ORDONANŢĂ nr. 10 din 26 ianuarie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituţiile de credit le pun la dispoziţie producătorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole şi, după caz, autorităţilor publice centrale şi locale, pentru asigurarea cofinanţării proiectelor realizate din fonduri SAPARD, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD, denumit în continuare fond."2. La articolul 5, după litera c) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu următorul cuprins:"d) consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructură rurală: tehnico-edilitară şi drumuri forestiere; e) Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor; f) direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratoarelor şi pentru reţeaua informaţională naţională; g) persoane fizice şi juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii."3. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) până la 100% de Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A.".  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 10.-----------