ORDONANŢĂ nr. 17 din 26 ianuarie 2006privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 martie 2006, Muzeul Naţional "George Enescu" din Bucureşti trece de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2006, pentru municipiul Bucureşti, se diminuează cu suma stabilită pe bază de protocol potrivit prevederilor art. 4 şi se suplimentează corespunzător bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 2Cheltuielile efectuate în anul 2006 pentru finanţarea instituţiei de cultură prevăzute la art. 1 alin. (1) se regularizează cu bugetul de stat, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în volumul şi structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor şi în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti, aferente municipiului Bucureşti, pe anul 2006.  +  Articolul 4Predarea-preluarea instituţiei de cultură prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Culturii şi Cultelor şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 5La punctul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după nr. crt. 20 se introduce nr. crt. 20^1, cu următorul cuprins:
           
      "201.Muzeul Naţional «George Enescu» din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat".
     +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă poziţia referitoare la Muzeul Naţional "George Enescu" din Bucureşti, cuprinsă în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea instituţiilor de cultură care se finanţează din bugetele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 17.----------