post la 9.000 utilizatori /an 8. Activitatea de cercetare 1 post la 30.000 pagini/an 1 post la 2.000 informații științifice/ an 1 post la 80 referate/an 9. Activități metodologice 1 post la 4 unități bibliotecare10. Informatizare și activități în rețea 1 post la 1-2 servere + 25 stații în rețea (ingineri de sistem) 1 post la 4-10 licențe operaționale sistem integrat de bibliotecă 1 post la 2-4 aplicații software operaționale 1 post la 5.000 pagini/an 1 post administrator web internet/ intranet la minimum 10 stații conectate11. Management de bibliotecă a. director general 1 post la bibliotecile centrale universitare b. director general adjunct 1 post la bibliotecile centrale universitare cu minimum 5 filiale specializate 2 posturi la bibliotecile centrale universitare cu peste 8 filiale specializate c. director 1 post la bibliotecile universitare fără persona- litate juridică încadrate cu peste 20 de angajați d. director adjunct 1 post la bibliotecile universitare fără persona- litate juridică încadrate cu cel puțin 40 de angajați și minimum 5 filiale specializate e. șef de serviciu sau 1 post pentru fiecare șef de birou compartiment cu minimum 10 angajați de specialitate sau 1 post pentru fiecare compartiment cu minimum 6 angajați de specialitate f. șef de serviciu informatizare 1 post la minimum 8 angajați de specialitate, numai pentru bibliotecile centrale universitare g. șef de birou informatizare 1 post la minimum 5 angajați de specialitate h. director economic 1 post la bibliotecile centrale universitare cu peste 150 de angajați i. contabil șef 1 post la bibliotecile centrale universitare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 2b)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  NORME
  privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor școlarePentru optimizarea funcționalității bibliotecilor școlare și, implicit, sporirea eficienței procesului de învățământ din școală, normarea posturilor de bibliotecari școlari se face astfel:Pentru bibliotecile din învățământul primar și gimnazial:– 1 post normă întreagă la minimum 600 de elevi sau la 700 elevi și cadre didactice și minimum 8000 volume:– 1/2 normă la minimum 300 de elevi și minimum 4000 volume;– plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) - până la 300 elevi, sub 4000 volume.Pentru școlile din mediul rural în care nu există bibliotecă publică, se poale înființa o bibliotecă în fiecare școală, cu încadrarea cu minimum 1/4 din normă, plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) sau 1 post de bibliotecar, normă întreagă, la 3 - 4 școli, pentru situații deosebite (școli izolate).În fiecare școala coordonatoare din mediul rural poate funcționa o bibliotecă școlară cu normă întreagă.În mediul rural, în școli cu efectiv sub 300 elevi, dar cu bibliotecă cu dubla funcție - școlară și publică - poate fi un post de cel puțin 1/2 normă.Fiecare liceu poate avea un bibliotecar cu normă întreagă, indiferent de numărul de elevi și de volume.Pentru bibliotecile cu peste 20.000 volume și efectivul școlii de peste 1.500 elevi, pot fi 2 posturi de bibliotecar cu normă întreagă sau al doilea post cu 1/2 normă, numai cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării.Pentru bibliotecile care dețin cărți de patrimoniu, colecții speciale sau muzee școlare, se poate înființa un al doilea post de bibliotecar, respectiv de muzeograf, numai cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării.La centrele de plasament și în scoli speciale, posturile de bibliotecar se vor norma astfel:– un post cu 1/2 normă până la 300 copii / elevi;– 1 post cu normă întreagă de la 301 copii / elevi;Pentru bibliotecile din cadrul caselor corpului didactic:– 1 post normă întreagă, indiferent de numărul de volume sau cititori;– pentru bibliotecile în care este depășit numărul de 10.000 volume și de 300 cititori se poate înființa un al doilea post (cu normă întreagă, 1/2 normă sau 1/4 normă, în funcție de proporția în care sunt depășite cifrele menționate), cu aprobarea Ministerului Educației și Cercetării.
   +  Anexa nr. 2c)MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  NORME
  privind încadrarea cu personal de specialitate aBibliotecii Pedagogice Naționale "I. C. Petrescu" din BucureștiÎncadrarea cu personal de specialitate se face în funcție de profilul unic al bibliotecii, numărul anual de intrări, spațiul de depozitare, precum și de mijloacele financiare de care dispune biblioteca.Personalul de specialitate este compus din: bibliotecari, bibliografi, cercetători, redactori, documentariști, conservatori, restauratori, ingineri de sistem, informaticieni, operatori, analiști, custozi, mânuitori, depozitari și alte funcții de profil. 1. Achiziția de documente: a. carte: 1 post la 600 cărți/ anual; b. publicații seriale: 1 post la 200 abonamente c. schimb intern și internațional: 1 post la 150 parteneri/ anual. 2. Evidenta și organizarea colecțiilor: a. evidența individuală tradițională: 1 post la 5.000 documente/ anual; b. topografia documentelor tradiționale: 1 post la 5.000 documente/ anual 3. Catalogare, clasificare, indexare (tradiționala și/sau informatizată): a. Documente obișnuite (cărți, publicații, seriale etc) și bibliofile: 1 post la 1.000 documente/ anual; b. organizarea cataloagelor tradiționale 1 post la 20.000 fișe/ anual 4. Organizarea depozitelor. Conservarea: 1 post la 50.000 documente/ anual 5. Circulația documentelor: a. în sălile de lectură: 1 post la 15.000 documente/ anual; b. la împrumut: 1 post la 13.000 - 15.000 documente/ anual 6. Evidența utilizatorilor: 1 post la 4.000 - 6.000 utilizatori anual 7. Referințe bibliografice: a. orientare, informații, îndrumări: 1 post la 2.500 referințe bibliografice/ anual 8. Activitate de cercetarea 1 post la 80 referate/ anual; 1 post la 1.500 referințe bibliografice/ anual; 1 post la 40.000 pagini consultate/ anual; 9. Activități metodologice; 1 post la 4 unități bibliotecare atestate 10. Informatizarea și activități 1 post la 1-2 servere cu 20-25 în rețea: stații în rețea; 1 post la 4.000 pagini operare, tehnoredactare/anual; 1 post la 300.000 pagini xerografiere, capsare, machetare etc./ anual 11. Management de bibliotecă: a. director general: 1 post; b. șef de serviciu: 1 post la peste 10 angajați personal de specialitate; c. șef de birou: 1 post la 5-9 angajați personal de specialitate; d. contabil șef: 1 post la mai puțin de 75 angajați
  ----------