ORDONANŢĂ nr. 11 din 26 ianuarie 2006pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006    Având în vedere faptul că prevenirea şi combaterea violenţei în sport constituie o prioritate a tuturor instituţiilor statului cu atribuţii în acest sens, în condiţiile exacerbării acestui fenomen la nivel naţional şi internaţional,în scopul concertării eforturilor tuturor instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în acest domeniu, pentru stoparea producerii în apropierea şi în locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive a unor asemenea fapte,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Organizatorii competiţiilor şi jocurilor sportive şi forţele de ordine angrenate au obligaţia să asigure spectatorilor, jucătorilor şi oficialilor protecţie şi securitate şi să ia toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce s-ar produce pe traseele de afluire/defluire şi în interiorul locurilor de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, înainte, în timpul şi după terminarea competiţiei sau jocului.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) competiţie sportivă - campionat sportiv organizat pe ramuri de sport, între mai multe echipe sau concurenţi independenţi, pe baza unui regulament şi a unui program, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final; b) joc sportiv - întrecere sportivă care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori internaţional, care se dispută pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui învingător; c) organizator de competiţii sau jocuri sportive - structură sportivă cu personalitate juridică, legal constituită şi recunoscută oficial, care are dreptul de a organiza competiţii sau jocuri sportive; d) oficial - oricare conducător, membru al unei comisii, arbitru şi arbitru asistent, observator, antrenor, preparator, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federaţiilor, ligilor, asociaţiilor judeţene şi cluburilor, acreditaţi sau, după caz, autorizaţi în funcţiile ori poziţiile pe care le deţin; e) grad de risc al competiţiei sau jocului sportiv - nivelul posibilităţii producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii şi siguranţei publice cu ocazia desfăşurării competiţiei sau jocului sportiv; f) asigurarea ordinii publice - ansamblul măsurilor ce se întreprind pentru respectarea legalităţii, prevenirea şi descurajarea unor acţiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violenţă pe timpul adunărilor şi manifestaţiilor publice, activităţilor culturale şi sportive, precum şi altor manifestări similare cu participare numeroasă; g) restabilirea ordinii publice - ansamblul măsurilor întreprinse de forţele de ordine şi rezultatul acestora de a readuce în starea iniţială ordinea şi siguranţa publică grav tulburate; h) evacuarea spectatorilor - ansamblul măsurilor de scoatere de către structurile de ordine, în mod organizat, din locul de desfăşurare a competiţiei şi jocurilor sportive, a unui grup de suporteri sau a tuturor participanţilor; i) control corporal preventiv şi al bagajelor - verificarea sumară a ţinutei vestimentare şi a bagajelor spectatorilor în scopul prevenirii introducerii în locurile de desfăşurare a competiţiei şi jocurilor sportive a obiectelor şi materialelor interzise.  +  Articolul 3Asigurarea ordinii publice pe traseele de deplasare către stadioane, săli şi alte locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive se realizează în mod nemijlocit de organele de poliţie şi unităţile de jandarmi competente teritorial, care acţionează şi pentru desfăşurarea normală a circulaţiei pe drumurile publice.  +  Articolul 4Asigurarea ordinii publice în zona stadioanelor, sălilor de sport şi a altor locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive, până la perimetrul zonei delimitate de porţile unde se controlează biletele de acces şi se execută controlul corporal preventiv şi al bagajelor, se realizează de unităţile de jandarmi competente teritorial.  +  Articolul 5 (1) Răspunderea pentru asigurarea ordinii şi securităţii participanţilor în interiorul locurilor de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive - stadioane, săli de sport, patinoare, terenuri de sport şi alte spaţii destinate activităţilor sportive - revine organizatorilor, care încheie în acest sens contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, cu structuri specializate din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau cu societăţi de pază şi protecţie şi iau toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea căilor de acces şi menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor specifice. (2) Măsurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii şi securităţii participanţilor în interiorul locurilor de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive se aprobă de unitatea de jandarmi competentă teritorial. (3) Gradul de risc al competiţiei sau jocului sportiv se stabileşte de comandantul unităţii de jandarmi competente teritorial, împreună cu organizatorul acestora, şi se consemnează în documentele de organizare a competiţiei sau jocului sportiv. (4) Asigurarea ordinii publice în interiorul locurilor de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive cu grad ridicat de risc se execută numai cu structuri specializate ale jandarmeriei, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Restabilirea ordinii publice în interiorul locurilor de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive se execută de efectivele de jandarmi, din iniţiativa comandantului acţiunii, atunci când acesta constată că în urma producerii unor acte de violenţă de către participanţi este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a spectatorilor, jucătorilor, oficialilor sau a forţelor de ordine.  +  Articolul 7 (1) Evacuarea spectatorilor din locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în situaţia în care desfăşurarea jocului sau competiţiei în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă, se face de către organizatorul competiţiei sau jocului, prin delegatul oficial, care va solicita în scris intervenţia forţelor de ordine. (2) În situaţia producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, a tulburării grave a ordinii publice sau a altor situaţii care pun în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea spectatorilor, jucătorilor, oficialilor sau a forţelor de ordine, comandantul forţelor de ordine poate decide evacuarea parţială ori totală a spectatorilor.  +  Capitolul II Obligaţiile organizatorilor  +  Articolul 8Organizatorii competiţiilor şi jocurilor sportive au următoarele obligaţii: a) să declare competiţiile şi jocurile sportive naţionale şi internaţionale la unitatea de jandarmi competentă teritorial, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării acestora, în vederea stabilirii măsurilor de asigurare a ordinii publice; b) să interzică accesul la competiţiile şi jocurile sportive persoanelor turbulente sau potenţial turbulente ori persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competiţiile sau jocurile sportive, ale căror date de identitate le-au fost comunicate, în condiţiile art. 21 alin. (2), de unitatea de jandarmi competentă teritorial, persoanelor care sunt sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor halucinogene, precum şi persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, făclii, torţe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, sticle, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire; c) să asigure locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul; d) să interzică folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenţă verbală şi fizică sau la producerea de distrugeri; e) să asigure un spaţiu special destinat activităţii de conducere şi coordonare a forţelor de ordine, care să permită o bună vizibilitate asupra terenului de joc şi tribunelor şi care să ofere condiţiile necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii; f) să asigure permanent înregistrarea şi supravegherea video a comportamentului suporterilor în incinta locului de desfăşurare a competiţiei sau jocului sportiv şi în zona porţilor de acces pe timpul afluirii, desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive şi defluirii acestora, sistem care va fi conectat în punctul de conducere şi coordonare a forţelor de ordine; g) să pună la dispoziţie comandantului unităţii de jandarmi înregistrarea video efectuată în condiţiile lit. f); h) să interzică vânzarea băuturilor alcoolice în incinta locurilor de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive; i) să se asigure că băuturile a căror comercializare este permisă se distribuie numai în pahare din hârtie sau din material plastic; j) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt poziţionate la fiecare sector de tribună şi peluză; k) să asigure funcţionarea instalaţiilor de apă curentă şi a grupurilor sanitare, care vor fi amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul; l) să afişeze în locuri vizibile, la porţile de acces, regulile ce trebuie respectate la competiţiile şi jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în incinta locurilor de desfăşurare a acestora, precum şi sancţiunile care se aplică în astfel de cazuri; m) să imprime pe pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate la competiţiile şi jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în incinta locurilor de desfăşurare a acestora, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli; n) să imprime pe toate documentele de acces sectorul, rândul, precum şi locul ce urmează a fi ocupat; o) să interzică afişarea în locurile de desfăşurare a competiţiilor sau jocurilor sportive a emblemelor, pancartelor, banerelor, steagurilor sau a altor materiale de publicitate vizuală, care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă; p) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăşi 90% din capacitatea stadionului; r) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse şi direcţionarea accesului acestora; s) să asigure ocuparea de către publicul spectator a locurilor prevăzute pe biletele de acces, abonamente, invitaţii sau alte documente de acces;ş) să aducă la cunoştinţă spectatorilor, la începutul competiţiei sau jocului sportiv, precum şi în pauzele de joc, prin mijloace de comunicare, obligaţiile care revin spectatorilor pe timpul desfăşurării întrecerii sportive, principiile spiritului de sportivitate, fair-play, ale ordinii şi disciplinei, precum şi mesajele transmise de forţele de ordine; t) să asigure bariere şi împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri şi a terenului de joc, realizate prin construcţii solide.  +  Capitolul III Obligaţiile spectatorilor  +  Articolul 9Spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizatori şi forţele de ordine pe traseele de deplasare către locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în incinta stadioanelor şi a sălilor de sport.  +  Articolul 10Spectatorilor le este interzis: a) să introducă în stadioane, săli de sport sau în alte locuri de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive băuturi alcoolice, făclii, artificii, petarde, torţe, sticle, materiale explozive, incendiare ori fumigene, substanţe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene sau paralizante ori alte obiecte ce pot fi folosite la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot conduce la producerea actelor de violenţă; b) să introducă sau să afişeze inscripţii, embleme, pancarte, banere, steaguri ori alte materiale de publicitate vizuală care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţa publică; c) să arunce cu obiecte în teren sau în direcţia altor spectatori; d) să escaladeze gardul ce delimitează spaţiul de joc sau să între pe spaţiul de joc, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; e) să deterioreze sau să distrugă mobilierul, instalaţiile ori amenajările existente în interiorul locurilor de desfăşurare a manifestărilor sportive; f) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe biletele de acces, abonamente, invitaţii, sau alte documente de acces, fără permisiunea organizatorilor, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; g) să împiedice prin orice mijloace acţiunea forţelor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 11Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 12Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON), nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. f); b) cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 lit. a) şi b); c) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 6.000 lei (RON), nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 10 lit. c), d), e) şi g); d) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 8 lit. a), b), c), d), h), i), j), l), m), n), o), s) şi ş); e) cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON) şi suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competiţii sau jocuri sportive, nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 8 lit. e), f), g), k), p), r) şi t);  +  Articolul 13 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti, jandarmi şi de către persoane special abilitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport, stabilite prin ordin al preşedintelui acesteia. (2) Aplicarea sancţiunii complementare prevăzute la art. 12 lit. e) se dispune de şeful unităţii sau instituţiei din care face parte agentul constatator.  +  Articolul 14În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 12, contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 15 (1) În situaţia în care o persoană fizică este sancţionată contravenţional de două ori în decursul unui an pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 10 sau pentru săvârşirea, cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, a faptelor prevăzute la art. 2 pct. 1, 2, 4, 14, 16, 17, 25, 26, 33 şi 35 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, agentul constatator propune instanţei de judecată competente teritorial aplicarea interzicerii accesului acestei persoane la unele competiţii şi jocuri sportive, ca sancţiune contravenţională complementară. (2) Nerespectarea hotărârii instanţei de judecată prin care s-a dispus aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare de interzicere a accesului la unele competiţii şi jocuri sportive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 7.500 lei (RON). (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunii se fac de persoanele prevăzute la art. 13 alin. (1).  +  Articolul 16Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispunerea şi aplicarea sancţiunii complementare privind interzicerea accesului la unele competiţii şi jocuri sportive  +  Articolul 17 (1) Pentru aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare de interzicere a accesului la unele competiţii şi jocuri sportive, organul din care face parte agentul constatator sesizează de îndată instanţa de judecată. (2) Competenţa de judecată aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită ultima contravenţie. (3) Preşedintele judecătoriei fixează termen de urgenţă, cu citarea contravenientului şi a organului din care face parte agentul constatator. Termenul astfel stabilit nu poate depăşi 3 zile de la data la care instanţa a fost sesizată.  +  Articolul 18 (1) Completul de judecată este format dintr-un singur judecător. (2) Contravenientul poate fi asistat de apărător. (3) În cazul în care contravenientul este minor, asistenţa juridică este obligatorie. Instanţa dispune citarea părinţilor sau a reprezentantului legal al minorului. (4) Participarea procurorului la şedinţa de judecată este obligatorie. (5) Instanţa apreciază, în baza probelor prezentate de organul din care face parte agentul constatator, asupra legalităţii şi temeiniciei propunerii făcute şi pronunţă una dintre următoarele soluţii: a) aplică sancţiunea contravenţională complementară de interzicere a accesului la unele competiţii şi jocuri sportive; b) respinge propunerea. (6) Totodată, instanţa de judecată se pronunţă şi asupra legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal de constatare a ultimei contravenţii.  +  Articolul 19Aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare prevăzute la art. 15 alin. (1) poate fi dispusă de instanţa de judecată pe o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 3 ani.  +  Articolul 20 (1) În dispozitivul hotărârii se precizează genul competiţiilor şi jocurilor sportive la care îi este interzis persoanei sancţionate să participe. (2) Instanţa comunică hotărârea în termen de 10 zile persoanei sancţionate, organelor de poliţie şi structurii de jandarmi de la locul de domiciliu sau reşedinţă al/a persoanei sancţionate, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Sport, în vederea luării măsurilor care se impun. (3) Hotărârea judecătorească prin care s-a dispus aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul suspendă executarea hotărârii. Instanţa se pronunţă în termen de 3 zile de la data primirii cererii.  +  Articolul 21 (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române constituie, în condiţiile legii, baza de date cu persoanele sancţionate pentru fapte săvârşite în legătură cu competiţiile şi jocurile sportive, precum şi cu persoanele cunoscute ca turbulente sau potenţial turbulente. (2) Cu ocazia declarării competiţiilor şi jocurilor sportive, în condiţiile art. 8 lit. a), unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competiţiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competiţia sau jocul sportiv, precum şi ale persoanelor turbulente sau potenţial turbulente.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, federaţiile sportive naţionale vor proceda la modificarea şi completarea în mod corespunzător a regulamentelor de disciplină. (3) Pentru organizatorii de competiţii şi jocuri sportive care nu deţin mijloacele tehnice necesare efectuării înregistrării video, prevederile art. 8 lit. f) şi g) se aplică în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 791/2004 pentru prevenirea şi sancţionarea actelor de violenţă şi ieşirilor necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 28 mai 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 11.---------