ORDONANŢĂ nr. 21 din 26 ianuarie 2006privind regimul concesionării monumentelor istorice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea concesionării monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) În sensul prezentei ordonanţe, monumentele istorice sunt bunurile imobile definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi monumentelor istorice din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau a altor societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat.  +  Articolul 2Atribuirea concesiunii bunurilor prevăzute la art. 1 se face în baza unui contract prin care o persoană juridică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui monument istoric, în schimbul unei redevenţe.  +  Articolul 3Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a încheierii contractelor de concesiune sunt: a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune; b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, astfel încât criteriile de selecţie şi de atribuire a contractului de concesiune să se aplice într-o manieră nediscriminatorie; c) proporţionalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; d) nediscriminarea, respectiv acceptarea de către concedent a serviciilor oferite de ofertanţii de altă naţionalitate, în condiţiile prevăzute în acordurile şi în convenţiile la care România este parte; e) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice ofertant, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 4 (1) Au calitatea de concedent, în numele statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale: a) ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru monumentele istorice aflate în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea lor ori a instituţiilor publice care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea acestora; b) consiliile judeţene, consiliile locale sau instituţiile publice de interes local, pentru monumentele istorice aflate în domeniul public ori privat al unităţii administrativ-teritoriale şi în administrarea lor. (2) În situaţia concesionării monumentelor istorice aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau a altor societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat, calitatea de concedent aparţine ministerelor de resort sau, după caz, autorităţii administraţiei publice locale tutelare. (3) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, română ori străină.  +  Articolul 5 (1) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. (2) Modul de calcul şi modul de plată a redevenţei se stabilesc de ministerele de resort ori de autorităţile administraţiei publice locale, după caz.  +  Capitolul II Iniţierea concesionării  +  Articolul 6Iniţiativa concesionării monumentului istoric o poate avea concedentul sau orice persoană fizică ori juridică interesată.  +  Articolul 7 (1) Iniţierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de către concedent, care va cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea monumentului istoric care urmează să fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea concesiunii; c) investiţiile necesare pentru protejarea, modernizarea sau punerea în valoare a monumentului istoric; d) nivelul minim al redevenţei; e) modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere; dacă se recurge la procedura licitaţiei publice deschise cu preselecţie sau la procedura de negociere directă, trebuie motivată această opţiune; f) durata estimată a concesiunii; g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare. (2) La primirea propunerii de concesionare, formulată de un investitor interesat, concedentul este obligat să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 30 de zile, în cazul în care părţile nu convin asupra unui alt termen, în scopul luării unei decizii privind concesionarea. (3) În cazul în care concedentul şi concesionarul convin ca studiul de oportunitate să fie redactat de o firmă de consultanţă independentă, costul acesteia va fi suportat de către concesionar. (4) În baza studiului de oportunitate şi a Obligaţiei de folosinţă a monumentului istoric, întocmită conform Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, se elaborează caietul de sarcini al concesiunii.  +  Articolul 8Concesionarea monumentului istoric se aprobă pe baza caietului de sarcini, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, orăşenesc sau comunal, după caz.  +  Capitolul III Dispoziţii speciale  +  Articolul 9Atribuirea concesiunii unui monument istoric aflat în domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale se realizează în conformitate cu procedurile reglementate de dispoziţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Caietul de sarcini va cuprinde, pe lângă componentele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric, precum şi alte elemente stabilite prin normele metodologice-cadru de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11 (1) Comisia de evaluare va fi alcătuită după cum urmează: a) în cazul în care concedentul este un minister, din reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi/sau, după caz, ai ministerului respectiv, precum şi ai Ministerului Finanţelor Publice; b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), din reprezentanţi ai acestuia, ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai Ministerului Finanţelor Publice; c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile judeţene sau consiliile locale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), din reprezentanţi ai consiliului judeţean sau, după caz, ai consiliului local, ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) în cazul în care concedentul este una dintre instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), din reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, ai consiliului judeţean sau, după caz, ai consiliului local, ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care monumentul istoric supus concesionării declanşează procedurile de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare va include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului. (3) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte prin decizie a concedentului. (4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul protejării monumentelor istorice. Aceste personalităţi beneficiază de un vot consultativ.  +  Articolul 12Comisia de evaluare alege oferta în baza următoarelor criterii: a) valoarea investiţiilor în raport cu valoarea imobilului; b) scopul concesionării/destinaţia monumentului istoric. Vor avea prioritate activităţile sustenabile, în mod special cele din domeniul culturii; c) protejarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric; d) impactul socioeconomic; e) modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale; f) garanţiile profesionale şi financiare propuse de către fiecare ofertant; g) termenele de realizare a lucrărilor de investiţii.  +  Articolul 13 (1) Contractul de concesiune a monumentelor istorice va cuprinde clauze specifice referitoare la rezilierea unilaterală a acestuia pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de concesionar cu privire la protejarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric. (2) Prin contractul de concesiune sau prin actele adiţionale la acesta nu se poate deroga de la sarcinile cuprinse în Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric.  +  Articolul 14Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, în cazul concesiunilor de interes naţional, respectiv ai serviciilor deconcentrate ale acestuia, în cazul concesiunilor de interes local, vor controla modul de respectare a obligaţiilor asumate de concesionar prin contractul de concesiune, în ceea ce priveşte protejarea, exploatarea sau, după caz, punerea în valoare a monumentului istoric.  +  Articolul 15Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se constată şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16Dispoziţiile Legii nr. 219/1998, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la încheierea contractului, căile de atac, exercitarea dreptului de control, precum şi sancţiunile care se aplică pentru nerespectarea de către părţi a obligaţiilor contractuale se aplică în mod corespunzător concesionării monumentelor istorice.  +  Articolul 17Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în temen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii lor.  +  Articolul 18Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe îşi păstrează valabilitatea.  +  Articolul 19În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Culturii şi Cultelor va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare.  +  Articolul 20Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 21.----------